19 Februarie, 2018

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 511 din 12 aprilie 2013

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 196 din 1 aprilie 2013

ORDIN

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății

și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice

utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Având în vedere:

— Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătății nr. EN 3.889 din 12 aprilie 2013 și al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. DG 690 din 1 aprilie 2013;
— Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014;
— Ordinul ministrul sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014, în temeiul dispozițiilor:
— art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I.
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru serviciile de înaltă performanță decontate de casele de asigurări de sănătate: RMN, CT, scintigrafie, angiografie și PET-CT se utilizează biletul de trimitere pentru investigații paraclinice — formular cu regim special, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d și 1e, după caz.”

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. —
Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea și numerotarea formularelor de bilete de trimitere pentru investigații paraclinice, formulare ce conțin elemente de protecție împotriva falsificării și contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, respectiv în anexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d și 1e.”

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — Anexele nr. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

4. După anexa nr. 1d se introduce o anexă nouă, anexa nr. 1e, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. În anexa nr. 2, la litera A, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. Recomandarea pentru investigații medicale paraclinice se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 la ordin, respectiv în anexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d și 1e la ordin, de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a face recomandări de investigații medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Utilizarea altor formulare pentru recomandarea de investigații medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate atrage răspunderea furnizorului și conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractul-cadru și în normele metodologice de aplicare a acestuia.”

6. În anexa nr. 2, la litera C câmpul 4, după punctul 4.6 se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:

„— În situația în care se completează anexa nr. 1e:

4.1. «Tip de examen indicat, cod investigație» — se completează precizându-se tipul de examen indicat conform prevederilor din normele metodologice de aplicare a contractului-cadru; se notează codul investigației sau numărul curent pentru investigațiile paraclinice care nu au coduri în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.
4.2. «Date clinice și paraclinice care să justifice investigația» — medicul va consemna datele clinice și paraclinice care justifică investigația.
4.3. Se va completa cu numărul deciziei de aprobare emise de comisia de experți de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Serviciul   medical   de   înaltă   performanță   PET-CT  se efectuează și decontează numai dacă biletul de trimitere este însoțit de decizia de aprobare emisă de comisia de experți de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Deciziile de aprobare emise de către comisia de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate anterior lunii aprilie 2013 sunt recunoscute pe perioada de valabilitate a acestora, atât la nivelul furnizorilor de investigații paraclinice în vederea efectuării PET-CT, cât și de casele de asigurări de sănătate în vederea decontării.
4.4. «Examen PET-CT anterior: Da/Nu» — se va bifa de către medicul care face recomandarea căsuța «Da», dacă s-a efectuat examen PET-CT în antecedente, respectiv căsuța  «Nu», dacă nu s-a efectuat examen PET-CT în antecedente.
4.5. «Observații speciale legate de pacient» — se vor consemna, de către medicul care face recomandarea, observațiile speciale legate de pacient, prin bifarea căsuței care corespunde situației pacientului, în funcție de tipul de serviciu de înaltă performanță recomandat;”.

7. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, și se aplică începând cu luna aprilie 2013.


Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1e la Ordinul nr. 868/542/2011)


 

BILET DE TRIMITERE

pentru investigații paraclinice decontate de CAS Servicii de înaltă performanță — PET-CT

 

COD DE BARE Serie ……. Nr. …………

1. Unitate medicală

CUI …………………………………………………………………. Sediu (localitate, str., nr. ) ……………………………………

………………………………………………………………………..

Județul ……………………………………………………………. Casa de asigurări ……………………………………………..

O Amb. Spec.

Nr. contract/convenție ……………………………………….               O Altele

 

2. Date de identificare asigurat

 

Asigurat la CAS: ………….. RC: …….                                       O Salariat                                 O Veteran

 

O Coasigurat                            O Revoluționar

 

Numele …………………………………….                                      O Liber profesionist                  O Handicap

 

Prenumele ………………………………..

 

O Copil (< 18 ani)                      O PNS ……


 

Adresa ……………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..


 

O Elev/Ucenic/ Student

(18—26 de ani)


 

O Ajutor social

 

O Șomaj


 

O Gravidă/Lehuză                     O Card European (CE)

 

O Pensionar                             O Acorduri internaționale

 

O Alte categorii

 

 

CNP/CE/PASS                                                                                                                        Cetățenia

 

COD CARD ASIGURAT

3. Cod diagnostic

P

A/S

C

 

OOOOO

Diagnostic ………………….

O

O

O

 

OOOOO

…………………………………

 

 

 

 

Data trimiterii                           …/…/……. Data reconfirmării …/…/…….

Semnătura medicului …………………………………………. Semnătura medicului ………………………………………….

Cod parafă OOOOOO

Cod parafă OOOOOO

L.S. L.S.

 

4.1. Tip investigație indicat ………………….., cod investigație …………

4.2. Date clinice și paraclinice care să justifice explorarea:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

 

4.3. Aprobare comisie C.N.A.S. — Decizie nr ………../……………………………………..

 

4.4. Examen PET-CT anterior: DA/NU

 

4.5. Observații speciale legate de pacient:

a) greutate pacient   . . . . . . . . . . . .

b) insuficiență renală   . . . . . . . . . .   DA/NU c) diabet   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   DA/NU d) sarcină   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   DA/NU e) antecedente alergice   . . . . . . . .   DA/NU f) alăptare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   DA/NU g) claustrofobie  . . . . . . . . . . . . . . .   DA/NU

 

4.6. Radiotrasor F18-Fluorodeoxyglucose

5. Numele și semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii paraclinice :…………………………………………………… L.S.

6. Data prezentării asiguratului

……./…………../….


Semnătura asiguratului

……………………

7. Pacientul are obligația de a se programa și de a accepta programarea la un furnizor de servicii medicale paraclinice în termen de … zile de la data emiterii biletului de trimitere pentru investigații paraclinice! În caz contrar, biletul își pierde valabilitatea.

 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 868/542/2011)

 

LIST A

abrevierilor pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri, convenții

sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății și statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European,

conform prevederilor respectivelor documente

 

 

Codul țării

 

Denumirea țării

Card european de asigurări de sănătate

 

Acord internațional

AF

Afganistan

NU

NU

ZA

Africa de Sud

NU

NU

AL

Albania

NU

DA

DZ

Algeria

NU

DA

AD

Andorra

NU

NU

AO

Angola

NU

NU

AI

Anguilla

NU

NU

AG

Antigua și Barbuda

NU

NU

AN

Antilele Olandeze  (Bonaire)

NU

NU

 

Codul țării

 

Denumirea țării

Card european de asigurări de sănătate

 

Acord internațional

AR

Argentina

NU

NU

AM

Armenia

NU

DA

AW

Aruba

NU

NU

SH

Teritoriile britanice de peste mări

NU

NU

AU

Australia

NU

NU

AT

Austria

DA

NU

AZ

Azerbaidjan

NU

NU

BS

Bahamas

NU

NU

BH

Bahrain

NU

NU

BD

Bangladesh

NU

NU

BB

Barbados

NU

NU

BY

Belarus

NU

DA

BE

Belgia

DA

NU

BZ

Belize

NU

NU

BJ

Benin

NU

NU

BM

Bermude

NU

NU

BO

Bolivia

NU

NU

BA

Bosnia și Herțegovina

NU

DA

BW

Botswana

NU

NU

BR

Brazilia

NU

NU

BN

Brunei

NU

NU

BG

Bulgaria

DA

NU

BF

Burkina Faso

NU

NU

BI

Burundi

NU

NU

BT

Bhutan

NU

NU

KH

Cambodgia

NU

NU

CM

Camerun

NU

NU

CA

Canada

NU

NU

SP

Insulele Canare

NU

NU

CV

Capul Verde

NU

NU

KY

Insulele Cayman

NU

NU

CZ

Cehia

DA

NU

CF

Republica Centrafricană

NU

NU

CL

Chile

NU

NU

CN

China

NU

DA

TD

Ciad

NU

NU

CY

Cipru

DA

NU

CI

Côte d’Ivoire

NU

NU

CO

Columbia

NU

NU

YT

Mayotte

NU

NU

PM

Saint Pierre și Miquelon

NU

NU

KM

Uniunea Comorelor

NU

NU

CD

Republica Democrată Congo

NU

NU

CG

Republica Congo

NU

NU

 

Codul țării

 

Denumirea țării

Card european de asigurări de sănătate

 

Acord internațional

KR

Coreea de Sud

NU

DA

CR

Costa Rica

NU

NU

HR

Croația

NU

DA

CU

Cuba

NU

NU

DK

Danemarca

DA

NU

DJ

Djibouti

NU

NU

DM

Dominica

NU

NU

DO

Republica Dominicană

NU

NU

EC

Ecuador

NU

NU

EG

Egipt

NU

DA

SV

El Salvador

NU

NU

CH

Elveția

DA

NU

AE

Emiratele Arabe Unite

NU

NU

ER

Eritrea

NU

NU

EE

Estonia

DA

NU

ET

Etiopia

NU

NU

FJ

Fiji

NU

NU

FI

Finlanda

DA

NU

FR

Franța

DA

NU

GA

Gabon

NU

NU

GM

Gambia

NU

NU

GE

Georgia

NU

NU

GS

Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud

NU

NU

DE

Germania

DA

NU

GH

Ghana

NU

NU

GI

Gibraltar

NU

NU

GR

Grecia

DA

NU

GD

Grenada

NU

NU

GL

Groenlanda

NU

NU

GP

Guadelupa

NU

NU

GU

Guam

NU

NU

GT

Guatemala

NU

NU

GN

Guineea

NU

NU

GW

Guineea-Bissau

NU

NU

GQ

Guineea Ecuatorială

NU

NU

GY

Guyana

NU

NU

GF

Guyana Franceză

NU

NU

HT

Haiti

NU

NU

HN

Honduras

NU

NU

IN

India

NU

DA

ID

Indonezia

NU

NU

CK

Insulele Cook

NU

NU

FK

Insulele Falkland (Malvine)

NU

NU

FO

Insulele Feroe

NU

NU

 

Codul țării

 

Denumirea țării

Card european de asigurări de sănătate

 

Acord internațional

MP

Insulele Mariane

NU

NU

SB

Insulele Solomon

NU

NU

VG

Insulele Virgine Britanice

NU

NU

VI

Insulele Virgine SUA

NU

NU

WF

Insulele Wallis și Futuna

NU

NU

JO

Regatul Hașemit al Iordaniei

NU

DA

IR

Republica Islamică Iran

NU

NU

IQ

Irak

NU

NU

IE

Irlanda

DA

NU

IS

Islanda

DA

NU

PS

Autoritatea Palestiniană

NU

DA

IT

Italia

DA

NU

JM

Jamaica

NU

NU

JP

Japonia

NU

NU

KZ

Kazahstan

NU

NU

KE

Kenya

NU

NU

KG

Kârgâzstan

NU

NU

KI

Kiribati

NU

NU

XZ

Kosovo

NU

NU

KW

Kuwait

NU

DA

LA

Laos

NU

NU

LS

Lesotho

NU

NU

LV

Letonia

DA

NU

LB

Liban

NU

NU

LR

Liberia

NU

NU

LY

Libia

NU

DA

LI

Liechtenstein

DA

NU

LT

Lituania

DA

NU

LU

Luxemburg

DA

NU

GB

Marea Britanie

DA

NU

MO

Macao

NU

NU

MK

Macedonia

NU

DA

MG

Madagascar

NU

NU

MY

Malaysia

NU

DA

MW

Malawi

NU

NU

MV

Maldive

NU

NU

ML

Mali

NU

NU

MT

Malta

DA

NU

MA

Maroc

NU

NU

MH

Marshall (insule)

NU

NU

MQ

Martinica

NU

NU

MR

Mauritania

NU

NU

MU

Mauritius

NU

NU

MX

Mexic

NU

NU

 

Codul țării

 

Denumirea țării

Card european de asigurări de sănătate

 

Acord internațional

FM

Micronezia (stat federal)

NU

NU

MD

Moldova

NU

DA

MC

Monaco

NU

NU

MN

Mongolia

NU

DA

MS

Montserrat

NU

NU

MZ

Mozambic

NU

NU

MM

Myanmar

NU

NU

NA

Namibia

NU

NU

NR

Nauru

NU

NU

NP

Nepal

NU

NU

NI

Nicaragua

NU

NU

NE

Niger

NU

NU

NG

Nigeria

NU

NU

NU

Insula Niue

NU

NU

NF

Insula Norfolk

NU

NU

NO

Norvegia

DA

NU

NC

Noua Caledonie

NU

NU

NZ

Noua Zeelandă

NU

NU

NL

Olanda

DA

NU

OM

Oman

NU

NU

PK

Pakistan

NU

NU

PW

Palau

NU

NU

PA

Panama

NU

NU

PG

Papua Noua Guinee

NU

NU

PY

Paraguay

NU

NU

PE

Peru

NU

NU

PH

Filipine

NU

NU

PN

Insulele Pitcairn, Henderson, Ducie și Oeno

NU

NU

PF

Polinezia Franceză

NU

NU

PL

Polonia

DA

NU

PR

Puerto Rico

NU

NU

PT

Portugalia

DA

NU

QA

Qatar

NU

NU

KP

Coreea de Nord

NU

DA

RE

Reunion

NU

NU

RU

Rusia (federație)

NU

DA

RW

Rwanda

NU

NU

AS

Samoa (SUA)

NU

NU

WS

Samoa Occidentală

NU

NU

SM

San Marino

NU

NU

ST

Sao Tome și Principe

NU

NU

SA

Arabia Saudită

NU

NU

SN

Senegal

NU

NU

RS

Serbia

NU

DA

SC

Seychelles

NU

NU

KN

Federația Saint Kitts și Nevis

NU

NU

LC

Saint Lucia

NU

NU

VC

Saint Vincent și Grenadinele

NU

NU

 

Codul țării

 

Denumirea țării

Card european de asigurări de sănătate

 

Acord internațional

SL

Sierra Leone

NU

NU

SG

Singapore

NU

NU

SY

Siria

NU

DA

SK

Slovacia

DA

NU

SI

Slovenia

DA

NU

SO

Somalia

NU

NU

ES

Spania

DA

NU

LK

Sri Lanka

NU

NU

US

Statele Unite ale Americii

NU

NU

SD

Sudan

NU

NU

SE

Suedia

DA

NU

SR

Surinam

NU

NU

SZ

Swaziland

NU

NU

TJ

Tadjikistan

NU

NU

TH

Thailanda

NU

NU

TW

Taiwan

NU

NU

TZ

Tanzania

NU

NU

IO

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian

NU

NU

TF

Teritoriile Australe și Antarctice Franceze

NU

NU

TG

Togo

NU

NU

TK

Tokelau

NU

NU

TO

Tonga

NU

NU

TT

Trinidad și Tobago

NU

NU

TN

Tunisia

NU

DA

TR

Turcia

NU

DA

TM

Turkmenistan

NU

NU

TV

Tuvalu

NU

NU

UG

Uganda

NU

NU

UA

Ucraina

NU

DA

HU

Ungaria

DA

NU

UY

Uruguay

NU

NU

UZ

Uzbekistan

NU

NU

VU

Vanuatu

NU

NU

VA

Vatican

NU

NU

VE

Venezuela

NU

NU

VN

Vietnam

NU

DA

YE

Yemen

NU

NU

ZM

Zambia

NU

NU

ZW

Zimbabwe

NU

NU

IL

Israel

NU

DA

ME

Muntenegru

NU

DA