20 Ianuarie, 2018

Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este reglementată prin dispoziţiile articolului 38 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cele ce urmează, redăm operaţiunile contabile specifice bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Contul debitor Contul creditor
Înregistrarea veniturilor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Înregistrarea veniturilor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 5711 % 7469, 750 7514, 7515, 766, 772
Înregistrarea sumelor de restituit sau de compensat 4665 4675 4675 5711
Înregistrarea sumelor încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi depunerea în contul de trezorerie 531 581 5711 % 7469, 750 531 581
Înregistrarea titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate
Înregistrarea titlurilor de participare (acţiuni pe termen mediu şi lung) rezultate din conversia creanţelor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 260 4665
Înregistrarea diferenţelor nefavorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participare pe termen mediu şi lung vândute şi preţul de cesiune % 5711 664 260
Înregistrarea încasării diferenţelor favorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participaţii pe termen mediu şi lung vândute şi preţul de cesiune 5711 % 260 764
Înregistrarea creanţelor reprezentând dividende aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare 4665 750
Înregistrarea titlurilor de participaţii pe termen mediu şi lung achiziţionate de bugetul local 260 269
Înregistrarea încasării dividendelor în contul 50.51 “Disponibil din dividende încasate de la societăţi comerciale” şi virarea în contul bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 550 581 5711 4665 550 581
Înregistrarea creanţelor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Înregistrarea creanţelor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe baza titlurilor de creanţă, pe structura clasificaţiei bugetare 4665 % 7453, 7463
Înregistrarea majorării creanţelor cu dobânzile şi penalităţile de întârziere 4665 % 7453, 7463
Înregistrarea majorării creanţelor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe baza actelor de control sau a altor documente legale 4665 % 7453, 7463
Stingerea creanţelor fiscale
Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin casierie, inclusiv dobânzi şi penalităţi şi depunerea în cont de trezorerie 5311 581 5711 4665 5311 581
Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin intermediul trezoreriilor statului 5711 4665
Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanţelor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
- analitic distinct (în negru) 4665 % 7453, 7463 750
- analitic distinct (în roşu) 4665 % 7453, 7463 750
Sume de compensat sau de restituit contribuabilului 4665 4675
Compensarea cu obligaţii de plată viitoare la solicitarea debitorului, a sumelor care exced creanţele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 4675 4665
Compensarea cu obligaţii datorate altor bugete 4665 4675
Virarea către alte bugete 4675 5711
Restituiri de sume
Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia fiscală 4665 4675 4675 5711
Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus ca urmare unei erori de calcul 4665 4675 4675 5711
Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale 4665 4675 4675 5711
Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente potrivit legii 4665 4675 4675 5711
Restituirea, la cererea debitorului, a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal 666 4675 4675 5711
Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi
Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului, urmare procedurii de executare silită 212 101
Stingerea creanţelor bugetare care provin din anul curent % 7453, 7463 750 4665
Stingerea creanţelor bugetare care provin din anul precedent 121.05 4665
Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru creanţe depreciate 6812 496
Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor 496 7812
Scutirea sau anularea creanţelor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din anul curent % 7453, 7463 7469 4665
Scutirea, anularea sau prescripţia creanţelor bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din anii precedenţi 117.05 4665
La sfârşitul anului, constituirea fondului de rezervă, potrivit legii % 7453, 7463 7469, 7514 766, 772 527 133 5711
Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri 7xx 121.05
La sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli 121.05 6xx
Închiderea contului de finanţare la nivelul plăţilor nete de casă şi diminuarea disponibilului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 7705 5711
Preluarea soldului debitor al contului de disponibil în rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 5712 5711
Preluarea soldului creditor al contului de disponibil în rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 5711 5712
La începutul anului următor
Transferul rezultatului patrimonial (excedent) asupra rezultatului reportat 121.05 117.05
Transferul rezultatului patrimonial (deficit) asupra rezultatului reportat 117.05 121.05
Transferul rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Preluarea de către casele de asigurări de sănătate de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a deficitului execuţiei bugetare înregistrate în anul curent 5712 481
Virarea de către casele de asigurări de sănătate la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a excedentului execuţiei bugetare înregistrate în anul curent 481 5712
Virarea de către casele de asigurări de sănătate a fondului de rezervă la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 133 527
Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Încasarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a fondului de rezervă virat de către casele de asigurări de sănătate 527 133
Preluarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat de casele de asigurări de sănătate 5712 481
Acoperirea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat de casele de asigurări de sănătate 481 5712
Transferul excedentului execuţiei bugetare în rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 5713 5712
Transferul deficitului execuţiei bugetare în rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 5712 5713
Acoperirea deficitului din disponibilităţile fondului de rezervă 5713 133 527 117.05

Referinţe

* Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

* OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normei metodologică privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu