17 August, 2017

Noi modificări de norme privind fondurile de pensii administrate privat

Aşa cum anunţam în urmă cu doar câteva zile, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a modificat Norma nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare.

Găsiţi textul integral al actului de modificare – Norma nr. 4/2012, în Monitorul oficial nr.  240 din 10 aprilie a.c., dată în aplicarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Noul act cadru de aderare la Pilonul II a fost completat cu informaţii privind denumirea casei de pensii la care este înregistrat viitorul participant ca persoană asigurată în sistemul public de pensii. Odată cu intrarea în vigoare a normei, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale vor putea semna noile acte de aderare, prima etapă în vederea dobândirii calităţii de participant în sistemul fondurilor de pensii administrate privat. Ulterior, aceste acte vor trebui validate de către instituţiile de evidenţă, respectiv casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

În cele ce urmează ne mărginim la a semnala câteva din informaţiile de interes direct pentru aderenţii la acest sistem de pensii.

● Norma reglementează, între altele: validarea informaţiilor cuprinse în actele individuale de aderare şi repartizarea aleatorie a participanţilor la fondurile de pensii administrate privat; actualizarea informaţiilor referitoare la participanţi, conţinute în Registrul participanţilor, de către Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), şi de către casele de pensii sectoriale, astfel cum au fost definite prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

● A fost modificată încadrarea persoanei eligibile: dat fiind că în sistem intră şi cadre militare, eligibilitatea ţine cont de criteriul de informaţie neclasificată a datelor personale ale persoanei în cauză.

● Se modifică, de asemenea, principiul aleatoriu prin care sunt repartizate persoanele eligibile în care nu au aderat din proprie iniţiativă la un fond de pensii administrat privat în termenul stabilit de Lege sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare, iar informaţiile cuprinse în acestea au fost raportate la instituţia de evidenţă în aceeaşi perioadă de raportare, sunt repartizate aleatoriu de către aceasta.

Validarea, potrivit noilor reglementări, constă în înregistrarea de către instituţia de evidenţă în Registrul participanţilor a unei persoane eligibile, ca participant la un fond de pensii administrat privat, pe baza informaţiilor cuprinse în actul individual de aderare, transmis de către administratori, şi/sau în baza datelor din documentul de asigurare.

Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a căror identitate nu constituie informaţie clasificată, potrivit legii, care până la data de 22 noiembrie 2011 nu au împlinit vârsta de 35 de ani sau care împlinesc această vârstă la această dată şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate trebuie să adere la un fond de pensii administrat privat, în termen de 7 luni de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat. Categoriile de mai sus se regăsesc în art. 6 alin.(1) lit.c) din Legea pensiilor publice nr. 26372010, cu modificările şi completările ulterioare.

Încetarea calitatăţii de participant la un fond de pensii administrat privat: a fost modificată formularea uneia din condiţii, respectiv constatarea lipsei viramentelor în contul colector al fondului de pensii administrat privat, aferente participantului, pe o perioadă de 36 de luni consecutive de la data înscrierii în Registrul participanţilor, faţă de formularea anterioară care se referea la un termen de 3 ani.

Notificările administratorilor către instituţia de evidenţă au fost, de asemenea, modificate prin noua reglementare.

Plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat de invaliditate se va efectua conform prevederilor art. 6 din Norma nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat în caz de invaliditate şi în caz de deces, aprobată prin Norma nr. 19/2008.

După încheierea perioadei de 12 luni de la data deschiderii dreptului la pensia de invaliditate, în termen de 10 zile de la data primirii raportului de la instituţia de evidenţă, administratorii efectuează, după caz, plata contravalorii activului personal net acumulat de la data plăţii, până în acel moment şi îi închid contul participantului.

● Alte modificări privesc obligaţiile instituţiei de evidenţă, privind întocmirea Registrului participanţilor, precum şi referitor la informaţiile pe care trebuie să le completeze, lunar, în Registru.

Toate rapoartele transmise de către instituţia de evidenţă vor fi în format electronic, sub semnătură electronică extinsă, iar formatul acestor rapoarte se va stabili prin protocol sau prin act adiţional la protocolul încheiat între aceste instituţii, după caz.

● În termen de 5 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial a normei pe care o prezentăm, administratorii au obligaţia să solicite Comisiei avizarea modificării actului individual de aderare conform anexei la Norma nr. 22/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Procesul de aderare pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale începe de la data de 1 mai 2012.

*

Reamintim că, recent, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a aprobat modificări la Normele privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat. Astfel, prin Hotărârea CSSPP nr. 7/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 227 din 4 aprilie a.c., a fost aprobată Norma nr. 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privitoare la cele de mai sus. Norma de modificare cuprinde cadrul de reglementare privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat. Totodată, noul act normativ stabileşte un mod unitar al procesului de colectare atât de către Casa Naţională de Pensii Publice, cât şi de către casele de pensii sectoriale şi evidenţiază clar atribuţiile instituţiilor de evidenţă şi ale instituţiei de colectare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu