25 Februarie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                          SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010

privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea

și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — În anexa nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea  I,  nr.  621  din  2  septembrie  2010,  cu  modificările ulterioare, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar:

 

5.1. Beneficiarul de contract:

numele, prenumele/

denumirea și adresa

 

Instituția contractantă: denumirea

și adresa

 

Procedura prin care

a fost încredințat contractul

 

 

Tipul contractului

 

 

Data încheierii contractului

 

 

Durata contractului

 

 

Valoarea totală a contractului

Titular    ……

 

 

 

 

 

 

Soț/soție   …….

 

 

 

 

 

 

Rude de gradul 11) ale titularului    ……..

 

 

 

 

 

 

Societăți comerciale/Persoană fizică autorizată/Asociații familiale/Cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale sau societăți civile profesionale cu răspundere limitată care desfășoară profesia de avocat/Organizații neguvernamentale/Fundații/ Asociații2)

 

 

 

 

 

 

1) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU


 

 

București, 24 aprilie 2013.
Nr. 116.