18 Ianuarie, 2018

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ORDIN

pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 290/2011

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: 

Art. I.
Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 290/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 și 5 bis din 4 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
„c1) Compartimentul subregistrul NATO/UE;”.
2. La articolul 4, literele k) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„k) Serviciul navigație și informare aeronautică, format din:
i)   Compartimentul  navigație  aeriană  și  informare aeronautică;
ii)   Compartimentul survol și zboruri speciale;
l) Serviciul metodică și reglementări aeronautice, format din:
i)   Compartimentul licențe și calificări aeronautice; ii)   Compartimentul metodică, instruire și evaluare; iii)   Compartimentul reglementări aeronautice;”.

3. La articolul 4, după litera l) se introduce o nouă literă, litera l1), cu următorul cuprins:
„l1) Centrul operațional;”.
4. La articolul 4, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:
„m) Serviciul management operațional, format din:
i)   Compartimentul organizare și management stări excepționale;
ii)   Compartimentul management operațional;
iii)   Compartimentul control acces;”.
5. La articolul 11 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) Biroul administrativ;”.
6. La articolul 11 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
„e) Biroul marketing și achiziții.”
7. La articolul 22 punctul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
„b1) Compartimentul subregistrul NATO/UE;”.
8. La articolul 22 punctul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
„c1) Centrul operațional;”.
9. La articolul 22 punctul 2, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) Serviciul management operațional;”.
10. La articolul 22 punctul 3, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
„f) Biroul administrativ;”.
11. La articolul 22 punctul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
„g) Biroul marketing și achiziții.”
12. După articolul 26 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 21-a „Compartimentul subregistrul NATO/UE”, cuprinzând articolele 261 și 262, cu următorul cuprins:

„SECȚIUNEA a 21-a

Compartimentul subregistrul NATO/UE

 

Art. 261. —
Compartimentul subregistrul NATO/UE este structura specializată subordonată nemijlocit inspectorului general, care are ca obiectiv specific protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale Uniunii Europene în România, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
Art. 262. —
Compartimentul subregistrul NATO/UE are următoarele atribuții:
a) aplică metodologii specifice elaborate de către Autoritatea Națională de Securitate (ANS) în cadrul structurii proprii;
b) gestionează informațiile clasificate NATO/UE și transmite către Registrul intern documentele naționale;
c) asigură organizarea și funcționarea arhivei proprii cu informații clasificate NATO/UE;
d) efectuează inventarierea anuală a tuturor documentelor proprii;
e) gestionează originalele certificatelor de securitate (tip B) eliberate de ANS pentru personalul din competență;
f) întocmește și actualizează lista cu persoanele autorizate să aibă acces la informațiile clasificate NATO/UE din cadrul structurilor instituționale deservite;
g) pregătește și instruiește personalul propriu.”
13. La articolul 48 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) Compartimentul navigație aeriană și informare aeronautică;
b) Compartimentul survol și zboruri speciale.”

14. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 49. — Compartimentul navigație aeriană și informare aeronautică are următoarele atribuții:
a) desfășoară activități în domeniul reglementării utilizării spațiului aerian, prin:
i)   colaborarea cu structurile militare și civile de aviație abilitate;
ii)  coordonarea pregătirii personalului din structurile inspectoratului general pentru utilizarea în comun cu ceilalți operatori aerieni a spațiului aerian național;
iii) participarea  la  elaborarea  cadrului  normativ necesar;
b) coordonează și sprijină asigurarea de navigație a zborului din cadrul inspectoratului general;
c) coordonează activitatea structurilor din inspectoratul general și subordonate acestuia, cu responsabilități pe linia navigației aeriene și informării aeronautice;
d) asigură sprijinul pentru pregătirea de navigație a zborurilor în afara spațiului aerian național;
e) solicită, atunci când este necesar, restricționarea unor porțiuni de spațiu aerian, pentru îndeplinirea misiunilor de zbor; f)  asigură  în  mod  oportun  informarea  aeronautică  a structurilor specializate din inspectoratul general;
g) actualizează și distribuie elementele Pachetului integrat de informare aeronautică militară (publicația de informare aeronautică militară, amendamente, suplimente, circulare de informare aeronautică) furnizate de Statul Major al Forțelor Aeriene;
h) actualizează și distribuie structurilor de zbor din inspectoratul general și subordonate acestuia documentele de informare aeronautică elaborate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (publicația de informare aeronautică România, amendamente, circulare de informare aeronautică);
i) desfășoară activități în scopul asigurării documentației/manualelor de navigație aeriană și informare aeronautică (Jeppesen) și punerea acestora la dispoziția structurilor de zbor din inspectoratul general și subordonate acestuia, pentru pregătirea misiunilor de zbor în afara spațiului aerian național;
j) cooperează cu Statul Major al Forțelor Aeriene pentru actualizarea indicativelor radio ale piloților inspectoratului general;
k) asigură sprijin de specialitate structurilor de aviație din țări membre ale Uniunii Europene/partenere, pentru desfășurarea misiunilor de zbor în spațiul aerian al României, în cadrul unor operațiuni sau exerciții;
l) participă la activități de cooperare cu autorități aeronautice și operatori aerieni civili și militari din state membre ale Uniunii Europene/partenere în legătură cu misiunile inspectoratului general;
m) participă la elaborarea de proiecte de reglementări aeronautice, standarde, proceduri și instrucțiuni;
n) monitorizează implementarea standardelor și actelor normative specifice domeniului managementului spațiului aerian și traficului aerian în cadrul inspectoratului general;
o) participă la activitățile de reorganizare a spațiului aerian, în domeniul tehnic, cu specialiști din Statul Major al Forțelor Aeriene, Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA, alte instituții sau operatori economici care desfășoară activități de zbor sau conexe acestora;
p) cooperează cu Statul Major al Forțelor Aeriene, Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian pentru reglementarea coordonării zborurilor GAT/OAT (trafic aerian general/trafic aerian operațional) între unitățile ATS (servicii de trafic aerian) civile și militare, pentru creșterea eficienței, flexibilității și siguranței utilizării spațiului aerian;
q) elaborează și avizează proiecte de proceduri, planuri, protocoale și instrucțiuni de aplicare a reglementărilor aeronautice în cadrul inspectoratului general, pe linie de specialitate;
r) elaborează proiecte de protocoale, proceduri și planuri de colaborare/cooperare pe linia utilizării platformelor și a terenurilor de aterizare ale altor structuri/instituții de către aeronavele inspectoratului general pentru îndeplinirea misiunilor;
s) coordonează procesul de elaborare și avizează normele privind desfășurarea activității de zbor a structurilor subordonate pe aerodromurile/aeroporturile și terenurile de aterizare unde operează, din punctul de vedere al navigației aeriene;

ș) colaborează cu autoritățile în domeniu și structura logistică din inspectoratul general pentru amenajarea/certificarea terenurilor de zbor/platformelor de aterizare ale structurilor subordonate inspectoratului general;

t) monitorizează modul de utilizare și întreținere a terenurilor de zbor/platformelor de aterizare aflate în administrarea structurilor inspectoratului general, pentru desfășurarea activității de zbor în condiții de siguranță;

ț) analizează, propune și întocmește cererile pentru achiziționarea documentațiilor, datelor, echipamentelor tehnice și programelor, necesare bunei desfășurări a activității inspectoratului general și structurilor subordonate, pe linie de navigație aeriană;

u) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale.”

15. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 50. — Compartimentul survol și zboruri speciale are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea structurilor cu responsabilități pe linia zborurilor speciale și privind survolurile, din cadrul structurilor subordonate;

b) întocmește cererile pentru aprobările diplomatice de zbor, necesare executării misiunilor în afara spațiului aerian național;
c) întocmește solicitările pentru efectuarea formalităților de frontieră și vamale pe aeroporturi, la intrarea și ieșirea din țară 

a aeronavelor inspectoratului general;

d) întocmește cererile pentru obținerea autorizărilor de survol în spațiul aerian național pentru aeronavele inspectoratului general;

e) cooperează cu Statul Major al Forțelor Aeriene și Statul Major General pentru obținerea autorizărilor diplomatice de zbor necesare executării misiunilor în afara spațiului aerian național;
f) coordonează activitatea structurilor inspectoratului general în domeniul zborurilor speciale, pentru organizarea, pregătirea și desfășurarea acestora conform reglementărilor;
g) cooperează cu Serviciul de Pază și Protecție, precum și cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții pe linia organizării, pregătirii și desfășurării zborurilor speciale;
h) participă la elaborarea procedurilor și instrucțiunilor de aplicare a reglementărilor aeronautice în cadrul inspectoratului general, pe linie de specialitate;
i) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale.”

16. La articolul 52 alineatul (3), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) Compartimentul licențe și calificări aeronautice;
b) Compartimentul metodică, instruire și evaluare;”.

17. La articolul 52 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) Compartimentul reglementări aeronautice.”

18. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 53. — Compartimentul licențe și calificări aeronautice are următoarele atribuții:
a) realizează interfața cu autoritățile aeronautice militare și civile privind licențele, calificările, clasificările și specializările personalului aeronautic din inspectoratul general și structurile subordonate;
b) asigură autorizarea personalului aeronautic pentru executarea activităților aeronautice conform calificărilor și specializărilor obținute în urma instruirii;
c) participă la controale și examinări teoretice și practice ale activităților aeronautice în structurile subordonate inspectoratului general;
d) cooperează cu structuri de specialitate la organizarea și desfășurarea cursurilor și programelor de pregătire aeronautică în țară și în străinătate;
e)  participă la  instruirea teoretică  și  practică  în zbor  a personalului navigant din inspectoratul general;
f) asigură perfecționarea pregătirii teoretice și practice a personalului compartimentului;
g) gestionează și actualizează baza de date privind licențierea, experiența în zbor, calificările operaționale și clasificările personalului navigant;
h)  gestionează  și  actualizează  baza  de  date  privind specializările/clasificările și autorizările personalului aeronautic, altul decât cel navigant;
i) elaborează sinteze și informări cu principalele activități ale serviciului;
j) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale.”

19. La articolul 54, litera g) se abrogă.

20. După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 541, cu următorul cuprins:

„Art. 541. — Compartimentul reglementări aeronautice are următoarele atribuții:
a) elaborează și actualizează, în colaborare cu Serviciul coordonare misiuni și cooperare, Manualul operațional al inspectoratului general;
b) asigură, în cooperare cu specialiști din alte structuri, elaborarea reglementărilor aeronautice interne în concordanță cu legislația națională, cu standardele și practicile recomandate de organismele internaționale de aviație și regulamentele specifice militare și civile;
c) analizează și înaintează propuneri referitoare la proiectele de reglementări aeronautice elaborate de alte structuri și autorități în domeniu;
d) participă la organizarea și desfășurarea activităților operative, urmărește aplicarea standardelor și procedurilor privind modul de desfășurare a acestora;
e) participă la elaborarea, în colaborare cu alte structuri, a documentelor instruirii aeronautice: manuale de instruire la sol și în zbor, convocările și programele de instruire teoretică și practică a tuturor categoriilor de personal aeronautic;
f) participă la controale și examinări teoretice și practice ale activităților aeronautice în structurile subordonate inspectoratului general;
g) gestionează pregătirea pe domenii-suport a personalului serviciului;
h) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale.”

21. După articolul 55 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 111-a „Centrul operațional”, cuprinzând articolul 551, cu următorul cuprins:

„SECȚIUNEA a 111-a

Centrul operațional

Art. 551. —
Centrul operațional este structura specializată subordonată nemijlocit adjunctului inspectorului general, care are ca obiectiv specific coordonarea/dirijarea aeriană a zborurilor și îndeplinește următoarele atribuții:
a) controlează și asigură meteorologic zborurile executate de către aeronavele structurilor proprii și subordonate;
b) elaborează, verifică și actualizează documentele operative din domeniul de responsabilitate;
c) monitorizează și coordonează activitatea de zbor a inspectoratului general din punctul de vedere al traficului aerian operațional;
d) realizează coordonarea traficului aerian operațional și controlul zborurilor, la nivel teritorial;
e) coordonează activitatea centrelor operaționale ale unităților speciale de aviație pe linia traficului aerian operațional și a controlului zborurilor;
f) cooperează cu structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Naționale pentru coordonarea zborului aeronavelor aparținând structurilor inspectoratului general cu alte aeronave;
g) cooperează cu structura de comunicații aeronautice și tehnologia informației pentru realizarea asigurării tehnice de comunicații aeronautice, informatică și sisteme terestre de navigație, de supraveghere și control al spațiului aerian;
h) cooperează cu structura tehnică de aviație și structurile de zbor pentru cunoașterea permanentă a disponibilității și operativității tehnicii din dotare și echipajelor de zbor;
i) informează comanda inspectoratului general și Centrul Operațional de Comandă al Ministerului Afacerilor Interne despre starea de disponibilitate a aeronavelor structurilor subordonate, echipajelor de serviciu, precum și despre misiunile de zbor și situația aeriană;
j) centralizează și analizează cererile de zbor de la centrele operaționale ale structurilor subordonate și le prezintă adjunctului inspectorului general;
k) cooperează cu Serviciul navigație și informare aeronautică în vederea asigurării de navigație a zborului și a informării aeronautice;
l) cooperează cu Serviciul metodică și reglementări aeronautice și Serviciul navigație și informare aeronautică la elaborarea reglementărilor interne privind coordonarea traficului aerian operațional și controlul zborurilor;
m) cooperează cu Serviciul coordonare misiuni și cooperare în scopul cunoașterii și evidenței misiunilor de zbor operaționale;
n) centralizează zilnic și ține evidența datelor activității de zbor  transmise  de  centrele  operaționale  ale  structurilor subordonate și le raportează adjunctului inspectorului general;
o)  centralizează  și  analizează  datele  privind  situația meteorologică și elaborează prognozele meteorologice;
p) coordonează informarea meteorologică a echipajelor inspectoratului general aflate în zbor;
q) informează comanda inspectoratului general, personalul cu atribuții în conducerea zborului și personalul navigant despre evoluția condițiilor meteorologice și situația ornitologică, în vederea desfășurării zborului în condiții de securitate;
r) coordonează și controlează activitatea de asigurare meteorologică în structurile subordonate;
s) colaborează cu serviciile meteorologice militare și civile privind schimbul oportun de informații, previziuni și avertizări;
ș) informează, în cel mai scurt timp, conducerea inspectoratului general despre producerea unui eveniment de aviație cu aeronavele proprii și orice alt eveniment de aviație
t) redactează jurnalul acțiunilor operative;
ț) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale.”

22. Titlul secțiunii a 12-a se modifică și va avea următorul cuprins:

„SECȚIUNEA a 12-a

Serviciul management  operațional”

 

23. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 56. — (1) Serviciul management operațional este structura specializată subordonată nemijlocit adjunctului inspectorului general care are ca obiectiv specific asigurarea managementului operațional integrat al misiunilor inspectoratului general, activitatea de analiză, studii și planificare, gestionarea activității de planificare structurală, precum și activitatea de control acces.
(2) Serviciul management operațional asigură managementul inspectoratului general la stările excepționale și este format din:
a) Compartimentul organizare și management stări excepționale;
b) Compartimentul management operațional;
c) Compartimentul control acces.”

24. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 57. — Compartimentul organizare și management stări excepționale are următoarele atribuții:
a) concepe, elaborează și organizează, în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare, documentele operative ale inspectoratului general;
b) elaborează proiectele organigramelor și listelor cu numărul total de posturi pe tipuri și categorii de funcții la nivelul inspectoratului general și al structurilor subordonate;
c) elaborează anteproiectele ordinelor inspectorului general pentru aprobarea statelor de organizare ale structurilor subordonate;
d) avizează și înaintează spre aprobare inspectorului general propunerile de modificări structurale ale structurilor subordonate;
e) elaborează anteproiectul Regulamentului de organizare și funcționare al inspectoratului general;
f) elaborează proiectul Regulamentului de ordine interioară al inspectoratului general;
g) verifică, îndrumă și controlează compartimentele din structurile subordonate, care desfășoară activități specifice domeniului de competență;
h) elaborează proiectul normei și al tabelelor de înzestrare cu armament, mijloace tehnice și materiale necesare inspectoratului general și structurilor subordonate;
i) elaborează concepția de organizare și realizare a conducerii operaționale, precum și nevoile de legături la pace, în situații de criză, mobilizare și război;
j) asigură planificarea și mobilizarea resurselor inspectoratului general la instituirea măsurilor excepționale prevăzute de lege, precum și la declararea stărilor de mobilizare și de război;
k) întocmește planul de desfășurare a exercițiilor și aplicațiilor de mobilizare;
l) instruiește personalul cu atribuții la mobilizare și la ridicarea în trepte a capacității acțiunilor de luptă a inspectoratului general și desfășoară antrenamente pentru verificarea viabilității documentelor întocmite;
m) analizează calitatea resurselor umane și materiale repartizate în planurile de trecere de la starea de pace la starea de război, precum și gradul de completare cu resurse umane și materiale de către centrele militare;
n) întocmește planul de alertare și planificarea anuală a verificării capacității operaționale, prin exerciții de alertare a inspectoratului general și structurilor subordonate;
o) analizează anual stadiul pregătirii pentru alertă, iar concluziile rezultate le transmite structurii centrale de specialitate;
p) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale.”

25. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 58. — Compartimentul management operațional are următoarele atribuții:

a) concepe, elaborează și organizează, în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare, documentele operative ale inspectoratului general;
b) întocmește planurile de măsuri pentru îndeplinirea misiunilor specifice;
c) elaborează Planul unic anual cu principalele activități și monitorizează modul de îndeplinire a acestora;
d) elaborează Subprogramul bugetar anual al inspectoratului general și monitorizează gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță proiectați;
e) elaborează propunerile inspectoratului general pentru Planul anual de acțiuni al Ministerului Afacerilor Interne și monitorizează modul de îndeplinire a sarcinilor asumate prin planul de acțiuni, pentru implementarea Planului strategic sectorial al Ministerului Afacerilor Interne;
f) elaborează propunerile inspectoratului general pentru Planul de acțiuni al Programului de guvernare în domeniul ordine și siguranță publică și monitorizează modul de îndeplinire a acestuia;
g) monitorizează stadiul îndeplinirii activităților prevăzute în Planul  de  implementare  a  Strategiei  dezvoltării  aviației Ministerului  Afacerilor  Interne  2010—2020,  aprobată  prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 91/2010*); h) analizează periodic modul de îndeplinire a activităților și elaborează anual și ori de câte ori este nevoie evaluarea activității inspectoratului general;
i) centralizează și transmite rapoarte și informări privind activitățile planificate și executate de către structurile inspectoratului general;
j) planifică personalul și ține evidența serviciului de permanență;
k) instruiește și verifică personalul pentru serviciul control acces;
l) elaborează și actualizează atribuțiile personalului din serviciul de permanență;
m) analizează anual modul de organizare și executare a serviciului de permanență și accesul în inspectoratul general, iar concluziile rezultate le transmite structurii centrale de specialitate;
n) elaborează planurile de protecție și intervenție în situații de urgență;
o) elaborează raportul de analiză anuală privind capacitatea de răspuns de protecție civilă, pe care îl înaintează structurii centrale de specialitate;
p) verifică, îndrumă și controlează compartimentele din structurile subordonate, care desfășoară activități specifice domeniului de competență;
q) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale.”

26. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 62. — Personalul Serviciului management operațional participă, în conformitate cu clasificările și calificările aeronautice deținute, la activitățile de zbor executate cu aeronavele din dotarea inspectoratului general și structurilor subordonate.”

27. La articolul 63, alineatul (2) se abrogă.

28. La articolul 73, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 73. —
(1) Structura de securitate este structura de specialitate subordonată nemijlocit adjunctului inspectorului general (pentru logistică) care are ca obiectiv specific implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate, precum și a celor care sunt prelucrate, stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicații și al altor sisteme electronice, la nivelul inspectoratului general și al structurilor subordonate nemijlocit, precum și urmărirea respectării reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate.”

*) Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 91/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

29. La articolul 74, după litera r) se introduc nouă noi litere, literele s)—y), cu următorul cuprins:
„s) asigură securitatea calculatoarelor (COMPUSEC);
ș) asigură securitatea comunicațiilor (COMSEC);
t) dezvoltă un Sistem informatic și de comunicații (SIC) pentru stocarea, procesarea și transmiterea de informații clasificate;
ț) propune schimbări ale configurației de sistem existente;
u) propune conectarea cu un alt SIC;
v) propune schimbări ale modului de operare protejată al SIC;
w) propune modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securității SIC;
x) inițiază proceduri de modificare a clasei sau nivelului de secretizare ale SIC care au fost deja acreditate;
y) planifică sau propune desfășurarea oricărei altei activități în scopul îmbunătățirii securității SIC care au fost deja acreditate.”

30. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

31. La anexa nr. 3 litera A punctul 4.1 liniuța a 3-a, după

„Compartimentul      juridic”     se     introduce     un     nou compartiment cu următorul cuprins:
„Compartimentul subregistrul NATO/UE”.

32. La anexa nr. 4 litera A punctul 4.1 liniuța a 3-a, după

„Serviciul  metodică   și   reglementări   aeronautice”   se introduce o nouă componentă cu următorul cuprins:

„Centrul operațional;”.

33. La anexa nr. 4 litera A punctul 4.1 liniuța a 3-a,

„Serviciul management operațional și trafic aerian” se înlocuiește cu:

„Serviciul management operațional;”.

34. La anexa nr. 5 litera A punctul 4.1 liniuța a 4-a, „Biroul administrativ, marketing și achiziții” se înlocuiește cu:

„Biroul administrativ;”.

35. La anexa nr. 5 litera A punctul 4.1 liniuța a 4-a, după

„Biroul  administrativ”  se  introduce  un  nou  birou  cu următorul cuprins:

„Biroul marketing și achiziții;”.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe


 

 

București, 19 aprilie 2013.
Nr. 40.

ANEXĂ*) (Anexa nr. 1 la regulament)


 

ORGANIGRAMA

Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne

 

INSPECTOR GENERAL

 

BIROUL SECURITATE ZBOR

JURIDIC

SUBREGISTRUL NATO/UE


MEDICAL                           CONTROL INTERN                            FINANCIAR                            SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE


SECRETARIAT DOCUMENTE CLASIFICATE, ARHIVĂ, RELAğII PUBLICE ùI PROTOCOL

ASIGURARE PSIHOLOGICĂ

 

ADJUNCT  AL INSPECTORULUI  GENERAL                                       ADJUNCT  AL INSPECTORULUI  GENERAL (pentru logistică)

 

SERVICIUL COORDONARE MISIUNI ùI COOPERARE

SERVICIUL NAVIGAğIE  ùI INFORMARE AERONAUTICĂ

 

SERVICIUL MANAGEMENT OPERAğIONAL


BIROUL DEZVOLTARE, REGLEMENTĂRI TEHNICE ùI COORDONARE MENTENANğĂ AERONAVE


BIROUL COMUNICAğII AERONAUTICE

ùI TEHNOLOGIA  INFORMAğIEI


 


CENTRUL OPERAğIONAL


BIROUL PROGRAME, NORME LOGISTICE, PATRIMONIU IMOBILIAR ùI PROTECğIA MEDIULUI


 


SERVICIUL METODICĂ ùI REGLEMENTĂRI AERONAUTICE


STRUCTURA DE SECURITATE


 

 

 

 

 

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.