23 August, 2017

Noutăţi fiscale. Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii

Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice revine ANAF.

Contribuţiile sociale reglementate prin Codul fiscal sunt:

- contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;

- contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

- contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

- contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj;

- contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat;

- contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.

Referitor la competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice, conform dispoziţiilor art. V. din OUG  nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, principalele modificări sunt următoarele:

1. Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice revine ANAF. Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum şi perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012 şi, totodată, pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea revine caselor de asigurări sociale, potrivit legislaţiei specifice aplicabile fiecărei perioade.

În cazul efectuării inspecţiei fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012, stabilirea contribuţiilor sociale, precum şi soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea revin organelor fiscale competente.

2.  Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurări sociale predau organelor fiscale din subordinea ANAF, în vederea colectării, creanţele reprezentând contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, stabilite şi neachitate până la data de 30 iunie 2012.

Predarea-preluarea se face până la data de 30 septembrie 2012, pe titluri de creanţă şi pe scadenţe, pe baza protocolului de predare-primire şi a următoarelor documente:

- înscrisuri în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate până la data predării-preluării şi care reprezintă titluri executorii;

- situaţia soldurilor contribuţiilor stabilite până de data de 30 iunie 2012 şi neîncasate până la aceeaşi dată;

- o copie a titlurilor în care sunt individualizate plăţile anticipate stabilite pentru anul 2012;

- orice alte informaţii disponibile, necesare urmăririi şi verificării sumelor datorate.

Procedura de predare-primire a documentelor şi informaţiilor va fi aprobată prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, până la 30 ianuarie 2012.

3. Sumele reprezentând contribuţiile, inclusiv dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, pentru care dreptul de a stabili şi/sau dreptul de a cere executarea silită s-au prescris până la data preluării în administrare a acestora de către ANAF rămân în responsabilitatea caselor de asigurări sociale. După stabilirea contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice, casele de asigurări sociale transmit ANAF o copie a titlurilor în care sunt individualizate contribuţiile sociale astfel stabilite, până cel târziu la data de 30 iunie 2013.

4. Începând cu data de 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

5. Pentru contribuţiile sociale, procedurile de executare silită aflate în derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de ANAF, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile caselor de asigurări sociale, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

6. Pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executarea silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum şi în cazul litigiilor ce privesc procedurile de insolvenţă, aferente creanţelor, ANAF se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale caselor de asigurări sociale şi dobândeşte calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.

Temeiul legal

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu