23 August, 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public

al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Arad, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 și nr. 690 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Arad” secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 6751 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 6752 și 6753, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Șagu” se abrogă două poziții, pozițiile nr. 21 și 22.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Nicolae-Liviu Dragnea

 

 

București, 27 martie 2013. Nr. 129.

 

 ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Arad

 

 

Nr. crt.

 

Codul de clasificare

 

 

Denumirea bunului

 

 

Elementele de identificare

 

Anul dobândirii sau al dării în folosință

 

Valoarea de inventar

— mii lei —

 

 

Situația juridică actuală

 

 

6752

 

 

 

 

Teren

 

CF nr. 300146/ Comuna Șagu, nr. cad. 3621,

suprafață 10.000 mp

 

 

2012

 

 

6,445

Domeniul public al județului Arad, conform Hotărârii Consiliului Județean Arad

nr. 98/15.05.2012

 

 

6753

 

 

 

 

Teren

 

CF nr. 302690/ Comuna Șagu, nr. cad. 302690,

suprafață 111.525 mp

 

 

2012

 

 

71,879

Domeniul public al județului Arad, conform Hotărârii Consiliului Județean Arad

nr. 98/15.05.2012