15 Iulie, 2018

Noi standarde de contabilitate. IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L360 din 29 decembrie 2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1254/2012 al Comisiei din 11 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 10, Standardul Internațional de Raportare Financiară 11, Standardul Internațional de Raportare Financiară 12, Standardul Internațional de Contabilitate 27 (2001) și Standardul Internațional de Contabilitate 28 (2011).

* Regulamentul (UE) nr. 1256/2012 reglementează:

- IFRS 10 Situații financiare consolidate;

- IFRS 11 Acorduri commune;

- IFRS 12 Prezentarea informațiilor privind interesele în alte entități;

* Noul IFRS 10 – Situații financiare consolidate

Obiectivul IFRS 10 este stabilirea principiilor de prezentare și întocmire a situațiilor financiare consolidate atunci când o entitate controlează una sau mai multe alte entități.

Scopul IFRS 10 este de a dispune ca o entitate (societatea mamă) care controlează una sau mai multe alte entități (filiale) să prezinte situații financiare consolidate.

IFRS 10 definește principiul de control – și stabilește controlul drept bază pentru consolidare;

IFRS 10 stabilește modul de aplicare a principiului controlului pentru a identifica dacă un investitor controlează o entitate în care s-a investit și, prin urmare, trebuie să consolideze entitatea în care s-a investit și stabilește dispozițiile contabile pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate.

Societatea mamă trebuie să întocmească situații financiare consolidate utilizând politici contabile uniforme pentru tranzacții și evenimente asemănătoare în circumstanțe similare. Consolidarea unei entități în care s-a investit trebuie să înceapă la data la care investitorul a obținut controlul și trebuie să înceteze când investitorul pierde controlul entității în care s-a investit.

Societatea mamă trebuie să prezinte interesele care nu controlează în situația poziției financiare consolidată, în cadrul capitalurilor proprii, separat de capitalurile proprii ale proprietarilor societății mamă. Modificările participațiilor unei societăți mamă în capitalurile proprii ale unei filiale care nu au drept rezultat pierderea controlului de către societatea mamă asupra filialei reprezintă tranzacții de capitaluri proprii (adică, tranzacții cu proprietarii, în calitatea lor de proprietari).

Dacă o societate mamă pierde controlul asupra unei filiale, societatea mamă: (a) va derecunoaște activele și datoriile fostei filiale din situația poziției financiare consolidate; (b) va recunoaște orice investiție nerepartizată în fosta filială la valoarea justă a acesteia atunci când a pierdut controlul și va contabiliza ulterior aceste investiții și valorile datorate de sau către fosta filială în conformitate cu IFRS-urile relevante. Acea valoarea justă trebuie considerată valoarea justă la momentul recunoașterii inițiale a unui activ financiar în conformitate cu IFRS 9 sau, dacă este cazul, costul la recunoașterea inițială a unei investiții într-o entitate asociată sau într-o asociere în participație; (c) recunoaște câștigul sau pierderea asociate cu pierderea controlului, atribuibile fostului interes majoritar.

Entitatea trebuie să aplice IFRS 10 pentru perioade anuale, care încep de la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date.

* Noul IFRS 11 – Acorduri comune

Obiectivul IFRS 11 este de a stabili principiile de raportare financiară pentru entitățile care dețin interese în angajamente care sunt controlate în comun (altfel spus angajamente comune). Îndeplinirea obiectivului IFRS 11 definește controlul comun și prevede ca o entitate care este parte într-un angajament comun să stabilească tipul de angajament comun în care este implicată prin evaluarea drepturilor și obligațiilor sale și să contabilizeze drepturile și obligațiile respective în conformitate cu acel tip de angajament comun.

IFRS 11 trebuie aplicat de toate entitățile care sunt părți într-un angajament comun. Un angajament comun este un angajament în cadrul căruia două sau mai multe părți dețin controlul în comun.

Un angajament comun are următoarele caracteristici: (a) Angajamentul contractual este obligatoriu pentru părți; (b) Prin angajamentul contractual, două sau mai multor părți le este acordat controlul în comun al angajamentului. Un angajament comun este fie o exploatare în participație, fie o asociere în participație.

Entitatea trebuie să aplice IFRS 11 pentru perioade anuale care încep de la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date.

* Noul IFRS 12 – Prezentarea informațiilor privind interesele în alte entități

Obiectivul IFRS 12 este de a impune unei entități să prezinte informații care vor permite utilizatorilor situațiilor sale financiare să evalueze: natura și riscurile asociate intereselor deținute în alte entități; și efectele acelor interese asupra poziției financiare, a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale acesteia.

IFRS 12 trebuie să fie aplicat de o entitate care deține interese în oricare dintre: filiale, angajamente comune (adică, activități comune sau asocieri în participație), entități asociate, entități structurate neconsolidate.

Pentru a determina dacă se vor agrega informațiile, o entitate trebuie să analizeze informațiile calitative și cantitative cu privire la caracteristicile de risc și de rezultate ale fiecărei entități pe care o are în vedere pentru agregare și importanța fiecărei astfel de entități pentru entitatea raportoare. Entitatea trebuie să prezinte informațiile într-o manieră prin care explică în mod clar utilizatorilor situațiilor financiare natura și sfera intereselor deținute în acele alte entități.

Entitatea trebuie să aplice prezentul standard pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu