Aplicarea principiului prudenței este modificată prin Ordinul MFP nr. 3781/2019. Cu ocazia raportărilor periodice, entitățile vor recunoaște ajustările pentru deprecierea creanțelor și provizioanele, și în cursul exercițiului financiar!

1. În Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 07 ianuarie 2020, a fost publicat Ordinul MFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Ordinul MFP nr. 3781/2019 își produce efecte cu data de 07 ianuarie 2020.

2. Art. 13 din Ordinul MFP nr. 3781/2019 completează punctul 51 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014.

3. Punctul 51 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 reglementează principiul prudenței, potrivit căruia:

  • La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoaşterea şi evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă şi, în special:  a) în contul de profit şi pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului; b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere.
  • Activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. Totuşi, exercitarea prudenţei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

4. Art. 13 din Ordinul MFP nr. 3781/2019 care completează punctul 51 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, stabilește faptul că dispozițiile punctului 51 referitoare la înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor şi la înregistrarea provizioanelor se pot aplica şi cu ocazia raportărilor periodice întocmite potrivit legii. O asemenea metodă de recunoaștere trebuie aplicată consecvent de la o perioadă de raportare la alta.

  • Aplicarea principiilor generale de raportare financiară cuprinse în reglementările contabile este prevăzută expres la întocmirea situațiilor financiare anuale. Reglementările menționate nu cuprind vreo referință la raportările periodice întocmite potrivit legii. Unele dintre aceste principii au aplicabilitate implicită pe parcursul întregului exercițiu financiar (de exemplu, principiul contabilității de angajamente sau principiul necompensării), prin aplicarea acestora asigurându-se contabilizarea corectă a operațiunilor economico – financiare.
  • Creanțele recunoscute în bilanț pot înregistra deprecieri pe parcursul perioadei de raportare. De asemenea, în intervalul dintre două exerciții financiare de raportare se poate accentua riscul ieșirii de resurse, necesară pentru a onora anumite obligații legale sau implicite. Asemenea aspecte sunt legate de principiul prudenței, prevăzut de reglementările contabile.
  • Prin art. 13 din Ordinul MFP nr. 3781/2019, se introduce menționarea expresă a posibilității ca entitățile să recunoască ajustări pentru deprecierea creanțelor, respectiv provizioane, și în cursul exercițiului financiar, cu ocazia raportărilor periodice întocmite potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Amintim faptul că organizarea şi conducerea contabilităţii se desfăşoară în regim obligatoriu, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile. Entităţile trebuie să procedeze la organizarea şi conducerea contabilităţii, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, cu studii economice superioare, cu statut de salariat în cadrul entităţii respective, sau, după caz, la încheierea unor contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR.

6. Entităţile trebuie să ia măsuri pentru a depune un sigur set de situaţii financiare anuale aferente unui exerciţiu financiar la MFP. Se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale MFP a mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.

7. Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

Ai nevoie de Ordinul MFP nr. 3781/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here