19 Februarie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

pe anul 2013 pentru Compania Națională a Uraniului — S.A.

București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Națională a Uraniului — S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. —
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Națională a Uraniului — S.A. București poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul delegat pentru energie, Constantin Niță

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale

și persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

București, 23 aprilie 2013.
Nr. 192.


MINISTERUL ECONOMIEI

Compania Națională a Uraniului — S.A. București

 

BUGETUL   DE   VENITURI   ȘI   CHEL TUIELI

pe anul 2013

 

— mii lei —

 

 

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Buget  2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

180600

 

1

 

Venituri din exploatare

2

180499

2

 

Venituri financiare

3

101

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.5=Rd.6+Rd.16+Rd.17)

5

172545

 

1

 

Cheltuieli  de exploatare, din care:

6

172535

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7*

48583

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte  asimilate

8*

3725

C.

cheltuieli cu personalul  , din care:

9

81209

 

C1

ch. cu salariile

10

55314

C2

bonusuri

11*

3695

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

832

 

cheltuieli cu plati compensatorii aferente

disponibilizarilor de personal

 

13

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

220

C5

cheltuieli cu asigurările úi protecĠia socială,  fondurile

speciale úi alte obligaĠii legale

 

15

 

21148

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

39018

2

 

Cheltuieli  financiare

17

10

3

 

Cheltuieli  extraordinare

18

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

8055

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

2268

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

 

21

5787

 

1

 

Rezerve legale

22

385

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităĠi fiscale prevăzute  de lege

 

23

 

3

 

Acoperirea  pierderilor contabile  din anii precedenĠi

24

 

 

 

4

 

Constituirea surselor  proprii  de finanĠare pentru proiectele

cofinanĠate din împrumuturi externe, precum úi pentru constituirea surselor  necesare rambursării ratelor de capital, plaĠii dobânzilor, comisioanelor úi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

 

 

 

 

25

 

5

 

Alte repartizări prevăzute  de lege

26

 

6

 

Profitul  contabil  rămas după  deducerea sumelor de la Rd.

21, 22, 23, 24 úi 25.

 

27

5402

 

7

 

Participarea salariaĠilor la profit  în limita a 10% din profitul

net,  dar nu mai mult de nivelul  unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul  operatorului economic  în exerciĠiul financiar  de referinĠă

 

 

 

28

 

540

 

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în

cazul regiilor  autonome, ori dividende  cuvenite actionarilor, în cazul societăĠilor/ companiilor naĠionale úi societăĠilor cu capital integral sau majoritar  de stat, din care:

 

 

 

29

 

 

4592

 

a)

- dividende  cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz

 

30

4592

 

9

 

Profitul  nerepartizat pe destinaĠiile prevăzute  la Rd.21 -

Rd.28 se repartizează  la alte rezerve úi constituie sursă

proprie  de finanĠare

 

 

31

 

270

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,  din

care

 

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind  prestarile  de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANğARE A INVESTIğIILOR, din care:

39

7500

 

1

 

AlocaĠii de la buget

40

 

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIğII

41

7500

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

 

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Buget  2013

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat  la finele anului

43

1687

2

 

Nr.mediu de salariaĠi total

44

1687

3

 

Cheltuieli  de natura salariala (a+b), din care:

45

59009

 

 

a)

 

cheltuieli cu salariile

 

46

 

55314

 

b)

bonusurile

47

3695

 

4

 

Câútigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat

pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat  pe baza de contract  individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

 

 

48

 

2.732

 

5

 

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de

bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura

(Rd.45/Rd.44)/12*1000

 

 

49

 

2.915

 

6

 

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal

mediu în preĠuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

 

 

50

 

107,05

 

7

 

Productivitatea muncii  pe total personal mediu în preĠuri

comparabile  (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

 

51

 

107,05

8

 

Productivitatea muncii în unităĠi fizice pe total personal

mediu (unităĠi fizice/ persoana)

 

52

 

9

 

Cheltuieli  totale la 1000 lei venituri  totale

(Rd.5/Rd.1)x1000

 

53

955

10

 

PlăĠi restante, în preĠuri curente

54

 

11

 

CreanĠe restante, în preĠuri curente

55

432