19 Februarie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 65/2013

pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013

 

În conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003, cu modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. — Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 65/2013 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 6 martie 2013, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Relu Fenechiu

                                                                                                                                                                    Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu

                                                                                                                                                                               Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea


București, 23 aprilie 2013. Nr. 188.


ANEXĂ1)

(Anexa                                                                   la

 

BUGETUL                                                                              PROPRIU                                                                                                       DE

al                                                               Ministerului                                                                  Transporturilor

 

 

 

 

Titlu

 

Articol

 

Alineat

 

Denumire   indicator

Aprobat HG nr.

65/2013

Propunere rectificare 2013

Diferen܊e

+/-

 

 

 

VENITURI   TOTALE, din care:

341.105.000

341.105.000

 

 

 

 

I. Venituri  curente

50.015.000

50.015.000

 

 

 

 

C. Venituri  nefiscale

50.015.000

50.015.000

 

 

 

 

C.1. Venituri  din proprietate

50.015.000

50.015.000

 

 

30.10

 

Venituri  din proprietate

50.005.000

50.005.000

 

 

 

30.10.08

Venituri din dividende

50.000.000

50.000.000

 

 

 

30.10.08.02

Venituri din dividende de la al܊i plătitori

50.000.000

50.000.000

 

 

 

30.10.50

Alte venituri din proprietate

5.000

5.000

 

 

31.10

 

Venituri  din dobânzi

10.000

10.000

 

 

 

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

10.000

10.000

 

 

 

 

II. Venituri  din capital

291.090.000

291.090.000

 

 

39.10

 

Venituri  din valorificarea unor bunuri

291.090.000

291.090.000

 

 

 

39.10.04

Venituri din privatizare

291.090.000

291.090.000

 

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE  , din care:

341.105.000

341.105.000

 

 

87.10

 

Alte ac܊iuni economice

341.105.000

341.105.000

 

 

 

87.10.50

Alte ac܊iuni economice

341.105.000

341.105.000

 

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

341.105.000

341.105.000

 

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL,  din care

1.037.897

1.037.897

 

 

10.01

 

Cheltuieli salariale  în bani

815.000

815.000

 

 

 

10.01.12

Indemniza܊ii plătite unor persoane din afara unită܊ii

 

85.000

+85.000

 

 

10.01.13

Indemniza܊ii de delegare

5.000

5.000

 

 

 

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

810.000

725.000

-85.000

 

10.03

 

Contribu܊ii

222.897

222.897

 

 

 

10.03.01

Contribu܊ii de asigurări sociale de stat

168.480

168.480

 

 

 

10.03.02

Contributii de asigurări de ܈omaj

4.050

4.050

 

 

 

10.03.03

Contributii de asigurări sociale de nătate

42.120

42.120

 

 

 

 

10.03.04

Contributii de asigurări pt accidente de muncă ܈i boli profesionale

 

1.362

 

1.362

 

 

 

10.03.06

Fond de concedii ܈i indemniza܊ii

6.885

6.885

 

 

 

 

 

 

1) Anexa este reprodusă în facsimil.


20

 

 

Titlul II. BUNURI ܇I SERVICII, din care:

21.305.000

21.305.000

 

 

20.01

 

Bunuri  ܈i servicii, din care:

140.000

140.000

 

 

 

20.01.01

Furnituri de birou

40.000

40.000

 

 

 

20.01.08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

30.000

30.000

 

 

 

20.01.30

Alte bunuri ܈i servicii pentru între܊inere ܈i func܊ionare

70.000

70.000

 

 

20.05

 

Bunuri  de natura obiectelor de inventar

5.000

5.000

 

 

 

20.05.30

Alte obiecte de inventar

5.000

5.000

 

 

20.06

 

Deplasări,  deta܈ări, transferări

5.000

5.000

 

 

 

20.06.01

Deplari interne, deta܈ări, transferări

5.000

5.000

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

21.155.000

21.155.000

 

 

 

20.30.01

Reclamă ܈i publicitate

50.000

2.550.000

+ 2.500.000

 

 

20.30.02

Protocol ܈i reprezentare

5.000

5.000

 

 

 

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri ܈i servicii

21.100.000

18.600.000

- 2.500.000

 

 

 

 

20.30.30.01

* cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultan܊i, agen܊ii de privatizare sau firme de avocatură ܈i cele pentru pregătirea ܈i realizarea privatizării societă܊ilor comerciale

 

 

10.100.000

 

 

10.100.000

 

 

 

 

 

20.30.30.02

* cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de

privatizare ܈i post privatizare pentru: expertize, cau܊iuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătore܈ti, documenta܊ii pentru ob܊inerea avizului de mediu precum ܈i alte asemenea cheltuieli

 

 

11.000.000

 

 

8.500.000

 

 

- 2.500.000

 

 

 

20.30.30.03

* costurile implicate de dizolvarea voluntară ܈i lichidarea societă܊ilor comerciale

 

0

 

0

 

 

51

 

 

Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂ܉ILE ADMINISTRA܉IEI PUBLICE,  DIN CARE :

 

50.010.000

 

50.010.000

 

 

 

 

51.01.41

Transferuri către bugetul de stat din dividende ܈i dobânzi încasate de instutu܊iile publice implicate în procesul de privatizare

 

50.010.000

 

50.010.000

 

 

 

51.01.41.01

*Dividende

50.000.000

50.000.000

 

 

 

51.01.41.02

*Dobânzi

10.000

10.000

 

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI, din care:

268.752.103

268.752.103

 

 

55.01

 

A - Transferuri interne

268.752.103

268.752.103

 

 

 

 

55.01.08

* Programe PHARE ܈i alte programe cu finan܊are nerambursabilă

 

0

 

0

 

 

 

55.01.18

Alte transferuri curente interne, din care:

0

0

 


 

 

 

55.01.18.01

- sumele cu care Ministerul  Transporturilor  participă la majorarea capitalului social al unor societă܊i comerciale în cazurile prevăzute de lege

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

55.01.18.02

- sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de Ministerul Transporturilor  ca urmare a garan܊iilor acordate de acesta în contractul de vânzare-cumpărare de ac܊iuni ܈i/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea preten܊iilor formulate de cumpărător, precum ܈i

despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

55.01.20

Vărsăminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare ܈i crean܊elor comerciale ܈i privatizare (doar pentru institu܊iile implicate în procesul de privatizare)

 

268.752.103

 

268.752.103

 

70

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

 

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

0

0

 

 

71.01

 

Active fixe

0

0

 

 

 

71.01.02

* ma܈ini, echipamente ܈i mijloace de transport

0

0

 

 

 

71.01.03

* mobilier, aparatură birotică ܈i alte active corporale

0

0

 

 

 

 

Informa܊ii  privind  disponibilul  de cont

 

 

 

 

 

 

1. Disponibil la începutul perioadei (01.01.2013)

12.127.500

12.127.500

 

 

 

 

2. Disponibil la sfâr܈itul perioadei (31.12.2013)

11.171.448

11.171.448

 

Text Box: PARTEA ,Text Box: OFICIALANEXĂ1)

(Anexa                                                                   la

 

BUGETUL                                                                              PROPRIU                                                                                                       DE

Text Box: MONITORULal                                                               Ministerului                                                                  Transporturilor

 

 

 

 

Titlu

 

Articol

 

Alineat

 

Denumire   indicator

Aprobat HG nr.

65/2013

Propunere rectificare 2013

Diferen܊e

+/-

 

 

 

VENITURI   TOTALE, din care:

341.105.000

341.105.000

 

 

 

 

I. Venituri  curente

50.015.000

50.015.000

 

 

 

 

C. Venituri  nefiscale

50.015.000

50.015.000

 

 

 

 

C.1. Venituri  din proprietate

50.015.000

50.015.000

 

 

30.10

 

Venituri  din proprietate

50.005.000

50.005.000

 

 

 

30.10.08

Venituri din dividende

50.000.000

50.000.000

 

 

 

30.10.08.02

Venituri din dividende de la al܊i plătitori

50.000.000

50.000.000

 

 

 

30.10.50

Alte venituri din proprietate

5.000

5.000

 

 

31.10

 

Venituri  din dobânzi

10.000

10.000

 

 

 

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

10.000

10.000

 

 

 

 

II. Venituri  din capital

291.090.000

291.090.000

 

 

39.10

 

Venituri  din valorificarea unor bunuri

291.090.000

291.090.000

 

 

 

39.10.04

Venituri din privatizare

291.090.000

291.090.000

 

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE  , din care:

341.105.000

341.105.000

 

 

87.10

 

Alte ac܊iuni economice

341.105.000

341.105.000

 

 

 

87.10.50

Alte ac܊iuni economice

341.105.000

341.105.000

 

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

341.105.000

341.105.000

 

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL,  din care

1.037.897

1.037.897

 

 

10.01

 

Cheltuieli salariale  în bani

815.000

815.000

 

 

 

10.01.12

Indemniza܊ii plătite unor persoane din afara unită܊ii

 

85.000

+85.000

 

 

10.01.13

Indemniza܊ii de delegare

5.000

5.000

 

 

 

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

810.000

725.000

-85.000

 

10.03

 

Contribu܊ii

222.897

222.897

 

 

 

10.03.01

Contribu܊ii de asigurări sociale de stat

168.480

168.480

 

 

 

10.03.02

Contributii de asigurări de ܈omaj

4.050

4.050

 

 

 

10.03.03

Contributii de asigurări sociale de nătate

42.120

42.120

 

 

 

 

10.03.04

Contributii de asigurări pt accidente de muncă ܈i boli profesionale

 

1.362

 

1.362

 

 

 

10.03.06

Fond de concedii ܈i indemniza܊ii

6.885

6.885

 

 

 

 

 

 

Text Box: N1r1.Text Box: I1) Anexa este reprodusă în facsimil.


Text Box: 12Text Box: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 242/26.IV.2013

20

 

 

Titlul II. BUNURI ܇I SERVICII, din care:

21.305.000

21.305.000

 

 

20.01

 

Bunuri  ܈i servicii, din care:

140.000

140.000

 

 

 

20.01.01

Furnituri de birou

40.000

40.000

 

 

 

20.01.08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

30.000

30.000

 

 

 

20.01.30

Alte bunuri ܈i servicii pentru între܊inere ܈i func܊ionare

70.000

70.000

 

 

20.05

 

Bunuri  de natura obiectelor de inventar

5.000

5.000

 

 

 

20.05.30

Alte obiecte de inventar

5.000

5.000

 

 

20.06

 

Deplasări,  deta܈ări, transferări

5.000

5.000

 

 

 

20.06.01

Deplari interne, deta܈ări, transferări

5.000

5.000

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

21.155.000

21.155.000

 

 

 

20.30.01

Reclamă ܈i publicitate

50.000

2.550.000

+ 2.500.000

 

 

20.30.02

Protocol ܈i reprezentare

5.000

5.000

 

 

 

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri ܈i servicii

21.100.000

18.600.000

- 2.500.000

 

 

 

 

20.30.30.01

* cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultan܊i, agen܊ii de privatizare sau firme de avocatură ܈i cele pentru pregătirea ܈i realizarea privatizării societă܊ilor comerciale

 

 

10.100.000

 

 

10.100.000

 

 

 

 

 

20.30.30.02

* cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de

privatizare ܈i post privatizare pentru: expertize, cau܊iuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătore܈ti, documenta܊ii pentru ob܊inerea avizului de mediu precum ܈i alte asemenea cheltuieli

 

 

11.000.000

 

 

8.500.000

 

 

- 2.500.000

 

 

 

20.30.30.03

* costurile implicate de dizolvarea voluntară ܈i lichidarea societă܊ilor comerciale

 

0

 

0

 

 

51

 

 

Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂ܉ILE ADMINISTRA܉IEI PUBLICE,  DIN CARE :

 

50.010.000

 

50.010.000

 

 

 

 

51.01.41

Transferuri către bugetul de stat din dividende ܈i dobânzi încasate de instutu܊iile publice implicate în procesul de privatizare

 

50.010.000

 

50.010.000

 

 

 

51.01.41.01

*Dividende

50.000.000

50.000.000

 

 

 

51.01.41.02

*Dobânzi

10.000

10.000

 

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI, din care:

268.752.103

268.752.103

 

 

55.01

 

A - Transferuri interne

268.752.103

268.752.103

 

 

 

 

55.01.08

* Programe PHARE ܈i alte programe cu finan܊are nerambursabilă

 

0

 

0

 

 

 

55.01.18

Alte transferuri curente interne, din care:

0

0

 


Text Box: 13Text Box: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 242/26.IV.2013

 

 

 

55.01.18.01

- sumele cu care Ministerul  Transporturilor  participă la majorarea capitalului social al unor societă܊i comerciale în cazurile prevăzute de lege

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

55.01.18.02

- sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de Ministerul Transporturilor  ca urmare a garan܊iilor acordate de acesta în contractul de vânzare-cumpărare de ac܊iuni ܈i/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea preten܊iilor formulate de cumpărător, precum ܈i

despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

55.01.20

Vărsăminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare ܈i crean܊elor comerciale ܈i privatizare (doar pentru institu܊iile implicate în procesul de privatizare)

 

268.752.103

 

268.752.103

 

70

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

 

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

0

0

 

 

71.01

 

Active fixe

0

0

 

 

 

71.01.02

* ma܈ini, echipamente ܈i mijloace de transport

0

0

 

 

 

71.01.03

* mobilier, aparatură birotică ܈i alte active corporale

0

0

 

 

 

 

Informa܊ii  privind  disponibilul  de cont

 

 

 

 

 

 

1. Disponibil la începutul perioadei (01.01.2013)

12.127.500

12.127.500

 

 

 

 

2. Disponibil la sfâr܈itul perioadei (31.12.2013)

11.171.448

11.171.448