17 Noiembrie, 2019

Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice bugetului de stat

Conform dispoziţiilor articolului 38 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contabilitatea Trezoreriei Statului se organizează şi funcţionează pe principiul execuţiei de casă şi asigură înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în conturi de venituri şi cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Contabilitatea Trezoreriei Statului cuprinde operaţiunile privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne şi externe, precum şi alte operaţiuni financiare efectuate în contul organelor administraţiei publice centrale şi locale.

Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului de stat se organizează de către compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare din cadrul direcţiilor generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice bugetului de stat:

I. Înregistrarea creanţelor bugetului de stat Cont debit Cont credit
Înregistrarea creanţelor bugetului de stat pentru veniturile stabilite prin declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal 463 % 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 739, 745, 746, 750, 751, 766
Înregistrarea majorării creanţelor bugetului de stat cu dobânzile şi penalităţile de întârziere, potrivit legii 463 % 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 739, 745, 746, 750, 751, 766
Înregistrarea majorării creanţelor bugetului de stat pe baza actelor de control sau a altor documente legale 463 % 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 739, 745, 746, 750, 751, 766
II. Stingerea creanţelor bugetului de stat
Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului de stat prin casierie, inclusiv dobânzi şi penalităţi 531 520 463 531
Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului de stat prin intermediul trezoreriilor statului 520 463
Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanţelor bugetului de stat – analitic distinct (în negru) – analitic distinct (în roşu) % 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 739, 745, 746, 750, 751, 766 % 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 739, 745, 746, 750, 751, 766 463 463
Sume de compensat sau de restituit contribuabililor 4671 463
Compensarea cu obligaţii de plată viitoare la solicitarea debitorului, a sumelor care exced creanţele bugetului de stat 4671 463
Sume de compensat cu obligaţii datorate altor bugete 4671 463
Virarea către alte bugete 4671 520
III. Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi
Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului, urmare procedurii de executare silită 212 101
Concomitent, stingerea creanţei bugetare % 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 739, 745, 746, 750, 751, 766 463
Scutirea sau anularea creanţelor bugetului de stat din anul curent % 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 739, 745, 746, 750, 751, 766 463
Scutirea, anularea sau prescripţia creanţelor bugetului de stat din anii precedenţi 117.09 463
Înregistrarea titlurilor de participare deţinute de stat la societăţile comerciale, rezultate din conversia în acţiuni a creanţelor bugetare 260 463
Înregistrarea altor titluri imobilizate deţinute de statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice 265 269
Înregistrarea plăţii acţiunilor deţinute de stat 269 7701
Înregistrarea altor titluri imobilizate (obligaţiuni pe termen mediu şi lung) rezultate din conversia creanţelor bugetului de stat 265 463
Vânzarea şi înregistrarea diferenţelor favorabile dintre valoarea contabilă a altor titluri imobilizate vândute şi preţul de cesiune 461 % 265 764
Încasarea altor titluri imobilizate vândute 520 461
Vânzarea şi înregistrarea diferenţelor nefavorabile dintre valoarea contabilă a altor titluri imobilizate vândute şi preţul de cesiune % 461 664 265
Încasarea altor titluri imobilizate vândute 520 265
Conversia altor titluri imobilizate în acţiuni 260 265
Vânzarea şi înregistrarea diferenţelor nefavorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participare pe termen mediu şi lung vândute şi preţul de cesiune % 461 664 260
Încasarea titlurilor de participare vândute 520 461
Vânzarea şi înregistrarea diferenţelor favorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute şi preţul de cesiune 461 % 260 764
Încasarea titlurilor de participare vândute 520 461
Înregistrarea creanţelor reprezentând dividende aferente acţiunilor, dobândite ca urmare a conversiei creanţelor bugetare 463 750
Încasarea dividentelor cuvenite bugetului de stat 520 463
IV. Restituiri de sume pentru persoane juridice şi fizice
Încasarea unor sume fără existenţa unor titluri de creanţă 520 4671
Restituirea, la cerere, a sumelor încasate fără existenţa unui titlu de creanţă 4671 520
Sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabililor sau din oficiu, potrivit dispoziţiilor legale, reprezentând sume plătite în plus faţă de obligaţia fiscală ca urmare a unor erori de calcul, aplicarea eronată a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente. 463 4671
Sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existenţa unor titluri de creanţă, plătite în plus faţă de obligaţia fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente, potrivit legii. 4671 520
Taxa de participare la licitatie depusa de ofertanti la casierie 5311 4671
Depunerea sumelor în contul de la trezorerie 581 5311
Concomitent: 528 581
Taxa de participare la licitatie depusa de ofertanti la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului 528 4671
Restituirea de catre organul de executare silita, potrivit legii, a taxei de participare la licitatie 4671 528
Valorificarea bunurilor, pe baza facturii fiscale de executare silita, inclusiv taxa pe valoarea adaugata: 411 %
- cu sumele de încasat în contul creantelor bugetare ale debitorului, inclusiv a celor pentru acoperirea cheltuielilor de executare silita; 4481
- cu sumele de restituit debitorului, dupa acoperirea obligatiilor fata de creditorii bugetari; 4671
- cu taxa pe valoarea adaugata aferenta. 4481
Întregirea pretului adjudecat cu taxa de participare la licitatie depusa de adjudecator 4671 411
Încasarea în contul de disponibil deschis la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului a sumelor obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite 528 411
Virarea la bugetul de stat a taxei pe valoarea adaugata încasata 4481 528
Stingerea creantelor bugetului de stat ale debitorului în limita sumelor obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata 520 4631
Stingerea sumelor de încasat în contul creantelor bugetare ale debitorului, inclusiv a cheltuielilor de executare silita avansate din bugetul de stat si trecute în sarcina debitorului 4481 528
Compensarea cu obligatii de plata viitoare sau restituirea la cerere, a sumelor care exced creantele bugetare 4671 4671 463 528
Cheltuieli de executare silita trecute în sarcina debitorului 461 7701
Sume recuperate în contul cheltuielilor de executare silita, care potrivit legii se fac venit la bugetul de stat:
- în contabilitatea creantelor bugetului de stat: 520 791
- în contabilitatea cheltuielilor bugetului de stat: 117.01 461
Înregistrarea operatiunilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe valoarea adaugata, accize si impozitul pe venit global 7xx 4671
Rambursarea sumelor reprezentând taxa pe valoarea adaugata solicitata de contribuabil si acceptata de organul fiscal, precum si sumele reprezentând accize si impozitul pe venitul global 4671 520
V. Ajustări pentru deprecierea creanţelor
Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor 681 4962
Diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor 4962 781
VI. Închiderea conturilor
La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri 7xx 121.09
La sfârşitul perioadei, preluarea în contul de rezultat patrimonial a veniturilor încasate * 121.09 520
VII.Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene
Înregistrarea sumelor reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene. 675 459
Înregistrarea sumelor plătite din bugetul de stat reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene. 459 7701
Închiderea contului de cheltuieli reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 121.01 675
Închiderea contului de finanţare reprezentând plata contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene. 7701 121.01

 Referinţe legislative

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normei metodologică privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu