18 Martie, 2018

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN

 

pentru desemnarea personalului cu atribuții de control al respectării prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigației tehnice a evenimentelor de aviație civilă și pentru împuternicirea persoanelor cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor

Pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) și (2) și ale art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 97 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 794/2001, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. —
(1) Se desemnează persoanele prevăzute în anexa nr. 1, angajate la Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, denumit în continuare CIAS, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru controlul respectării de către agenții aeronautici civili și toate părțile implicate a prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigației tehnice a evenimentelor de aviație civilă.
(2) Angajații CIAS desemnați să efectueze controlul menționat la alin. (1) se vor identifica cu legitimația de inspector emisă de CIAS conform prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 860/2011 pentru aprobarea siglei Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și a modelelor legitimației și insignei de inspector al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile.
Art. 2. —
(1) Se împuternicesc angajații CIAS prevăzuți la art.  1  alin.  (1)  să  acționeze  ca  agenți  constatatori  pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de reglementările aplicabile în domeniul investigației tehnice a evenimentelor de aviație civilă.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor menționate la alin. (1) se fac pe baza procesului-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor, al cărui specimen este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. —
(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.724/2006 pentru desemnarea personalului cu atribuții de control al respectării prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigației tehnice a evenimentelor de aviație civilă și pentru împuternicirea persoanelor cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 5 octombrie 2006, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat

 

București, 23 aprilie 2013.
Nr. 721.

ANEXA Nr. 1

 

PERSONALUL

angajat la Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile cu atribuții de control al respectării prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigației tehnice a evenimentelor de aviație civilă

 

1. Nicolae Octavian Stoica

2. Sorin Cimpoeru

3. Ștefan Laurențiu Marian Martinescu

4. Ciprian Laurențiu Drumea

5. Ionuț Daniel Florian

6. Marin Căprioară

7. Raluca Maria Negoescu

8. Dragoș Mihai Bujoreanu

ANEXA Nr. 2

 

PROCES-VERBAL

de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor

 

Nr. …………………………

 

 

Încheiat în ziua ………………, luna ………………., anul ………….., în localitatea ………………………….., județul ……………………. Subsemnatul, ……………………………………………., agent constatator, având legitimația nr. ………………………, eliberată de

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, cu ocazia controlului efectuat la …………………………………………, localitatea ……………………………….., str. …………………….. nr. ……., județul ………………………., am constatat următoarele:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Cele arătate constituie contravenție (contravenții) prevăzută (prevăzute) de …………………………………………., săvârșită (săvârșite) de persoana fizică (juridică) ………………………………………………, cu domiciliul/sediul în localitatea ……………………………….., str. ……………………….. nr. ………., bl. ……, sc. ……, ap. ……, județul/sectorul …………………………, identificată cu B.I. (C.I.) seria ……. nr. ………………….., eliberat (eliberată) de ……………………………………….. la data de ……………………….., C.N.P. ………………………., înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. ………………………………….., cod unic de înregistrare/cod fiscal ……………………..,

reprezentată de …………………………………………….. .

Față de cele constatate contravenientul se sancționează cu amenda de …………………. lei, conform …………………………..

(cifre și litere)

Agent constatator,

…………………….

(semnătura)

 

Alte mențiuni.

 

Obiecțiile contravenientului ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Contravenientul, semnând procesul-verbal, recunoaște fapta care constituie obiectul contravenției constatate prin prezentul

proces-verbal.

 

Contravenient,

………………….

(semnătura)

 

Contravenientul refuzând să semneze procesul-verbal/nefiind prezent, cele constatate sunt confirmate de martorii:

……………………………………., domiciliați în ………………………………………., identificați cu ……………………………………………………………

 

 

Martor,

…………….

(semnătura)

 

 

 

 

Înștiințare de plată

 

Amenda se achită în contul …………………………………………., deschis la ………………………………………., în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință sau de la comunicarea procesului-verbal.

Confirmarea plății amenzii va fi depusă la Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile în termen de

48 de ore de la efectuarea plății.

Neplata amenzii în termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoștință sau a comunicării procesului-verbal atrage executarea silită în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În același interval de timp contravenientul poate depune plângere la Ministerul Transporturilor, însoțită de copia procesului-


verbal.


 

Prezentul proces-verbal și înștiințarea de plată au fost încheiate în două exemplare, un exemplar fiind înmânat


contravenientului.


 

 

Agent constatator,

…………………….

(semnătura)


 

 

Contravenient,

(Am primit copia procesului-verbal și înștiințarea de plată.)

…………………….

(semnătura)