19 Februarie, 2018

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu completările ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, al art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și funcționării activităților legate de privatizările derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, al art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 380/2002, și al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2013, prevăzut în anexa nr. 1, și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 380/2002, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 2. — Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului.
Art. 3. — Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie reține permanent la dispoziția sa, conform Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și funcționării activităților legate de privatizările derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare, precum și diferența dintre veniturile constituite și cheltuielile efectuate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 380/2002, în vederea utilizării exclusive pentru restructurarea și reorganizarea operatorilor economici din sectorul producției de apărare.
Art. 4. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. — Contravenția se constată și amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 6. — Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, Adrian Ciocănea, secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niță

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu VoineaBucureşti, 23 aprilie 2013.
Nr.194.

OFICIUL PARTICIPAȚIILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

 

BUGETUL   DE   VENITURI   ȘI   CHEL TUIELI

aferent activității de privatizare pe anul 2013


ANEXA Nr. 1*)

 

– mii lei –

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

Cod

PREVEDERI ANUALE

I.

VENITURI- TOTAL,  din care:

 

3.140.329

1.

Venituri curente

 

1.279.326

1.1

Venituri din dividende

30.10.08

1.278.015

1.2

Alte venituri, din care:

36.10.50

1.311

 

- Venituri din dobânzi

31.10.03

250

2.

Venituri din capital

 

1.861.003

2.1

Venituri din privatizare

39.10.04

1.861.003

II.

CHELTUIELI – TOTAL,  din care:

87.10.50

3.140.329

1.

Cheltuieli  curente, din care:

01

3.140.329

1.1

Cheltuieli  administrare, privatizare

20

83.821

1.1.1

Cheltuieli  legate  de  plata  onorariilor  pentru   consultan܊i,

agen܊i de privatizare  sau firme de avocatură ܈i cele  pentru pregătirea ܈i realizarea privatizării societă܊ilor comerciale

 

59.167

1.1.2

Cheltuieli   pentru   rapoarte   de   evaluare   în   procesul   de

privatizare   ܈i   postprivatizare   pentru:   expertize,   cau܊iuni, evaluări     în     litigii,     onorarii     executori     judecătore܈ti, documenta܊ii pentru ob܊inerea avizului de  mediu, precum ܈i alte asemenea cheltuieli

 

1.765

1.1.3

Costuri   implicate   de   dizolvarea   voluntară   ܈i   lichidarea

societă܊ii comerciale

 

789

1.1.4

Cheltuieli destinate cofinan܊ării proiectelor PHARE

 

-

1.1.5

Sumele  cu  care  institu܊ia  publică  implicată  participă   la

majorarea capitalului social al unor societă܊i comerciale,  in cazurile prevăzute de lege;

 

-

1.1.6

Sume   plătite   efectiv   cumpărătorilor,   reprezentând   daune

suportate   de   institu܊ia   publică   implicată   ca   urmare   a garan܊iilor  acordate  de  aceasta  în  contractele  de  vânzare- cumpărare   de   ac܊iuni   ܈i/sau   cheltuieli   efectuate   pentru combaterea     ori     stingerea     preten܊iilor     formulate     de cumpărător, precum ܈i despăgubirile acordate potrivit art. 27-

29  din  Legea  nr.  137/2002  privind  unele  măsuri  pentru

accelerarea   privatizării,   cu   modificările   ܈i   completările ulterioare;

 

-

1.1.7

Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernan܊a corporatistă a intreprinderilor publice ܈i a art. 1 alin (41) din Ordonan܊a de urgen܊ă a  Guvernului nr.

88/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu completările ulterioare

 

22.100

 

 

 

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243/26.IV.2013                                         13

 

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATORI

p

Cod

PREVEDERI ANUALE

1.2

Transferuri – total, din care:

 

3.056.508

1.2.1

Vărsăminte  din  privatizare  în  contul  general  al  trezoreriei statului

55.01.20

1.777.182

1.2.2

Vărsăminte la bugetul statului din dividende

51.01.41

1.278.015

1.2.3

Vărsăminte la bugetul statului din alte venituri, din care:

- vărsăminte din dobânzi

51.01.41

1.311

250

 

Excedent/Deficit (I. – II.)

 

0

III.

Informatii privind disponibilul, din care :

1.   Disponibil  la  începutul  perioadei  conform  Legii  nr.

399/2002;

2.  Disponibil rămas de restituit de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului cf. O.U.G. nr. 13/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2009;

3.   Disponibil constituit în cursul anului, conform Legii nr.

399/2002;

4.     Sume    plătite    de    O.P.S.P.I.    consultantului    pentru valorificarea  crean܊elor Autorită܊ii  pentru  Administrarea Activelor   Statului   ܈i   S.C.   ELECTRICA   S.A.,   care urmează a se recupera de la  cele două entită܊i conform O.U.G. nr. 45/2012, din care:

- de la S.C. ELECTRICA S.A.;

-  de  la  Autoritatea  pentru  Administrarea  Activelor

Statului.

5.  Total  disponibil  la  sfâr܈itul  anului,  conform  Legii  nr.

399/2002 (1 + 2 + 3+4)*

 

 

 

 

33.249

 

 

 

7.597

 

0

 

 

 

 

 

1.065

502

 

563

 

41.911

 

* – Disponibil la sfâr܈itul anului, conform Legii nr. 399/2002, cu excep܊ia sumelor reprezentând garan܊ii de participare la licita܊ii, garan܊ii de bună execu܊ie, garan܊ii pentru plata pre܊ului contractului, TVA de plată.

 

 

OFICIUL PARTICIPAȚIILOR STATULUI ȘI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

BUGETUL  DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

ANEXA Nr. 2

pe anul 2013, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 380/2002

— mii lei —

 

Nr. crt.

 

Denumirea indicatorilor

Prevederi anuale

I.

Venituri constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 380/2002

50

II.

Cheltuieli pentru restructurarea și reorganizarea operatorilor economici din sectorul producției de apărare, conform Legii nr. 380/2002

40

 

Excedent (I—II)

10

III.

Informații privind disponibilul din care:

1. Disponibil la începutul perioadei

2. Disponibil rămas de restituit de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2009

3. Disponibil constituit în cursul anului

4. Total disponibil la sfârșitul anului (1 + 2 + 3)

 

0

 

 

 

 

 

393

10

403