21 Februarie, 2018

Noi modificări la Codul Fiscal: impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, nerezidenţilor şi TVA

În cadrul unui articol anterior am început prezentarea elementelor referitoare la schimbările ce urmează a fi făcute asupra Codului Fiscal, prin actul normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobat în cadrul şedinţei Guvernului de ieri , 22 ianuarie 2013.

În cadrul documentului sunt  vizate multiple arii de interes din domeniul fiscalităţii, urmând ca în materialul de faţă să expunem elementele referitoare la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România, precum şi la taxa pe valoarea adăugată.

* Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Reglementările vizează:

1. schimbarea opţiunii în obligaţie la plata impozitului pe veniturile micro întreprinderilor pentru persoanele juridice române care îndeplinesc cumulativ condiţiile menţionate în titlul IV1, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent;

2. limita veniturilor obţinute pentru care se intră în sistemul microîntreprinderilor este de 65.000 euro;

3. pentru anul 2013, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013 şi persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute de acest sistem de impunere;

4. persoanele juridice care au realizat venituri între 65.001 euro şi 100.000 euro şi care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la modificările aduse prin proiectul de ordonanţă, păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013;

5. persoanele juridice nou-înfiinţate sunt obligate să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal;

6. s-au făcut precizări în legătură cu depunerea declaraţiei de menţiuni privind intrarea şi ieşirea din sistemul de impunere privind microîntreprinderile.

* Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi

impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

1. Începând cu 1 ianuarie 2011 sunt scutite de impozit în România veniturile din dobânzi şi redevenţe plătite unei întreprinderi asociate din Uniunea Europeană sau A.E.L.S., ceea ce impune abrogarea literei a) a alineatului 2, din articolul 116.

2. Se aplică cota de 16% şi pentru veniturile din servicii prestate în afara României daca veniturile sunt platite într-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii dar nerezidentul nu face dovada rezidenţei sale.

3. Se intoduce o cotă majorată de impozit, respectiv de 50% pentru veniturile din prestarea de servicii în România sau în afara României, dividende, dobanzi, comisioane, redevenţe şi din exercitarea unei profesii libere plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.

* Taxa pe valoarea adăugată

1. Se transpun prevederile Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 17 decembrie 2012, nr. 2012/794/UE, de autorizare a Bulgariei şi a României pentru a aplica măsuri de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, pentru stabilirea locului operaţiunilor legate de înreţinerea, repararea şi traversareapodului Calafat – Vidin.

2. Se elimină prevederile art. 137 alin. (1) lit.e) din Codul fiscal potrivit cărora baza de impozitare este considerată valoarea de piaţă în cazul schimbului şi, în general, atunci când plata se face parţial ori integral în natură sau atunci când valoarea plăţii pentru o livrare de bunuri ori o prestare de servicii nu a fost stabilită de părţi sau nu poate fi uşor stabilită, întrucât acestea contravin prevederilor Directivei 2006/112/CE referitoare la stabilirea bazei de impozitare a TVA aşa cum rezultă din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv Hotărârea CJUE în cauza C- 549/11.

3. Pentru a preveni evaziunea fiscală se transpun prevederile opţionale ale art. 80 din Directiva 2006/112/CE, care permit statelor membre utilizarea preţului de piaţă între părţile afiliate în anumite situaţii prevăzute în mod expres. Astfel, pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului, baza de impozitare este considerată valoarea de piaţă în situaţiile prevăzute de directivă, respectiv:

- atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piaţă, iar beneficiarul livrării sau al prestării nu are drept complet de deducere; În acestă situaţie, utilizarea unui preţ mai mic între părţile afiliate determină pe total o deducere supradimensionată a taxei pe valoarea adăugată, întrucât furnizorul deduce taxa aferentă achiziţiilor sale la un preţ real (mai mare), colectează o taxă mai mică, iar beneficiarul care nu are drept de deducere are o sumă mai mică de TVA nededusă;

- atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piaţă, iar furnizorul sau prestatorul nu are un drept complet de deducere şi livrarea sau prestarea este scutită fără drept de deducere; în acest caz, prin utilizarea unui preţ mai mic pentru tranzacţia scutită fără drept de deducere, şi utilizarea unor preţuri mai mari pentru operaţiunile taxabile, furnizorul îşi poate majora artificial pro rata de deducere şi, implicit taxa dedusă;

- atunci când contrapartida este mai mare decât valoarea de piaţă, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere.

Utilizarea unui preţ mai mare decât valoarea de piaţă între părţile afiliate atunci când furnizorul nu are drept integral de deducere, determină mutarea spre beneficiarul afiliat a dreptului de deducere pentru o valoare mai mare, astfel încât să poată compensa, sau chiar depăşi taxa nededusă de furnizor.

Transpunerea acestei prevederi din Directiva 2006/112/CE este opţională şi va trebui comunicată spre informare Comitetului TVA din cadrul Comisiei Europene.

4. În vederea alinierii la prevederile art. 86 alin. (1) lit.b) din Directiva 2006/112/CE se includ în baza de impozitare pentru importul de bunuri şi cheltuielile care decurg din transportul către alt loc de destinaţie din Comunitate, în cazul în care locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul generator.

5. Pentru alinierea la Directiva 2006/112/CE şi Decizia Curţii Europene de Justiţie în cauza C-326/99 se includ în cadrul operaţiunilor scutite de TVA operaţiunile constând în acordarea cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil.

6. În cazul bunurilor furate, se prevede obligativitatea ajustării TVA la momentul constatării lipsei în gestiune şi se introduc prevederi noi care permit anularea ajustării taxei în cazul dovedirii acestuia prin hotărâre judecătorească definitivă, conform recomandărilor Ministerului Justiţiei.

7. În cazul persoanelor impozabile care nu au sediul activităţii economice în România cărora li s-a anulat înregistrarea datorită faptului că au depus deconturi în care nu au evidenţiat nicio livrare/prestare sau achiziţie, se permite reînregistrarea în scopuri de TVA chiar dacă o cerere în acest sens este depusă după 180 de zile de la data anulării înregistrării.

Aceste persoane desfăşoară activităţi economice în statul în care au sediul activităţii economice, iar în România pot desfaşura ocazional operaţiuni pentru care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxă. Între aceste operaţiuni s-ar putea regăsi şi livrări intracomunitare de bunuri care, în lipsa înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile, nu ar putea fi declarate în declaraţia recapitulativă şi, implicit, în VIES, sistem pe baza căruia sunt urmărite tranzacţiile intracomunitare.

8. Se includ în Codul fiscal, la recomandarea Ministerului Justiţiei, prevederi din care să rezulte că în cazul stocării electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.

9. Se introduce posibilitatea depunerii unei declaraţii de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, pentru:

- bugetul de stat, atunci când se emit facturi de regularizare sau se ajustează baza de impozitare pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării;

- reflectarea taxei care trebuie plătită de persoanele care au aplicat sistemul TVA la încasare, dacă încasarea contravalorii facturilor emise sau termenul limită de 90 de zile de la data emiterii facturii, intervine după anularea înregistrării în scopuri de TVA, când persoana impozabilă nu mai depune decontul de taxă.

10. Se stabileşte regimul pe care trebuie să-l aplice beneficiarii operaţiunilor realizate de persoanele obligate să intre în sistemul TVA la încasare sau să părăsească sistemul, pe perioada cuprinsă între data de la care aveau obligaţia să aplice sistemul până la data înregistrării din oficiu şi, respectiv de la data la care aveau obligaţia să înceteze aplicarea sistemului până la radierea din oficiu, în funcţie de informţiile publicate în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVAla încasare.

Totodată se stabileşte regimul aplicabil în cazul înregistrărilor/radierilor, din eroare, în/din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare, astfel încât aceste erori să nu afecteze persoanele în cauză.

11. Se instituie cadrul legal pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care nu prezintă certificatele de cazier judiciar ale noilor administratori şi/sau asociaţi, în vederea evitării situaţiilor în care astfel de persoane pot desfăşura operaţiuni intracomunitare, chiar dacă au administratori sau asociaţi noi împotriva cărora s-a pus în mişcare acţiunea penală sau care au înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu operaţiuni intracomunitare.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu