22 Februarie, 2018

MINISTERUL ECONOMIEI

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis

„Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creștere a competitivității produselor industriale”

Având  în  vedere  prevederile  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006—2013, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creștere a competitivității produselor industriale, în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. —
Se aprobă schema de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creștere a competitivității produselor industriale”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, Adrian Ciocănea, secretar de stat

 

București, 16 aprilie 2013.
Nr. 861.

ANEXĂ

 

SPRIJIN

acordat pentru implementarea Programului de creștere a competitivității produselor industriale

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

Art. 1. —
Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creștere a competitivității produselor industriale”, cu finanțare de la bugetul de stat.
Art. 2. —
(1) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 379/5 din 28 decembrie 2006.
(2) Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la    obligația    de    notificare    către    Comisia    Europeană,
Art. 3. —
Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

CAPITOLUL II

Obiectivul și scopul schemei de ajutor de minimis

Art. 4. —
Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis constă în sprijinirea dezvoltării durabile a operatorilor economici cu activitatea principală industrie prelucrătoare, conform secțiunii C pozițiile 1310—3320, sau/și recuperarea materialelor, conform secțiunii D pozițiile 3831—3832 inclusiv, din Clasificarea activităților din economia națională — CAEN, aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională — CAEN, în vederea realizării obiectivului general al Programului de creștere a competitivității produselor industriale, și anume creșterea competitivității produselor   realizate   de   întreprinderile   din   România,   în


în conformitate

cu

prevederile

Regulamentului

(CE)

conformitate cu principiile dezvoltării durabile și reducerea

nr. 1.998/2006.

 

 

 

 

decalajelor comparativ cu media Uniunii Europene.

Art. 5. —
Prezenta schemă de ajutor de minimis are ca scop creșterea competitivității produselor industriale prin sprijinul acordat operatorilor economici, de la bugetul de stat, pentru:
a) implementarea și certificarea sistemelor de management al calității și/sau a sistemelor de management al mediului și/sau schema de management de mediu și audit — EMAS;
b) implementarea și certificarea sistemelor de management al sănătății și siguranței ocupaționale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială și de igienă alimentară și/sau a sistemelor de management al securității informației;
c) dotarea și/sau modernizarea laboratoarelor de testare și etalonare existente, precum și acreditarea acestora, după caz;
d)  certificarea  voluntară  a  produselor  și/sau  obținerea etichetei ecologice pentru produse;
e) asimilarea de tehnologii și produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obținute în cadrul programelor de cercetare- dezvoltare finanțate din fonduri publice și aplicarea invențiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;
f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activități din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare a căror implementare va fi monitorizată;
g) organizarea și amenajarea în incinta operatorilor economici, în spațiile existente, de expoziții și/sau standuri de prezentare a produselor industriale;
h) înregistrarea și protejarea pe piața externă a mărcilor, desenelor și modelelor industriale românești.

CAPITOLUL III

Baza legală

Art. 6. —
Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu:
a) Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006;
b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2008;
c) Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creștere a competitivității produselor industriale.

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

Art. 7. —
Prezenta schemă de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor, inclusiv societăților cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare, așa cum s-a precizat la art. 4, precum și entităților din infrastructura conformității produselor industriale, asociațiilor profesionale și patronatelor de ramură, beneficiare de fonduri bugetare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.510/2008.
Art. 8. — Prezenta schema de ajutor de minimis nu se aplică pentru:
a) ajutoarele în favoarea activităților de export către terțe țări sau statele membre, și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
b) ajutoarele care favorizează utilizarea produselor naționale în detrimentul celor importate

CAPITOLUL V

Definiții

Art. 9. —
În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis următorii termeni se definesc astfel:
a) administrator al schemei de ajutor de minimis Ministerul Economiei, prin Direcția politici industriale, pentru gestionarea fondurilor destinate Programului de creștere a competitivității produselor industriale;
b) cheltuieli eligibile — cheltuielile aferente realizării activităților prevăzute la art. 5;
c) furnizor de ajutor de minimis Ministerul Economiei, prin Direcția generală buget, financiar contabilitate;
d) întreprinderi mici și mijlocii (IMM) — sunt acele întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Încadrarea în categoria IMM se va face în funcție de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome, legate și partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care a preluat prevederile Recomandării (CE) nr. 361 din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 124 din 20 mai 2003.
(i) în cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 si 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
(ii) în cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mică este întreprinderea care are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 10 milioane euro;
(iii) în cadrul categoriei de IMM, microîntreprinderea este întreprinderea care are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a două milioane euro;
e) rată de referință — este cea comunicată de Banca Națională a României pentru ziua în care a avut loc ședința Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumită în continuare Comisie, în care a fost acceptat proiectul;
f) Ghid — ghidul solicitantului — este documentul în care sunt         prezentate        toate    informațiile        necesare          accesării Programului de creștere a competitivității produselor industriale. g)  societate  cooperativă1)  —  o  asociație  autonomă  de persoane fizice și/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimțământului   liber   exprimat   de   acestea,   în   scopul promovării  intereselor  economice,  sociale  și  culturale  ale membrilor cooperatori, fiind deținută în comun și controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste;
h) societăți în dificultate — întreprinderile definite conform Comunicării Comisiei — Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004.
1) Conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Art. 10. —
(1) Pot beneficia de ajutorul de minimis operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registrul comerțului ca societăți comerciale sau ca societăți cooperative și care își desfășoară activitatea în România;
b) să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situații financiare anuale transmise și înregistrate la administrația teritorială a Ministerului Finanțelor Publice;
c) să nu se afle în stare de insolvență, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic, să nu le fi fost impusă nicio restricție asupra activității comerciale, să nu fie subiectul unor aranjamente între creditori sau să se afle într-o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege;
d) să nu înregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac excepție operatorii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, acordate prin convenții și/sau ordine conform prevederilor legale, și respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale;
e) reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;
f) să nu se afle în dificultate conform Comunicării Comisiei — Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate;
g) să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro;
h) să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;
i) să dețină resursele financiare necesare asigurării cofinanțării pentru implementarea proiectului;
j) să realizeze produse prelucrate pentru care există piață asigurată;
k) să aibă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de activități prevăzute la art. 5 lit. a)—c);
l) să prezinte sinteza rezultatelor cercetărilor și, după caz, copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și să demonstreze avantajele aplicării industriale a acestora, pentru activitățile prevăzute la art. 5 lit. e);
m) să prezinte certificatul de înregistrare a mărcilor, desenelor și a modelelor industriale la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și să demonstreze avantajele înregistrării acestora pe piețele externe pentru proiectele aferente activității prevăzute la art. 5 lit. h);
n) alte condiții specificate în Ghid, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.
(2) Beneficiarii activităților de la art. 5 sunt următorii:
a) pentru activitățile de la lit. a) și d) — întreprinderi mari și societăți cooperative mari;
b) pentru activitățile de la lit. b), e), g) și h) — micro- întreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari și societăți cooperative, indiferent de mărime;
c) pentru activitățile de la lit. c) — întreprinderi mari, societăți cooperative mari și entități din infrastructura conformității produselor industriale;
d) pentru activitățile de la lit. f) pot fi și asociații profesionale sau patronate de ramură, care îndeplinesc condițiile de la alin. (1).
Art. 11. —
Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumită în continuare Comisie, înainte de acordarea ajutorului de minimis. Comisia va asigura publicitatea listei documentelor ce dovedesc îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a altor condiții specifice, după caz.

CAPITOLUL VII

Criterii de eligibilitate a proiectelor

Art. 12. —
Pentru a fi eligibil în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
a) să se încadreze în categoriile de activități prevăzute la art. 5;
b) să conțină etapele proiectului, precum și structura de finanțare pe etape;
c) să asigure implementarea proiectului în maximum 24 de luni de la încheierea contractului de finanțare;
d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului;
e) dimensiunea finanțării solicitate, pentru activitățile menționate la art. 5 trebuie să se încadreze în următoarele limite, din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv:
— 50% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, și 50% cofinanțare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitățile prevăzute la art. 5 lit. a)—f);
— 30% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, și 70% cofinanțare din surse proprii ale beneficiarilor pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. g);
— 45% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, și 55% cofinanțare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. h);
f) să se încadreze în condițiile specificate în contractul de finanțare.

CAPITOLUL VIII

Criterii de selecție a proiectelor

Art. 13. —
Evaluarea și selecția proiectelor se vor efectua de către Comisie, al cărei regulament de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al ministrului economiei. Condițiile de eligibilitate ale solicitanților și criteriile de eligibilitate ale proiectelor  sunt  cele  prevăzute  în  Hotărârea  Guvernului nr. 1.510/2008 și vor fi detaliate în Ghidul solicitantului.

CAPITOLUL IX

Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

Art. 14. —
(1) Măsurile de sprijin se acordă în baza unei cereri de finanțare, însoțită de documentele solicitate și prezentate în Ghidul solicitantului.
(2) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis constau în alocări financiare nerambursabile din fonduri bugetare.
(3) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa în scris operatorii economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme de ajutor de minimis și caracterul de minimis al acestuia2).
2) Așa cum este prevăzut la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.
Art. 15. — În cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi finanțate exclusiv proiectele care au ca obiect activitățile menționate la art. 5.
Art. 16. — Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, așa cum este prevăzut la art. 12, este de 50% pentru activitățile prevăzute la art. 5 lit. a)— f), 30% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. g) și, respectiv, 45% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. h), indiferent de beneficiar.
Art. 17. —
(1) Beneficiarul de ajutor de minimis în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis trebuie să facă dovada unei contribuții de — 50% pentru activitățile prevăzute la art. 5 lit. a)—f), 70% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. g) și, respectiv, 55% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. h) — din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, contribuție asigurată de solicitant fie din resurse proprii, fie prin surse atrase, într-o formă liberă de ajutor de stat și confirmată printr-o declarație pe propria răspundere la depunerea proiectului la registratura Ministerului Economiei.
(2) Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis.
Art. 18. —
(1) Activitățile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au fost solicitate prin proiect, au fost acceptate de Comisie și au fost consemnate în contractul de finanțare dintre Ministerul Economiei și beneficiar și au fost inițiate după semnarea contractului de finanțare.
(2) Ajutorul de minimis va fi acordat după ce beneficiarul a depus cererea de rambursare, însoțită de documentele justificative prevăzute în Ghidul solicitantului.
(3) Ajutoarele plătibile în mai multe etape vor fi rambursate pe baza prezentării de documente de plată, corect întocmite și, după caz, până la nivelul maxim prevăzut în contract, pentru fiecare etapă.

CAPITOLUL X

Reguli privind cumulul ajutoarelor de minimis

Art. 19. —
(1) Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, beneficiarul va da o declarație privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal și alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare.
(2) Comisia va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse  comunitare,  nu  depășește  echivalentul  în  lei  a 200.000 euro.
(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate  unui  operator  economic  pe  o  perioadă  de  3  ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depășește echivalentul în lei a 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește acest plafon.
(4) Comisia va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleași cheltuieli eligibile, pe baza declarației pe propria răspundere, dată de beneficiar.
Art. 20. — Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleași cheltuieli eligibile. Dacă acest cumul conduce la o intensitate a ajutorului care depășește nivelul intensității fixat în conformitate cu prevederile unui regulament de exceptare în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană, ajutorul de minimis nu se va acorda.

CAPITOLUL XI

Cheltuielile eligibile

Art. 21. —
(1) Programul finanțează cheltuielile eligibile, pentru cheltuielile menționate la art. 5, numai pentru activitățile și echipamentele legate direct de tema proiectului, astfel:
1. Pentru proiectele privind implementarea și certificarea sistemului de management al calității (conformarea cu SR EN ISO 9001:2001 și ISO TS 16949:2002) se finanțează:
a) activități legate de instruirea personalului în domeniul calității, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanții managementului pentru calitate, auditorul/auditori intern/interni și personalul implicat;
b) consultanță pentru elaborarea manualului calității și/sau procedurilor și implementarea sistemului pe niveluri;
c) tehnica de calcul, soft și hard pentru urmărire, aparatură și dispozitive de măsurare, control și monitorizare a proceselor și produselor;
d) cheltuielile aferente activității de evaluare și certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.
2. Pentru proiectele privind implementarea și certificarea sistemului de management de mediu (conformarea cu SR EN ISO 14001:2005) se pot acoperi cheltuieli privind:
a) analiza situației actuale, instruirea personalului în domeniul managementului de mediu, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanții managementului de mediu, auditorul/auditorii intern/interni și personalul implicat;
b) consultanță pentru elaborarea manualului și/sau procedurilor și implementarea sistemului pe niveluri;
c) tehnica de calcul, soft și hard pentru urmărire, aparatură și dispozitive de măsurare, control, monitorizare și analiză a emisiilor, precum și echipamente pentru rezolvarea problemelor de mediu, în baza Programului de conformare negociat cu Agenția teritorială de mediu, ca parte integrantă a autorizației de mediu;
d) cheltuielile aferente activității de evaluare și certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.
3. Pentru proiectele privind schema de management și audit EMAS [conformarea cu legislația europeană și națională în domeniu, respectiv Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS), Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea    aplicării    prevederilor    Regulamentului    (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei și Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.086/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu și audit — EMAS]:
a) costurile necesare pentru îndeplinirea cerințelor în vederea obținerii înregistrării EMAS și de verificare și validare a informațiilor de către verificatorii de mediu în procesul de evaluare a performanțelor de mediu ale organizației;
b) cheltuielile pentru obținerea înregistrării EMAS acordate de către Comitetul consultativ EMAS.
4. Pentru proiectele privind implementarea și certificarea sistemelor de management al sănătății și siguranței ocupaționale, a sistemelor de management pentru responsabilitate  socială  și  de  igienă  alimentară  și/sau  a sistemelor    de    management    al    securității    informației (conformarea   cu   SR   OHSAS   18001:2008   și   ISO   CEI 17799:2005) se acoperă cheltuieli pentru:
a) analiza situației actuale, instruirea personalului în domeniul managementului specific, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanții managementului de sistem, auditorul/auditorii intern/interni și personalul implicat;
b) consultanță pentru elaborarea manualului și/sau procedurilor și implementarea sistemului pe niveluri;
c) tehnică de calcul, soft și hard pentru urmărire;
d) efectuarea unor dotări specifice privind încadrarea societății în cerințele standardelor respective, ce vor fi detaliate în Ghid;
e) cheltuielile aferente activității de evaluare și certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.
5. Pentru proiectele privind dotarea laboratorului și/sau modernizarea laboratoarelor de testare și etalonare existente se acoperă cheltuieli privind:
a) achiziționarea și instalarea de instrumente, echipamente și aparatură pentru determinări specifice produselor și activităților realizate, inclusiv echipamente IT și programe informatice specifice, achiziționarea de mobilier specific laboratoarelor, cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziționate;
b) compartimentări în spații existente, placări cu gresie și faianță, izolații, climatizare, instalații aferente funcționării laboratorului (apă, aer, gaze, electricitate);
c) cheltuieli pentru obținerea de acorduri, avize, autorizații;
d)  conformarea  cu  cerințele  standardului  SR  EN  ISO 17025:2005 în cazul în care se dorește acreditarea laboratorului, consultanță pentru elaborarea documentației, cheltuieli aferente acreditării în baza contractului încheiat cu organismul de acreditare (dacă este cazul).
6. Pentru proiectele privind certificarea voluntară a produselor și/sau obținerea etichetei ecologice pentru produse se acoperă cheltuieli legate de:
a) costuri legate de încercări de laborator efectuate în vederea certificării;
b) costul produselor supuse verificării în scopul certificării, atunci când în timpul testării produsele sunt distruse;
c) costurile cu tehnica de calcul necesară producției, reglării și verificării produselor și echipamentelor supuse verificărilor de certificare;
d) cheltuieli legate de testarea produselor în vederea îndeplinirii criteriilor de acordare a etichetei ecologice pe grupe de produse — analize, teste și alte încercări necesare (pentru produsele a căror procedură de acordare a etichetei ecologice este stabilită prin legislația europeană și națională), inclusiv costul produselor supuse verificării dacă acestea sunt distruse în timpul testării;
e) consultanță pentru elaborarea documentelor, tarife pentru obținerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;
f) cheltuieli legate de activitatea de evaluare și certificare a produselor aflate în fabricație, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.
7. Pentru proiectele privind asimilarea de tehnologii și produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obținute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice și aplicarea invențiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci se acoperă cheltuieli legate de:
a) asimilarea de tehnologii și produse noi, achiziționarea de echipamente, componente/subansamble și/sau materiale, precum și costurile cu manopera pentru realizarea de echipamente și/sau instalații;
b) cheltuieli de construcții-montaj pentru echipamente și/sau instalații necesare asimilării de tehnologii și produse noi;

c) asistența tehnică pentru asimilarea de tehnologii și produse noi, costuri privind testările și punerea în funcțiune.

8. Pentru proiectele privind efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activități din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare- viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată, se acoperă cheltuieli legate de:

a) activități de documentare și pregătirea datelor;

b) consultanță cu firme specializate în întocmirea analizelor 

(dacă este cazul).

9. Pentru proiectele privind organizarea și amenajarea în incinta operatorilor economici, în spațiile existente, de expoziții și/sau standuri de prezentare a produselor industriale se acoperă cheltuieli legate de:

a) pregătirea spațiului de expunere existent, organizarea și amenajarea standurilor de prezentare;

b) costuri legate de prezentarea produselor (mobilier specific, calculator, videoproiector, ecran, aparat de fotografiat, cameră video).

10. Pentru proiectele privind înregistrarea și protejarea pe piața externă a mărcilor, desenelor și modelelor industriale românești se acoperă cheltuieli legate de activitățile de înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor industriale românești pe diverse piețe.

(2) Toate cheltuielile eligibile vor fi considerate fără TVA.

CAPITOLUL XII

Durata de aplicare a schemei de ajutor de minimis

Art. 22. —
Prezenta schemă de ajutor de minimis intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la 31 decembrie 2013, în limita bugetului alocat.

CAPITOLUL XIII

Bugetul schemei de ajutor de minimis

Art.  23.  —  
Bugetul  total  estimat  al  schemei  de  ajutor de minimis este de 8.000.000 lei. Repartiția estimativă pe ani este următoarea:

— lei —

Nr. crt.

 

Anul

 

Suma prevăzută

1.

2013

8.000.000

2.

TO T A L:

8.000.000

 

Art. 24. — Numărul estimat al beneficiarilor prezentei scheme de ajutor de minimis de finanțare este 1.100.

CAPITOLUL XIV

Modalitatea de derulare a schemei de ajutor de minimis

 

Art. 25. —
Comisia este responsabilă de administrarea prezentei scheme de ajutor de minimis, urmând să asigure derularea acesteia și fiind răspunzătoare pentru buna ei desfășurare, sub coordonarea Ministerului Economiei, în calitate de furnizor de ajutor de minimis.

Art. 26. —
Procedura de implementare și derulare a schemei de ajutor de minimis se desfășoară după cum urmează:

a) lansarea cererii de propuneri de proiecte;

b) primirea și înregistrarea cererilor de finanțare;

c) verificarea administrativă, respectiv conformitatea cererilor și a documentelor însoțitoare;

d) verificarea eligibilității beneficiarilor și proiectelor, în ordinea înregistrării acestora la registratura Ministerului Economiei;
e) selecția proiectelor de către Comisie;
f) întocmirea și semnarea contractelor de finanțare;
g) demararea implementării proiectelor;
h) depunerea cererii/cererilor de rambursare, însoțită/e de documentele justificative pentru etapa/etapele efectuată/e;
i) acordarea finanțării nerambursabile — se face de către Direcția politici industriale și Direcția generală buget, financiar contabilitate, numai pe bază de documente justificative și după verificarea cheltuielilor;
j) monitorizarea derulării proiectelor conform prevederilor contractuale;
k) verificarea la operatorii economici beneficiari a implementării proiectelor, conform prevederilor contractuale.
Art. 27. —
Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă de ajutor de minimis, solicitantul va depune la registratura Ministerului Economiei o cerere de finanțare, însoțită de documentele solicitate, menționate în Ghidul solicitantului.
Art. 28. —
(1) Cererea de finanțare va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că sunt îndeplinite condițiile pentru a nu fi considerat societate în dificultate, conform Comunicării Comisiei — Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate.
(2) Solicitantul va depune, de asemenea, o declarație pe propria răspundere, referitoare la alte ajutoare de stat sau de minimis acordate pentru aceleași cheltuieli eligibile. Administratorul schemei are obligația de a verifica respectarea regulii de minimis.
(3) Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligația de a verifica îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât și cele referitoare la proiectul ce a fost depus spre finanțare.
Art. 29. —
Detalierea modalității de implementare a prezentei scheme de ajutor de minimis se va realiza prin Ghidul solicitantului, acesta fiind publicat pe site-ul www.minind.ro al Ministerului Economiei.
Art. 30. —
Data de la care se pot depune cererile de finanțare și documentele justificative va fi anunțată pe site-ul www.minind.ro al Ministerului Economiei.

 

CAPITOLUL XV

Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis

Art. 31. —
Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul www.minind.ro al Ministerului Economiei.
Art. 32. —
Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis se fac în  conformitate  cu  legislația  comunitară  și  cu  prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.
Art. 33. —
Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme de ajutor de minimis. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.
Art. 34. —
(1) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de minimis sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
(2) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat3, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.
(3) În cazul în care există îndoieli cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.
(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
(5) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.
Art. 35. —
Pe baza unei cereri scrise furnizorul va transmite 
Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
Art. 36. —
Comisia are obligația de a pune la dispoziția Direcției generale buget, financiar contabilitate, în formatul și în termenul solicitat de către aceasta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și 
monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 32—35.
3 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.