23 Februarie, 2018

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN

privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor:
— art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 5 alin. (4), art. 71—74 și 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, formularul 221 „Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9, se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa nr. 1.
2. La anexa nr. 1, formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa nr. 2.
3. La anexa nr. 1, formularul 260 „Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale”, cod 14.13.02.13./3a, și anexa nr. 1 la formularul 260 „Situație privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit” se modifică și se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa nr. 3.
4. La anexa nr. 2, Instrucțiunile de completare a formularului 221 „Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9, se modifică și se înlocuiesc cu instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 4.
Art. II. — Formularul prevăzut la art. I pct. 1, precum și instrucțiunile prevăzute la art. I pct. 4 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 februarie 2013.
Art. III. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. IV. — Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. V. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Șerban Pop

 

București, 22 aprilie 2013.
Nr. 476

 


                               DECLARATIE                      221

privind veniturile din activităţi agricole

impuse pe norme de venit

Anul

 

 

 

DECIZIE DE IMPUNERE


privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate,precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţiide asigurărisociale


Nr.înregistrare                   Data     


 


 

 

Către:


pe anul


 

 

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:


Nume  ——————— Prenume            


 

 

in baza art.82 şiart.296″24 din Legea nr.S?l/2003 privind Codul fiscal şia Declaraţiei  privind venitul     estimat/norma  de  venit/Declaraţiei  privind ventiurile realizate dni  Romania 1 Declaraţieiprivind veniturile din ac tivităţi


Domiciliul:Localitatea


Cod poştalagricole   impuse  pe  norme  de  venit   pe  anul…………….   nr………………  din

data……………………. 1 Declaraţiei pri vni d venitul asiguratla sistemul public  de


Strada                                                         Număr           Bloc

 

Scara          Ap.                 Judeţ(sectorl

————-


pensii nr…………..din data ………………. se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de impozit  pe  venit/contribuţii de  asigurări sociale  de  sănătate, precum şi obligaţiile  de plată cu titlu de  contribuţii de asigurări sociale, după  cum  urmează:


 

I.Date privind activitatea desfăşurată

1.Categoria de venit

 

2.Determinarea venitului net

 

3.Forma de organizare

 

4.Obiectul principal de activitate

 

S.Cod C AEN

 

6.Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa

 

7.Documentulde autori zare/Contractulde asociere!Tnchiriere (nr./data)

 

8.Data  nceperiiacti vităţi

 

9.Data incetăriiactivităţii

 

1O.Data suspendăriiactivităţii

 

II.Determinarea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi de contribuţii de asigurări sociale de sănătate                                 (lei)

Denumire indicator

Decizie anterioară

Decizie curentă

1. Venit brut estimat

 

 

2. Norma de venit *)

 

 

3.Cheltuielideductibile

 

 

4. Venit net estimat (rd.l-rd.3)Nenit net determi nat pe baza normelor de venit

 

 

S. Plăţianticipate cu titlu de impozit

 

 

6. Total plăţianticipate cu titl u de contri buţii de asigurărisociale de sănătate**)

 

 

*) Modulde stabilire a venituluinet pe baza normelor de venit  n cazul desfăşurării maimultor activităţieste prevăzut n Anexa nr.1.

**) Baza lunară de calculalcontribuţieide asigurărisociale de sănătate este prevăzutăIn Anexa nr.2.

 

III.Repartizarea plăţilor anticipate cu titlu de impozit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate,precum şi a obligaţiilor

de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, pe termene de plată                                                                                 (lei)

Termen de

Decizie anterioară

Decizie curen

Plăţi anticipate

Obligaţii de plată

Plăţi anticipate

Obligaţii de plată

plată

Impozit

CASS *)

CAS **)

Impozit

CASS

CAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

*) Contribuţia de asigurărisociale de sănătate.

**)Contribuţia de asigurărisociale. Baza lunară de calculalcontribuţieide asigurărisociale este prevăzută în Anexa nr.2.

 

Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenele arătate maisus.se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. mpotrvi a măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie,care se depune in termen de 30 zile de la comunicare, a organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şiconstituei  nştiinţare de plată,conform legii.

 


Aprobat:

Funcţie                                    

Nume,prenume

 

Data_/_/     


Verificat :

Funcţie                                  _

Nume,prenume

 

Data _/_/      


Intocmit:

Funcţie                                   _

Nume,prenume

 

Data_/_/     


Am primi t un exemplar,

Semnătură contribuabi l                           Data_/_/         sau nr. şidata confirmării

de primire


 

NuiTIIIr de oper.!ltorde date cu caracter personal .,

Cod 14.13.o2.13/3a

 

 

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


 

CNP/NIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAȚIE

privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit

 

A. Activități comerciale*)

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Cod CAEN

 

 

Locul de desfășurare a activității

 

Norma de venit corespunzătoare activității**) (lei)

 

Norma de venit stabilită

pe baza coeficienților de corecție

(lei)

1

2

3

4

5

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

Total venit net determinat pe baza normelor de venit

 

 

 

 

 

 

B. Activități agricole*)

 

 

Nr. crt.

 

Produse vegetale/ Animale

 

Suprafață/Număr capete animale/

familii de albine

 

Norma de venit pe unitatea

de suprafață (ha)/cap de animal/familie de albine

(lei)

 

Venit anual

(lei)

1

2

3

4

5 (col. 3*col. 4)

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

Total venit anual determinat pe baza normelor de venit

 

 

 

Prezenta constituie anexă la formularul 260 „Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale” nr. ……. pe anul ……..

*) Se generează, după caz, în funcție de activitatea desfășurată de contribuabil.
**) Activități prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 4

 

INSTRUCȚIUNI

de completare a formularului 221 „Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit”

cod 14.13.01.13/9

 

I. Depunerea declarației

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole și altele asemenea;
c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

În cazul în care activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligațiile declarative revin asocierii și se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.
Veniturile din activități agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II„Venituri din activități independente” de la titlul III „Impozitul pe venit” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal).
Veniturile obținute din valorificarea produselor provenind din activități agricole în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activități independente și se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
Veniturile din activități agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafețe destinate producției vegetale/cap de animal/familie de albine) deținute în comun sau în devălmășie de proprietari, uzufructuari sau de alți deținători legali, înscriși într-un document oficial, se atribuie proporțional cu cotele-părți pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activități agricole, în situația în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafețelor destinate producției vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activități agricole.

Declarația nu se depune pentru:
— persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce dețin cu orice titlu suprafețe de teren destinate producției agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee și leguminoase pentru producția de masă verde, precum și pentru pășuni și fânețe naturale, destinate furajării animalelor deținute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit și a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal;
— contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. IV „Venituri din cedarea folosinței bunurilor” titlul III „Impozitul pe venit” din Codul fiscal;
— contribuabilii care obțin venituri din activități agricole și își desfășoară activitatea în mod individual, în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv în cazul în care veniturile sunt obținute din exploatarea bunurilor deținute în comun sau în devălmășie și sunt atribuite conform pct. 14912 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare. Suprafețele de teren/Animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal și generează venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal;
— contribuabilii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal și pentru care veniturile din activități agricole sunt impuse pe bază de normă de venit, după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai și până la sfârșitul anului fiscal respectiv;
— persoanele fizice care desfășoară activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.

1. Termenul de depunere a declarației

Declarația se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:
— până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafața cultivată/capul de animal/familia de albine deținută/deținut la data declarării. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declarația pentru anul în curs, după data de 25 mai, informațiile cuprinse în declarație vizează suprafețele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deținute la data de 25 mai;
— ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie „X” în căsuța prevăzută în acest scop.

A TENȚI E:  În  cazul  în  care  intervin  modificări  privind structura suprafețelor destinate producției agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine, declarația rectificativă se depune până la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informațiile cuprinse în declarație vizează suprafețele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deținute la data depunerii declarației rectificative.
Modificarea structurii suprafețelor destinate producției agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

2. Organul fiscal competent

2.1. În situația în care activitatea se desfășoară în mod individual

Declarația se completează în două exemplare:
— originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;
— copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

fără personalitate juridică

Declarația se completează în două exemplare:
— originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidență fiscală;
— copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

3. Modul de depunere a declarației

Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute de formular.
Declarația se depune în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.
Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica „Anul” se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: „2013”).

2. Secțiunea I „Date de identificare a contribuabilului/asocierii fără personalitate juridică”

În caseta „Cod de identificare fiscală” — se completează, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta:

— codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, în situația în care activitatea se desfășoară în mod individual;
— codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, în situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.
În rubricile „Nume, Prenume/Denumire” se înscriu după caz, numele și prenumele contribuabilului sau denumirea asocierii fără personalitate juridică.
Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului sau adresa sediului asocierii fără personalitate juridică.

3. Secțiunea II „Date privind activitatea desfășurată”

„Forma de organizare” — se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: individual sau asociere fără personalitate juridică.

Căsuța „Individual” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual.
Căsuța „Asociere fără personalitate juridică” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
„Număr asociați” — se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.
Rubrica se completează numai în situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
„Contractul de asociere” — se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.
Rubrica se completează numai în situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
„Data începerii activității” — se înscrie data începerii activității.
„Data încetării activității” — se înscrie data încetării activității.
beneficiară de ajutor social” — se bifează de persoanele care nu fac parte dintr-o familie beneficiară de ajutor social.

4. Secțiunea III „Date pentru stabilirea venitului impozabil”

Rubricile se completează corespunzător tipurilor de activități desfășurate în mod individual sau într-o formă de asociere.
În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activități agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale și fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafețele/capetele de animale însumate în cadrul grupei respective.

4.1. Tabelul „Produse vegetale”

Col. 2 „Total suprafață” — se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafața totală (ha) destinată producției vegetale aferentă fiecărei grupe.

Col. 3 „Suprafață până la care venitul este neimpozabil” — rubrica nu se completează.
Col. 4 „Suprafață pentru care venitul este impozabil” — se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de produse vegetale, diferența dintre suma înscrisă în coloana 2 „Total suprafață” și suma înscrisă în col.3 „Suprafață până la care venitul este neimpozabil”.
Exemplu: În cazul unei exploatații de 100 ha cereale (grâu și porumb): în col. 2 se înscrie „100 ha”, iar în col. 4 se înscrie„98 ha”, întrucât pentru primele 2 ha din grupa cereale veniturile nu se impozitează.

4.2. Tabelul „Animale”

Col. 2 „Număr total capete animale/familii de albine” — se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine deținute.
Col. 3 „Număr capete animale/familii de albine până la care venitul este neimpozabil” — rubrica nu se completează.
Col. 4 „Număr capete animale/familii de albine pentru care venitul este impozabil” — se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, diferența dintre suma înscrisă în coloana 2
„Număr total capete animale/familii de albine” și suma înscrisă în col. 3 „Număr capete animale/familii de albine până la care venitul este neimpozabil”.
Exemplu: În cazul unei exploatații de vaci și bivolițe de 102 capete: în col. 2 se înscrie „102 capete”, iar în col. 4 se înscrie „100 capete”, întrucât pentru primele 2 capete veniturile nu se impozitează.
A TENȚI E: Suprafețele destinate producției vegetale/capete de animale/familiile de albine, deținute în comun sau în devălmășie de proprietari, uzufructuari ori de alți deținători legali, înscriși într-un document oficial, se atribuie proporțional cu cotele-părți pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activități agricole, în situația în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafețelor destinate producției vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activități agricole.

5. Secțiunea IV „Date privind asociații și cota de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii”

Secțiunea  se  completează  numai  în  situația  în  care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.
— col. 1 „Nume și prenume asociat” — se înscriu numele și prenumele asociaților, conform contractului de asociere;
— col. 2 „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” — se înscrie codul numeric personal din actul de atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz;
— col. 3 „Domiciliul” — se completează adresa domiciliului fiscal;
— col. 4 „Cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii” — se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile impozabile ale asocierii, conform contractului de asociere.
Exemplu: pentru o exploatație de 100 ha cereale din cadrul unei asocieri formate din 3 persoane pentru care cotele de distribuire a venitului sunt 30%, 25% și 45%, potrivit contractului, formularul se completează astfel:
— la secțiunea III, în col. 1 se înscrie „100 ha”, iar în col. 4 se înscrie „98 ha”, întrucât pentru primele 2 ha din grupa cereale veniturile nu se impozitează;
— la secțiunea IV, în col. 4, pe rândurile corespunzătoare fiecărui asociat, se vor înscrie cotele de participare (30%, 25% și 45%).

A TENȚI E: În cazul contribuabililor care obțin venituri din activități agricole și își desfășoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivelul asocierii.
Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale și animale prevăzute la art. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legislației în materie și Hotărârii Guvernului nr.  44/2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de și completările ulterioare.

6.  Secțiunea  V  „Date  de  identificare  a  împuternicitului/ responsabilului asocierii”

Se completează în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desemnat de contribuabil.
În situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, secțiunea se completează cu datele de identificare ale asociatului, care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice, desemnat conform contractului de asociere.
În caseta „Cod de identificare fiscală” — se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului sau asociatului, care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice, desemnat conform contractului de asociere, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În rubrica „Nume, prenume/Denumire” — se înscriu, după caz, denumirea ori numele și prenumele împuternicitului sau numele și prenumele asociatului, care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice, desemnat conform contractului de asociere.
Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului sau asociatului, care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice, desemnat conform contractului de asociere.