22 Februarie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură

și Investiții Străine a unui drum, trecut din domeniul public al municipiului Alexandria, județul Teleorman, în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia

în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A.

a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 12 și 221 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine a unui drum, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut din domeniul public al municipiului Alexandria, județul Teleorman, în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 69/2012, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național în vederea reabilitării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., în condițiile legii.
Art. 2. —
Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. —

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 și 

338  bis  din  20  iulie  2000,  cu  modificările  și  completările ulterioare, se modifică și se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine,

Dan-Coman Șova

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

București, 10 aprilie 2013.
Nr. 174.

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui drum trecut din domeniul public al municipiului Alexandria, județul Teleorman, în domeniul public al statului, care se dă în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine,

precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării

de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

 

Denumirea drumului care se dă în administrare

Persoana juridică de la care

se dă în administrare sectorul de drum

Persoana juridică la care

se dă în administrare sectorul de drum

 

Caracteristici tehnice

 

Drum de centură

(stradă de categoria a III-a)

Consiliul Local

al Municipiului Alexandria, județul Teleorman

CUI 4652660

 

Departamentul pentru Proiecte

de Infrastructură și Investiții Străine

 

Lungime — 5,54 km

Suprafață — 38.780 mp