18 Februarie, 2018

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Rasirom”,

aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. —
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de Informații, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Rasirom” poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informații,

George-Cristian Maior Viceprim-ministru, Gabriel Oprea Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu

 

 

 

București, 23 aprilie 2013.
Nr. 201.

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII REGIA AUTONOMĂ „RASIROM” București, str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2, Cod unic de înregistrare RO7061781

 

 

 

 

 

INDICATORI

 

 

Nr. rd.

 

 

Propuneri

2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

27814

 

1

 

Venituri  din exploatare

2

27633

2

 

Venituri  financiare

3

181

3

 

Venituri  extraordinare

4

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

26520

 

1

 

Cheltuieli de exploatare,  din care:

6

26500

 

A.

cheltuieli cu bunuri  úi servicii

7

20890

B.

cheltuieli cu impozite,  taxe si varsaminte asimilate

8

54

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

9

4984

 

C1

cheltuieli cu salariile

10

3275

C2

bonusuri

11

392

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

cheltuieli cu plăĠi compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

 

13

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

239

 

C5

cheltuieli cu asigurările úi protecĠia socială,

fondurile speciale úi alte obligaĠii legale

 

15

 

1078

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

572

2

 

Cheltuieli financiare

17

20

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

1294

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

237

 

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

 

21

 

1057

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităĠi fiscale prevăzute de

lege

 

23

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenĠi

24

 

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanĠare pentru

proiectele cofinanĠate din împrumuturi externe, precum úi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaĠii dobânzilor, comisioanelor úi altor costuri aferente acestor împrumuturi

 

 

 

 

 

 

25

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după  deducerea sumelor  de la

Rd. 22, 23, 24, 25 úi 26.

 

27

 

1057

 

BUGETUL   DE   VENITURI   ȘI   CHEL TUIELI   PE   ANUL   2013

*) Anexa este reprodusă în facsimil.


ANEXĂ*)

 

 

 

 

 

7

 

Participarea  salariaĠilor la profit  în limita a 10% din

profitul net,  dar nu mai mult de nivelul  unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul  operatorului economic în exerciĠiul  financiar de referinĠă

 

 

 

 

28

 

 

 

 

106

 

 

 

8

 

Minimum  50% vărsăminte la bugetul  de stat sau local în

cazul regiilor autonome,  ori dividende cuvenite acĠionarilor, în cazul societăĠilor/ companiilor naĠionale úi societăĠilor cu capital integral  sau majoritar de stat, din care:

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

898

 

 

a)

- vărsăminte cuvenite  bugetului de stat sau local,

după  caz

 

30

 

898

 

9

 

Profitul nerepartizat  pe destinaĠiile prevăzute la Rd.22 -

Rd.29 se repartizează la alte rezerve úi constituie sursă

proprie  de finanĠare

 

 

 

31

 

 

 

53

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

 

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,  din

care

 

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama úi publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANğARE A INVESTIğIILOR, din care:

39

1808

 

1

 

AlocaĠii de la buget

40

 

IX

 

 

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIğII

41

1808

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal  prognozat la finele anului

43

108

2

 

Nr.mediu de salariaĠi total

44

108

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

3667

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

3275

 

b)

bonusuri

47

392

 

 

4

 

Câútigul  mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat  pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat  pe baza de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

 

 

 

 

48

 

 

 

 

2527

 

5

 

Câútigul  mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influenĠat de bonificaĠiile úi bonusurile în lei úi / sau natură  (Rd.45/Rd.44)/12*1000

 

 

49

 

 

2829

 

6

 

Productivitatea muncii  în unităĠi valorice  pe total

personal  mediu în preĠuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

 

 

 

50

 

 

 

257537

 

7

 

Productivitatea muncii  pe total personal  mediu în

preĠuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

 

51

 

257537

 

8

 

Productivitatea muncii  în unităĠi fizice pe total personal

mediu (unităĠi fizice/ persoană)

 

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.5/Rd.1)x1000

 

53

 

953

10

 

PlăĠi restante, în preĠuri curente

54

 

11

 

CreanĠe restante, în preĠuri curente

55

435