ANAF a făcut publice Normele de aplicare a prevederilor art. I și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Normele au fost aprobate prin OPANAF nr. 1.450/2018, în vigoare din 20 iunie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 507/2018. 

Cui se adresează Normele?

• Prevederile art. I din OUG nr. 3/2018 se aplică persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă sau a actelor de detașare, aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017, și care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal, al căror salariu brut lunar este majorat cu cel puțin 20% față de nivelul celui din luna decembrie 2017, în 2018, precum și persoanelor fizice prevăzute la art. 168 alin. (2) și (4) din Codul fiscal. Articolul la care se face trimitere tratează despre stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, şi anume că persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligația de a calcula și de a reține la sursă contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor.

– Prevederile se aplică și în cazul persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte – alin. (2) al art. 168 Cod fiscal.

– Pe cale de excepție, persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează CASS în România, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligația de a calcula contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și de a o plăti lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul – alin. (4) al art. 168 Cod fiscal.

• Art. III al OUG nr. 3/2018 prevede că dispozițiile art. I sunt aplicabile veniturilor din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele prevăzute la art. I alin. (1) și (3) în anul 2018. 

Ce precizări aduc Normele

• Normele se aplică pentru angajații care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Codul fiscal, în baza unui contract individual de muncă și se află în următoarele situații:

a) persoane fizice cu handicap grav sau accentuat;

b) persoane fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator;

c) persoane fizice care desfășoară activități de cercetare- dezvoltare și inovare;

d) persoane fizice care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an.

De asemenea, se aplică inclusiv persoanelor, din categoriile enumerate mai sus, pentru care se modifică raportul de muncă, respectiv: detașare, suspendare sau încetare.

• Sumele deduse de către angajatorii/plătitorii prevăzuți la art. I alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 se vor înscrie în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, pe Formularul 112.

Suma dedusă se stabileşte de către angajator/plătitor şi reprezintă diferența pozitivă dintre contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată și calculată potrivit Codului fiscal, și contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută.

 Verificarea modului de determinare a diferenței se face de către organele fiscale, pe baza unei analize de risc specifice, după cum urmează:

a) Organul fiscal va proceda la identificarea contribuabililor/plătitorilor, după caz, care au obligația de stabilire, reținere la sursă și plată a CASS.

b) După identificarea contribuabililor/plătitorilor, organul fiscal va proceda la efectuarea unei analize de risc specifice, care va avea în vedere următoarele:

– examinarea modului de declarare: declarație inițială sau declarație rectificativă;

– variația în timp a numărului de persoane scutite de impozitul pe veniturile din salarii;

– modul de calcul al sumei deduse în cadrul Formularului 112 în baza documentelor care atestă încadrarea în una dintre categoriile de angajați menționate la pct. 2, depuse de angajați la angajator.

c) Ca urmare a analizei de risc specifice se va stabili gradul de risc fiscal pentru fiecare dintre contribuabilii/plătitorii supuși analizei, precum și nivelul riscului.

d) În funcție de gradul de risc identificat și de nivelul de risc stabilit, ca urmare a analizei de risc specifice se vor dispune măsuri în ceea ce privește modul de evaluare, gestionare și tratare a riscurilor stabilite.

Ca urmare a analizei de risc specifice, organul fiscal va efectua verificarea în mai multe etape, după caz:

– notificarea contribuabililor/plătitorilor în cauză, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale referitoare la stabilirea corectă a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, prin depunerea de declarații rectificative;

– în caz de neconformare a contribuabililor se va proceda la efectuarea de controale fiscale.

În situația efectuării controalelor fiscale vor fi avute în vedere prevederile legale referitoare la prescrierea dreptului organului fiscal de a stabili diferențe de obligații fiscale.

Pentru a beneficia de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2018, în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor realizate în anul 2018, înainte de data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, de persoanele prevăzute la art. I alin. (1) și (3) din ordonanță, angajatorul/plătitorul poate efectua regularizarea prin depunerea unei declarații rectificative, până la 31 decembrie 2018.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Persoanele cu handicap grav mai pot beneficia de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2018, in anul 2019? Adica mai sunt scutite de plata CASS ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here