24 August, 2017

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

 ORDIN

privind retragerea desemnării și notificării la Comisia Europeană a Societății Comerciale SUCERT — RO — S.R.L. pentru realizarea de funcții specifice pentru atestarea conformității produselor pentru construcții, precum și privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.865/2011

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 117 din 13 martie 2013 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții și a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și art. 19 lit. f) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului delegat pentru administrație nr. 909/117/2012,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării

Regionale și Administrației Publice,

 

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.

 

Art. 1. — Se aprobă retragerea desemnării și notificării la Comisia Europeană a Societății Comerciale SUCERT — RO — S.R.L. pentru realizarea de funcții specifice pentru atestarea conformității produselor pentru construcții.

Art. 2. — Direcția generală tehnică, standarde și reglementări va opera ștergerea din banca de date NANDO gestionată de Comisia Europeană a organismului prevăzut la art. 1, pentru domeniul reglementat de Directiva 89/106/CEE a Consiliului din

21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcții.

Art. 3. — Poziția 16 din Lista organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.865/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 și  894 bis din 16 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, și anexa nr. 16 la această listă se abrogă.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

București, 18 aprilie 2013. Nr. 1.758.