18 August, 2017

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                                                                   SENATUL

                    LEGE

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și pădurilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58 din 10 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 16 octombrie 2012, cu următoarele modificări:

1. Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. II. — În subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice funcționează comisariatele de regim silvic și cinegetic, ca instituții publice cu personalitate juridică, finanțate integral de la bugetul de stat.”

2. La articolul III punctul 6, litera a) a alineatului (2) al articolului 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) 2 reprezentanți ai autorității publice centrale pentru protecția mediului, dintre care un specialist pe probleme de protecția mediului și un specialist pe probleme de silvicultură;”.

3. La articolul III punctul 8, litera z1) a articolului 75 se modifică și va avea următorul cuprins:

„z1) plătește, în condițiile legii, contribuții obligatorii sau voluntare la organizațiile constituite în baza tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte, prin Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în limita bugetului aprobat.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.


 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


 

București, 24 aprilie 2013.
Nr. 117.