22 Februarie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ   DE   URGENȚĂ

pentru modificarea și completarea unor acte normative

Având în vedere:
— prevederile Ghidului Comitetului de Coordonare a Fondurilor (COCOF) 08/0022/02 din data de 23 aprilie 2008 privind închiderea proiectelor finanțate din Fondul de coeziune și ex-ISPA;
— necesitatea instituirii unor reglementări care să permită utilizarea veniturilor încasate din vânzarea documentației de atribuire și dobânda aferentă acestora, precum și a veniturilor încasate din dobânzile acumulate pentru fondurile ex-ISPA și PHARE transferate de Comisia Europeană, a veniturilor încasate din executarea garanțiilor de participare la licitații, din executarea garanțiilor de bună execuție, executarea garanțiilor pentru plățile finale, executarea garanțiilor aferente sumelor reținute, din sumele reținute, din penalitățile de întârziere în executarea contractelor, pentru înlocuirea cofinanțării naționale acordate în cadrul măsurilor ex-ISPA și pentru compensarea debitelor aferente acestor fonduri;— închiderea memorandumurilor de finanțare ex-ISPA, memorandumurilor/acordurilor de finanțare PHARE și agrearea în perioada imediat următoare a soldului final de plată împreună cu serviciile Comisiei Europene;
— necesitatea adoptării unor măsuri pentru asigurarea sumelor necesare continuării și finalizării programelor PHARE/ISPA finanțate din asistența financiară nerambursabilă acordată de către Uniunea Europeană, în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor autorităților naționale asumate;— evitarea blocajelor ce pot interveni în fluxurile financiar-bugetare necesare derulării programelor PHARE/ISPA;— necesitatea reglementării regularizării financiare a sumelor reprezentând debite plătite din venituri din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE, aferente fondurilor transferate de Comisia Europeană, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

„k) venituri:
1. sume încasate de autoritățile contractante din vânzarea documentației de atribuire, executarea garanțiilor de bună execuție, a garanțiilor de participare, a garanțiilor pentru plata finală și a garanțiilor aferente sumelor reținute, în conformitate cu prevederile contractuale, sumele reținute și penalitățile de întârziere în executarea contractelor, dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA, pentru fondurile transferate de Comisia Europeană;
2. dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE, aferente fondurilor transferate de Comisia Europeană în cadrul memorandumurilor de finanțare, începând cu programele PHARE 2003.”

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. —
(1) Veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA, pentru fondurile transferate de Comisia Europeană, se utilizează pentru:
a) înlocuirea cofinanțării naționale a cheltuielilor eligibile, inclusiv după perioada de eligibilitate, proporțional cu procentul de participare la finanțare prevăzut în memorandumurile de finanțare ISPA;
b) alte cheltuieli eligibile pentru proiect, cu acordul Comisiei Europene;
c) compensarea eventualelor debite aferente acestor fonduri stabilite în sarcina beneficiarilor proiectelor, cărora li se cuvine dobânda.”

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE aferente fondurilor transferate de Comisia Europeană în cadrul memorandumurilor de finanțare începând cu programele PHARE 2003 se utilizează pentru reîntregirea conturilor programelor PHARE cu sumele aferente debitelor nerecuperate de la beneficiari/contractori, cu ocazia transmiterii declarațiilor finale de cheltuieli la Comisia Europeană în scopul transferării către aceasta a respectivelor sume.”

4. La articolul 6, literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) veniturile încasate din vânzarea documentației de atribuire și dobânda aferentă acestor venituri se utilizează pentru reîntregirea bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile aferente multiplicării documentației de atribuire, până la limita cheltuielilor efectuate; în cazul proiectelor PHARE, diferența rămasă după reîntregirea bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile se repartizează bugetului Comisiei Europene; în cazul proiectelor ex-ISPA, diferența rămasă neutilizată se transferă într-un cont de venituri al bugetului de stat;
b) veniturile încasate din executarea garanțiilor de participare la licitații, din executarea garanțiilor de bună execuție, executarea garanțiilor pentru plățile finale, executarea garanțiilor aferente sumelor reținute, din sumele reținute, din penalitățile de întârziere în executarea contractelor, precum și dobânda aferentă acestor venituri se repartizează finanțatorilor în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; în cazul în care cofinanțarea este asigurată dintr-un împrumut de la o instituție financiară internațională, repartizarea veniturilor se realizează către bugetul de stat în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; sumele aferente contribuției Comunității Europene vor fi lichidate, de regulă, cu ocazia declarațiilor finale; în cazul proiectelor ex-ISPA, diferența rămasă aferentă contribuției Comunității Europene, precum și contribuției de cofinanțare cuvenite beneficiarilor se utilizează pentru compensarea debitelor aferente fondurilor ex-ISPA, stabilite în sarcina beneficiarilor, cărora li se cuvin aceste sume în baza prezentei litere a acestui articol;

……………………………………….
c) veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor  ex-ISPA pentru  fondurile  transferate  de  CE  se repartizează, în următoarea ordine, pentru:
1. reîntregirea sumelor utilizate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare, considerate cheltuieli eligibile și certificate de Autoritatea de certificare și plată;
2.  compensarea  debitelor  aferente  fondurilor  ex-ISPA stabilite în sarcina beneficiarilor proiectelor respective;
3. reîntregirea bugetului beneficiarului pentru măsurile ex- ISPA a căror cofinanțare a fost asigurată de acesta prin bugetul propriu.”

5.  După  articolul  6  se  introduce  un  nou  articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. — Veniturile din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE aferente fondurilor transferate de Comisia Europeană în cadrul memorandumurilor de finanțare începând cu PHARE 2003, neutilizate pentru reîntregirea conturilor programelor PHARE cu sumele aferente debitelor, la data închiderii programelor PHARE comunicată de Comisia Europeană, se fac venit la bugetul de stat.”

Art. II. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Disponibilitățile din contribuția financiară a Comunității Europene și sumele recuperate și datorate Comunității Europene, aflate în conturile deschise la instituțiile specificate la alin. (2), sunt purtătoare de dobândă; dobânda se bonifică și se utilizează potrivit prevederilor memorandumurilor de înțelegere, memorandumurilor de finanțare, ale Acordului multianual de finanțare SAPARD și ale altor documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană și Guvernul României, precum și, după caz, potrivit regulamentelor comunitare și instrucțiunilor emise de donator.”

2. La articolul 5, după alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (33), cu următorul cuprins:

„(33) Sumele aferente debitelor cu care sunt reîntregite, potrivit  prevederilor  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările și completările ulterioare, conturile programelor PHARE din veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE din cadrul memorandumurilor de finanțare începând cu PHARE 2003, recuperate ulterior de la beneficiari/contractori, se fac venit la bugetul de stat, cu excepția celor care nu se mai pot recupera ulterior de la beneficiari/contractori, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor aferente situațiilor în care sunt pronunțate hotărâri judecătorești definitive și irevocabile prin care sunt admise total sau parțial pretențiile beneficiarilor/contractorilor.”

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat

Bucureşti, 23 aprilie.
Nr.33.