23 August, 2017

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai

 

În temeiul:
— art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;
— Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna mai 2013, se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin, în valoare totală de 3.780 milioane lei, din care 80 milioane lei alocate sesiunilor  suplimentare  de  oferte  necompetitive  organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.
Art. 2. — Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

București, 26 aprilie 2013.
Nr. 559.

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2013

 

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna mai 2013, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Codul ISIN

 

Data licitației

 

Data emisiunii

 

Data scadenței

 

Numărul de zile

Valoarea emisiunii

— lei —

RO1313CTN088

9.05.2013

13.05.2013

27.11.2013

198

500.000.000

RO1314CTN094

13.05.2013

15.05.2013

14.05.2014

364

800.000.000

Art. 2. —
Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. —
Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.
Art. 4. —
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.
Art. 5. —
(1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se indică elementele  cuprinse  în  anexa  nr.  5.1  la  Normele  Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

(3) Numărul de tranșe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. — Prețul și randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule:

P = 1 –  d x r

360

 

Y = r/P, în care:

P = prețul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d = numărul de zile până la scadență;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. — Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naționale a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, până la ora 12,00.
Art. 8. — Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Art. 9. — Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat — SaFIR.
Art. 10. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.
Art. 11. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

ANEXA Nr. 2


 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna mai 2013

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna mai 2013, Ministerul Finanțelor Publice anunță redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 5, 10 și 15 ani, precum și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

 

Codul ISIN*)

 

 

Data licitației

 

 

Data SSON

 

 

Data emisiunii

 

 

Data scadenței

 

Maturitate

Număr de ani

 

Rata cuponului

— % —

 

Dobânda acumulată

— lei/titlu —

 

Valoare nominală licitație

de referință

— lei —

 

Valoare nominală SSON

— lei —

RO1318DBN034

9.05.2013

13.05.2013

28.11.2018

5

5,60

254,68

800.000.000

RO1116DBN024

16.05.2013

17.05.2013

20.05.2013

30.04.2016

5

6,00

32,88

500.000.000

50.000.000

RO1217DBN046

20.05.2013

21.05.2013

22.05.2013

26.07.2017

5

5,90

484,93

300.000.000

30.000.000

RO1323DBN018

23.05.2013

27.05.2013

26.04.2023

10

5,85

49,68

600.000.000

RO1227DBN011

27.05.2013

29.05.2013

26.07.2027

15

5,80

487,84

200.000.000

 

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București ” — S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A.

Art. 2. — Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.
Art. 3. — Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. — (1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

- pentru codul ISIN RO1217DBN046 — prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 415/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012;
— pentru codul ISIN RO1318DBN034 — prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 410/2013 privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013;
— pentru codul ISIN RO1116DBN024 — prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011;
— pentru codul ISIN RO1323DBN018 — prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.750/2012 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2013;
— pentru codul ISIN RO1227DBN011 — prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 107/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2012.
(2) Dobânda se determină conform formulei: D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1), în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.Art. 5. — (1) Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la datele menționate în tabelul prevăzut la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

(2) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția, care va avea loc la datele menționate în tabelul prevăzut la art. 1, prețul de vânzare fiind prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de referință.
Art. 6. — (1) La licitația de referință, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.
(2) În cadrul SSON, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume și în cont propriu.
Art. 7. — La licitația de referință:
1. Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.
2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
3. Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.
4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.
5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
6. Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. — Pentru SSON:
1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.
2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor secțiunii a 2-a

„Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari” a cap. III „Plasarea titlurilor de stat pe piața primară” din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
4. Valoarea ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi de minimum 10.000 lei, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
Art. 9. — Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naționale a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință până la ora 12,00, respectiv în ziua SSON până la ora 11,00.
Art. 10. — Rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili în ziua desfășurării, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.
Art. 11. — Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare — SaFIR.
Art. 12. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.
Art. 13. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.