19 Februarie, 2018

 

ACORD

privind RACVIAC — Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securității

 

Preambul

Statele participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est — (SEECP), părți la acest acord (denumite în continuare părți), reamintind Acordul dintre Guvernul Republicii Croația și Guvernul Republicii Federale Germania privind crearea Centrului Regional pentru Verificarea Controlului Armamentelor și Asistență pentru Implementare (RACVIAC), semnat la Zagreb la 8 martie 2001, reamintind că, în conformitate cu articolul 1 paragraful (4) al acelui acord, Republica Italiană a aderat la acel acord la 21 august 2002, precum și Republica Turcia, la 15 septembrie 2004, reamintind deciziile și deliberările Grupului Consultativ Multinațional (denumit în continuare MAG) asupra viitorului statut juridic și noii strategii a Centrului Regional pentru Verificarea Controlului Armamentelor și Asistență pentru Implementare (RACVIAC), conștiente de eforturile depuse pentru stabilirea unei cooperări regionale mai strânse și hotărâte să contribuie la întărirea implicării regionale, pregătite să coopereze îndeaproape cu Consiliul de Cooperare Regională (RCC) și cu toate celelalte inițiative și aranjamente regionale, întrucât este în responsabilitatea și datoria tuturor statelor din Europa de Sud-Est să sprijine dialogul și cooperarea pe probleme de securitate în Europa de Sud-Est printr-un parteneriat convenit între ele, precum și cu partenerii lor internaționali, convinse de necesitatea reorganizării Centrului Regional pentru Verificarea Controlului Armamentelor și Asistență pentru Implementare (RACVIAC), pentru a contribui la deschiderea activităților RACVIAC pentru toate părțile pregătite să respecte prevederile acestui acord,
Armamentelor și Asistență pentru Implementare (RACVIAC), modernizat și reorganizat, și să valorifice progresele și realizările RACVIAC de până în prezent, au convenit următoarele:

TITLUL I

Constituirea, misiunea și activitățile

ARTICOLUL 1

Constituirea

1. Părțile, prin prezentul acord, înființează RACVIAC — Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securității (denumit, în continuare, RACVIAC).
2. RACVIAC este succesorul de drept al Centrului Regional pentru Verificarea Controlului Armamentelor și Asistență pentru Implementare (RACVIAC) înființat prin Acordul dintre Guvernul Republicii Croația și Guvernul Republicii Federale Germania privind crearea Centrului Regional pentru Verificarea Controlului Armamentelor și Asistență pentru Implementare (RACVIAC), adoptat la Zagreb la 8 martie 2001, la care a aderat Republica Italiană la 21 august 2002 și Republica Turcia la 15 septembrie 2004.
3. RACVIAC — Centrul pentru Cooperare în domeniul Securității este o organizație academică, internațională, independentă, nonprofit, cu implicare regională.

ARTICOLUL 2

Misiunea

Misiunea RACVIAC este de a sprijini dialogul și cooperarea privind aspectele de securitate în Sud-Estul Europei printr-un parteneriat între părți și partenerii lor internaționali.

ARTICOLUL 3

Domeniul de activitate

RACVIAC își va îndeplini misiunea, în primul rând, prin promovarea:
a) dialogului în domeniul securității și reformei sectorului de securitate, controlul armamentelor, precum și în domeniul măsurilor de creștere a încrederii și securității;
b) sinergiei cu alte organizații și instituții cum ar fi NATO, UE, OSCE, precum și cu parteneri bilaterali asupra tuturor aspectelor de interes și preocupare reciproce;
c) cooperării strânse cu RCC și toate celelalte inițiative și aranjamente regionale;
d) dialogului cu societatea civilă, academică și formatorii de opinie;

TITLUL II

Membrii RACVIAC

ARTICOLUL 4

Membrii

1. Părțile la acest acord sunt membrii RACVIAC.
2. Membrii vor detașa personal pentru secretariat și vor face contribuții financiare la bugetul RACVIAC în conformitate cu reglementările financiare.
3. Postul de președinte al MAG și cel de director vor fi exclusiv deschise pentru detașare de către membri. Alte posturi superioare, deschise procedurii de detașare exclusivă de către membri, vor fi definite prin decizie separată a MAG.

ARTICOLUL 5

Membrii asociați

1. Statutul de membru asociat va fi deschis la solicitarea scrisă a oricărui stat care își exprimă disponibilitatea de a coopera cu RACVIAC și de a contribui la activitățile sale.
2. MAG va decide în privința cererii.
3. Statutul de membru asociat va implica detașarea de personal și/sau contribuție financiară și/sau contribuție în natură la operațiunile RACVIAC.
4. Statutul de membru asociat poate fi suspendat sau terminat prin decizie a MAG, în conformitate cu prevederile acestui acord.
5. Membrii asociați pot fi prezenți la reuniunile MAG și pot participa la lucrările acestuia, după caz.

ARTICOLUL 6

Observatorii

1. Alte state interesate, precum și organizații internaționale, organizații și instituții neguvernamentale pot participa la RACVIAC ca observatori, după aprobarea MAG.
2. MAG decide referitor la cererile de a deveni observator la RACVIAC.
3. Statutul de observator poate fi suspendat sau terminat prin decizie a MAG, în conformitate cu prevederile acestui acord.
4. Observatorii la RACVIAC pot fi prezenți la reuniunile MAG și pot participa la lucrările acestuia, dar nu vor avea drept de vot.

TITLUL III

Organizarea și structura RACVIAC

ARTICOLUL 7

MAG

1.  MAG  este  singurul  organ  cu  putere  de  decizie  al RACVIAC.
2. MAG acționează ca un comitet de conducere al RACVIAC. MAG va da instrucțiuni pentru asigurarea funcționării și dezvoltării RACVIAC.

ARTICOLUL 8

Structura MAG

1. MAG va fi format din câte un reprezentant al fiecărui membru.
2. MAG își desemnează președintele pentru o perioadă de un an, care poate fi prelungită de MAG pentru încă un an. Cu excepția unei posibile perioade de suprapunere, președintele MAG și directorul RACVIAC nu pot fi reprezentanți ai aceluiași stat.
3. Directorul RACVIAC va fi consultant permanent al MAG, va participa la reuniunile MAG și va avea dreptul de a înainta propuneri MAG.

ARTICOLUL 9

Procedurile

1. MAG se va reuni în mod obișnuit de două ori pe an.
2. Alte reuniuni pot fi ținute dacă președintele apreciază astfel necesar sau la solicitarea a cel puțin 1/3 din membrii MAG.
3. MAG poate lua decizii atunci când sunt prezenți mai mult de jumătate din membri. Deciziile MAG sunt luate prin consens de către membrii prezenți. Consensul este înțeles ca absența obiecțiilor.
4. Dacă o decizie MAG este solicitată între reuniunile MAG și nu poate fi amânată până la următoarea reuniune MAG, poate fi aplicată procedura tăcerii. Procedura prevăzută la subparagraful 3 al acestui articol va fi, de asemenea, aplicată pentru adoptarea unei decizii prin procedura tăcerii.
5. Un membru nu poate fi reprezentat de către un alt membru la reuniunile MAG.
6. Personalul RACVIAC poate participa la reuniunile MAG la solicitarea MAG sau a directorului.
7. Reprezentanți ai statelor, organizațiilor regionale sau internaționale, organelor ori persoanelor individuale pot fi invitați prin intermediul președintelui MAG, după consultarea cu membrii, ca invitați speciali pentru a se adresa MAG sau pentru a informa MAG cu privire la anumite domenii de interes.

ARTICOLUL 10

Sarcinile MAG

MAG decide:
1. asupra liniilor directoare generale pentru funcționarea RACVIAC;
2. asupra evaluării măsurilor întreprinse, propunerilor făcute și rapoartelor înaintate de către director și evaluează progresele RACVIAC;
3. asupra desemnării președintelui MAG și a directorului RACVIAC;
4. asupra adoptării termenilor de referință (TOR) MAG, precum și asupra amendamentelor la TOR MAG și la toate celelalte reglementări necesare activității sale și activității RACVIAC;
5. asupra implementării bugetului pe anul curent;
6. asupra bugetului pentru următorul an fiscal;
7. asupra raportului de audit anual;
8. asupra planului anual, inclusiv activitățile propuse a fi desfășurate, finanțarea acestora și resursele necesare;
9.  asupra  politicii  de  resurse  umane  pentru  personalul RACVIAC;
10. asupra schimbărilor privind structura de ansamblu a organizației și organigrama;
11. asupra negocierii și semnării memorandumurilor de înțelegere sau a documentelor politice cu terțe părți și autorizează președintele MAG sau directorul RACVIAC să semneze aceste documente;
12. asupra datei și locului reuniunilor MAG și aprobă minutele acestor reuniuni;
13. asupra oricăror altor aspecte pe care le consideră relevante.

ARTICOLUL 11

Secretariatul

1. RACVIAC va avea un secretariat, care este organul executiv al RACVIAC, condus de un director. Secretariatul va asista MAG și organele sale subsidiare în îndeplinirea funcțiilor lor. Acesta va îndeplini sarcinile prevăzute în acest acord. Acesta va îndeplini alte funcții încredințate prin acest acord, precum și acele funcții delegate de către MAG.
2. Secretariatul, inter alia:
a) va pregăti și va înainta MAG proiectul de buget și planul anual ale organizației;
b) va pregăti și va înainta MAG proiectul de raport al organizației asupra implementării acestui acord și al altor rapoarte solicitate de MAG;
c) va oferi sprijin administrativ și tehnic MAG și organelor sale subsidiare;
d) va adresa și va primi comunicări în numele organizației către/de la membri, membri asociați și observatori asupra aspectelor relevante referitoare la implementarea acestui acord.
3. Secretariatul va informa MAG asupra oricăror probleme care apar în privința îndeplinirii funcțiilor sale privind implementarea acestui acord care i-au ajuns la cunoștință și pe care nu le-a putut soluționa sau clarifica prin consultări cu membrii, membrii asociați sau observatorii implicați.
4. Secretariatul va fi responsabil să se asigure de îndeplinirea acelor îndatoriri care ar putea fi necesare pentru funcționarea adecvată a RACVIAC.

ARTICOLUL 12

Directorul

1. Directorul va fi numit de către MAG la recomandarea membrilor, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit o singură dată pentru un nou mandat.
2. Directorul va fi responsabil față de MAG pentru numirile personalului și pentru organizarea și funcționarea Secretariatului. Numai cetățenii statelor membre vor putea îndeplini funcția de director.
3. Directorul este șeful Secretariatului și acționează drept consultant permanent al MAG în conformitate cu articolul 8 paragraful 3.
4. Directorul este responsabil pentru asigurarea funcționării eficiente și uniforme a RACVIAC. Directorul raportează și este răspunzător în fața MAG.

 

ARTICOLUL 13

Personalul și recrutările

1. Organizarea RACVIAC va fi structurată și aprobată de către MAG pentru a oferi cel mai eficient, eficace și flexibil răspuns la cerințele statelor MAG. Organizarea sa va oferi o structură care să fie condusă regional și autosuficientă din punct de vedere administrativ și logistic.
2. Personalul RACVIAC include directorul, directorul adjunct, personalul detașat și alt personal tehnico-administrativ al Secretariatului.
3. RACVIAC este încadrat în principal cu personal detașat, care este deschis coordonării și cooperării, competent în identificarea de soluții multilaterale și care are o pregătire, experiență și cunoștințe suficiente pentru îndeplinirea cerințelor din fișa postului. Dacă posturile sunt rezervate exclusiv statului gazdă, Republica Croația, ca stat gazdă, va asigura durabil personal detașat.
4. Observatorii, organizațiile internaționale, organizațiile și instituțiile neguvernamentale pot detașa personal și/sau desemna personal pentru proiecte specifice cu caracter temporar, pe baza unei decizii a MAG.
5. Reglementările vor include reguli, principii și proceduri referitoare la selecția personalului, recrutarea acestuia, clasificarea posturilor și funcționarea eficientă a Secretariatului RACVIAC, în vederea îndeplinirii obiectivelor acestui acord.

ARTICOLUL 14

Condiții de angajare

1. MAG va elabora, prin decizie, reglementările de personal ale RACVIAC. Acestea vor reflecta, cel puțin, următoarele principii:
a) Cetățenii tuturor membrilor și membrilor asociați vor avea acces egal la angajarea în RACVIAC, dacă nu este menționat altfel în acest acord. Recrutarea va fi ghidată de necesitatea îndeplinirii corespunzătoare a responsabilităților Secretariatului.
b) Selecția, promovarea și toate celelalte aspecte legate de managementul personalului se vor face în conformitate cu principiul meritocrației și respectând cerințele de obiectivitate, transparență, diversitate și reprezentare pentru toți membrii.
2. Soluționarea disputelor legate de personal va fi realizată de către un Grup de arbitri, care va fi creat printr-o decizie separată a MAG.

ARTICOLUL 15

Imparțialitatea

1. În îndeplinirea îndatoririlor, directorul și personalul Secretariatului nu vor solicita și nu vor primi instrucțiuni din partea niciunui membru MAG ori al vreunui stat sau autoritate externă de MAG.
2. Fiecare membru, membru asociat sau observator va respecta caracterul exclusiv internațional al responsabilităților directorului și ale celorlalți membri ai personalului și nu va căuta să îi influențeze în îndeplinirea responsabilităților lor.

TITLUL IV

Managementul financiar

ARTICOLUL 16

Finanțarea

1. RACVIAC va fi finanțat prin contribuții anuale regulate ale membrilor, precum și prin contribuții voluntare, donații și alte surse.
2. Scala de distribuție a contribuțiilor și calendarul de transfer al contribuțiilor membrilor vor fi definite în cadrul reglementărilor financiare.

ARTICOLUL 17

Bugetul anual

1. Bugetul RACVIAC va fi stabilit pe baze anuale, iar conținutul său va fi definit în cadrul reglementărilor financiare.
2. Bugetul anual prezintă venitul total și cheltuielile totale pentru anul respectiv. Bugetul anual va fi echilibrat, veniturile anuale totale acoperind întotdeauna cheltuielile anuale totale. Nu este permis ca RACVIAC să se îndatoreze, decât dacă este astfel decis de MAG.
3. Autoritatea decizională finală pentru bugetul anual este MAG, pe baza propunerilor înaintate de directorul RACVIAC, prezentate anticipat, însă nu mai târziu de 90 de zile înainte de începerea anului fiscal al RACVIAC.

ARTICOLUL 18

Raportarea financiară

1. Directorul va prezenta MAG rapoarte anuale asupra execuției bugetului anual. Raportul va face obiectul aprobării MAG.
2. Un audit va fi realizat anual de către auditori independenți asupra executării bugetului anual. Raportul de audit va face obiectul aprobării MAG. Raportul de audit va fi făcut public ulterior.
3. MAG va decide asupra auditorilor externi independenți, precum și asupra auditului extraordinar care poate fi propus de către oricare membru MAG.

TITLUL V

Capacitate juridică, privilegii și imunități

ARTICOLUL 19

Sediul RACVIAC

1. RACVIAC va avea sediul în Republica Croația.
2.  Un  acord  de  sediu  va  fi  încheiat  între RACVIAC  și Guvernul Republicii Croația.
3. Limba oficială de lucru va fi limba engleză

ARTICOLUL 20

Capacitatea juridică

1. RACVIAC va beneficia de capacitatea juridică de a încheia acorduri internaționale cu state și organizații internaționale atât cât va fi necesar pentru exercitarea funcțiilor și îndeplinirea obiectivelor sale.
2. Acesta va avea capacitatea de a încheia contracte și de a participa la proceduri legale, inclusiv de a achiziționa și de a dispune de bunuri mobile și imobile.

ARTICOLUL 21

Privilegiile și imunitățile RACVIAC

RACVIAC, sediul și bunurile sale vor beneficia în Republica Croația, ca stat gazdă, de un statut egal cu cel acordat misiunilor diplomatice prin Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice din 18 aprilie 1961.

ARTICOLUL 22

Privilegiile și imunitățile personalului

1. Directorul, directorul adjunct, precum și soții lor și membrii lor de familie care locuiesc împreună cu ei vor beneficia pe teritoriul Republicii Croația, ca stat gazdă, de un statut egal cu cel acordat agenților diplomatici, soților lor și membrilor de familie care locuiesc împreună cu ei, potrivit Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 18 aprilie 1961.
2. Toți ceilalți membri ai personalului RACVIAC, soții lor și membrii lor de familie care locuiesc împreună cu ei vor beneficia pe teritoriul Republicii Croația, ca stat gazdă, de un statut egal cu cel acordat personalului tehnic și administrativ, soților lor și membrilor de familie care locuiesc împreună cu ei, potrivit Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 18 aprilie 1961. În special, aceștia vor beneficia de dreptul de a importa bunuri necesare pentru gospodăria lor, precum și de a importa sau cumpăra un vehicul cu motor pentru folosința lor personală, exceptate de la plata taxelor vamale și taxei pe valoare adăugată (TVA), în decursul unui an de la data preluării misiunii în Republica Croația, așa cum este prevăzut în legislația națională.
3. Dacă un membru al personalului RACVIAC este cetățean sau rezident permanent al Republicii Croația, ca stat gazdă, acesta/aceasta va beneficia totuși, pe teritoriul Republicii Croația, de imunitate în privința acțiunilor întreprinse în capacitate oficială. Această prevedere nu se aplică personalului recrutat potrivit paragrafului 4 al acestui articol.
4. RACVIAC poate recruta pe plan local personalul auxiliar necesar, în conformitate cu prevederile legislației naționale a Republicii Croația.

 

TITLUL VI

Dispoziții finale

ARTICOLUL 23

Amendamente

1. Acest acord poate fi amendat la propunerea oricărei părți.
2. Orice astfel de propunere va fi comunicată tuturor celorlalte părți de către depozitar pentru evaluare și aprobare.
3. Părțile vor notifica depozitarul în cel mai scurt timp cu privire la acceptarea amendamentelor propuse la acest acord.
4. Amendamentele adoptate prin consens în conformitate cu paragraful 3 vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 27.

ARTICOLUL 24

Valabilitatea

Prezentul acordul este încheiat pentru o perioadă nedeterminată de timp.

 ARTICOLUL 25

Rezerve

Nicio rezervă nu poate fi făcută la acest acord.

ARTICOLUL 26

Retragerea

 

1. O parte la acest acord se poate retrage de la acest acord prin notificare scrisă adresată depozitarului. O astfel de notificare nu poate intra în vigoare înainte de încheierea anului financiar al RACVIAC în care notificarea a fost primită de către depozitar.
2. O parte la acest acord nu poate fi exceptată, datorită retragerii sale, de la îndatoririle financiare acumulate în perioada în care era parte la acord.
3. O parte la acest acord care s-a retras de la prezentul acord poate ulterior solicita să adere la acest acord în conformitate cu articolul 28 sau să devină observator în conformitate cu articolul 6.

ARTICOLUL 27

Intrarea în vigoare

 

1. Acest acord va face obiectul ratificării, acceptării sau aprobării de către statele semnatare, în conformitate cu reglementările lor legale.
2. Acest acord va fi deschis pentru semnare la data de
14 aprilie 2010 și va rămâne deschis pentru semnare pentru două luni după aceea.
3. Acest acord va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmează datei la care al cincilea dintre statele care au semnat acest acord a depus la depozitar instrumentul de ratificare, acceptare sau aprobare.
4. Pentru statul semnatar care ratifică, acceptă sau aprobă acest acord după data intrării lui în vigoare, în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, acest acord va intra în vigoare pentru acest stat în prima zi a lunii ce urmează datei de depunere la depozitar a instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare

ARTICOLUL 28

Aderarea

1. După intrarea în vigoare a acestui acord orice stat nesemnatar, participant la SEECP, poate adera la acest acord.
2. Deschiderea acestui acord pentru aderarea statelor, în afara statelor participante la SEECP, va face obiectul unei decizii separate a MAG.
3. Pentru statul care aderă în conformitate cu paragrafele 1 și 2 ale acestui articol, acordul va intra în vigoare în prima zi după data de depunere la depozitar a instrumentului de aderare.

ARTICOLUL 29

Dispoziții tranzitorii

1. Toate deciziile trecute ale Centrului Regional pentru Verificarea Controlului Armamentelor și de Asistență pentru Implementare în vigoare la data intrării în vigoare a acestui acord vor fi considerate ca fiind decizii ale RACVIAC — Centrul pentru Cooperare în domeniul Securității, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor acestui acord.
2. La data intrării în vigoare a acestui acord toate proprietățile care aparțin Centrului Regional pentru Verificarea Controlului Armamentelor și Asistență pentru Implementare (RACVIAC) vor fi transferate către RACVIAC.
3. Toate statele care sunt membrii asociați ai Centrului Regional de Asistență pentru Implementarea și Verificarea Controlului Armamentelor (RACVIAC) vor beneficia de acel statut așa cum este definit în acest acord, dacă acestea nu informează altfel.
4. Toate statele, organizațiile și instituțiile internaționale care sunt observatori ai Centrului Regional pentru Verificarea Controlului Armamentelor și Asistență pentru Implementare (RACVIAC) vor beneficia de acel statut așa cum este definit în acest acord, dacă acestea nu informează altfel.

ARTICOLUL 30

Soluționarea disputelor

În cazul unei dispute între două sau mai multe părți sau între o parte și RACVIAC referitoare la interpretarea și aplicarea acestui acord, părțile implicate vor căuta o soluție prin consultări și negocieri reciproce. Dacă astfel de dispute nu sunt soluționate în decurs de 6 luni, părțile implicate vor înainta disputa către MAG pentru evaluare și acțiune corespunzătoare.

ARTICOLUL 31

Depozitarul

Guvernul Republicii Croația va fi depozitarul prezentului acord.
Drept care subsemnații autorizați în mod corespunzător au semnat prezentul acord.
Adoptat la Budva, Muntenegru, la 14 aprilie 2010, într-un singur exemplar original în limba engleză.


Pentru Republica Albania
Pentru Bosnia și Herțegovina
Pentru Republica Bulgaria
Pentru Republica Croația
Pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei1
Pentru Republica Elenă

Pentru Republica Moldova Pentru Muntenegru Pentru România

Pentru Republica Serbia

Pentru Republica Turcia


 

 

 

 

 

 

 

 

1 Turcia a recunoscut Republica Macedonia cu numele său constituțional.