24 Februarie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

pe anul 2013 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, pe structura aprobată pentru acestea, reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administrația Națională de Meteorologie va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale, proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului

și schimbărilor climatice, Marius Nica, secretar general

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale

și persoanelor vârstnice

Mariana Câmpeanu

 

București, 23 aprilie 2013.
Nr. 191.


MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE Șoseaua București—Ploiești nr. 97, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare 11672708

 

BUGETUL   DE   VENITURI   ȘI   CHEL TUIELI

pe anul 2013

 

— mii lei —

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

55.579

 

1

 

Venituri din exploatare

2

55.333

 

2

 

Venituri financiare

3

246

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

54.360

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

54.160

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

13.424

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

8

2.933

 

 

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

9

34.676

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

24.537

 

 

 

C2

bonusuri

11

3.229

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plati compensatorii aferente

disponibilizarilor de personal

 

13

 

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente  contractului de mandat

14

87

 

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările úi protecĠia socială, fondurile

speciale  úi alte obligaĠii legale

 

15

 

6.823

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

3.127

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

200

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

1.219

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

195

 

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

 

21

 

1.024

 

1

 

Rezerve legale

22

51

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităĠi fiscale prevăzute de lege

23

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenĠi

24

0

 

 

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanĠare pentru proiectele

cofinanĠate din împrumuturi externe,  precum  úi pentru constituirea surselor necesare  rambursării ratelor de capital, plaĠii dobânzilor, comisioanelor úi altor costuri aferente  acestor împrumuturi

 

 

 

 

25

 

 

 

 

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,

23, 24, 25 úi 26.

 

27

 

973

 

 

 

 

7

 

Participarea salariaĠilor la profit în limita  a 10% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu  de bază mediu  lunar realizat  la nivelul operatorului economic în exerciĠiul  financiar de referinĠă

 

 

 

28

 

 

 

0

 

 

 

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul

regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăĠilor/companiilor naĠionale úi societăĠilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

 

 

 

29

 

 

 

827

 

 

a)

-  dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz

30

0

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaĠiile prevăzute la Rd.22 – Rd.29 se

repartizează la alte rezerve úi constituie sursă proprie de finanĠare

 

 

31

 

 

146

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

2.524

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   din care

33

2.524

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

314

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

1.534

 

 

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

36

97

 

 

d)

cheltuieli cu reclama  si publicitate

37

9

 

 

e)

alte cheltuieli

38

570

VIII

 

 

SURSE DE FINANğARE  A INVESTIğIILOR,  din care:

39

4.571

 

1

 

AlocaĠii de la buget

40

500

 

 

 

 

alocatii bugetare aferente  platii

angajamentelor din anii anteriori

40bis

0

IX

 

 

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIğII

41

4.571

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

1.265

 

2

 

Nr.mediu de salariaĠi total

44

1.265

 

3

 

Cheltuieli de natura  salariala (a+b), din care:

45

27.766

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

24.537

 

 

b)

bonusuri

47

3.229

 

 

 

4

 

Câútigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

baza fondului de salarii aferent  personalului angajat   pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

 

 

48

 

 

1.616

*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

 

 

 

5

 

Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de

bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura

(Rd.45/Rd.44)/12*1000

 

 

49

 

 

1.829

 

 

6

 

Productivitatea muncii în unităĠi valorice pe total personal

mediu  în preĠuri curente  (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

 

50

 

43.936

 

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu  în preĠuri

comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

 

51

 

43.936

 

 

8

 

Productivitatea muncii în unităĠi fizice  pe total personal mediu

(unităĠi fizice/  persoana)

 

52

 

0

 

 

9

 

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale          (Rd.5/Rd.1)x1000

 

53

 

978

 

10

 

PlăĠi restante, în preĠuri curente

54

0

 

11

 

CreanĠe restante, în preĠuri curente

55

129