15 Iulie, 2018

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr. 3.412 din 19 martie 2013

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 557 din 19 aprilie 2013

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară

 

În baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare, în temeiul art. 27 alin. (5) din Lega educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013,

ministrul educației naționale și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Metodologia de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Furnizorii de educație timpurie antepreșcolară, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Ministrul educației naționale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Activitatea de evaluare externă, pentru acordarea autorizației de funcționare provizorie, a acreditării, respectiv în vederea evaluării externe periodice a furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară, este realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).
Art. 2. — Activitatea de evaluare externă se desfășoară cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare.
Art. 3. — Activitatea de evaluare externă a furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară se realizează în baza unor criterii, indicatori și standarde de evaluare unice la nivel național, valabile atât pentru învățământul preuniversitar de stat, cât și pentru învățământul preuniversitar particular și confesional.
Art. 4. — În înțelesul prezentei metodologii:
a) unitățile în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară, denumite în continuare unități, sunt creșele sau, după caz, grădinița sau centrul de zi, în situația în care se înființează grupe de educație antepreșcolară în aceste unități. În cazul în care se înființează grupe de educație antepreșcolară în grădiniță sau în centrul de zi, acestea sunt considerate ca secții ale unității respective;
b) creșa este un serviciu de interes local, public sau privat, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de vârstă antepreșcolară.

Procedurile de autorizare de funcționare provizorie, de acreditare și de evaluare externă periodică

Art. 5. — 
(1) ARACIP întocmește registre speciale, denumite Registrul național al furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară autorizați să funcționeze provizoriu, precum și Registrul național al furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară acreditați.
(2) Înscrierea furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară în aceste registre se realizează după emiterea ordinului ministrului educației naționale de autorizare, respectiv de acreditare.
Art. 6. — 
(1) Autorizarea de funcționare provizorie certifică respectarea de către furnizorii de educație timpurie a standardelor minime de funcționare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, și conferă acestora dreptul de organizare și funcționare provizorie și de a înscrie copii.
(2) Autorizarea de funcționare provizorie este obligatorie în cazul furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară nou- înființați, ca entități distincte, de tip creșă, precum și pentru grupele de copii nou-înființate în cadrul grădinițelor sau centrelor de zi autorizate.
(3) Autorizarea de funcționare provizorie va fi solicitată de către conducerea furnizorului de educație timpurie antepreșcolară, respectiv creșă nou-înființată, grădiniță și/sau centru de zi autorizat/autorizată, după înființarea, conform legii, în maximum 30 de zile.
(4) În cazul în care educația timpurie antepreșcolară se înființează de către o unitate de învățământ preuniversitar acreditată de tip grădiniță sau centru de zi, înscrisă în Registrul național al furnizorilor acreditați de educație preșcolară ținut de ARACIP, atunci grupele se consideră de drept autorizate să funcționeze provizoriu și se vor supune doar procesului de evaluare în vederea acreditării.
(5) Furnizorii de educație timpurie antepreșcolară acreditați fac parte din sistemul național de învățământ și beneficiază de toate drepturile și obligațiile conferite de lege.
Art. 7. —
(1) Furnizorii de educație timpurie antepreșcolară autorizați să funcționeze provizoriu au obligația de a solicita acreditarea în termen de maximum 2 ani de la data înființării.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), acreditarea grupelor de educație timpurie antepreșcolară, menționate la art. 6 alin. (4), va fi solicitată de către conducerea grădiniței sau a centrului de zi, cu avizul inspectoratului școlar, după înființarea acestora, până cel mai târziu la sfârșitul primului an de funcționare.
(3) După acreditare, toți furnizorii de educație timpurie antepreșcolară se supun procedurii de evaluare periodică, în condițiile prevăzute de art. 33 și 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA 1

Evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie, respectiv a acreditării

 

Art. 8. — 
(1) În vederea autorizării de funcționare provizorie a furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară nou-înființați, persoanele juridice interesate în furnizarea de educație timpurie antepreșcolară trebuie să depună la ARACIP o documentație în următoarea componență:
a) cerere de declanșare a procedurii de evaluare externă, în original;
b) raport de evaluare internă, structurat în formatul stabilit de ARACIP, în concordanță cu domeniile prevăzute în standardele naționale de evaluare: capacitate instituțională, eficacitate educațională, managementul calității, în format electronic;
c) autorizația sanitară de funcționare, în copie, conform cu originalul; în muncă, în copie, conform cu originalul;
e) avizul de securitate la incendiu și/sau autorizația privind securitatea la incendiu, în copie, conform cu originalul;
f)  avizul  conform  prevăzut  de  Hotărârea  Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, în copie, conform cu originalul;
g) ordinul de plată a tarifului de evaluare, în copie, conform cu originalul.
(2) În vederea acreditării, furnizorii de educație timpurie antepreșcolară autorizați trebuie să depună la ARACIP documentația în componența prevăzută la art. 8 alin. (1) în formatul stabilit de ARACIP și făcut public, inclusiv avizul conform    reînnoit,    prevăzut    de    Hotărârea    Guvernului nr. 1.252/2012.
Art. 9. — 
(1) Raportul de evaluare internă este înregistrat și repartizat spre expertiză personalului ARACIP, rezultatul expertizei fiind comunicat furnizorului respectiv în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării raportului.
(2) Vizita de evaluare în vederea autorizării de funcționare provizorie, respectiv a acreditării se desfășoară în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării la ARACIP a cererii de declanșare a procedurii de evaluare externă.
Art. 10. —
(1) În vederea desfășurării vizitei de evaluare pentru autorizarea de funcționare provizorie, Biroul executiv desemnează o persoană, colaborator extern al ARACIP, expert în evaluare și acreditare, înscris în registrul propriu al experților în evaluare și acreditare.
(2)  Pentru  vizita  de  evaluare  în  vederea  acreditării, Biroul executiv desemnează o comisie de evaluare formată din 2—3 persoane, colaboratori externi ai ARACIP, experți în evaluare și acreditare, înscriși în registrul propriu al experților în evaluare și acreditare.
Art. 11. — 
(1) Durata vizitei de evaluare în vederea autorizării este de o zi.
(2) Durata vizitei de evaluare în vederea acreditării este de două zile.
(3) În cazuri excepționale, durata vizitei de evaluare poate fi prelungită peste termenul stabilit inițial, cu aprobarea Biroului executiv al ARACIP.
Art. 12. —
În cadrul vizitelor de evaluare, membrii comisiilor de experți verifică îndeplinirea standardelor de evaluare, precum și conformitatea informațiilor din raportul de evaluare internă depus la ARACIP cu situația reală.
Art. 13. —
(1) Colaboratorii externi ai ARACIP desemnați pentru desfășurarea vizitei de evaluare întocmesc propriul raport de evaluare externă, pe care îl înaintează personal la ARACIP, în maximum 3 zile de la data finalizării evaluării.
(2) Personalul desemnat al ARACIP primește, înregistrează și verifică rapoartele de evaluare externă întocmite.
(3) În cazul în care, în urma verificării rapoartelor de evaluare externă întocmite de către comisiile de experți, se constată neconcordanțe între datele din rapoarte și documentația cuprinsă în raportul de evaluare internă depus la ARACIP, conducătorul Departamentului de acreditare poate dispune completarea sau refacerea raportului de evaluare externă, inclusiv prin completarea documentației. Pentru realizarea noului raport de evaluare externă este desemnat și expertul din cadrul ARACIP care a realizat expertiza raportului de evaluare internă depus de furnizorul de educație timpurie antepreșcolară respectiv.
(4) În urma verificării prevăzute la alin. (3), experții angajați ai ARACIP validează raportul de evaluare externă întocmit și îl înaintează Biroului executiv al ARACIP în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia.
(5) În urma validării raportului, Biroul executiv al ARACIP, întrunit în ședință ordinară, analizează și avizează rapoartele de evaluare primite și le înaintează Consiliului ARACIP spre aprobare.
(6) Consiliul ARACIP, întrunit în ședință ordinară, analizează și aprobă rapoartele de evaluare întocmite.
(7) După aprobarea rapoartelor, Consiliul ARACIP propune acordarea/neacordarea autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării.
(8) Acordarea/neacordarea autorizației de funcționare provizorie/acreditării se realizează prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea Consiliului ARACIP.
(9) Rapoartele de evaluare externă, întocmite de către membrii comisiilor de experți, se fac publice pe site-ul ARACIP, în maximum 30 de zile de la aprobarea în Consiliul ARACIP.
Art. 14. —
(1) În cazul în care furnizorul de educație timpurie antepreșcolară nu a primit autorizația de funcționare provizorie, respectiv acreditarea, acesta are dreptul de a depune un nou raport de evaluare internă, în termen de maximum un an, după remedierea tuturor deficiențelor care au stat la baza neacordării autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, cu respectarea procedurii prevăzute de prezenta metodologie.
(2) În cazul menționat la alin. (1), raportul de evaluare internă depus de furnizorul respectiv va cuprinde doar informațiile referitoare la remedierea tuturor deficiențelor care au stat la baza neacordării autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării.

SECȚIUNEA a 2-a

Evaluarea externă periodică a instituțiilor care oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară

Art. 15. —
(1) Furnizorii de educație timpurie antepreșcolară acreditați au obligația de a solicita ARACIP desfășurarea procedurilor de evaluare externă periodică la 3 ani de la obținerea acreditării.
(2) Evaluarea externă periodică la 3 ani de la obținerea acreditării este obligatorie și echivalează cu reacreditarea furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară, atestând îndeplinirea standardelor minime de funcționare de către furnizorii respectivi și reînscrierea acestora în Registrul corespunzător.
(3) Evaluarea externă periodică la 3 ani de la obținerea acreditării se realizează la cererea furnizorului de educație timpurie antepreșcolară acreditat, constituie o obligație din partea acestuia și presupune achitarea tarifului de acreditare stabilit prin hotărâre a Guvernului.
(4) Documentele necesare în vederea realizării vizitei de evaluare externă se fac publice de către ARACIP.
(5) În cazul în care furnizorii de educație timpurie antepreșcolară nu solicită evaluarea externă periodică, aceasta se va desfășura din inițiativa ARACIP, în vederea verificării îndeplinirii de către aceștia a standardelor minime de funcționare.
Art. 16. — 
(1) Evaluarea externă periodică a calității educației se realizează din 5 în 5 ani, după obținerea acreditării/ reacreditării și atestă nivelul de calitate existent în instituția respectivă.
(2) Evaluarea externă periodică a calității educației din 5 în 5 ani se finalizează cu atestarea nivelului de calitate realizat la indicatorii de calitate prevăzuți de standardele în vigoare și cu eliberarea de către ARACIP a unui atestat în acest sens.
(3) Evaluarea externă periodică a calității educației din 5 în 5 ani se realizează la cererea furnizorului de educație timpurie antepreșcolară acreditat sau la cererea altor instituții/organizații publice ori private interesate.
(4) Evaluarea externă periodică a calității educației din 5 în 5 ani presupune achitarea tarifului de evaluare periodică stabilit prin hotărâre a Guvernului.
Art. 17. — (1) Evaluarea externă periodică a calității educației din  5  în  5  ani  se  finalizează  cu  acordarea  următoarelor calificative, pentru fiecare indicator de performanță evaluat din standardele de referință:
a) „nesatisfăcător”, în situația neîndeplinirii cel puțin a unui descriptor din standardele de acreditare și evaluare periodică;
b) „satisfăcător”, în situația îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare și evaluare periodică;
c) „bine”, în situația îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare și evaluare periodică și cel puțin a unui descriptor din standardele de referință;
d) „foarte bine”, în situația îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare și evaluare periodică și a tuturor descriptorilor din standardele de referință;
e) „excelent”, în situația îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare și evaluare periodică, a tuturor descriptorilor din standardele de referință, precum și a unor descriptori proprii, definiți de unitatea de învățământ.
(2) Atestarea nivelului de calitate pentru un furnizor de educație timpurie antepreșcolară are o valabilitate de 5 ani.
Art. 18. —
(1) La împlinirea termenului de solicitare a primei evaluări externe periodice, furnizorii de educație timpurie antepreșcolară acreditați pot opta între a solicita reacreditarea sau atestarea nivelului de calitate.
(2) În cazul în care, în urma desfășurării evaluării externe periodice a calității educației, furnizorii de educație timpurie antepreșcolară    acreditați    obțin    cel    puțin    calificativul„satisfăcător”, conform atestării nivelului de calitate, atunci acestea nu mai au obligația de a solicita reacreditarea și rămân înscrise în Registrul național al furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară acreditați.
(3) În cazul în care, în urma desfășurării evaluării externe periodice a calității educației, furnizorii de educație timpurie antepreșcolară acreditați obțin calificativul „nesatisfăcător”, aceștia au obligația de a solicita reacreditarea în maximum un an calendaristic de la cererea de evaluare externă periodică înaintată ARACIP, în caz contrar furnizorul respectiv fiind exclus din Registrul național al furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară acreditați, nemaiavând dreptul de a face înscrieri, iar copiii fiind transferați la alte instituții similare.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 19. — 
La activitățile de evaluare a furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară în vederea autorizării, acreditării și evaluării externe periodice pot participa, cu statut de observator, reprezentanți ai inspectoratului școlar județean/al municipiului București, reprezentanți ai părinților, ai altor instituții reprezentative din comunitatea locală, ai autorităților publice județene și locale interesate.
Art. 20. — 
(1) Furnizorii de educație timpurie antepreșcolară care funcționează legal în anul școlar 2012—2013, conform legislației în vigoare, se consideră acreditați și se supun doar procedurilor de evaluare externă periodică, în urma cărora vor fi înscriși în Registrul național al furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară acreditați.
(2) În vederea înscrierii furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară prevăzuți la alin. (1) în Registrul național al furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară acreditați, inspectoratele școlare județene/al municipiului București vor înainta ARACIP, la solicitarea acesteia, datele și informațiile necesare în termen de maximum 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.
(3) Furnizorii de educație timpurie antepreșcolară prevăzuți la alin. (1) vor înainta la ARACIP avizul conform prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012 în termen de maximum 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.