25 Aprilie, 2019

Noi măsuri financiare ale Guvernului. Ce modificări aduce OUG 58/2014 privind educaţia şi autorităţile publice?

Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2014 aduce mai multe modificări în domeniul finanțelor publice, domeniul educației și domeniul sănătății.

OUG nr. 58/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 711/2014 şi se aplică din 29 septembrie 2014.

Dintre acestea, cele mai importante sunt prezentate succint mai jos.

FINANŢAREA DE ACTIVITĂŢI ŞI CONCURSURI

Ministerul Educaţiei Naţionale şi instituţiile de învăţământ superior de stat pot finanţa, din bugetele proprii, activităţile culturale, artistice şi sportive, precum şi concursuri şi campionate universitare, organizate de uniunile/ federaţiile/ asociaţiile/ organizaţiile studenţeşti.

SUBVENŢIE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC

Începând cu anul şcolar/universitar 2014-2015, se poate acorda o subvenţie sub formă de sumă forfetară personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat şi universitar de stat, încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, pentru dezvoltare profesională.

Fondurile necesare acordării acestei subvenţii în cuantumul echivalentului în lei a 50.000.000 de euro se cuprind în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 „Învăţământ“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, după semnarea contractului de finanţare cu autoritatea de management.

DOTĂRI CU AUTOVEHICULE ŞCOLARE

Ordonanța aprobă alocarea sumei de 105.000 mii de lei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru dotarea unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea transportului elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comune, inclusiv din satele aparţinătoare oraşelor şi municipiilor, precum şi al elevilor din învăţământul special, cu autovehicule şcolare.

Toate costurile legate de utilizarea acestor autovehicule şcolare vor fi suportate din bugetele proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale.

FINANŢĂRI PENTRU SPORT

Prin hotărâre a consiliului local/judeţean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru:

- finanţarea activităţii instituţiilor cu specific sportiv din subordinea sa;

- susţinerea activităţii cluburilor sportive locale, în baza contractelor de finanţare a programelor sportive ale acestora;

- premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale.

MODIFICĂRI PRIVIND AŞEZĂMINTELE CULTURALE

O altă modificare constă în faptul că pot fi organizate şi pot funcţiona ca aşezăminte culturale fără personalitate juridică:

- oricare dintre aşezămintele culturale cum sunt căminele culturale, casele de cultură, universităţile populare, şcolile populare de arte şi meserii, centrele culturale, formaţiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii tradiţionale, centrele zonale pentru educaţia adulţilor, centrele pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale şi altele asemenea, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, ca şi compartimente de resort în aparatul  de specialitate al autorităţilor executive;

- ansamblul sau trupa artistică, indiferent de genul reprezentat, atelierul sau cenaclul cultural, galeria de artă şi altele asemenea.

Finanţarea aşezămintelor culturale, instituţii publice ale administraţiei publice centrale, se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă.

Finanţarea aşezămintelor culturale, organizate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, se realizează după cum urmează:

- din bugetele locale, pentru cele care sunt organizate în aparatul de specialitate al autorităţilor executive sau sunt organizate fără personalitate juridică;

- din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetele locale, pentru cele care sunt organizate ca instituţii publice locale cu personalitate juridică;

- din alte surse.

FINANŢAREA SISTEMULUI DE PROTECŢIE A COPILULUI ŞI A CENTRELOR PENTRU ASISTENŢA PERSOANELOR CU HANDICAP

Începând cu drepturile aferente lunii octombrie 2014, finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a  persoanelor  cu handicap se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, în proporţie de cel puţin 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la elaborarea bugetului de stat.

Finanţarea drepturilor părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, în proporţie de cel puţin 90% din necesarul de fonduri stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.

Pentru finanţarea integrală a acestor cheltuieli, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să aloce sume, în completare, din bugetele locale ale acestora.

CRIZA FINANCIARĂ ŞI STAREA DE INSOLVENŢĂ LA NIVEL LOCAL

În altă ordine de idei, de la data declarării stării de criză financiară, respectiv a stării de insolvenţă şi până la data declarării încetării acestora, prevederile OG nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, nu se aplică unităţilor administrativ-teritoriale, subdiviziunilor acestora, respectiv instituţiilor publice de subordonare locală.

Valorificarea creanţelor datorate de unităţile administrativ-teritoriale, de subdiviziunile acestora, respectiv de instituţiile publice de subordonare locală se realizează potrivit Planului de redresare a stării de criză financiară sau a stării de insolvenţă, după caz.

Notă: În caseta foto puteţi vedea doar o parte dintre modificările aduse de OUG 58/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.
compcriza

PERSONALUL TRIMIS ÎN MISIUNE TEMPORARĂ/PERMANENTĂ ÎN STRĂINĂTATE

În cele din urmă, ordonanța stabilește că pentru categoriile de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în străinătate se aplică aceleași prevederi ca în cazul personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate pentru soţul/soţia care însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă în străinătate şi căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau raporturile de serviciu şi pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă ca urmare a participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice ori al membrilor corpului diplomatic şi consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă ca urmare a participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice.

Notă: Pentru a vedea toate modificările, consultaţi integral OUG nr. 58/2014.

Foto:
Lege5 Online

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu