25 Februarie, 2018

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informațiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte — SMS

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. c), alin. (2) pct. 8, 25 și 26 din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile titlului II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Procedura privind accesul la informațiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte — SMS, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de metodologii fiscale, îndrumare și asistență a contribuabililor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ștefan DiaconuBucureşti, 26 aprilie 2013.
Nr.504.

ANEXĂ

PROCEDURĂ

privind accesul la informațiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte — SMS

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de acces la informațiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte, denumit în continuare SMS, de către persoanele interesate, denumite în continuare solicitanți.
2. Agenția Națională de Administrare Fiscală permite obținerea informațiilor publice de către solicitanți, prin intermediul SMS, în măsura în care operatorii de telefonie mobilă ai acestora oferă acest serviciu.
3. Costul generat de utilizarea SMS este în sarcina solicitanților. Tariful mesajului este stabilit și încasat de operatorii de telefonie mobilă.
4. Agenția Națională de Administrare Fiscală nu percepe costuri pentru furnizarea informațiilor care fac obiectul prezentei proceduri.
5. Serviciul de solicitare și transmitere a informațiilor prin SMS este disponibil contribuabililor 24 ore din 24.
6. Răspunsurile furnizate ca urmare a solicitărilor transmise prin SMS de către contribuabili sunt valabile la momentul transmiterii răspunsului, în funcție de datele existente în baza de date a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Baza de date a Agenției Naționale de Administrare Fiscală este supusă unui permanent proces de actualizare.
7. Transmiterea informațiilor prevăzute la pct. 6 se face cu respectarea prevederilor art. 11 privind secretul fiscal din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
8. Agenția Națională de Administrare Fiscală nu este răspunzătoare pentru disfuncționalitățile cauzate de operatorii de telefonie mobilă sau de solicitanți.

 

CAPITOLUL II

Procedura de solicitare a informațiilor publice

 

1. Solicitarea informațiilor publice se face prin transmiterea unui SMS la numărul unic, pus la dispoziție de către operatorii de telefonie mobilă. Numărul unic este comunicat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pe site-ul propriu.
2. Mesajul transmis prin SMS de către solicitanți, la numărul unic prevăzut la pct. 1, este un mesaj text, format din codul de identificare fiscală al operatorului economic despre care solicită informațiile publice. Codul de identificare fiscală este definit de art. 72 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. În prezenta procedură, noțiunea de operator economic, prevăzută la pct. 2, are înțelesul de persoană juridică, fizică, precum și asocieri și alte entități fără personalitate juridică constituite potrivit legii.

CAPITOLUL III

Procedura de furnizare a informațiilor publice de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

1. Ca urmare a informațiilor solicitate potrivit cap. II, Agenția Națională de Administrare Fiscală furnizează răspunsurile prin transmiterea, prin intermediul distribuitorilor prevăzuți la cap. I pct. 2, a unor mesaje scurte, în limita a 160 de caractere.
2. Informațiile furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt informații publice cu privire la operatorii economici, ce sunt postate pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Natura informațiilor poate fi îmbunătățită în funcție de nevoile contribuabililor și de solicitările acestora.
3. Informațiile publice furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin SMS sunt în format text și se comunică în limba română, aceasta fiind limba oficială în administrația fiscală,  potrivit  art.  8  alin.  (1)  din  Ordonanța  Guvernului nr. 92/2003,   republicată,   cu   modificările   și   completările ulterioare.
4. Informațiile publice furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la operatorii economici sunt următoarele:
a) codul de identificare fiscală;
b) denumirea operatorului economic;
c) înregistrat/neînregistrat în scopuri de taxă pe valoare adăugată;
d) starea de inactivitate fiscală a operatorului economic, potrivit   prevederilor   art.  781    din   Ordonanța   Guvernului nr. 92/2003,   republicată,   cu   modificările   și   completările ulterioare;
e) aplicarea sistemului de taxă pe valoare adăugată la încasare;
f) cod de siguranță atașat fiecărui mesaj de răspuns de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.
5. Codul de siguranță prevăzut la pct. 4 lit. f) este utilizat pentru verificarea conținutului mesajului transmis de Agenția Națională de Administrare Fiscală pe baza copiei acestuia, mesaj arhivat pe serverul agenției.
6. În situația în care contribuabilul dorește ulterior verificarea conținutului mesajului de răspuns este obligat să furnizeze codul de siguranță al mesajului.
7. Exemplu  de  răspuns transmis  contribuabililor  potrivit pct. 4:

a) 123456;
b) SC XXXXX SRL;
c) TVA DA/NU;
d) INACTIV FISCAL DA/NU;
e) TVA INCASARE DA/NU;
f) 123456789.