22 Martie, 2018

Noi modificări la Codul Fiscal: impozitul pe profit şi impozitul pe venit

Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii un proiect de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Conform notei de fundamentare a proiectului de act normativ, sunt vizate elementele ce ţin de impozitul pe profit, pe venit, pe veniturile microîntreprinderilor, pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România, taxa pe valoarea adăugată, accize şi alte taxe speciale, impozite şi taxe locale, contribuţii sociale obligatorii şi Codul de procedură fiscală.

Datorită volumului informaţional foarte ridicat din cadrul proiectului de ordonanţă, vom prezenta defalcat modificările şi completările la Codul Fiscal, pe segmente de interes, în materialul de faţă urmând să includem aspectele referitoare la impozitul pe profit şi impozitul pe venit.

* Impozitul pe profit

Se propun modificări şi completări care vizează:

1. Stabilirea valorii fiscale în cazul activelor biologice, necesară pentru calculul amortizării fiscale, precum şi a regimului fiscal al deprecierilor înregistrate cu ocazia evaluării acestora.

2. Obligaţia completării în registrul fiscal a tuturor veniturilor şi cheltuielilor luate în calcul la determinarea profitului impozabil, similar unei evidenţe ca cea contabilă, dar pentru scopuri fiscale, din care să rezulte direct profitul impozabil.

3. Majorarea deducerii suplimentare, la calculul profitului impozabil, pentru activităţi de cercetare-dezvoltare, prin creşterea procentului luat în calcul, de la 20% la 50% din cheltuielile eligibile. Completarea reglementărilor existente cu prevederi care clarifică faptul că stimulentele fiscale:

- se acordă pentru activităţile de cercetare-dezvoltare care conduc la obţinerea de rezultate ale cercetării, valorificabilede către contribuabili, în folos propriu, efectuate atât pe teritoriul naţional, cât şi în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele care aparţin Spaţiului Economic European;

- activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil trebuie să fie din categoriile activităţilor de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, relevante pentru activitatea industrială sau comercială desfăşurată de către contribuabili;

- stimulentele fiscale se acordă separat pentru activităţile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfăşurat.

4. Modificarea prevederilor art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal însensul evidenţierii în întregime a sumelor rezultate din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor şi introducerea unor condiţii în vederea identificării acestor sume pentru a asigura impozitarea conform art. 22 alin.(5) din Codul fiscal, respectiv evidenţierea în soldul creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct.

Completarea prevederilor art. 193 lit. b) din Codul fiscal cu reguli referitoare la impozitarea sumelor rezultate din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor pentru situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de evidenţiere şi păstrare în soldul creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, respectiv:

- sumele care au fost anterior deduse se impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe se consideră utilizare a rezervei;

- sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe şi terenurilor, după caz.

5. Stabilirea regimului fiscal pentru veniturile/cheltuielile înregistrate din evaluarea ulterioară a activelor biologice precum şi pentru dobânzile stabilite potrivit reglementărilor contabile în cazul achiziţiei mijloacelor fixe în baza unor contracte cu plata amânată.

6. Reglementarea nededucerii, la calculul profitului impozabil, pentru cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, indiferent de natura lor, şi dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie, potrivit legii;

7. Introducerea unei prevederi de clarificare a noţiunii de credit/împrumut necesară aplicării limitării cheltuielilor cu dobânzile şi în cazul anumitor tipuri de convenţii care generează astfel de cheltuieli.

8. Completarea regulilor de amortizare fiscală cu dispoziţii privind:

- deducerea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, existente sau care urmează să fie achiziţionate, în limita a 1.500 lei/lună, în concordanţă cu limitările existente în fiscalitatea altor state (SUA, Australia, Letonia, Austria, etc.)

- amortizarea activelor biologice, în sensul clasificării lor ca active amortizabile;

- considerarea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă nedeterminată ca active neamortizabile, similar tratamentului contabil.

9. Clarificarea modului de regularizare a impozitului pe profit datorat de persoanele juridice străine din transferul titlurilor de participare.

10. Se aduc precizări privind nereportarea creditului fiscal care nu a fost utilizat în anul în care impozitul străin a fost plătit.

* Impozitul pe venit

Se propun modificări şi completări care vizează:

1. Includerea în sfera veniturilor impozabile a veniturilor din silvicultură şi piscicultură şi impunerea acestora în conformitate cu regulile aplicabile veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, cu cota de impozit de 16%.

2. Extinderea impozitării indemnizaţiei, inclusiv orice alte sume de aceeaşi natură, primite de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre de guvern pentru personalul din instituţiile publice la nivelul tuturor angajaţilor.

3. Includerea în categoria veniturilor din salarii pe lângă sumele reprezentând salarii, diferenţe de salarii, actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, şi a oricăror alte sume stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.

4. Limitarea neimpozitării sumelor primite de angajaţi în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul de muncă aplicabil, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, ca indemnizaţii, inclusiv orice alte sume de aceeaşi natură, până la de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotărâre de guvern pentru personalul din instituţiile publice, la nivelul tuturor angajaţilor. Menţinerea tratamentului fiscal aplicabil sumelor primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare.

5. Întrucât în baza convenţiilor de evitare a dublei impuneri statul străin în care se desfăşoară activitatea poate dobândi drept de impunere asupra aceloraşi venituri, măsura vizează eliminarea dublei impozitări a unui venit la acelaşi moment de către două state, administraţia fiscală română urmând să definitiveze impunerea acestor venituri.

6. Stabilirea modalităţii de calcul şi reţinere a impozitului pe veniturile din salarii, diferenţe de salarii, actualizarea acestora cu indicele de inflaţie precum şi orice alte sume, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază, şi de virare a acestuia până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite. Corelarea cu prevederile privind contribuţiile sociale în ceea ce priveşte termenul de virare a impozitului pentru veniturile respective.

7. Precizarea aplicării tratamentului fiscal al veniturilor din dividende şi pentru veniturile considerate dividende reprezentând sume plătite de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia.

8. Revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor din activităţi agricole prin aplicarea următoarelor reguli:

8.1. extinderea sferei veniturilor impozabile prin includerea celor din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală precum şi a veniturilor din silvicultură şi piscicultură;

8.2. determinarea venitului anual pentru veniturile din activităţi agricole numai pe baza normelor anuale de venit şi eliminarea modalităţii de determinare a venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate în partidă simplă;

8.3. determinarea venitului net anual în sistem real, pentru veniturile din silvicultură şi piscicultură potrivit regulilor de impunere proprii veniturilor din activităţi independente;

8.4. precizarea veniturilor neimpozabile din cadrul categoriei ;

8.5. stabilirea nivelului normelor de venit pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal;

8.6. începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

8.7. unificare cotei de impozit de 16% pentru veniturile din activităţi agricole, impozitul stabilit de organul fiscal competent, fiind impozit final;

8.8. depunerea declaraţiei la organul fiscal competent până la data de 25 mai inclusiv, a anului fiscal pentru anul în curs, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere. În cazul în care activitatea începe să se desfăşoare după dat de 25 mai declaraţia se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe să desfăşoare activitatea;

8.9. organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere;

8.10. plata impozitului se efectuează către bugetul de stat în două rate egale astfel:

- 50% din impozit până la data de 25 septembrie inclusiv;

- 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv.

Din impozitul virat la bugetul de stat nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale;

8.11. precizarea unor reguli tranzitorii aplicabile veniturilor realizate în perioada impozabilă cuprinsă între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013.

Sursa: MFP

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu