17 Ianuarie, 2018

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 216 din 11 martie 2013


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Nr. 517 din 18 aprilie 2013

 

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013 ale Regiei Autonome

„Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA”

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția Internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

 

ministrul transporturilor și viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emit următorul ordin:

 

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013  al  Regiei  Autonome  „Administrația  Română  a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA”, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Se aprobă situația centralizată privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. — (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului finanțelor publice.

(2) În execuția bugetului de venituri și cheltuieli se va urmări încadrarea în cheltuielile totale, a căror structură este cea aprobată prin bazele de cost.

(3) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia poate efectua

cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 4. — În formularul bugetului de venituri și cheltuieli specific Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA”, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.681/1.605/2012 pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri și cheltuieli specific Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA”, precum și al formularului „Situație centralizată privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 10 decembrie 2012, rândul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Productivitatea muncii exprimată în unități valorice sau în unități fizice”.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Art. 6. — Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA” va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat

 

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu


Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

ANEXA Nr. 1*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA” București, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare: R 1589932

 

 

BUGETUL   DE   VENITURI   ȘI   CHEL TUIELI

 

 

 

 

INDICATORI

 

 

Nr. rd.

 

 

2013

Prevederi

0

1

2

3

4

I

 

 

VENITURI TOTALE

1

776.220,01

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

740.720,01

 

a)

conform bazelor de cost  R1794, din care:

3

713.816,28

 

a1

servicii navigaĠie aeriană de rută

4

648.770,69

a2

servicii navigaĠie aeriană de terminal

5

45.487,93

a3

din alte surse

6

1.300,00

a4

ajustări

7

18.257,66

b)

servicii navigaĠie aeriană de terminal

8

18.530,73

 

c)

rambursarea contravalorii unor  servicii de navigaĠie aeriană

 

9

 

8.373,00

d)

producĠia de imobilizări

10

 

e)

alte venituri din exploatare

11

 

2

 

Venituri financiare, din care:

12

35.500,00

 

a)

din imobilizări financiare

13

 

 

b)

din alte investiĠii úi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

 

14

 

c)

din dobânzi

15

10.000,00

d)

alte venituri financiare

16

25.500,00

3

 

Venituri extraordinare

17

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE

18

754.597,08

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

19

728.847,08

 

a)

cheltuieli de personal, din care:

20

488.859,40

 

a1

cheltuieli cu salariile

21

328.824,74

 

a2

cheltuieli cu asigurările úi protecĠia socială úi alte obligaĠii legale

 

22

 

113.592,49

a3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

44.126,17

 

a3.1 cheltuieli sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

24

 

 

4.000,00

a4

cheltuieli pentru contracte de mandat

25

2.316,00

b)

alte cheltuieli de operare, din care:

26

165.321,68

 

b1

cheltuieli materiale

27

8.472,54

b2

cheltuieli cu energia úi apa

28

7.037,45

b3

cheltuieli privind mărfurile

29

 

b4

cheltuieli cu serviciile executate de terĠi, din care:

30

138.872,99

 

b4.1 EUROCONTROL

31

34.462,42

b4.2 AACR

32

14.507,40

b5

alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

10.938,70

 

b5.1 chelt. de protocol

34

1.000,00

b5.2 chelt. de reclamă úi publicitate

35

100,00

 

 
pe anul 2013

 
 *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

– mii lei –

 

b5.3 chelt. cu sponsorizarea                                    36                2.100,00

III IV  V

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale úi c)  necorporale

2        Cheltuieli financiare, din care:

a) cheltuieli privind dobânzile

b) alte cheltuieli financiare

3        Cheltuieli extraordinare REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

1        Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităĠi fiscale  prevăzute

2        de lege

3        Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenĠi

Constituirea surselor proprii de finanĠare pentru proiectele cofinanĠate din împrumuturi externe, precum  úi pentru  constituirea surselor necesare

4        rambursării ratelor  de capital,  plaĠii dobânzilor,

comisioanelor úi altor costuri aferente acestor împrumuturi

5        Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea  sumelor de

6        la pct.1-5

Participarea salariaĠilor la profit în limita  a 10% din profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu

7        de bază mediu  lunar realizat la nivelul operatorului

economic în exerciĠiul  financiar de referinĠă

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul

8        societăĠilor/companiilor naĠionale úi societăĠilor cu

capital  integral sau majoritar de stat

Profitul nerepartizat pe destinaĠiile prevăzute la pct.1-

9        8 se repartizează la alte rezerve úi constituie sursă

proprie de finanĠare

37              74.666,00

 

38              25.750,00

39

40              25.750,00

41

42              21.622,93

43                3.286,68

44              18.336,25

45                1.081,15

 46

 47

 48

 49

 50              17.255,10

 51                1.725,51

 52              14.666,84

 53                   862,75

VI             SURSE DE FINANğARE  A INVESTIğIILOR, din care:

54            162.037,75

VII

 VIII

Surse proprii AlocaĠii de la buget Credite bancare

a) – interne

b) – externe

Fonduri europene

Alte surse

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIğII, din care: Cheltuieli aferente investiĠiilor, inclusiv cele aferente investiĠiilor în curs la finele anului

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiĠii

a) interne

b) externe

REZERVE, din care:

55            162.037,75

56

57

58

59

60

61

62            162.037,75

 63            162.037,75

 64

 65

66

67                1.943,90

 

 

1

 

Rezerve legale

68

1.081,15

2

 

Rezerve statutare

69

 

3

 

Alte rezerve

70

862,75

IX

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

71

 

 

1

 

Venituri totale

72

776.220,01

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

73

754.597,08

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

74

1.546

4

 

Nr.mediu de salariaĠi total

75

1.522

 

5

 

Productivitatea muncii în unităĠi valorice (venituri totale/nr.mediu personal)

 

76

 

510,00

 

6

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

 

77

 

972,14

7

 

PlăĠi restante

78

 

 

a)

preĠuri curente

79

 

b)

preĠuri comparabile

80

 

8

 

CreanĠe restante

81

 

 

a)

preĠuri curente

82

28.000,00

b)

preĠuri comparabile

83

28.000,00

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA”

 

SITUAȚIE   CENTRALIZA TĂ

privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013

– mii lei –

 

 

 

INDICATORI

 

 

Nr. rd.

 

 

2013

Prevederi

0

1

2

3

4

I

 

Venituri cuprinse în bazele de cost, din care:

1

740.720,01

 

a)

conform  bazelor de cost R1794, din care:

2

722.189,28

 

a1

servicii navigaĠie aeriană de rută

3

657.143,69

a2

servicii navigaĠie aeriană de terminal

4

45.487,93

a3

din alte surse

5

1.300,00

a4

ajustări

6

18.257,66

 

b)

servicii navigaĠie aeriană de terminal alte aeroporturi

 

7

 

18.530,73

II

 

Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:

8

728.847,08

 

a)

conform  bazelor de cost R1794, din care:

9

674.780,21

 

a1

servicii navigaĠie aeriană de rută, din care:

10

625.390,34

 

 

a1.1 cheltuieli cu personal

11

413.346,88

 

 

a1.2 alte cheltuieli de operare, din care:

12

144.865,84

 

 

a1.2.1 ROMATSA

13

96.491,82

 

 

a1.2.2 EUROCONTROL

14

34.462,42

 

 

a1.2.3 AACR

15

13.911,60

 

 

a1.3 amortizare

16

67.177,62

 

a2

servicii navigaĠie aeriană de terminal, din care:

17

49.389,87

 

 

a2.1 cheltuieli cu personal

18

37.223,41

 

 

a2.2 alte cheltuieli de operare, din care:

19

8.418,07

 

 

a2.2.1 ROMATSA

20

7.822,27

 

 

a2.2.2 AACR

21

595,80

 

 

a2.3 amortizare

22

3.748,39

 

b)

servicii navigaĠie aeriană de terminal alte aeroporturi, din care:

 

23

 

54.066,87

 

b1

cheltuieli cu personal

24

38.289,11

 

b2

alte cheltuieli de operare

25

12.037,77

 

b3

amortizare

26

3.739,99

 

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.