21 Noiembrie, 2019
banner-homepage_legestart-lung1

Monitorul Oficial, Partea I 116/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Precizare din 2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Precizări pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordin 264/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I 115/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Hotărâre 57/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita ca fiind de utilitate publică

 • Decizie 137/2013, Prim-ministru

  Decizie privind înfiinţarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare

 • Ordin 9/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordin pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordonanţă de urgenţă 8/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Hotărâre 59/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mitea Ilie Dumitru Haralambie din funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărâre 60/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Lazăr George

 • Hotărâre 61/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Selamet Iucsel

 • Decizie 136/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice

 • Ordin 207/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 • Ordin 208/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.334/878/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 28 februarie 2013

Monitorul Oficial, Partea I 114/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Decizie 12/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (4), art. 10 alin. (2), art. 15 alin. (5), art. 17 alin. (1) lit. d) şi e), art. 88 alin. (1), art. 91 şi ale art. 931 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 • Decizie 8/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1082 şi ale art. 1085 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizie 13/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi ale art. 29 alin. (7), art. 40 lit. f) şi art. 46 alin. (1), (12) şi (13) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Ordonanţă de urgenţă 10/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

Monitorul Oficial, Partea VI 41/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 113/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Hotărâre 53/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 58/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum şi pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia şi a termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2012 pentru modificarea art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi pentru prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor acesteia

 • Program din 2013, Camera Consultanţilor Fiscali

  Program de pregătire profesională continuă aferent anului 2013

 • Hotărâre 3/2013, Camera Consultanţilor Fiscali

  Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013

 • Ordin 2655/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorică B, a imobilului “Mormântul magistratului Constantin Crupenschi” din Cimitirul “Eternitatea”, parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 • Ordin 174/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială “Medico Science” – S.R.L. pentru activitatea de bancă de celule stem hematopoietice din sângele placentar, mostre de sânge din cordonul ombilical, mostre de ţesut din cordonul ombilical şi celule stem mezenchimale din ţesutul cordonului ombilical

 • Ordin 7/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordin privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012

 • Rectificare din 2013, Monitorul Oficial

  Rectificare privind Hotărârea Guvernului nr. 43/2013

 • Ordin 3271/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012

Monitorul Oficial, Partea I 112/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Decizie 1/2013, Colegiul medicilor din România

  Decizie privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

 • Hotărâre 5/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

Monitorul Oficial, Partea VI 40/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 111/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Hotărâre 24/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 • Normă tehnică din 2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Normă tehnică pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică

 • Ordin 2096/2013, Ministerul Culturii

  Ordin pentru acreditarea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

 • Ordonanţă de urgenţă 7/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 • Hotărâre 29/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind numirea directorului general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

 • Hotărâre 28/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 • Ordin 27/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică

 • Ordin 252/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru publicarea Acordului dintre autoritatea competentă din România şi autoritatea competentă din Confederaţia Elveţiană, semnat la Berna la 6 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2012, cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 25 octombrie 1993

 • Ordin 246/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordin privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordin 248/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordin 195/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordin 124/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu

 • Ordin 31/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

 • Hotărâre 27/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 29/1994 privind stabilirea organizaţiilor internaţionale la care participă Parlamentul României

 • Hotărâre 26/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 • Hotărâre 25/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Acord din 2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Acord cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, pentru amendarea Convenţiei dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti la 25 octombrie 1993

Monitorul Oficial, Partea VI 39/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 110/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Decizie 4/2013, Senatul României

  Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în data de 25 februarie 2013

 • Decizie 2/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125, art. 126, art. 127 şi art. 150 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. I pct. 25 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizie 9/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă şi ale art. XXVI din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Ordin 25/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin privind desemnarea unui compartiment specializat în domeniul infrastructurilor critice naţionale/ infrastructurilor critice europene, condus de un ofiţer de legătură pentru securitate

 • Decizie 11/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

 • Decizie 126/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru eliberarea domnului Victor Opaschi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Decizie 127/2013, Prim-ministru

  Decizie privind numirea domnului Victor Opaschi în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Decizie 128/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea domnului Manuel Marian Donescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizie 129/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea domnului Maricel Popa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizie 130/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea doamnei Anca-Laura Ionescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizie 131/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea domnului Ilie Botoş în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizie 132/2013, Prim-ministru

  Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Ionuţ Sebastian Iavor

 • Decizie 133/2013, Prim-ministru

  Decizie privind eliberarea domnului Dumitru Nancu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Decizie 134/2013, Prim-ministru

  Decizie privind eliberarea domnului Emil Popa din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Decizie 135/2013, Prim-ministru

  Decizie privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Rectificare din 2013, Monitorul Oficial

  Rectificare privind anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 4.048/2012

Monitorul Oficial, Partea I 109/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Decizie 3/2013, Curtea Constituţională

  Decizie asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. e), art. 4 şi art. 5 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 196 lit. h) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 12 alin. (2) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Metodologie din 2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Metodologie privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

 • Ordin 8/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român şi a baremului medical aferent

 • Decizie 5/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizie 7/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Decizie 10/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Hotărâre 51/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

 • Ordin 14/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordin privind aprobarea Criteriilor specifice de performanţă pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

Monitorul Oficial, Partea VI 38/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 108/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 107/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Lege 6/2013, Parlamentul României

  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 • Decret 249/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

 • Decizie 16/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 • Ordin 3212/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist” şi “asistent medical de farmacie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Dr. Bălin Alexandru” din municipiul Mediaş

 • Ordin 2686/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordin privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului “Casa Avramide”, azi “Muzeul de Ştiinţele Naturii”, Str. Progresului nr. 32, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea

 • Ordin 2683/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordin privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului “Fostul Palat al Paşei de la Tulcea”, azi “Muzeul de Artă”, str. Grigore Antipa nr. 2, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea

 • Ordin 2685/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordin privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului “Ansamblul conacului Petre P. Carp” din comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi

 • Ordin 3213/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist” şi “asistent medical de farmacie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din localitatea Călan

 • Ordin 3231/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “electric”, calificarea profesională “tehnician metrolog”, domeniul “electronică automatizări”, calificarea profesională “tehnician operator telematică” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Energetic nr. 1 din municipiul Târgu Jiu

 • Ordin 3232/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “agent de turism – ghid” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Economic “Emanuel Gojdu” din municipiul Hunedoara

 • Ordin 3233/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “electronică automatizări”, calificarea profesională “tehnician operator tehnică de calcul” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Domnul Tudor” din municipiul Drobeta-Turnu Severin

Monitorul Oficial, Partea I 106/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Lege 5/2013, Parlamentul României

  Legea bugetului de stat pe anul 2013

 • Decret 248/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2013

 • Ordin 3204/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “electronică automatizări”, calificările profesionale “tehnician aparate electromedicale”, “tehnician în echipamente biomedicale”, domeniul “construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificările profesionale “topograf în construcţii”, “tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii “Constantin Brâncuşi” din municipiul Craiova

 • Procedură din 2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Procedură de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război

 • Ordin 10/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordin privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război

 • Ordin 224/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

 • Ordin 3205/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “electric”, calificarea profesională “tehnician electrician electronist auto” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din municipiul Drobeta-Turnu Severin

 • Ordin 3210/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “umanist”, specializarea “filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Particular “Vasile Goldiş” din municipiul Arad

 • Ordin 3211/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “protecţia mediului”, calificarea profesională “tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul “Emil Racoviţă” din municipiul Braşov

 • Ordin 3230/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Planeta Copiilor” din municipiul Bucureşti

 • Ordin 3201/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Harul” din municipiul Lugoj

 • Ordin 3203/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificările profesionale “asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie”, “tehnician nutriţionist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional Economic “Gheorghe Chiţu” din municipiul Craiova

Monitorul Oficial, Partea VI 37/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui imobil în suprafaţă de 342 mp, aparţinând domeniului public al oraşului Titu, în vederea desfăşurării activităţilor de preparare şi servire hrană pentru elevii instituţiilor de învăţământ din oraş

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Bârnova, judeţul Iaşi, concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 114,70 m.p. în vederea realizării unui cabinet medical

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Petriş, jud. Arad, concesiune teren în vederea dezvoltării şi administrării unui centru multifuncţional de interes comunitar

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui teren în suprafaţă de 50 mp aparţinând domeniului public al oraşului Titu, pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ şi prestări servicii

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui teren în suprafaţă de 80 mp, aparţinând domeniului public al oraşului Titu, pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ şi prestări servicii

Monitorul Oficial, Partea I 105/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 104/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea VI 36/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 103/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 101/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Decizie 1046/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II – art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Ordin 184/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial, Partea I 100/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Ordin 2648/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a imobilului “Casa monahală” (stăreţia veche), satul Măxineni, comuna Măxineni, la 9 km N-N-E de sat, pe malul drept al Siretului, judeţul Brăila

 • Ordin 2656/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordin privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului “Ferma agricolă Perieţi”, satul Perieţi, comuna Perieţi, judeţul Ialomiţa

 • Ordin 2657/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordin privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de pâine “Traiul”, str. Maramureş nr. 4, municipiul Craiova, judeţul Dolj

 • Circulară 3/2013, Banca Naţională a României

  Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2013

 • Decizie 39/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (5) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale, cu referire expresă la sintagma “care include şi taxa pe valoarea adăugată”

 • Ordin 7/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

 • Ordin 213/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012

 • Ordin 214/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia

Monitorul Oficial, Partea VI 35/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Negreşti, judeţul Neamţ, concesionarea unui teren în suprafaţa totală de 97,12 ha, cu destinaţie păşune

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, judeţul Prahova, raport încheiat în cursul anului fiscal 2012 privind contractele de finanţre în cadrul programelor “Promovarea sportului de performanţă” şi “Sportul pentru toţi”

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  anunţuri de participare la licitaţie deschisă – S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA – S.A., Vulcan, judeţul Hunedoara, servicii de transport feroviar public – cod CPV 60210000-3

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiu

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Sânnicolau Român, judeţul Bihor, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Cicăneşti, Cicăneşti, judeţul Argeş, concesionarea terenurilor în suprafaţa de 186,9855 ha ocupate de islazurile comunale ale satelor Bărăşti, Cicăneşti şi Mioarele şi a terenurilor în suprafaţa de 627,6221 ha ocupate de păşunile alpine din punctele Comarnic şi Paltinu

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pui, judeţul Hunedoara, concesionarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Pui pe o durată de 49 de ani

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov, judeţul Braşov, concesionare bunuri imobile – 3 (trei) cladiri şi 7 (şapte) anexe aferente Taberei Timişul de Sus

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 1,43 ha, aparţinând domeniului privat al comunei Miroslava

Monitorul Oficial, Partea I 99/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Hotărâre 46/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” – S.A. şi a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia

 • Decizie 122/2013, Prim-ministru

  Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 226/2012 pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din acordurile cu instituţiile financiare internaţionale

 • Hotărâre 1/2013, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente

Monitorul Oficial, Partea I 98/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Hotărâre 43/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

 • Decizie 17/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Ordin 3179/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2013

 • Decizie 120/2013, Prim-ministru

  Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către doamna Elena Gabriela Eremia

 • Decizie 121/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea doamnei Florenţa Mirela Matichescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Ordonanţă de urgenţă 6/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decizie 18/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizie 11/2013, Camera Deputaţilor

  Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizie 119/2013, Prim-ministru

  Decizie privind eliberarea domnului Răducu Valentin Preda din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Monitorul Oficial, Partea VI 34/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 97/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Hotărâre 16/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind numirea unui membru titular al Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărâre 20/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărâre 21/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărâre 22/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Decizie 1047/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Decizie 1063/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 • Decizie 116/2013, Prim-ministru

  Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Oprea Rozica Alina

 • Decizie 117/2013, Prim-ministru

  Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Mihai Şova

 • Decizie 118/2013, Prim-ministru

  Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Dănuţ-Cristian Popa

 • Ordin 2646/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului “Conacul Jancso” din satul Ghelinţa, cartierul Ladia nr. 471, comuna Ghelinţa, judeţul Covasna

 • Ordin 2647/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului “Casa Pompiliu Eliade” din Splaiul Independenţei nr. 74, sectorul 5, Bucureşti

 • Ordin 2654/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului “Fosta clopotniţă”, situat în Ansamblul Bisericii “Sf. Nicolae” – Şuici, din satul Şuici, comuna Şuici, judeţul Argeş

 • Ordin 2684/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului “Fosta bolniţă”, situat în ansamblul Mânăstirii Cozia din Căciulata, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea

 • Ordin 2687/2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului “Palatul Arta”, actualul sediu ArCuB, Str. Batiştei nr. 14, sectorul 2, Bucureşti

 • Ordin 16/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010

 • Decizie 47/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Monitorul Oficial, Partea VI 33/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 96/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Circulară 2/2013, Banca Naţională a României

  Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 350 de ani de la înălţarea bisericii de lemn Sfinţii Arhangheli din Rogoz, Maramureş

 • Hotărâre 160/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărâre pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărâre 48/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Decizie 6/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 6 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie 1/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

Monitorul Oficial, Partea I 95/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Hotărâre 44/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Hotărâre 17/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 • Metodologie din 2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Metodologie privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 • Ordin 4/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 • Hotărâre 18/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 • Hotărâre 19/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

 • Hotărâre 7/2013, Senatul României

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Ordin 181/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordin privind introducerea obligativităţii deţinerii vizei de tranzit aeroportuar pentru cetăţenii Republicii Arabe Siriene care tranzitează aeroporturile din România

 • Ordin 9/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Ordin pentru modificarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012

 • Procedură din 2013, Camera Auditorilor din România

  Procedură privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil şi a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului ştiinţific de doctor obţinut în domeniul “contabilitate”

 • Hotărâre 5/2013, Camera Auditorilor din România

  Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil şi a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului ştiinţific de doctor obţinut în domeniul “contabilitate”

Monitorul Oficial, Partea VI 32/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 94/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Amendament din 2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendament convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 octombrie 2012 şi la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 171/2005

 • Hotărâre 45/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 octombrie 2012 şi la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Ordin 6/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordin privind stabilirea preţurilor pentru furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale în oraşul Motru, judeţul Gorj, realizată de furnizorul de ultimă instanţă Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – S.A.

 • Decizie 398/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizie privind retragerea Licenţei nr. 676/2006 de furnizare a gazelor naturale în localitatea Motru aparţinătoare municipiului Motru, judeţul Gorj, acordată Societăţii Comerciale BEN & BEN – S.A.

 • Decizie 399/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizie privind desemnarea Societăţii Comerciale GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – S.A. ca furnizor de ultimă instanţă în oraşul Motru, judeţul Gorj

 • Hotărâre 5/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Decret 232/2013, Preşedintele României

  Decret privind conferirea unor decoraţii

Monitorul Oficial, Partea I 93/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Lege 3/2013, Parlamentul României

  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decret 230/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie 10/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizie privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere audiovizuale prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. – A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor de Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere

 • Normă metodologică din 2013, Ministerul Justiţiei

  Norme metodologice privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Ordin 511/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Normă metodologică din 2013, Banca Naţională a României

  Normă metodologică privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

 • Ordin 1/2013, Banca Naţională a României

  Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

 • Normă din 2013, Ministerul Sănătăţii

  Norme de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

 • Ordin 85/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

 • Lege 4/2013, Parlamentul României

  Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar

 • Decret 231/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar

Monitorul Oficial, Partea VI 31/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Oraşului Horezu, judeţul Vâlcea, delegare a Serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat şi apă caldă de consum

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Verguleasa, Verguleasa, judeţul Olt, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Petrila, judeţul Hunedoara, obiectul concesiunii: două parcele de teren S1 = 1.925 mp, S6 = 1.095 mp

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comişani, Comişani, judeţul Dâmboviţa, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 159.500 mp

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Comunei Beliu, cu sediul în localitatea Beliu, judeţul Arad, obiectul concesiunii: teren-proprietate privată în suprafaţă de 20.000 mp

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială a oraşului Moldova Nouă, cu sediul în oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, concesionarea unor imobile-terenuri, pentru construirea unor spaţii comerciale şi case familiale

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Comunei Beştepe, judeţul Tulcea, concesionarea unei suprafeţe de teren de 1.000 mp, pentru înfiinţarea unei livezi pomicole

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Covasna prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, judeţul Covasna, activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului, a persoanelor cu handicap, precum şi care desfăşoară activităţi de îngrijire socio-medicală

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Covasna prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, cu sediul în Sf. Gheorghe, judeţul Covasna, activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, a persoanelor cu handicap, de prevenire a instituţionalizării precum şi care desfăşoară activităţi de îngrijire socio-medicală

Monitorul Oficial, Partea I 92/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 91/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Decret 229/2013, Preşedintele României

  Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 • Lista 1/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista privind partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au depus până la data de 11 februarie 2013 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 3 februarie 2013, listă care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Ordin 178/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes” printr-o emisiune de obligaţiuni denominată în dolari SUA, în sumă de minimum 500 milioane dolari SUA şi maximum 1,5 miliarde dolari SUA, cu o scadenţă de minimum 10 ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 • Normă metodologică din 2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Normă metodologică pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

 • Ordin 161/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea VI 30/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 90/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Decizie 113/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea domnului Radu-Ionel Puchiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Ordin 3155/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012

 • Decizie 115/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizie 111/2013, Prim-ministru

  Decizie privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 • Decizie 112/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru eliberarea domnului Radu-Ionel Puchiu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Hotărâre 3/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărâre 4/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 44/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 • Decizie 110/2013, Prim-ministru

  Decizie privind numirea domnului Dănuţ Săndulescu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizie 1051/2012, Curtea Constituţională

  Decizie asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ale art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice*)

 • Ordin 140/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k),l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011

 • Decizie 114/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru eliberarea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Ordin 92/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru aprobarea listei unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi

 • Ordin 195/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

Monitorul Oficial, Partea I 89/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Lege 2/2013, Parlamentul României

  Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decret 34/2013, Preşedintele României

  Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Regulament din 2013, Agenţia Naţională Antidoping

  Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping

 • Ordin 37/2013, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping

 • Decizie 1069/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor*)

 • Decizie 41/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Decizie privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea Comercială AEGON Asigurări de Viaţă – S.A. către Societatea Comercială AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Ĺycie – S.A. – Polonia şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale AEGON Asigurări de Viaţă – S.A.

 • Decizie 44/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi încetarea activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale “VNT Broker de Asigurare” – S.R.L.

Monitorul Oficial, Partea VI 29/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 88/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Hotărâre 12/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărâre 11/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărâre 9/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 • Hotărâre 15/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Memorandum din 2012, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

  Memorandum de înţelegere între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul reglementării activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri paşnice

 • Hotărâre 39/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul reglementării activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri paşnice, semnat la Viena la 19 septembrie 2012

 • Hotărâre 40/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 38/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012

 • Hotărâre 37/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova

 • Hotărâre 36/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

 • Decizie 1061/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Hotărâre 14/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 49/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărâre 10/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

 • Hotărâre 13/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)

 • Ordin 149/2012, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordin pentru aprobarea Regulamentului educaţiei fizice militare

 • Hotărâre 41/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei “Clubul Diplomatic Bucureşti” ca fiind de utilitate publică

Monitorul Oficial, Partea I 87/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Ordin 12/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Hotărâre 5/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară

 • Hotărâre 6/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărâre 8/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Decizie 109/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea domnului Vlad Ştefan Stoica în funcţia de şef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru

 • Ordin 2/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordin 4060/2012, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordin 1192/2012, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Hotărâre 7/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

Monitorul Oficial, Partea VI 28/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 86/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Ordin 86/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordin pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2013, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

 • Situaţie 1/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Situaţia privind rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmite de către partidele politice, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 9 decembrie 2012, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Hotărâre 50/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 • Decizie 4/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizie 1084/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie 1083/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie 1042/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I 85/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea VI 27/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 84/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Rectificare din 2013, Monitorul Oficial

  Rectificare privind Hotărârea Guvernului nr. 1.199/2012

 • Decizie 106/2013, Prim-ministru

  Decizie privind înlocuirea unor membri ai Comisiei speciale de retrocedare

 • Ordin 8/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Ordin privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii

 • Rectificare din 2013, Monitorul Oficial

  Rectificare privind Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.008 din 27 noiembrie 2012

 • Decizie 19/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile, cu referire la anexa nr. 1 care face parte integrantă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011, precum şi ale prevederilor art. 1 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

 • Decizie 107/2013, Prim-ministru

  Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Ioan-Nicolae Căbulea

 • Decizie 108/2013, Prim-ministru

  Decizie pentru numirea domnului Marius Linul în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordin 3129/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Monitorul Oficial, Partea I 82/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea VI 26/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 81/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 80/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 79/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 78/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 77/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 76/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea VI 25/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 75/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Decizie 1089/2012, Curtea Constituţională

  Decizie asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) pct. C. lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011

 • Decizie 1080/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 151 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale art. 1 lit. a) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Hotărâre 4/2013, Parlamentul României

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărâre 6/2013, Parlamentul României

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Ordin 3104/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012

 • Decizie 1002/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizie 1066/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Monitorul Oficial, Partea I 74/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea VI 24/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 73/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Decizie 1059/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) şi alin. (2), art. 35 alin. (1) şi (2), art. 36, art. 38 alin. (1), art. 46 alin. (2), art. 55 alin. (3), art. 88 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), art. 89, art. 91, art. 92 şi art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Decizie 1068/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizie 1075/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizie 1077/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7, art. 14 alin. (1) teza a doua şi art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizie 1088/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Hotărâre 34/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

 • Ordin 9/2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordin pentru completarea articolului 7 din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare aplicabile comerţului intracomunitar cu produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 256/2006

Monitorul Oficial, Partea I 72/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea VI 23/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, obiectul concesiunii: spaţiu aparţinând domeniului privat al municipiului Drăgăşani, pentru desfăşurarea de activităţi medicale, în suprafaţă de 26,01 m.p.

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, obiectul concesiunii: spaţiu aparţinând domeniului privat al municipiului Drăgăşani, pentru desfăşurarea de activitaţi medicale în suprafaţă de 21,48 m.p.

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, obiectul concesiunii: 22 mp teren, in vederea amenajării unei terase pentru comercializare produse patiserie-cofetărie

 • Achiziţie publică de servicii din 2013, Instituţie bugetară

  concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria comunei Ciocăneşti, localitatea Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, obiectul concesiunii: pajişti permanente, în islazul comunal, în suprafaţă totală de 454,17 hectare, destinat păşunării

Monitorul Oficial, Partea I 71/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea I 70/2013  Deschide în lege5.ro →

 • Decizie 1050/2012, Curtea Constituţională

  Decizia asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizie 1056/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizie 1064/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizie 1065/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 şi alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizie 1079/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 tezele 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizie 1081/2012, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 1, 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Amendament din 2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendament convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 8 ianuarie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006

 • Hotărâre 30/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 8 ianuarie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006

 • Ordin 28/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordin privind publicarea Deciziei SC-5/3: Listarea endosulfanului tehnic şi a izomerilor aferenţi acestuia

 • Hotărâre 13/2013, Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

  Hotărâre pentru aprobarea Tabloului Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2013

Monitorul Oficial, Partea I 69/2013  Deschide în lege5.ro →

Monitorul Oficial, Partea VI 22/2013  Deschide în lege5.ro →