24 Februarie, 2018

 

ACORD

între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor și perioadelor de studii din învățământul superior

 

Guvernul României, pe de o parte, și Guvernul Republicii Franceze, pe de altă parte, denumite în continuare părți,

având în vedere Acordul cultural dintre Guvernul Republicii Franceze și Guvernul Republicii Populare Române, semnat la Paris la 11 ianuarie 1965,

reafirmând angajamentul asumat prin Convenția de la Lisabona cu privire la recunoașterea calificărilor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europei, semnată la Lisabona la 11 aprilie 1997, în vigoare pe teritoriul statului celor două părți,

reafirmând angajamentul asumat prin Declarația de la Bologna, semnată la 19 iunie 1999, privind construirea Spațiului European al Învățământului Superior,

reafirmând principiul fundamental al dreptului Uniunii Europene privind nediscriminarea, aplicabil cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, conform căruia orice candidat la înscrierea într-o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al Uniunii Europene are aceleași drepturi ca și candidații din statul membru gazdă,

luând în considerare:

— tradițiile de cooperare și de schimb între instituțiile de învățământ superior din Franța și din România, concretizate prin încheierea de numeroase acorduri între aceste instituții;

— necesitatea consolidării mobilității studenților din fiecare stat prin facilitarea continuării studiilor în celălalt stat;

— respectarea directivelor europene privind exercitarea profesiilor reglementate,

au convenit asupra celor ce urmează, cu respectarea principiului autonomiei instituțiilor de învățământ superior:

 


ARTICOLUL 1

Obiectul acordului

Prezentul acord are drept obiect facilitarea recunoașterii reciproce a diplomelor și a perioadelor de studii, definite la art. 2


din prezentul acord, în vederea continuării studiilor în instituțiile de învățământ superior acreditate de pe teritoriul statului celeilalte părți.


ARTICOLUL 1 bis

Dispozițiile prezentului acord sunt elaborate cu respectarea dreptului Uniunii Europene aplicabil în domeniul recunoașterii diplomelor.

 

ARTICOLUL 2

 

Domeniul de aplicare

 

2.1. Instituțiile de învățământ superior vizate de prezentul acord sunt următoarele:

2.1.1. Pentru partea franceză: toate instituțiile în cadrul cărora se derulează o formare postbacalaureat, care conduce la obținerea unei diplome sau la acordarea unui grad, eliberate sub autoritatea statului: universități, școli superioare și licee care oferă o formare postbacalaureat.

2.1.2. Pentru partea română: toate instituțiile acreditate de învățământ superior: universități, academii de studii, institute, școli de studii superioare.

2.2. Diplomele: definiții

2.2.1. Pentru partea franceză:

În cadrul prezentului acord, termenul diplomă desemnează: diplomele naționale sau recunoscute de nivel echivalent, respectiv diplomele eliberate sub autoritatea statului:

— diplome eliberate direct de către statul francez;

— diplome eliberate de instituțiile abilitate în acest sens de ministrul învățământului superior, după obținerea avizului Consiliului Național al Învățământului Superior și al Cercetării;

— titlul de ingénieur diplômé eliberat de instituțiile abilitate de stat, după obținerea avizului comisiei privind acordarea titlurilor de inginer;

— diplomele având viza ministrului învățământului superior eliberate de instituțiile private sau consulare recunoscute de ministrul învățământului superior și înscrise pe lista oficială, aprobată periodic.

O diplomă națională sau recunoscută, de nivel echivalent, conferă aceleași drepturi titularilor săi, indiferent de instituția care a eliberat-o.

În cadrul prezentului acord, gradele atestă diferitele niveluri de învățământ superior comune tuturor domeniilor de formare și care corespund principalelor niveluri de referință din cadrul Spațiului European al Învățământului Superior.

Aceste grade sunt:

— bacalaureat;

— licență, 180 de credite din sistemul european de credite transferabile și acumulabile (ECTS);

— master, 300 de credite europene (ECTS);

— doctorat.

Celelalte diplome, altele decât diploma națională de Licence sau diploma națională de Master, pot conferi un grad identic (respectiv „Licență” sau „Master”). Licence professionelle, de exemplu, conferă gradul de Licence, iar titlul de ingénieur diplômé conferă gradul de Master.

Există diplome naționale intermediare gradelor: Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG), Brevet de Technicien Supérieur (BTS) și Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), cărora le corespund 120 de credite ECTS, sau diploma de Maîtrise, căreia îi corespund 240 de credite ECTS.

2.2.2. Pentru partea română:

În cadrul prezentului acord, termenul de „diplomă” desemnează diplomele naționale eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate.

Diplomele  de  învățământ  superior  sunt  comune  tuturor

domeniilor de studii, cu excepția diplomelor care atestă o formare ce conduce la exercitarea unei profesii reglementate și a „Diplomei de inginer”. În conformitate cu legislația națională de transpunere a Declarației de la Bologna, aceste diplome sunt: „Diploma de licență”, căreia îi corespund 180 de credite ECTS; „Diploma de licență”, căreia îi corespund 240 de credite ECTS; „Diploma de master”, căreia îi corespund 60—120 de credite ECTS, și „Diploma de doctor”.

Diplomele eliberate anterior adoptării legislației naționale de transpunere a Declarației de la Bologna, cărora le corespunde, de la caz la caz, un anumit număr de credite ECTS, sunt:

„Diploma de absolvire” a studiilor universitare de scurtă durată, de 3 ani, căreia îi corespunde un număr de 180 de credite ECTS; „Diploma de licență”, care atestă 240 de credite ECTS;

„Diploma de master”, cu o durată de 1—1,5 ani; „Diploma de studii postuniversitare de specializare”; „Diploma de studii aprofundate”; „Diploma de studii academice postuniversitare”.

2.3. Perioadele de studii care fac obiectul prezentului acord sunt definite astfel: perioadele de studii recunoscute de instituțiile de învățământ superior menționate la art. 2.1, efectuate în cadrul unui program de studii care conduce la obținerea unei diplome definite la art. 2.2.

Pentru partea franceză, anii de studii efectuați în cadrul claselor pregătitoare de la școli de prestigiu (grandes écoles) nu se finalizează cu obținerea unei diplome. Acest tip de formare este validat de către instituția de învățământ superior primitoare, în cadrul căreia se continuă studiile, care o recunoaște și atribuie până la 120 de credite ECTS.

 

ARTICOLUL 3

 Recunoașterea diplomelor în vederea continuării studiilor

Autoritățile competente pentru recunoașterea academică a diplomelor sunt următoarele:

— pentru partea franceză, autoritatea competentă pentru recunoașterea academică a unei diplome obținute în străinătate și, mai ales, pe teritoriul statului celeilalte părți este instituția franceză de învățământ superior la care titularul diplomei intenționează să se înscrie în vederea continuării studiilor;

— pentru partea română, autoritatea competentă pentru recunoașterea academică a unei diplome obținute în străinătate și, mai ales, pe teritoriul statului celeilalte părți este Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. Instituțiile de învățământ superior din România recunosc, în vederea continuării studiilor, perioadele de studii finalizate cu o diplomă care nu are echivalent în sistemul românesc de învățământ superior, inclusiv diploma de Licence professionnelle obținută pe teritoriul statului celeilalte părți.

Luând în considerare condițiile de admitere specifice fiecărei părți:

3.1.   Admiterea    în    ciclul    de   studii    universitare    de Licence/Licență:

Baccalauréat și „Diploma de bacalaureat” sau diploma de nivel echivalent dau acces la învățământ superior pe teritoriul statului celeilalte părți.

3.1.a. Titularii diplomei de Baccalauréat sau ai oricărui titlu francez de nivel echivalent pot solicita admiterea în primul an de studii universitare de licență.

3.1.b. Titularii „Diplomei de bacalaureat” sau ai oricărui titlu românesc de nivel echivalent pot solicita admiterea în primul an de studii universitare de Licence.

3.1.c. Titularii diplomei Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), căreia îi corespund 120 de credite ECTS, și ai Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG) pot continua studiile în primul ciclu de învățământ superior românesc în vederea obținerii „Diplomei de licență”.

3.1.d. Titularii diplomei de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) pot solicita recunoașterea diplomei lor cu „Certificatul de competențe profesionale” de nivel postliceal și pot solicita, ulterior, admiterea și continuarea studiilor în primul ciclu de învățământ superior românesc în vederea obținerii „Diplomei de licență”.

3.2.   Admiterea    în    ciclul    de   studii   universitare    de Master/Master, căruia îi corespund 300 de credite ECTS:

3.2.a. Titularii diplomei care atestă obținerea Licence française, căreia îi corespund 180 de credite ECTS, pot solicita în România admiterea în ciclul de studii universitare de Master.

3.2.b. Titularii diplomei de Maîtrise, căreia îi corespund 240 de credite ECTS, pot solicita continuarea studiilor în vederea obținerii în România a „Diplomei de master”.

3.2.c. Titularii „Diplomei de licență”, căreia îi corespund 180 de credite ECTS, în conformitate cu legislația națională de transpunere a Declarației de la Bologna, pot solicita admiterea în Franța în ciclul de studii universitare de Master/Master.

3.2.d. Titularii „Diplomei de licență”, eliberată anterior adoptării legislației naționale de transpunere a Declarației de la Bologna, pot solicita admiterea în Franța în ciclul de studii universitare de Master/Master.

3.3. Admiterea în Franța la studii de „inginer”:

Titularii „Diplomei de inginer”, obținută în România, căreia îi corespund 240 de credite ECTS, pot solicita înscrierea în Franța la continuarea studiilor în vederea obținerii titlului de ingénieur diplômé.

3.4. Admiterea la studii doctorale

3.4.a. Titularii diplomei de Diplôme de Master sau ai titlului de ingénieur diplômé, obținute în Franța, pot solicita înscrierea în România la studii doctorale.

3.4.b. Titularii „Diplomei de master” sau ai „Diplomei de licență”, eliberată anterior adoptării legislației naționale de transpunere a Declarației de la Bologna, sau cei ai „Diplomei de inginer”, eliberată în urma unui program de studii integrat cu o durată de 5—6 ani, obținute în România, pot solicita înscrierea în Franța la studii doctorale.

3.5. Diplomele de doctor obținute în Franța și în România

Diplôme de docteur și „Diploma de doctor” sunt considerate de nivel comparabil.


ARTICOLUL 4

 Recunoașterea perioadelor de studii

 Pe teritoriul statului celeilalte părți, autoritățile competente pentru recunoașterea perioadelor de studii care nu constituie un program de studii complet și care nu se finalizează cu obținerea unei diplome sunt instituțiile de învățământ superior primitoare.

La cerere, creditele ECTS obținute și validate în statul de origine care nu atestă un program de studii complet de nivel Licence/Licență sau de Master/Master pot fi validate de instituția de învățământ superior primitoare din statul gazdă.

Instituția de învățământ superior primitoare din statul gazdă stabilește, în aceleași condiții ca și pentru studenții proprii, domeniul și programul de studii la care solicitantul poate accede, precum și numărul de credite ECTS care pot fi acordate.

Anii de studii efectuați în cadrul anilor pregătitori de la școlile de prestigiu (grandes écoles) sunt recunoscute de partea română, în special, în baza creditelor ECTS obținute, în conformitate cu art. 2 alin. (3).

 

ARTICOLUL 5

 Informații privind diplomele

 

Autoritățile competente pentru furnizarea de informații privind diplomele eliberate pe teritoriul statului celeilalte părți sunt:

— pentru Franța, Centrul ENIC/NARIC Franța;

— pentru România, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.

 

ARTICOLUL 6

 

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări a părților privind finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

 

ARTICOLUL 7

 Soluționarea diferendelor

 

În caz de diferend între părți privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord, părțile, prin serviciile menționate la art. 5, se vor consulta, prin notificare scrisă, în vederea soluționării pe cale amiabilă a diferendului.

 

ARTICOLUL 8

 Durata acordului

 

Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 5 ani. Acordul se reînnoiește, prin tacită reconducțiune, pentru noi perioade de câte un an. Fiecare dintre părți poate denunța acordul printr-o notificare transmisă pe cale diplomatică cu cel puțin 6 luni înainte de data expirării perioadei de valabilitate.

 

Semnat la București la data de 18 octombrie 2012, în două exemplare originale, în limba franceză și în limba română, toate textele fiind egal autentice.

 


Pentru Guvernul României,

Ecaterina Andronescu,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului


Pentru Guvernul Republicii Franceze,

Philippe Gustin,

ambasadorul Franței în România