25 Februarie, 2018

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011

privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale nr. E.N. 4.273/2013, având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. —Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 609 și 609 bis din 30 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale și a prețurilor  de  decontare  a  medicamentelor  care  se  acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate, corespunzătoare  denumirilor  comune  internaționale  (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție  personală,  pe  bază  de  prescripție  medicală  în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează bilunar.”

2. În anexa nr. 1, la articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4)  În  cazul  inițierii  sau  menținerii  unui  tratament  cu medicamente    de    referință     având    denumirea     comună internațională     Imatinibum,    pentru    adulții    cu    leucemie granulocitară cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LGC Ph+)  recent  diagnosticată  la  care  transplantul  de  măduvă osoasă nu este considerat un tratament de prima linie, pentru adulții cu leucemie granulocitară cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LGC Ph+) în faza cronică, după eșecul tratamentului cu alfa-interferon sau în faza accelerată și pentru adulții care urmează tratamentul cu medicamentul de referință și au atins răspunsul hematologic complet și care au obținut, în condițiile legii, aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru medicamentul de referință, prețul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preț de decontare.
(5) În cazul menținerii unui tratament cu medicamente de referință având denumirea comună internațională Imatinibum, pentru adulții cu tumori stromale gastro-intestinale și care au obținut aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru medicamentul de referință, prețul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preț de decontare.”

3. În anexa nr. 1, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — În cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare pentru bolnavii în status posttransplant, în condițiile legii, prețul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preț de decontare.”

4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. La anexa nr. 3, după poziția nr. 75 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 76, cu următorul cuprins:

 

 

„Nr. crt.

 

 

Cod medicament

 

 

cod

ATC

 

Denumirea comună internațională

 

 

Denumirea comercială

 

 

Forma farmaceutică

 

 

Concentrația

 

 

Deținător

APP

 

Țara deținător APP

 

 

Ambalaj

 

 

Cantitatea

U.T./amb.

 

Preț cu ridicata/ ambalaj fără TVA

Preț cu ridicata maximal/ U.T. fără TVA

 

Preț cu ridicata de decontare/ U.T.

Preț cu amănuntul maximal/ ambalaj cu TVA

Preț cu amănuntul maximal/ U.T. cu TVA

 

Preț de decontare/ U.T. cu TVA

 

 

 

 

76.

 

 

 

 

W13381003

 

 

 

 

B02BB01

 

 

 

FIBRINOGEN UMAN

 

 

HAEMO- COMPLET- TA

NP 1 g

 

 

pulb. pt. sol. inj./perf.

 

 

 

 

1 g

 

 

CSL BEHRING GMBH

 

 

 

 

Germania

Cutie x

1 flacon din sticlă incoloră cu pulb. pt. sol. inj/perf.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1302,70

 

 

 

 

1302,70

 

 

 

 

1302,70

 

 

 

 

1458,09

 

 

 

 

1458,09

 

 

 

 

1458,09”

6. La anexa nr. 4, poziția nr. 4 se abrogă.

Art. II. — Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 mai 2013.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

București, 23 aprilie 2013.
Nr. 563.

 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.