18 Ianuarie, 2018

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN

pentru completarea Instrucțiunilor privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat,

în cadrul obiectivului convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.561/2011

Având în vedere prevederile:
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;
— art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene;
— cap. V din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor

Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, și ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:


Art. I. — Instrucțiunile privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 26 septembrie 2011, se completează după cum urmează:

1. La punctul 3.4.1, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată din contul deschis la Banca Națională a României, reprezentând contravaloarea în lei a sumelor încasate în euro din venituri din privatizare,  pentru  asigurarea  necesarului  de  finanțare  al autorităților de management.”

2. La punctul 3.4.2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în contul deschis la Banca Națională a României, în vederea restituirii sumelor neutilizate din venituri din privatizare.”

Art. II. — Autoritatea de Certificare și Plată și Direcția generală trezorerie și contabilitate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

București, 24 aprilie 2013.
Nr. 541.