19 August, 2017

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                                            SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții

Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale — EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. —
(1) Se aprobă aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca membru cu drepturi depline, la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative.
(2) Se aprobă plata contribuției anuale de participare a Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca membru cu drepturi depline, la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, în limita echivalentului în lei al sumei de 310 euro/an.
(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.
(4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Înaltei Curți de Casație și Justiție.
(5) Calitatea de membru se exercită începând cu anul 2013. Art. 2. — (1) Se aprobă aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor, ca membru cu drepturi depline, la Organizația Europeană  a  Serviciilor  Penitenciare  și  Corecționale  —EuroPris.
(2) Se aprobă plata contribuției anuale de participare a Administrației Naționale a Penitenciarelor, în calitate de membru cu drepturi depline, la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale — EuroPris, în limita echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro/an.
(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.
(4)  Suma prevăzută la alin. (2) se asigură prin bugetul anual aprobat Administrației Naționale a Penitenciarelor.
(5) Pentru anul 2012, suma prevăzută la alin. (2) se suportă din bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru anul 2013.
Art. 3. —
(1) Se aprobă aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului, ca membru cu drepturi depline, la Registrul European al Comerțului (European Business Register — EBR).
(2) Se aprobă plata contribuției anuale de participare a Oficiului Național al Registrului Comerțului, în calitate de membru cu drepturi depline, la Registrul European al Comerțului (European Business Register — EBR), în limita echivalentului în lei al sumei de 15.000 euro/an.
(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.
(4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Național al Registrului Comerțului. (5) Cotizația prevăzută la alin. (2) poate fi modificată anual prin  hotărâre  a Adunării  generale  a  membrilor  Registrului European al Comerțului.
(6) Calitatea de membru se va exercita începând cu anul 2013.
Art. 4. —
(1) Se aprobă plata cotizației anuale de participare a Oficiului Național al Registrului Comerțului, ca membru cu drepturi depline, la Forumul Registrelor Comerțului (CRF), în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro/an.
(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Național al Registrului Comerțului.
(4) Pentru anul 2012, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru anul 2013.
(5) Cotizația prevăzută la alin. (1) poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării generale a membrilor Forumului Registrelor Comerțului.
Art. 5. —
(1) Se aprobă plata cotizației anuale de participare a Oficiului Național al Registrului Comerțului, ca membru cu drepturi depline, la Asociația Internațională a Reglementatorilor de Insolvență (IAIR), în limita echivalentului în lei al sumei de 1.052 lire sterline/an.
(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/liră sterlină în vigoare la data efectuării plății.
(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Național al Registrului Comerțului.
(4) Cotizația prevăzută la alin. (1) poate fi modificată anualprin  hotărâre  a  Adunării  Generale  a  membrilor  Asociației Internaționale a Reglementatorilor de Insolvență.
Art.  6.  —
 (1)  Se  aprobă  plata  cotizației  voluntare  de participare  a  Ministerului  Justiției,  ca  membru  cu  drepturi depline, la Academia Internațională Anticorupție (IACA), în limita echivalentului în lei al sumei de 10.000 euro/an.
(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.
(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Justiției.
(4) Ministerul Justiției propune anual Guvernului cuantumul contribuției voluntare.
(5) Pentru anul 2012, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Justiției pentru anul 2013.
Art. 7. —
(1) Se aprobă plata cotizației de participare a Ministerului Justiției, ca membru cu drepturi depline, la Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT), în limita echivalentului în lei al sumei de 19.600 euro/an.
(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.

6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243/26.IV.2013

(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Justiției.
Art. 8. —
Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 punctul II „Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale”, după punctul 58 se introduc șase noi puncte, punctele 59—64, cu următorul cuprins:

 

„Nr. crt.

 

Denumirea organizației

 

Sediul

 

Anul înființării

 

Anul aderării României

Instituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivă

 

Explicații

„59.

Forumul Registrelor

Comerțului — CRF

Auckland, Noua

Zeelandă

2003

2010

Oficiul     Național               al

Registrului Comerțului

România    participă din anul 2010.

60.

Asociația Internațională a Reglementatorilor de Insolvență — IAIR

Pontefract, Anglia

1995

2009

Oficiul     Național               al

Registrului Comerțului

România    participă din anul 2009.

61.

Registrul European al Comerțului (European Business Register — EBR)

Roma, Italia

1992

2012

Oficiul     Național               al

Registrului Comerțului

România    participă din anul 2011.

62.

Academia Internațională

Anticorupție

Muenchendorfer

Strasse 2, 2361

Laxenburg, Austria

2010

2010

Ministerul Justiției

România    participă din anul 2010.

63.

Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale — EuroPris

Haga, Olanda

2010

2011

Administrația Națională a Penitenciarelor

România    participă din anul 2011.

64.

Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative (AIHJA)

Place du Palais — Royal 75100 Paris 01

SP-Franța

1983

2012

Înalta Curte de Casație și Justiție

România    participă din anul 2012.”

 

2. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul „Ministerul Justiției”, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3.

Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT)

euro

19.600”

 

3. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul „Ministerul Justiției”, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

„4.

Academia Internațională Anticorupție

euro

10.000”

 

4. La anexa nr. 2.2, subcapitolul „Oficiul Național al Registrului Comerțului” va avea următorul cuprins:

„Oficiul Național al Registrului Comerțului

1.

Forumul European al Registrelor Comerțului

euro

4.000

2.

Forumul Registrelor Comerțului

euro

400

3.

Asociația Internațională a Reglementatorilor de Insolvență

liră sterlină

1.052

4.

Registrul European al Comerțului

euro

15.000”

 

5. La anexa nr. 2.2, după subcapitolul „Oficiul Național al Registrului Comerțului” se introduc două noi subcapitole, cu următorul cuprins:

„Înalta Curte de Casație și Justiție

1.

Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative (AIHJA)

euro

310

 

Administrația Națională a Penitenciarelor

 

1.

Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale — EuroPris

euro

5.000”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 24 aprilie.
Nr.118.