22 Februarie, 2018

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                                           SENATUL

LEGE

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64 din 29 iunie 2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. —
(1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică stocării geologice a dioxidului de carbon pe teritoriul României, în zona economică exclusivă a României în Marea Neagră și pe platoul continental al Mării Negre aferent României, potrivit prevederilor Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS), încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982 și ratificată de România prin Legea nr. 110/1996 privind ratificarea Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, și aderarea la Acordul referitor la aplicarea părții a XI-a a Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiat la New York la 28 iulie 1994.”

2. La articolul 4, literele a), g), h), j) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) stocarea geologică a dioxidului de carbon — injectarea fluxurilor de dioxid de carbon în vederea stocării în formațiuni geologice subterane;

……………………………………………………………………………………
g) unitate hidraulică — un spațiu poros, conectat hidraulic, în care transmiterea presiunii poate fi măsurată prin mijloace tehnice și care este delimitat prin bariere ale curgerii, precum falii etanșate, domuri de sare, limite litologice sau prin efilarea ori aflorarea altor formațiuni;
h) explorare — evaluarea complexurilor de stocare potențiale în scopul stocării geologice a dioxidului de carbon prin intermediul unor activități de penetrare subterană, precum forarea, în vederea obținerii de informații geologice cu privire la straturile din complexul potențial de stocare, și, după caz, realizarea unor teste de injectare pentru a caracteriza situl de stocare; aceste activități se întemeiază pe studii și operațiuni pentru cunoașterea condițiilor geologice în vederea identificării complexelor de stocare;

……………………………………………………………………………………
j) operator — orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată, titular al autorizației de explorare și/sau stocare ori care deține controlul sitului de stocare, respectiv persoana fizică sau juridică, publică ori privată, căreia i s-a delegat, potrivit legii, puterea  economică de  decizie în legătură cu  funcționarea tehnică a sitului de stocare;
…………………………………………………………………………………..
n) deșeuri — substanțele sau obiectele definite la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu

3. La articolul 4, după litera ț) se introduc două noi litere, literele u) și v), cu următorul cuprins:

„u) garanție financiară — garanția constituită conform prevederilor art. 20;
v) utilizare conflictuală — orice situație în care operațiunile petroliere, operațiunile miniere, de înmagazinare subterană a gazelor naturale sau alte activități similare care afectează în mod semnificativ activitatea de explorare ori de stocare geologică a dioxidului de carbon, respectiv complexul de stocare.”

4. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) Dobândirea dreptului de folosință a terenurilor necesare desfășurării explorării complexurilor de stocare, transportului și stocării dioxidului de carbon sau altor activități conexe acestora este în sarcina operatorului, așa cum este definit la art. 4 lit. j). (6) Datele și informațiile geologice obținute ca urmare a explorării complexurilor de stocare aparțin statului român și sunt gestionate  de ANRM,  potrivit  prevederilor  legale  aplicabile Fondului geologic național.”

5. La articolul 6, alineatele (5), (8) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(5) ANRM derulează procedura de emitere a autorizațiilor de explorare prin care este permisă participarea tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin capacitățile necesare.

……………………………………………………………………………………
(8) Valabilitatea autorizației de explorare se poate prelungi cu maximum 2 ani în situația în care explorarea realizată conform autorizației de explorare nu este suficientă pentru realizarea completă a explorării în perioada de valabilitate prevăzută, cu condiția notificării autorității competente pentru protecția mediului.

…………………………………………….
(11) Pe parcursul perioadei de valabilitate a autorizației de explorare nu sunt permise niciun fel de utilizări conflictuale ale complexului de stocare.”

6. La articolul 6, după alineatul (11) se introduc patru noi alineate, alineatele (12)—(15), cu următorul cuprins:

„(12) Utilizarea conflictuală a complexului de stocare se apreciază de către ANRM.
(13) ANRM modifică și/sau completează autorizația de explorare existentă în cazul modificării justificate a termenelor și lucrărilor din programul de explorare propus prin autorizația de explorare.
(14) Cazurile de anulare a autorizației de explorare se stabilesc prin decizie a ANRM.

(15) Titularul autorizației de explorare elaborează și transmite ANRM rapoarte anuale privind lucrările de explorare executate rezultatele obținute în urma explorării și datele și informațiile geologice ce caracterizează complexul de stocare.”


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243/26.IV.2013                                          3

 

7. La articolul 7, alineatele (6), (7), partea introductivă a alineatului (8) și alineatul (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(6) Procedura de emitere a autorizațiilor de stocare permite participarea tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin capacitățile necesare.
(7) Autorizațiile de stocare se emit de către ANRM pe baza unor criterii obiective, disponibile publicului și nediscriminatorii. (8) Fără a se aduce atingere cerințelor impuse de prezenta ordonanță de urgență, se acordă prioritate pentru emiterea unei autorizații de stocare pentru un anumit sit titularului autorizației de  explorare  pentru  respectivul  sit,  dacă  sunt  îndeplinite următoarele condiții:

…………………………………………………………………………………….
(9) Pe durata derulării procedurii de emitere a autorizației de stocare nu sunt permise niciun fel de utilizări conflictuale ale complexului de stocare.”

8. La articolul 7, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

„(10) Utilizarea conflictuală a complexului de stocare se apreciază de către autoritatea competentă.”

9. La articolul 10, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) orice prevederi referitoare la modificări aduse autorizației de stocare, la revizuirea, actualizarea și anularea acesteia, potrivit prevederilor art. 12;”.

10. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.

11. La articolul 12, alineatul (3), partea introductivă a alineatului (4), alineatul (5) și partea introductivă a alineatului (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Pentru orice modificare substanțială, ANRM modifică autorizația de stocare existentă sau emite o nouă autorizație de stocare cu respectarea prevederilor pct. 13 lit. a) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, cu modificările și completările ulterioare.
(4) ANRM analizează și, după caz, actualizează sau, în ultimă instanță, anulează autorizația de stocare:

……………………………………………………………………………………..
(5) După anularea unei autorizații de stocare potrivit alin. (4), ANRM emite o nouă autorizație de stocare sau închide situl de stocare, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c).
(6) Până la emiterea unei noi autorizații de stocare, ANRM își asumă temporar toate obligațiile legale referitoare la:”.

12. La articolul 14, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. —
(1) În conformitate cu prevederile autorizației de stocare, operatorul are obligația să monitorizeze instalațiile de injectare, complexul de stocare, inclusiv, acolo unde este posibil, pana de dioxid de carbon și, după caz, efectele asupra calității mediului înconjurător, în scopul:

…………………………………………………………………………………….
(2)  Monitorizarea  se  realizează  conform  unui  plan  de monitorizare elaborat de către operator potrivit prevederilor art. 8 lit. f) și anexei nr. 2, care include criterii privind monitorizarea pusă   în   aplicare   în   conformitate   cu   ghidurile   privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră sub schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii Europene, transmis către ANPM și aprobat de această instituție potrivit art. 10 lit. e).”

13. La articolul 16, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Raportul prevăzut la alin. (6) se transmite operatorului în cauză și este pus la dispoziția publicului de către GNM, potrivit prevederilor legislației relevante în vigoare, în termen de 60 de zile de la inspecție.”

14. La articolul 17, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 17. — (1) Potrivit prevederilor autorizației de stocare, operatorul este obligat să notifice imediat ANRM și ANPM și să ia măsurile corective necesare, inclusiv măsurile privind protecția sănătății umane, în cazul unor scurgeri sau al unor nereguli semnificative.

……………………………………………………………………………………..
(4) ANRM și ANPM impun operatorului, ori de câte ori este necesar, să ia măsurile corective necesare, precum și măsuri privind  protecția  sănătății  umane.  Acestea  pot  fi  măsuri suplimentare sau diferite față de cele prevăzute în planul de măsuri corective aprobat.”

15. La articolul 18, litera c) a alineatului (1) și litera b) a alineatului (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) în cazul în care, ulterior anulării unei autorizații de stocare potrivit art. 12 alin. (4), ANRM decide acest lucru.

……………………………………………………………………………………
b) se înaintează spre aprobare ANRM și ANPM; și”.

16. La articolul 19, partea introductivă a alineatului (3) și alineatul (14) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Operatorul întocmește un raport care să dovedească îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2) lit. a), pe care îl înaintează ANRM pentru aprobarea transferului de responsabilitate. Acest raport demonstrează cel puțin următoarele:

…………………………………………………………………………………….
(14) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (13) și art. 21, după transferul de responsabilitate, costurile nu se recuperează.”

17. La articolul 20, litera b) a alineatului (5) și partea introductivă a alineatului (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) după anularea unei autorizații de stocare, potrivit art. 12 alin. (4).
(6) Garanția financiară sau orice altă măsură echivalentă menționată la alin. (1)—(3) rămâne valabilă și efectivă după anularea unei autorizații de stocare potrivit art. 12 alin. (4) în următoarele situații:”.

18. La articolul 20, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Modul de constituire a garanției financiare sau a măsurilor echivalente, precum și utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

19. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) obligația persoanelor fizice și juridice de a solicita și de a obține actele emise potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în termenele stabilite de autoritățile competente;”.

20. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice, nerespectarea prevederilor stabilite în autorizația de explorare, emisă în condițiile prevăzute la art. 6.”

4                                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243/26.IV.2013

 

21. La articolul 24, alineatele (4)—(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)—(31) se fac de către personalul împuternicit din cadrul GNM și ANRM, potrivit responsabilităților legale, specifice celor două autorități.
(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)—(31), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.
(6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)—(31) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

22. Articolul 27 se abrogă.

23. La articolul 28 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Emiterea autorizațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pentru activități de explorare, stocare a dioxidului de carbon sau a licenței de transport în zone corespunzătoare terenurilor pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervații naturale, zone de protecție sanitară și perimetre de protecție hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă se face numai cu aprobarea prealabilă a autorităților competente în domeniul culturii, cultelor, protecției mediului și gospodăririi apelor, precum și a altor autorități publice implicate.”

24. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 31. — (1) La fiecare 3 ani, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului înaintează Comisiei Europene un raport privind punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv registrele prevăzute la art. 29.”

25. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 33. —
(1) Pentru dezvoltarea tehnologiilor privind captarea, transportul și stocarea dioxidului de carbon se stabilesc, după caz, scheme de sprijin aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu respectarea  legislației  naționale  și  a  Uniunii  Europene  în domeniul ajutorului de stat.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

 

București, 24 aprilie 2013.
Nr. 114.