20 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANȚĂ   DE   URGENȚĂ

pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

Luând în considerare opiniile și recomandările Fondului Monetar Internațional, Comisiei Europene și ale Băncii Mondiale referitoare la deficitul bugetar prognozat, precum și necesitatea reducerii volumului de plăți restante și de arierate înregistrate la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale, pentru evitarea blocajelor financiare de la nivelul acestora, având în vedere necesitatea:
— întăririi disciplinei economico-financiare de la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale pentru evitarea intrării în incapacitate de plată, respectiv pentru evitarea declanșării unor executări silite ale autorităților administrației publice locale;
— diminuării presiunii asupra deficitului bugetului general consolidat, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. —
(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, preia în administrare de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului obligația de plată în valoare de 119.011.129 lei a Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate.
(2) Obligațiile fiscale ale Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. administrate de către ANAF, datorate și neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se transmit Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A. în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, în schimbul stingerii parțiale a debitului restant pe care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A. îl are față de Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A.
(3) În scopul transmiterii obligațiilor fiscale potrivit alin. (2), organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor datorate de Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. eliberează certificatul de atestare fiscală, care conține obligațiile fiscale principale și accesorii datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(4) Prin preluarea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (2), începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă  

„C.F.R. Marfă” — S.A. este noul debitor al acestor obligații fiscale, iar Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A este liberată de plata obligațiilor fiscale transmise.

(5) Sechestrele aplicate asupra bunurilor Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. pentru executarea obligațiilor fiscale transmise potrivit alin. (2) se mențin în scopul garantării obligațiilor fiscale ce fac obiectul preluării.

Art. 2. — 

După transmiterea, respectiv preluarea obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), ANAF, prin organul fiscal competent, va proceda la:

a) scăderea din evidența fiscală a obligațiilor fiscale transmise de Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A; și

b) înregistrarea în evidența fiscală a obligațiilor fiscale preluate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă 

„C.F.R. Marfă” — S.A.

Art. 3. — 
Termenele de prescripție prevăzute de lege la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pentru obligațiile fiscale prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) rămân aplicabile.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului,

Adrian Constantin Volintiru

 

București, 23 aprilie 2013.
Nr. 32.