19 August, 2017

Normele de aplicare a Codului fiscal despre veniturile impozabile

În 2012 şi apoi în anul curent, Normele au suferit trei modificări, în aplicarea dispoziţiilor art. 42 din Codul fiscal, cu privire la veniturile neimpozabile, astfel cum aceastea sunt tratate în Titlul III „Impozitul pe venit”.
 
Hotărârile de Guvern de modificare şi completare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, la care ne referim în continuare, sunt:

• H.G. nr. 50/2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 78/31.01.2012);

• H.G. nr. 670/2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 481/13.07.2012);

• H.G. nr. 84/2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 136/14.03.2013).

***

O  primă categorie de venituri neimpozabile, tratate la litera a) a articolului 42 Cod fiscal se referă la ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii.

cf1
Sursa foto: Lege5.ro

Prin completările la Norme, aduse prin H.G. nr. 50/2012, punctul 41 precizează că în categoria veniturilor neimpozabile se cuprind şi formele de sprijin acordate din bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile în conformitate cu legislaţia internă şi reglementările europene, de exemplu:

• ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, potrivit actelor normative de aprobare a respectivelor ajutoare de stat;

• sprijinul acordat producătorilor agricoli sub forma schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare potrivit O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, şi actelor normative date în aplicarea acesteia;

• sprijinul nerambursabil acordat potrivit Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.381 din 16 iulie 2008, prin axa 1 – Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, prin măsurile 112 – Instalarea tinerilor fermieri şi 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă.
Prin completările aduse de H.G. nr. 670/2012, la aceste exemple au mai fost adăugate următoarele:

• alte forme de sprijin nerambursabil acordate potrivit Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.381 din 16 iulie 2008;

• forme de sprijin nerambursabil acordate potrivit Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2007) 6.664 din 14 decembrie 2007.

Prin completările aduse de aceeaşi hotărâre de Guvern nr. 670/2012, se mai adaugă, aici, un punct, astfel:

42. În categoria veniturilor neimpozabile se cuprind şi formele de sprijin acordate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013», în bani şi în natură, primite de către cursanţi pentru participarea la cursuri, precum şi bursele acordate în cadrul acestui program.”
h1
Sursa foto: Lege5.ro

***


Alte modificări se referă la veniturile neimpozabile tratate sub litera g) a Articolului 42 Cod fiscal, care încadrează aici veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare, precum şi altele decât cele definite la cap. VIII1. Sunt considerate bunuri mobile la momentul înstrăinării şi bunurile valorificate prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.

În legătură cu acestea, prin modificările aduse de H.G. nr. 50/2012, Normele precizează că veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice sunt venituri neimpozabile. Nu sunt cuprinse în bunurile mobile din patrimoniul personal deşeurile valorificate prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea, veniturile realizate fiind supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IX «Venituri din alte surse» din Codul fiscal.

În completare, H.G. nr. 84/2013 adaugă la Norme un nou punct care precizează că este considerat bun mobil din patrimoniul personal masa lemnoasă exploatată în regie proprie de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelor de proprietate asociative, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an. Veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea acesteia direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative sunt venituri neimpozabile.

În forma în vigoare până la 31 ianuarie 2013, Art. 42 conţinea şi o literă k) unde erau incluse, ca venituri neimpozabile, veniturile din agricultură şi silvicultură, cu excepţia celor prevăzute la art. 71. În aplicarea acestei dispoziţii, Normele conţineau precizările de la punctele 9 şi 10, cu modificări aduse de H.G. nr. 50/2012.

ATENŢIE.
Dispoziţiile citate, de la litera k), au fost, însă, abrogate prin punctul 23. din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 începând cu 01.02.2013.

Drept urmare, prin H.G. nr. 84/2013 au fost abrogate şi precizările din Norme, de la punctele 9 şi 10, potrivit cărora în categoria veniturilor din agricultură şi silvicultură considerate neimpozabile se cuprindeau:

• veniturile realizate de proprietar/arendaş din valorificarea în stare naturală a produselor obţinute de pe terenurile agricole şi silvice, proprietate privată sau luate în arendă. Începând cu data de 1 ianuarie 2009 sunt impozabile veniturile băneşti realizate din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială ori către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.

• veniturile realizate de către persoane fizice asociate în forme de proprietate asociative prevăzute de art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, din valorificarea direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative respective a produselor silvice, în condiţiile legii;

• veniturile provenite din: creşterea animalelor şi păsărilor, apicultură şi sericicultură;

• veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală, prin unităţi specializate, cum ar fi centre sau puncte de achiziţie, a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică.

Subsecvent, a dispărut şi precizarea potrivit căreia se consideră în stare naturală: produsele agricole obţinute după recoltare, masa lemnoasă definită potrivit legislaţiei în materie, precum şi produsele de origine animală, cum ar fi: lapte, lână, ouă, piei crude şi altele asemenea, plante şi animale din flora şi fauna sălbatică, cum ar fi: plante medicinale, fructe de pădure, ciuperci, melci, scoici, şerpi, broaşte şi altele asemenea.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu