18 August, 2017

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităților de gaze naturale rezultate din activitatea de producție necesare acoperirii consumului pe piața reglementată

Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) și c), precum și art. 124 alin (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1. —
Se aprobă Metodologia de alocare a cantităților de gaze naturale rezultate din activitatea de producție necesare acoperirii consumului pe piața reglementată (Metodologie), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
(1) Pentru anul 2013, producătorii de energie termică de pe piața reglementată transmit propriilor furnizori informațiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Metodologie, în termen de două zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pentru anul 2013, producătorii de gaze naturale și furnizorii de pe piața reglementată au obligația de a transmite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) informațiile prevăzute la art. 4 alin (1) din Metodologie în termen de 3 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Pentru anul 2013, cantitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Metodologie se transmit Direcției operator piață gaze naturale din cadrul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș, în termen de 3 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se publică pe site-ul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora.
(4) Pentru anul 2013, ANRE stabilește și avizează cantitățile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologie, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informațiilor transmise în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologie.
Art. 3. —
Producătorii de gaze naturale sau furnizorii de gaze naturale, societăți comerciale afiliate producătorului, furnizorii de gaze naturale care asigură în mod direct acoperirea consumului pe piața reglementată sau furnizorii mandatați de către aceștia, producătorii de energie termică de pe piața reglementată și Direcția operator piață gaze naturale din cadrul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.
Art. 4. —
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici din sectorul gazelor naturale și producătorii de energie termică de pe piața reglementată atrage sancționarea acestora în condițiile prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.
Art. 5. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileț

 


București, 24 aprilie 2013.
Nr. 24.

 

ANEXĂ


 

METODOLOGIE

de alocare a cantităților de gaze naturale rezultate din activitatea de producție necesare acoperirii consumului pe piața reglementată

 

Art. 1. —
(1) Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modalității de alocare a cantităților de gaze naturale rezultate din activitatea de producție pe care producătorii au obligația de a le pune cu prioritate la dispoziția furnizorilor pentru acoperirea necesarului de consum pentru piața reglementată, precum și a cantităților necesare îndeplinirii obligației de constituire a stocului minim aferent segmentului reglementat.
(2) Producătorii de gaze naturale au obligația de a disponibiliza pe piață cantitățile de gaze naturale din producția internă necesare pentru acoperirea consumului pentru piața reglementată  și,  totodată,  pentru  îndeplinirea  obligației  de constituire a stocului minim aferent segmentului reglementat, fără a condiționa contractarea gazelor naturale din producția internă de contractarea de gaze naturale din import.
Art. 2. —
(1) În sensul prezentei metodologii, gazele naturale rezultate din activitatea de producție reprezintă gazele naturale din producția internă curentă, cu excepția cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenței, în condițiile legii, și a cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere următoarele semnificații:
a)  ANRE  — Autoritatea  Națională  de  Reglementare  în Domeniul Energiei;
b) DOPGN — Direcția operator piață gaze naturale organizată în cadrul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș;
c) CPET — clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației;
d) NC — clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației;
e) OTS — operatorul de transport și de sistem.
Art. 3. —
(1) ANRE determină cantitățile totale de gaze naturale rezultate din activitatea de producție pe care producătorii au obligația de a le pune la dispoziția furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum curent și al constituirii stocului minim pentru piața reglementată și monitorizează respectarea obligației producătorilor de a pune la dispoziția pieței reglementate aceste cantități, precum și a obligației furnizorilor de a respecta destinația acestora.
(2) Cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție pe care producătorii au obligația de a le pune la dispoziția furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum curent și al constituirii stocului minim pentru piața reglementată se exprimă în MWh și se stabilesc distinct pentru perioada 1 mai—31 octombrie din anul în curs, precum și pentru perioada 1 noiembrie din anul în curs—30 aprilie din anul următor.
Art. 4. — (1) În vederea stabilirii cantităților de gaze naturale prevăzute la art. 3 producătorii de gaze naturale, furnizorii de pe piața reglementată și OTS au obligația de a transmite ANRE, până la data de 1 aprilie, următoarele categorii de informații, după cum urmează:
a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele:
(i)  estimările privind cantitățile lunare de gaze naturale pe care le vor produce în perioada 1 mai anul în curs — 30 aprilie din anul următor;
(ii)  estimările privind cantitățile lunare de gaze naturale pe care le vor reinjecta în zăcăminte, exceptate de la plata redevenței, în condițiile legii, în perioada 1 mai anul în curs—30 aprilie din anul următor;
(iii)  estimările privind cantitățile lunare de gaze naturale care vor fi destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, în perioada 1 mai anul în curs—30 aprilie din anul următor;
b) furnizorii de pe piața reglementată transmit următoarele: (i)  necesarul de consum lunar estimat al clienților din piața  reglementată,  defalcat  pe  CPET și  NC,  în perioada 1 mai anul în curs—30 aprilie anul următor;
(ii) cantitățile de gaze naturale necesare îndeplinirii obligației        constituirii    stocului    minim    aferent segmentului reglementat, defalcate pe CPET și NC;
c) OTS transmite cantitățile lunare de gaze naturale care vor fi destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere în perioada 1 mai anul în curs—30 aprilie anul următor.
(2) Până la data de 15 martie, producătorii de energie termică de pe piața reglementată vor transmite propriilor furnizori necesarul lunar de consum de gaze naturale, cu precizarea distinctă a cantităților de gaze naturale estimate a fi utilizate la producerea de energie termică destinată consumului populației, pentru perioada 1 mai din anul în curs—30 aprilie din anul următor se transmit și către DOPGN până în data de 1 aprilie și se publică pe site-ul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș (SNTGN Transgaz — S.A.) până în data de 3 aprilie.
Art. 6. — Pentru determinarea cantităților de gaze naturale prevăzute la art. 3 se iau în considerare următoarele elemente: a) cantitățile de gaze naturale produse în anul anterior celui pentru care se stabilesc cantitățile de gaze naturale prevăzute la art. 3;
b) cantitățile de gaze naturale din producția internă curentă pe care producătorii estimează că le vor produce în perioada 1 mai—31 octombrie din anul în curs și în perioada 1 noiembrie din anul în curs — 30 aprilie din anul următor;
c) cantitățile de gaze naturale pe care producătorii estimează că le vor reinjecta în zăcăminte, exceptate de la plata redevenței, în condițiile legii, în perioada 1 mai—31 octombrie din anul în curs și în perioada 1 noiembrie din anul în curs— 30 aprilie din anul următor;
d) cantitățile de gaze naturale estimate de producători și de OTS a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere, în perioada 1 mai—31 octombrie din anul în curs și în perioada 1 noiembrie din anul în curs—30 aprilie din anul următor;
e) consumul de gaze naturale înregistrat la nivel național de către clienții de pe piața reglementată, defalcat pe CPET și NC, aferent anului anterior celui pentru care se stabilesc cantitățile de gaze naturale prevăzute la art. 3;
f) necesarul de consum lunar estimat al clienților din piața reglementată defalcat pe CPET și NC, în perioada mai— octombrie din anul în curs și în perioada noiembrie din anul în curs—aprilie din anul următor;
g) procentul lunar de gaze naturale din producție internă de 94% pentru CPET și de 70% pentru NC sau procentul lunar de gaze naturale din producție internă luat în considerare în evaluarea sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achiziție pentru CPET și NC;
h) nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenței de furnizare au obligația să îl dețină în depozitele de înmagazinare subterană, la încheierea fazei de injecție a ciclului de înmagazinare, pentru piața reglementată, în proporție de 100% producție internă.
Art. 7. —
(1) Până în data de 10 aprilie, ANRE stabilește și avizează anual cantitatea totală lunară de gaze naturale rezultată din activitatea de producție pe care producătorii au obligația să o pună la dispoziția furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru piața reglementată pentru perioada 1 mai—31 octombrie din anul în curs și pentru perioada 1 noiembrie din anul în curs—30 aprilie din anul următor.
(2) Cantitatea totală lunară de gaze naturale rezultată din activitatea de producție pe care producătorii au obligația să o pună la dispoziția furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru piața reglementată pentru perioada 1 mai— 31 octombrie din anul în curs se stabilește astfel încât să se asigure cantitățile de gaze naturale necesare acoperirii consumului lunar curent din producție internă aferent clienților de pe piața reglementată, precum și înmagazinării în depozite în vederea constituirii stocului minim aferent aceluiași segment, integral din producție internă.
(3) Proporțional cu necesarul de consum estimat al clienților din piața reglementată transmis de către fiecare furnizor, defalcat pe CPET și NC, pentru perioada 1 noiembrie din anul în curs—30 aprilie din anul următor, ANRE defalcă pe CPET și NC cantitățile aferente stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenței de furnizare au obligația să îl dețină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea fazei de injecție a ciclului de înmagazinare, pentru piața reglementată.
(4) ANRE poate modifica cantitatea totală lunară de gaze naturale rezultată din activitatea de producție pe care producătorii au obligația să o pună la dispoziția furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru piața reglementată aferent perioadei 1 noiembrie din anul în curs—30 aprilie din anul următor în următoarele situații:
a) apar modificări mai mari de 1% ale necesarului de consum estimat al pieței reglementate pentru perioada 1 noiembrie din anul în curs—30 aprilie din anul următor, ca urmare a exercitării dreptului la eligibilitate de către clienții reglementați;
b) se constată că informațiile prevăzute la art. 6 au fost supra/subdimensionate cu mai mult de 5%.
(5) Cantitățile prevăzute la alin. (1), (3) și (4), după caz, se comunică DOPGN prin adresă semnată de președintele ANRE și se afișează pe site-ul SNTGN „Transgaz” — S.A. în termen de o zi de la primirea acestora.
Art. 8. — Cantitățile lunare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție pe care fiecare producător are obligația de a le pune la dispoziția furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum curent și al constituirii stocului minim pentru piața reglementată, defalcate pe CPET și NC, se determină de către DOPGN și se afișează în condițiile art. 15.
Art. 9. — Pentru determinarea cantităților de gaze naturale prevăzute la art. 8, DOPGN utilizează următoarele informații transmise lunar de producători și OTS pentru fundamentarea structurilor lunare de amestec stabilite/avizate de ANRE:
a) informații primite de la producători:
(i)  cantitățile de gaze naturale din producția internă lunară curentă;
(ii)  cantitățile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenței, în condițiile legii;
(iii)  cantitățile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere
QPT — cantitatea lunară totală de gaze naturale produsă de toți producătorii de gaze naturale, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii;
QCPET — cantitatea totală lunară de gaze naturale rezultată din activitatea de producție pe care producătorii au obligația să o pună la dispoziția furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru piața reglementată, pentru CPET, stabilită de ANRE, aferentă lunii respective;
QNC — cantitatea totală lunară de gaze naturale rezultată din activitatea de producție pe care producătorii au obligația să o pună la dispoziția furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru piața reglementată, pentru NC, stabilită de ANRE, aferentă lunii respective.
Art. 11. — Cantitatea din producția internă necesară fiecărui furnizor pentru acoperirea necesarului de consum lunar curent al clienților din piața reglementată, defalcată pentru CPET și NC, se determină de către DOPGN și se afișează în condițiile art. 15.
Art. 12. — Pentru determinarea cantităților de gaze naturale prevăzute la art. 11, DOPGN utilizează următoarele informații:
a) necesarul de consum curent al clienților din piața reglementată, defalcată pentru CPET și NC, transmis lunar de furnizori pentru fundamentarea structurilor lunare de amestec stabilite/avizate de ANRE;
b) procentul aferent producției interne din structura amestecului de gaze naturale stabilit/avizat de ANRE, după caz, pentru CPET și NC.
Art. 13. — DOPGN determină cantitatea totală din producția internă necesară fiecărui furnizor pentru acoperirea necesarului de consum lunar curent al clienților din piața reglementată, defalcată pentru CPET și NC, conform formulelor următoare: desfășurate de către titularii de acorduri petroliere;
b)  cantitățile  de  gaze  naturale  destinate  consumului tehnologic al OTS specific operațiunilor petroliere desfășurate NQ Fcpet(i…n)


Pint


cpet * Q


 

Fcpet


(i…n)


în calitate de titular de acord petrolier.

Art. 10. — DOPGN determină cantitățile de gaze naturale pe care fiecare producător este obligat să le pună la dispoziția furnizorilor în vederea acoperirii necesarului de consum curent

unde:

NQFnc

 

(i…n)


 

Pint


 

nc * Q


 

Fnc


(i…n) ,


și a constituirii stocului minim pe piața reglementată, defalcate pe CPET și NC, având în vedere ponderea fiecărui producător în producția totală de gaze naturale, conform formulei următoare:


NQFcpet(i…n) —  cantitatea  lunară  de  gaze  naturale  din

producția internă necesară fiecărui furnizor pentru acoperirea

consumului CPET reglementați;

P

NQFnc(i…n)  —  cantitatea  lunară  de  gaze  naturale  din producția internă necesară fiecărui furnizor pentru acoperirea


QPcpet


(i…n)


QCPET   * Q QPT


(i…n)


consumului NC reglementați;

Pintcpet — procentul aferent producției interne din structura amestecului de gaze naturale pentru CPET, stabilit de ANRE;


QPnc


(i…n)


QNC  * Q

Q           P


(i…n) ,


Pint


nc — procentul aferent producției interne din structura


PT

 

unde:

QPcpet(i…n) — cantitatea lunară de gaze naturale pe care fiecare producător este obligat să o disponibilizeze cu prioritate pe piața reglementată, pentru CPET;

QPnc(i…n) — cantitatea lunară de gaze naturale pe care fiecare producător este obligat să o disponibilizeze cu prioritate pe piața reglementată, pentru NC;

QP(i…n) — cantitatea lunară de gaze naturale din producția internă curentă a fiecărui producător, cu excepția cantităților de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere și a cantităților de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii;amestecului de gaze naturale pentru NC, avizat de ANRE;

QFcpet(i…n) — cantitatea lunară de gaze naturale necesară fiecărui furnizor pentru acoperirea consumului CPET reglementați;

QFnc(i…n) — cantitatea lunară de gaze naturale necesară fiecărui furnizor pentru acoperirea consumului NC reglementați.

Art. 14. —
(1) În cazul în care un furnizor de pe piața reglementată mandatează un alt furnizor pentru achiziția cantităților de gaze naturale din producție internă necesare pentru acoperirea consumului clienților săi reglementați aferent lunii de livrare și/sau pentru constituirea stocului minim de gaze naturale aferent segmentului reglementat, după caz, acesta va transmite DOPGN opțiunea respectivă, până în data de 20 a lunii anterioare lunii de livrare.
(2) Opțiunea menționată la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele informații:

a) denumirea furnizorului mandatat;

b) cantitatea de gaze naturale din producție internă pentru care acesta va avea mandat să o achiziționeze, defalcată pe CPET și NC;

c) destinația gazelor naturale, respectiv pentru acoperirea consumului clienților săi reglementați aferent lunii de livrare și/sau pentru constituirea stocului minim de gaze naturale aferent segmentului reglementat, după caz;

d) acceptul furnizorului mandatat pentru achiziția cantităților de gaze naturale din producție internă necesare pentru acoperirea consumului clienților reglementați aferent lunii de livrare și/sau pentru constituirea stocului minim de gaze naturale aferent segmentului reglementat.

(3) În cazul în care DOPGN constată că necesarul total de consum curent al clienților din piața reglementată însumat cu cantitățile totale estimate a fi injectate pentru piața reglementată este mai mare decât cantitățile puse la dispoziție de către producători, se vor asigura prioritar cantitățile pentru consumul curent, iar cantitățile solicitate pentru injecție vor fi ajustate pro rata în vederea încadrării în cantitățile solicitate pentru injecție stabilite de ANRE în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1).

Art. 15. — Până la data de 23 a lunii anterioare lunii de livrare, ora 9,00, DOPGN afișează pe site-ul SNTGN Transgaz — S.A. cantitățile prevăzute la art. 5 și cantitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. e), după caz, cantitățile determinate în conformitate cu art. 10 și 13 și situația centralizată a informațiilor transmise în conformitate cu art. 14.

Art. 16. — (1) Producătorii sau societățile comerciale afiliate acestora au obligația să pună la dispoziția furnizorilor care asigură consumul clienților finali din piața reglementată ori furnizorilor mandatați de către aceștia cantitățile din producția internă determinate în conformitate cu prevederile art. 10. În termen de 4 zile de la afișarea de către DOPGN a cantităților determinate în conformitate cu art. 10 și 13 vor fi încheiate contracte distincte de vânzare-cumpărare a gazelor naturale exclusiv din producția internă pentru acoperirea necesarului de consum pe piața reglementată pentru luna de livrare și pentru constituirea stocului minim de gaze naturale aferent segmentului reglementat. În cazul în care există contracte de vânzare- cumpărare încheiate pe termen lung, acestea se vor modifica/completa corespunzător prin acte adiționale în care vor fi specificate distinct cantitățile de gaze naturale defalcate pe CPET și NC și prețurile aferente acestora.

(2) Prețul de vânzare a gazelor naturale va fi egal cu prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru piața reglementată stabilit prin hotărârea Guvernului în vigoare. În cazul în care un furnizor care asigură consumul clienților finali din piața reglementată mandatează un alt furnizor pentru achiziția gazelor naturale necesare constituirii stocului minim aferent segmentului reglementat, prețul gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană recunoscut de ANRE este prețul de achiziție pentru fiecare categorie de clienți, așa cum este stabilit prin hotărârea Guvernului în vigoare, din perioada ciclului de injecție, la care se adaugă tarifele aferente prestării serviciilor de înmagazinare subterană aprobate de ANRE, precum și costurile de finanțare, după cum urmează:

 

ROR fr


RCds — componenta fixă pentru rezervarea capacității în depozitul subteran, exprimat în lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare;

Ids — componenta volumetrică pentru injecția gazelor naturale în depozitul subteran, exprimat în lei/MWh;

RORfr — rata reglementată a rentabilității, recunoscută de

ANRE pentru activitatea de furnizare reglementată;

Eds — componenta volumetrică pentru extracția gazelor naturale din depozitul subteran, exprimat în lei/MWh.

(3) Furnizorii care asigură consumul clienților finali din piața reglementată sau furnizorii mandatați de către aceștia au obligația să transmită producătorilor/societăților comerciale afiliate acestora, până la ora 11,00 a fiecărei zile din perioada de încheiere a contractelor prevăzută la alin. (1), solicitări privind cantitățile necesar a fi achiziționate pentru piața reglementată aferente consumului curent și pentru constituirea stocului minim de gaze naturale aferent segmentului respectiv, după caz, defalcate pentru CPET și NC, în vederea încheierii contractelor aferente.

(4) Până la ora 14,00 a aceleiași zile, producătorii/societățile comerciale afiliate acestora au obligația de a răspunde solicitărilor venite din partea furnizorilor care asigură consumul clienților finali din piața reglementată sau din partea furnizorilor mandatați de către aceștia.

(5) Până la ora 15,00 a aceleiași zile, atât furnizorii care asigură consumul clienților finali din piața reglementată sau furnizorii mandatați de către aceștia, cât și producătorii ori societățile comerciale afiliate acestora au obligația de a transmite la DOPGN cantitățile contractate pentru acest segment de piață, defalcate pentru CPET și NC. În cazul în care un furnizor mandatat achiziționează gaze naturale pentru unul sau mai mulți furnizori care asigură consumul clienților finali din piața reglementată acesta are obligația să transmită cantitățile contractate defalcate pe CPET și NC pentru fiecare furnizor beneficiar.

(6) DOPGN actualizează și publică pe site-ul SNTGN Transgaz — S.A., până la ora 9,00 din ziua următoare, situația cantităților necontractate ale fiecărui producător și furnizor care asigură consumul clienților finali din piața reglementată.

(7) Procedura se reia până la contractarea tuturor cantităților QPcpet(i…n), QPnc(i…n), NQFcpet(i…n), NQFnc(i…n), în limita perioadei de încheiere a contractelor prevăzută la alin. (1).

(8) Cu o zi înainte de începerea lunii de livrare, DOPGN transmite ANRE, în format excel, situația centralizată a cantităților contractate de furnizorii care asigură consumul clienților finali din piața reglementată sau furnizorii mandatați de aceștia de la producătorii ori societățile comerciale afiliate acestora, defalcate pe CPET și NC. Situația va prezenta distinct cantitățile contractate în vederea constituirii stocului minim de gaze naturale aferent segmentului reglementat, defalcate pe CPET și NC și pe fiecare furnizor care asigură consumul clienților finali din piața reglementată, cu specificarea furnizorului mandatat, după caz.

Art. 17. — (1) În situația recalculării și avizării de către ANRE a structurii amestecului de gaze naturale pentru NC, în termen de o zi lucrătoare DOPGN afișează pe site-ul SNTGN Transgaz — S.A. cantitățile NQFcpet(i…n), NQFnc(i…n) recalculate pentru


Pds

 

unde:


(Pint    RCds    I ds ) * (1  


)    Eds

2


fiecare furnizor.

(2) Diferența dintre cantitățile de gaze naturale din producție internă contractate înainte de începerea lunii de livrare și


Pds — prețul gazelor naturale din depozitele de înmagazinare

subterană, exprimat în lei/MWh;

Pint — prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru piața reglementată, aferent fiecărei categorii de clienți conform prevederilor hotărârii Guvernului în vigoare, exprimat în lei/MWh;


cantitățile rezultate în urma recalculării efectuate de către DOPGN va fi regularizată prin cantitățile injectate în depozitele de înmagazinare subterană în vederea constituirii stocului minim aferent segmentului reglementat sau prin cantitățile extrase din depozitele de înmagazinare subterană în vederea acoperirii consumului clienților de pe piața reglementată, după caz.


 


Art. 18. — (1) În termen de 12 zile de la încheierea lunii de livrare, pe baza informațiilor transmise de către producătorii de gaze naturale, societățile comerciale afiliate acestora, furnizorii care asigură consumul clienților finali din piața reglementată și furnizorii mandatați de către aceștia, în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordinul președintelui ANRE nr. 15/2013 privind valorificarea cantităților de gaze naturale pe piața internă și modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale, DOPGN desfășoară următoarele activități:

a) analizează situația livrărilor, a consumurilor efective, a injecției și/sau a extracției gazelor naturale din producție internă aferente segmentului reglementat în/din depozitele de înmagazinare subterană, pentru CPET și NC, după caz;

b) calculează cantitățile de gaze naturale din producție internă consumate efectiv de către CPET și NC ai fiecărui furnizor care asigură consumul clienților finali din piața reglementată;

c) întocmește un raport privind cantitățile de gaze naturale din producția internă injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană de fiecare furnizor care asigură consumul clienților finali din piața reglementată sau furnizor mandatat de acesta, cu specificarea acestuia, defalcate pe CPET și NC;

d) recalculează și realocă proporțional cantitățile de gaze naturale din producție internă pe care fiecare producător sau societate comercială afiliată acestuia are obligația să le pună la dispoziția furnizorilor în scopul asigurării necesarului de consum pentru piața reglementată, pentru CPET și NC;

e) calculează nivelul stocului minim de gaze naturale din producția internă din depozitele de înmagazinare subterană de la sfârșitul lunii de livrare aferent segmentului reglementat, defalcat pe CPET și NC și pe fiecare furnizor care asigură consumul clienților finali din piața reglementată sau furnizor mandatat de acesta.


(2) DOPGN afișează informațiile prevăzute la alin (1) lit. b), c) și d) pe site-ul SNTGN Transgaz — S.A. în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) În termen de 3 zile de la afișare, producătorii sau societățile comerciale afiliate acestora au obligația de a modifica/completa contractele de vânzare-cumpărare a gazelor naturale exclusiv din producția internă cu furnizorii, pentru acoperirea necesarului de consum pe piața reglementată și pentru constituirea stocului minim de gaze naturale aferent segmentului reglementat, în vederea încadrării cantităților în limita cantităților determinate de DOPGN după încheierea lunii de livrare, și de a transmite DOPGN situația detaliată a cantităților efectiv achiziționate/comercializate, cu specificarea fiecărui producător/beneficiar. În cadrul situației transmise, fiecare producător sau societate comercială afiliată acestuia și furnizor vor prezenta distinct cantitățile contractate în vederea constituirii stocului minim de gaze naturale aferent segmentului reglementat.

(4) În termen de 15 zile de la încheierea lunii de livrare, DOPGN transmite ANRE situația finală a cantităților de gaze naturale contractate de fiecare furnizor care asigură consumul clienților finali din piața reglementată sau furnizor mandatat de acesta, cu precizarea prețurilor și a cantităților defalcate pe CPET și NC și pe fiecare producător ori societate comercială afiliată acestuia și afișează pe site-ul SNTGN Transgaz — S.A. informațiile prevăzute la alin. (1) lit. d).

Art. 19. — În termen de 15 zile de la încheierea lunii de livrare, fiecare producător sau societate comercială afiliată acestuia și fiecare furnizor care asigură consumul clienților finali din piața reglementată sau furnizor mandatat de către acesta are obligația de a transmite la ANRE, pe fax și prin e-mail, în format Excel, o situație a cantităților efectiv vândute și achiziționate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, cu specificarea prețurilor și a cantităților defalcate pentru CPET și NC.