În acest material ne oprim asupra propunerilor de modificare, completare sau adăugire a definiţiilor, astfel cum rezultă din proiectul MFP de modificare şi completare a Codului fiscal.

Definiţiile, cuprinse în art. 7 din Capitolul III al titlului I – Dispoziţii generale – NU se mai aplică la titlurile VII – Accize şi alte taxe speciale – şi VIII – Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor bunuri accizabile. Conform actualelor prevederi privind definiţiile termenilor comuni, acestea nu se aplică Titlului „Taxa pe valoarea adăugată”, dar nu se precizează faptul că respectivele definiţi nu se aplică şi în ceea ce priveşte titlul care reglementează accizele.

Activităţi independente

Se introduc criterii privind activitatea independentă considerată a fi orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică, cu regularitate, pe cont propriu, în scopul obţinerii de venituri. Definirea activităţii independente presupune îndeplinirea cel puţin a următoarelor criterii:

 • persoana fizică dispune de libertatea de alegere a desfăşurării activităţii, a locului de desfăşurare a acesteia şi a programului de lucru;
 • activitatea poate fi desfăşurată pentru unul sau mai mulţi clienţi;
 • riscul inerent activităţii desfăşurate este asumat de contribuabil;
 • activitatea se poate desfăşura prin utilizarea patrimoniului afacerii şi/sau utilizarea bazei materiale a clientului, a capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice, în funcţie de specificul activităţii;
 • desfăşurarea activităţii se realizează direct sau cu personalul angajat în condiţiile legii.

Activitatea dependentă la funcţia de bază

Ca noutate, găsim definiţia potrivit căreia aceasta este orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat; în cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare numai angajatorului ales că locul respectiv este locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază. În forma actuală, în cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare fiecăruia locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază.

Profesia liberă

Prin proiect, este inclusă definiţia „profesie liberă” în scop fiscal. Astfel, profesii libere sunt acele ocupaţii exercitate pe cont propriu de persoane fizice, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective. Profesiile libere îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: existenţa unui cod etic/deontologic, a unui nivel specific/corespunzător de pregătire pentru practicarea profesiei şi a unui corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei.

Asocierea fără personalitate juridică

Este completată definiţia asocierii fără personalitate juridică, în corelaţie cu formele contractuale de asociere pentru exploatarea în participaţie a resurselor de petrol, gaze şi a altor substanţe minerale.

Asociere/entitate transparentă fiscal, fără personalitate juridică

Este completată definiţia asocierii fără personalitate juridică cu termenul de „entitate transparentă fiscal”, în vederea clarificării regimului de impozitare aplicabil unor entităţi care, potrivit prevederilor legale de organizare şi funcţionare, nu sunt impozitate distinct, fiecare asociat/participant fiind subiect de impunere cu impozit pe profit sau venit, după caz. Astfel, asociere/entitate transparentă fiscal, fără personalitate juridică este orice asociere în participaţiune, asocieri în baza contractelor de exploatări în participaţie, grup de interes economic, societate civilă sau altă entitate care nu este o persoană impozabilă distinctă, fiecare asociat/participant fiind subiect de impunere în înţelesul impozitului pe profit sau pe venit, după caz.

Dividende

Se propune modificarea şi completarea definiţiei dividendului, în sensul că se elimină din sfera dividendului distribuirile efectuate în legătură cu:

 • operaţiuni de mărire a capitalului social sub forma majorării valorii nominale a titlurilor de participare existente;
 • operaţiuni de dobândire/răscumpărare a titlurilor de participare proprii, care nu păstrează cerinţa de proporţionalitate;
 • operaţiuni de reducere a capitalului social, fără raportare la capitalul social efectiv constiuit de particpanţi (iniţiali sau ulteriori).

Se consideră dividende din punct de vedere fiscal şi se supun aceluiaşi regim fiscal ca veniturile din dividende:

 • câştigurile obţinute de persoanele fizice din deţinerea de titluri de participare definite de legislaţia în materie, la organisme de plasament colectiv;
 • veniturile în bani şi în natură distribuite de societăţile agricole, cu personalitate juridică, constituie potrivit legislaţiei în materie unui participant la societatea respectivă drept consecinţă a deţinerii părţilor sociale.

Organizaţii nonprofit

Definiţia organizaţiei nonprofit este completată cu casa de ajutor reciproc înfiinţată în România, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Astfel, organizaţie nonprofit este orice asociaţie, fundaţie, casă de ajutor reciproc sau federaţie înfiinţată în România, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar numai dacă veniturile şi activele asociaţiei, casei de ajutor reciproc, fundaţiei sau federaţiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial.

Persoane afiliate

Se prevede modificarea definiţiei persoanelor afiliate, pentru a evidenţia mai bine modul de afiliere dintre o persoana fizică şi una juridică. Se propune definiţia potrivit căreia o persoană este afiliată cu altă persoană dacă relaţia dintre ele este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

 • o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;
 • o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;
 • o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin: a) o persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori daca controleaza în mod efectiv acea persoană juridică; b) o persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua ori dacă controlează în mod efectiv cele două persoane juridice.

Între persoane afiliate, preţul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă preţ de transfer.

Valoarea de piaţă

Se introduce principiul valorii de piaţă (arm′s length), astfel cum se aplică în cadrul regulilor OECD privind preţurile de transfer. Definiţia prevede că principiul valorii de piaţă (arm’s length) se aplică atunci când condiţiile stabilite sau impuse în relatiile comerciale sau financiare între două persoane afiliate diferă de acelea care ar fi existat între persoane independente, orice profituri care în absenţa condiţiilor respective ar fi fost realizate de una dintre persoane, dar nu au fost realizate de aceasta din cauza condiţiilor respective, pot fi incluse în profiturile acelei persoane şi impozitate corespunzător.

Redevenţele

Este revizuită definiţia redevenţei prin preluarea unor clarificări din Normele metodologice precum şi actualizarea acesteia potrivit definiţiei agreată de OECD. Se consideră redevenţă plăţile de orice natură primite pentru folosirea ori dreptul de folosinţă al oricăruia dintre următoarele:

 • drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum şi efectuarea de înregistrări audio, video;
 • dreptul de a efectua înregistrări audio, video, respectiv spectacole emisiuni, evenimente sportive sau altele similare şi dreptul de a le transmite sau retransmite către public, direct sau indirect, indiferent de modalitatea tehnică de transmitere – inclusiv prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;
 • orice brevet, invenţie, inovaţie, licenţă, marcă de comerţ sau de fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan, schiţă, formulă secretă sau procedeu de fabricaţie ori software;
 • orice echipament industrial, comercial sau ştiinţific, container, cablu,conductă, satelit, fibra optică sau tehnologii similare;
 • orice know-how;
 • numele sau imaginea oricărei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoană fizică.

NU se consideră redevenţă:

 • plăţile pentru achiziţionarea integrală a oricarei proprietăţi sau drept de proprietate asupra tuturor elementelor menţionate mai sus;
 • plăţile pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia;
 • plăţile pentru achiziţionarea integrală a unui drept de autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia de către utilizator sau în scopul vânzării acestuia în cadrul unui contract de distribuţie;
 • plăţile pentru obţinerea drepturilor de distributie a unui produs sau serviciu, fără a da dreptul la reproducere;
 • plăţile pentru accesul la sateliţi prin închirierea de transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri sau conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, în situaţia în care clientul nu se află în posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau tehnologii similare;
 • plăţile pentru utilizarea serviciilor de telecomunicaţii din acordurile de roaming, a frecvenţelor radio, a comunicaţiilor electronice între operatori.

Titluri de participare

Se propune revizuirea definiţiei valorii fiscale a titlurilor de participare prin corelare cu diferitele modalităţi de majorare a capitalului social. Titlul de participare este, astfel, orice acţiune sau altă parte socială într-o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere limitată sau într-o altă persoană juridică sau la un fond deschis de investiţii;

Titluri de valoare

Se prevede revizuirii definiţiilor „titlurilor de valoare” şi a ”valorii fiscale” a acestora. În forma preconizată, titlu de valoare este orice instrumente financiare calificate astfel prin legislaţia în materie din statul în care au fost emise precum şi părţile sociale, aportul la capitalul societăţilor în nume colectiv şi în comandită simplă, definite de legislaţia privind societăţile.

Definiţii noi

Se introduc definiţii pentru:

 • Centrul intereselor vitale, locul de care relaţiile personale şi economice ale persoanei fizice sunt mai apropiate. Prin relaţii personale se înţelege că se va acorda atenţie familiei sale, soţului/soţiei, copilului/copiilor, persoanelor aflate în întreţinerea persoanei fizice şi care sosesc în România împreună cu aceasta, dacă este membru într-o organizaţie caritabilă, religioasă, dacă participă la activităţi culturale sau de altă natură. Prin relaţii economice se înţelege: angajat al unui angajator român, implicarea într-o activitate de afaceri în România, deţinerea de proprietăţi imobiliare în România, conturi la bănci în România, carduri de credit/debit la bănci în România;
 • Locul conducerii efective, locul în care se iau deciziile comerciale strategice necesare pentru conducerea activităţii persoanei juridice străine în ansamblul său şi/sau locul unde îşi desfăşoară activitatea directorul executiv şi alţi directori care asigură gestionarea şi controlul activităţii acestei persoane juridice;
 • Transport internaţional, orice activitate de transport pasageri sau bunuri efectuat de o întreprindere în trafic internaţional, precum şi activităţile auxiliare, strâns legate de această operare şi care nu constituie activităţi separate de sine stătătoare. Nu reprezintă transport internaţional cazurile în care transportul este operat exclusiv între locuri aflate pe teritoriul României;
 • Metoda scutirii ca metodă pentru evitarea dublei impuneri: scutirea de impozit a venitului sau profitului obţinut într-un stat străin, luând în considerare acel venit sau profit pentru determinarea cotei de impozit aplicabilă pentru venitul/profitul total obţinut, cota de impozit determinată aplicându-se numai asupra venitului/profitului rămas după deducerea venitului/profitului obţinut în acel stat străin, conform convenţiei pentru evitarea dublei impuneri aplicabile;
 • Operaţiuni cu instrumente financiare – orice transfer, exercitare sau executare a unui instrument financiar, definit de legislaţia în materie din statul în care au fost emise, indiferent de piaţa/locul de tranzacţionare unde are loc operaţiunea;
 • Stock option plan – un program iniţiat în cadrul unei persoane juridice ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, prin care se acordă angajaţilor, administratorilor şi/sau directorilor acesteia sau ai societăţii-mamă sau filialelor ei dreptul de a achiziţiona la un preţ preferenţial sau cu titlu gratuit, un număr determinat de valori mobiliare emise de entitatea respectivă.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here