23 Februarie, 2019

Normele privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO

Normele privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO (din 08.09.2014), aprobate prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2783/2014 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 673 din 12.09.2014 (M.Of. nr. 673/2014).

În vigoare de la 15.09.2014

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

1.
 Noul sistem computerizat de tranzit (NCTS) utilizat în toate statele membre ale Uniunii Europene, precum şi de părţile contractante ale Convenţiei privind regimul de tranzit comun permite depunerea declaraţiilor de tranzit şi a datelor din carnetul TIR cu/fără elemente de siguranţă şi securitate prin mijloace electronice, urmărirea şi gestionarea tuturor operaţiunilor de tranzit comunitar/comun şi a operaţiunilor TIR.

2.
 Accesul la aplicaţia NCTS-RO – componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun pentru introducerea datelor din declaraţia de tranzit, respectiv încheierea operaţiunilor, cu/fără elemente de siguranţă şi securitate prin mijloace electronice, în procedură normală şi/sau simplificată, după caz, se poate face de către persoanele având calitatea de:
2.1. principali obligaţi/expeditori agreaţi, titulari ai regimului de tranzit, care declară mărfurile în nume propriu;
2.2. comisionari în vamă ca reprezentanţi ai unor principali obligaţi;
2.3. destinatari agreaţi sau reprezentanţi ai acestora;
2.4. orice persoană, conform Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, dacă prezintă autorităţilor vamale dovada dreptului de reprezentare a titularului regimului de tranzit.

3.
 Accesul la aplicaţia NCTS-RO – componenta NCTS/TIR pentru introducerea, respectiv terminarea/descărcarea datelor în/din carnetul TIR, cu/fără elemente de siguranţă şi securitate, prin mijloace electronice, în procedură normală şi/sau simplificată, după caz, se poate face de către persoane având calitatea de:
3.1. transportatori, titulari de carnete TIR, care declară marfa în nume propriu;
3.2. comisionari în vamă ca reprezentanţi ai unor transportatori;
3.3. asociaţiile garante naţionale dacă solicită să îşi reprezinte transportatorii;
3.4. destinatari agreaţi sau reprezentanţi ai acestora;
3.5. orice persoană, conform Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, dacă prezintă autorităţilor vamale dovada dreptului de reprezentare a titularului regimului de tranzit.

4.
 Soluţiile tehnice pentru accesul la aplicaţia NCTS-RO sunt următoarele:
4.1. conectarea securizată de tip “Secure Sockets Layer Virtual Private Network” SSL VPN (folosind certificat digital) la interfaţa WEB a NCTS-RO, denumită în continuare soluţia de conectare DTI (Direct Trader Input), ce permite:
4.1.1. introducerea datelor atât din declaraţiile de tranzit, cât şi din carnetele TIR, precum şi procesarea acestora;
4.1.2. încărcarea datelor aferente declaraţiilor de tranzit, respectiv carnetelor TIR, dintr-un fişier XML;
4.2. schimbul securizat de date între aplicaţiile persoanelor şi aplicaţia NCTS-RO, denumită în continuare soluţia de conectare EDI (Exchange Data Interface), cu respectarea formatului şi structurilor aferente mesajelor definite şi publicate pe pagina de internet, www.customs.ro, a Direcţiei Generale a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) la secţiunea “e-Customs/NCTS/Conectare la sistemul informatic”.

5.
 Persoanele care vor utiliza soluţia tehnică prevăzută la pct. 4.1 trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice hardware şi software prezentate în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II
Procedura de autorizare a accesului la aplicaţia NCTS-RO

A.
 Condiţii de acces
6. Accesul persoanelor la aplicaţia NCTS-RO, care au optat pentru soluţia de conectare DTI, se realizează pe baza unei autorizaţii eliberate de Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul ANAF, denumită în continuare ANAF-DTICSV.

7.
 Accesul persoanelor la aplicaţia NCTS-RO, care au optat pentru soluţia de conectare EDI, se realizează pe baza certificatului de atestare a conformităţii emis în urma parcurgerii cu succes a testelor de conformitate şi a autorizaţiei eliberate de ANAF-DTICSV.

B.
 Dosarul de autorizare
8. Autorizaţia de acces a persoanelor la aplicaţia NCTS-RO se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.
Cererea de autorizare pentru acces la aplicaţia NCTS-RO, în procedură normală, se depune de către persoana beneficiară a uneia dintre calităţile prezentate la pct. 2 şi/sau 3, după caz.
Cererea de autorizare pentru acces la aplicaţia NCTS-RO, în procedură simplificată, pentru componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun, se depune de către persoana autorizată în calitate de expeditor/destinatar agreat sau, după caz, de către reprezentantul legal al acesteia, desemnat să efectueze formalităţile vamale.
Cererea de autorizare pentru acces la aplicaţia NCTS-RO, în procedură simplificată, pentru componenta NCTS/TIR, se depune de către persoana autorizată în calitate de destinatar agreat sau, după caz, de către reprezentantul legal al acesteia, desemnat să efectueze formalităţile vamale.
Cererea de autorizare se transmite la ANAF-DTICSV împreună cu:
8.1. lista birourilor vamale, modalitatea de declarare a mărfurilor şi componenta pentru care se doreşte conectarea, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 2A;
8.2. formularul unic de înregistrare pentru aplicaţia NCTS-RO, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
8.3. o declaraţie/împuternicire, în cazul reprezentanţilor expeditorilor/destinatarilor agreaţi, după caz, în care se specifică dacă declararea mărfurilor în tranzit, respectiv încheierea operaţiunilor de tranzit se fac apelând la serviciile unui reprezentant, dacă este cazul;
8.4. o copie de pe autorizaţia pentru utilizarea carnetelor TIR, dacă este cazul;
8.5. o copie de pe autorizaţia de comisionar în vamă, dacă este cazul;
8.6. o copie de pe documentul care atestă dovada dreptului de reprezentare a titularului regimului de tranzit, în situaţia în care accesul este solicitat de un reprezentant, dacă este cazul;
8.7. o copie de pe autorizaţia de expeditor sau destinatar agreat pentru mărfuri transportate sub regim de tranzit comunitar/comun, dacă este cazul;
8.8. o copie de pe autorizaţia de destinatar agreat pentru mărfuri transportate sub regimul TIR, dacă este cazul;
8.9. o declaraţie-angajament completată conform modelului prezentat în anexa nr. 4.
C. Emiterea autorizaţiei de acces

9.
 Pentru persoanele care vor utiliza soluţia de conectare DTI, după verificarea documentelor menţionate la lit. B pct. 8.1-8.9, se întocmeşte, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării dosarului de autorizare, un aviz favorabil sau nefavorabil cu privire la autorizarea accesului la aplicaţia NCTS-RO, astfel:
9.1. dacă documentele depuse de solicitant sunt complete şi corecte, se eliberează autorizaţia în două exemplare şi se semnează de către directorul ANAF-DTICSV, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5. Aceasta va fi însoţită de lista cu birourile vamale, modalitatea de declarare a mărfurilor şi componeta pentru care se acordă accesul la aplicaţia NCTS-RO, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5A. Un exemplar al autorizaţiei, împreună cu lista birourilor vamale, componenta şi modalitatea de declarare a mărfurilor pentru care se acordă accesul la aplicaţia NCTS-RO, se transmite solicitantului. Un exemplar al autorizaţiei, împreună cu lista birourilor vamale, componenta şi modalitatea de declarare a mărfurilor pentru care se acordă accesul la aplicaţia NCTS-RO, se păstrează în evidenţa Serviciului analiza şi optimizarea aplicaţiilor informatice din cadrul ANAF-DTICSV.
9.2. dacă documentele depuse de solicitant sunt incomplete sau incorect completate, ANAF-DTICSV va solicita corectarea sau completarea şi retransmiterea acestora. În lipsa unui răspuns din partea solicitantului se eliberează avizul nefavorabil. După primirea avizului nefavorabil solicitantul are posibilitatea depunerii unui nou dosar de autorizare.

Normele
privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO sunt disponibile integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu