23 August, 2017

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

 

ORDIN

privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2013—2014

 

În conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200 și 277 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2012—2013, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013,

ministrul educației naționale și ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Organizarea admiterii

Art. 1. —
(1) Potrivit legii, instituțiile de învățământ superior organizează examene de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.
(2) Examenele de admitere se organizează pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de către fiecare instituție de învățământ superior în baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și ale prezentului ordin.
(3) Conform legii, metodologia proprie de admitere, condițiile de admitere, inclusiv oferta anuală de școlarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt făcute publice în fiecare an de către universitate.
Art. 2. —
(1) Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituției de învățământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii legal înființate în cadrul instituției de învățământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 3. —
(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de învățământ ale studiilor universitare menționate la art. 2 se poate organiza în sesiuni, înainte de începerea anului universitar.
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs se stabilesc prin metodologia proprie și se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afișare la sediul instituției de învățământ superior și prin publicare pe pagina web proprie.
Art. 4. —
(1) Admiterea la studii universitare de licență se susține în limba română sau într-o limbă străină, pentru programele de licență la care școlarizarea este organizată în limba străină respectivă.
(2) Pentru programele de licență școlarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidaților care au susținut la bacalaureat și proba la limba și literatura maternă, examenul de admitere se poate susține și în limbile materne respective, cu respectarea autonomiei universitare.
Art. 5. —
(1) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.
(2) Probele practice pentru testarea capacităților artistice sau sportive sunt eliminatorii și se vor nota conform metodologiei proprii.

CAPITOLUL II

Candidații la admitere

 

Art. 6. -
(1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.
(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr.  84/1995,  republicată,  cu  modificările  și  completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale ca fiind cel puțin studii universitare de licență.
(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale ca fiind cel puțin studii universitare de master.
(4) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot participa și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaștere a studiilor.
(5) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare din învățământul superior militar, de ordine publică și siguranță națională pot participa și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de ministerele de resort.
(6) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale.
Art. 7. —
(1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultăți optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a diplomei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.
(2) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.
(3) În cadrul metodologiei proprii, instituțiile de învățământ superior pot stabili facilități sau condiții speciale referitoare la admiterea pentru programe de studii universitare de licență a candidaților care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale ori internaționale.


CAPITOLUL III

Înscrierea candidaților

 

Art. 8. —
Instituțiile de învățământ superior vor aduce la cunoștința candidaților condițiile și documentele necesare pentru înscriere, prin afișare la sediul instituțiilor și pe pagina web proprie.
Art. 9. —
(1) Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență/disertație în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2012—2013 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/licență/master sau adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
(2) În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma de bacalaureat/licență/disertație    sau    adeverința,    pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2012—2013, în original, la secretariatul facultății/departamentului.
(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licență/disertație sau a adeverinței, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.
Art. 10. —
Instituțiile de învățământ superior au obligația să restituie, după afișarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere.
Art. 11. —
(1) Instituțiile de învățământ superior pot percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare și prevăzute în metodologia proprie. Aceste taxe se fac publice pe paginile web ale instituțiilor de învățământ superior.
(2) Senatele universitare pot prevedea, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.
(3) Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

CAPITOLUL IV

Rezultatele admiterii

 

Art. 12. —
(1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.
(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obținute la probele examenului de admitere.
(3) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență și de master pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, licență și/sau notele din anii de studii, după caz, conform metodologiei proprii.
(4) Mediile generale/Punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituția de învățământ superior la care aceștia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
(5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu.
(6) Metodologiile proprii de admitere ale instituțiilor de învățământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaților, inclusiv în cazul mediilor egale obținute la examenul de admitere, astfel încât să nu se depășească capacitatea de școlarizare stabilită, conform prevederilor legale în vigoare.
(7) Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului instituției de învățământ superior. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși.
(8) Universitățile au obligația întocmirii contractelor de studii dintre studenți înmatriculați și rectorul universității.
Art. 13. —
Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de competența instituțiilor de învățământ superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Decizia comisiei de contestații este definitivă.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

 

Art. 14. —
Conducerile instituțiilor de învățământ superior au întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea examenului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.

Art. 15. —
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației Naționale și de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activități de învățământ superior, potrivit legii.

Art. 16. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.

Ministrul educației naționale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu


 

 

București, 15 aprilie 2013.
Nr. 3.544.