15 Septembrie, 2019

Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă din 14.01.2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 54 din 22 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 54/2015).

CAPITOLUL I

Angajatori

Art. 1.

(1) Angajatorii, persoane juridice sau fizice, prevăzuţi la art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare angajatori, stabilesc împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, contractarea achiziţionării tichetelor de masă cu una sau mai multe unităţi emitente astfel cum sunt prevăzute în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contractarea achiziţionării tichetelor de masă se face ţinând seama de dispersia geografică a punctelor de lucru ale angajatorilor, precum şi de dispersia geografică şi numărul unităţilor de alimentaţie publică – cantine-restaurant, bufete şi magazine alimentare, denumite în continuare unităţi de alimentaţie publică, cu care unităţile emitente sunt autorizate să încheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete de masă, precum şi luând în considerare calitatea şi preţul produselor alimentare ale unităţilor de alimentaţie publică care au încheiat contracte cu unităţile emitente.

(3) În înţelesul prezentelor norme, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, termenul “tichet de masă” va fi interpretat ca făcând referire atât la tichetele de masă pe suport hârtie, cât şi la tichetele de masă pe suport electronic.

Art. 2.

Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, stabilesc prin contractele colective de muncă clauze privind acordarea alocaţiei individuale de hrană sub forma tichetelor de masă, precum şi forma suportului acestora, respectiv suport electronic şi/sau hârtie, care să prevadă:

a) numărul salariaţilor din unitate care pot primi lunar tichete de masă, precum şi valoarea nominală a tichetului de masă, în limita celei prevăzute de lege, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor;

b) numărul de zile lucrătoare din lună pentru care se distribuie tichete de masă salariaţilor;

c) criteriile de selecţie privind stabilirea salariaţilor care primesc tichete de masă, ţinând seama de condiţiile concrete de lucru în care îşi desfăşoară activitatea unele categorii de salariaţi, de priorităţile socioprofesionale şi de alte elemente specifice activităţii.

Art. 3.

(1) Contractul pentru achiziţionarea tichetelor de masă, încheiat între angajator şi unităţile emitente, cuprinde cel puţin următoarele clauze, în funcţie de suportul utilizat pentru emiterea tichetelor de masă, referitoare la:

a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masă şi eşalonarea pe luni a acestuia;

b) costul imprimatului reprezentând tichetul de masă pe suport hârtie, respectiv costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic, precum şi costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, după caz;

c) condiţiile în care tichetele de masă pe suport hârtie neutilizate de către salariaţi se restituie unităţii emitente de către angajatori;

d) unităţile de alimentaţie publică utilizate de unităţile emitente la care salariaţii pot folosi tichetele de masă;

e) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului;

f) modul de administrare şi utilizare a tichetelor de masă pe suport electronic, inclusiv modul în care angajatul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a tichetelor de masă pe suport electronic în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii;

g) obligaţia angajatorilor de a colecta de la salariaţii lor şi de a transfera către unităţile emitente toate datele personale şi informaţiile referitoare la salariaţi care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu tichete de masă;

h) obligaţia emitenţilor de a păstra în condiţii de siguranţă datele primite de la angajatori şi de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;

i) obligaţia angajatorilor de a instrui salariaţii să nu vândă şi să folosească tichetele de masă doar cu scopul de a achiziţiona produse alimentare/achita masa şi doar din unităţile de alimentaţie publică care afişează autocolantele speciale de identificare a unităţii care a emis tichetele de masă.

(2) În cazul angajatorilor care au calitatea de autorităţi contractante în înţelesul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la încheierea contractelor pentru achiziţionarea tichetelor de masă cu unităţile emitente, se aplică în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Comenzile de achiziţie de tichete de masă transmise unităţilor emitente de către angajatori conţin cel puţin următoarele informaţii: numele salariaţilor cărora li se atribuie tichetele, codul numeric personal al fiecărui salariat în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, numărul unic de identificare al suportului electronic corespunzător fiecărui salariat în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, numărul de tichete de masă acordat pentru fiecare salariat, valoarea nominală a tichetului de masă şi valoarea nominală totală a tichetelor de masă acordate fiecărui salariat.

(4) Comenzile de achiziţie de suporturi electronice pentru tichete de masă transmise unităţilor emitente de către angajatori conţin cel puţin numele şi codul numeric personal corespunzător fiecărui salariat beneficiar.

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu