19 Ianuarie, 2018

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT

privind activitățile desfășurate de către Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în anul 2012

 

Cuprins:

Cap. I. Informații generale
Cap. II. Activitatea de control al finanțării activității partidelor politice din anul 2012
Cap. III. Activitatea de control al finanțării campaniilor electorale desfășurate în anul 2012
3.1. Alegerea autorităților administrației publice locale din data de 10 iunie 2012
3.2. Referendumul național pentru demiterea Președintelui României din data de 29 iulie 2012
3.3. Alegerea membrilor în Camera Deputaților și Senat din data de 9 decembrie 2012
Cap. IV. Soluționarea petițiilor în anul 2012
Cap. V. Concluzii și recomandări

Anexe*)

Anexa nr. 1. Situația controalelor efectuate în anul 2012 de către Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;
Anexa nr. 2. Situația centralizatoare privind veniturile înregistrate de formațiunile politice verificate de către Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în anul 2012;
Anexa nr. 3. Situația veniturilor înregistrate de către competitorii electorali pentru campania electorală aferentă alegerilor autorităților administrative publice locale din anul 2012;
Anexa nr. 4. Situația cheltuielilor înregistrate de către competitorii electorali, pentru campania electorală aferentă alegerilor autorităților administrative publice locale din anul 2012;
Anexa nr. 5. Situația partidelor politice, alianțelor electorale și a organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale care nu au înregistrat venituri și cheltuieli electorale pentru alegerile autorităților administrației publice locale din luna iunie 2012;
Anexa nr. 6. Situația veniturilor înregistrate de competitorii electorali cu ocazia alegerilor membrilor în Camera Deputaților și Senat desfășurate în anul 2012;
Anexa nr. 7. Situația cheltuielilor înregistrate de competitorii electorali cu ocazia alegerilor membrilor în Camera Deputaților și Senat desfășurate în anul 2012;
Anexa nr. 8. Situația rezultatului financiar al campaniei electorale și a cheltuielilor angajate restante înregistrate de competitorii electorali cu ocazia alegerilor membrilor în Camera Deputaților și Senat desfășurate în anul 2012.

CAPITOLUL I

Informații generale

În conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2007, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă exercită și o serie de atribuții privind controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.
Activitatea de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale a fost desfășurată de un efectiv de 25 persoane, din care 10 persoane de la Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și 15 persoane de la filialele Autorității Electorale Permanente.
Obiectivul acțiunilor de control la formațiunile politice și al celor desfășurate cu ocazia alegerilor generale și a referendumului național din anul 2012 a constat în verificarea respectării prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, prin controlarea:
— organizării contabilității;
— organizării evidenței veniturilor;
— concordanței dintre situațiile publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, referitoare la veniturile înregistrate de către formațiunile politice în anul 2011 și evidența financiar- contabilă;
— verificarea rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale întocmite de către competitorii electorali cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale, alegerii membrilor în Camera Deputaților și Senat și a referendumului național pentru demiterea Președintelui României, din anul 2012;
— alte verificări și corelații specifice.

 

*) Anexele nr. 1—8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1

CAPITOLUL II

Activitatea de control al finanțării activității partidelor politice din anul 2012

În conformitate cu art. 36 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă desfășoară, anual și ori de câte ori este sesizată, activități de verificare a respectării prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice.
În vederea exercitării atribuțiilor care revin Autorității Electorale Permanente, potrivit prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale a organizat și efectuat în anul 2012, în perioada ianuarie—aprilie 2012, în conformitate cu Planul de control pe anul 2012, aprobat de conducerea instituției, un număr de 50 controale anuale la formațiunile politice. Controalele desfășurate au vizat verificarea finanțării activității formațiunilor   politice   din   perioada   1   ianuarie   2011— 31 decembrie 2011.

Autoritatea

Electorală Permanentă

Nr. controale

Departament

4

Filiala București-Ilfov

5

Filiala Sud-Muntenia

6

Filiala Sud-Est

4

Filiala Nord-Est

7

Filiala Centru

6

Filiala Sud-Vest Oltenia

4

Filiala Nord-Vest

8

Filiala Vest

6

TOTAL:

50

 

 
Repartizarea numărului total de controale este prezentată în tabelul de mai jos:
Numărul organizațiilor teritoriale ale formațiunilor politice verificate în anul 2012 este prezentat în tabelul următor:

 

 

Formațiuni politice

 

Nr. controale efectuate la organizațiile teritoriale

Forumul Democrat al Germanilor din România

1

Partidul Conservator

6

Partidul Democrat Liberal

7

Partidul Național Liberal

12

Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat

2

Partidul România Mare

4

Partidul Social Democrat

13

Uniunea Democrată Maghiară din România

1

Uniunea Națională pentru Progresul României

4

TOTAL:

50

Situația controalelor efectuate în anul 2012, detaliată pe fiecare filială în parte, formațiune politică și pe perioada în care s-a desfășurat controlul este prezentată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport.

În urma misiunilor de control desfășurate în anul 2012 la formațiunile politice, în vederea verificării modului de respectare a prevederilor legale privind finanțarea activității partidelor politice, s-a constatat că acestea au avut ca surse de finanțare venituri din cotizații, donații, precum și din alte surse potrivit legii.
Situația centralizată a veniturilor înregistrate de către formațiunile politice controlate în anul 2012 este prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul raport.
Reprezentarea grafică*) a surselor de finanțare a formațiunilor politice verificate în anul 2012 este următoarea:

*) Reprezentarea grafică este reprodusă în facsimil.

Neregulile constatate au fost remediate pe parcursul controalelor efectuate la formațiunile politice, completarea incorectă a formularelor pentru evidența veniturilor fiind principala neregulă constatată.

CAPITOLUL III

Activitatea de control al finanțării campaniilor electorale desfășurate în anul 2012

În cursul anului 2012 s-au desfășurat următoarele tipuri de consultări electorale la nivelul întregii țări:
— alegerea autorităților administrației publice locale desfășurate în data de 10 iunie 2012;
— referendumul național pentru demiterea Președintelui României desfășurat în data de 29 iulie 2012;
— alegerile pentru Camera Deputaților și Senat desfășurate în data de 9 decembrie 2012.
Cu ocazia alegerilor, Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale a desfășurat următoarele activități:
a) editarea și distribuirea către formațiunile politice și candidații independenți a unor materiale pentru facilitarea înțelegerii și aprofundării aspectelor privind legalitatea finanțării campaniilor electorale (Ghidul mandatarului financiar pentru alegerile locale din anul 2012, Ghid metodologic privind finanțarea și controlul partidelor politice și ale campaniilor electorale, Finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, Ghidul mandatarului financiar — pentru alegerile parlamentare din anul 2012);
b) înregistrarea formularelor pentru desemnarea mandatarilor financiari și ținerea evidenței acestora pe fiecare competitor electoral în parte;
c) instruirea mandatarilor financiari și a reprezentanților competitorilor electorali privind atribuțiile acestora în perioada electorală;
d) înregistrarea donațiilor primite în timpul campaniei electorale de către competitorii electorali;
e) soluționarea sesizărilor cu privire la încălcarea prevederilor legale privind finanțarea campaniei electorale;
f) înregistrarea declarațiilor prevăzute în Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, și anume:
— declarația privind respectarea limitelor maxime a cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală, conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
— raportul privind respectarea condițiilor legale ale finanțării campaniei electorale conform art. 26 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
— declarația privind numărul materialelor de propagandă electorală produse, defalcat pe categorii, conform art. 29 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
g)  înregistrarea  rapoartelor  detaliate  ale  veniturilor  și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
h) publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor documente privind alegerile generale desfășurate în anul 2012:
— lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale;
— situația privind rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale depuse de către competitorii electorali;
— hotărârea Autorității Electorale Permanente privind corectitudinea evidențelor contabile electorale și a legalității plăților făcute;
i) publicarea pe site-ul instituției a informațiilor prevăzute la lit. d) și h).

3.1. Alegerea autorităților administrației publice locale din data de 10 iunie 2012

La alegerile administrației publice locale desfășurate în 10 iunie 2012 a participat un număr de 2.810 competitori electorali, după cum urmează:
— 30 partide politice;
— 18 organizații ale cetățenilor români aparținând minorităților naționale;
— o alianță politică;
— 47 alianțe electorale;
— 2.714 candidați independenți.
Cu ocazia alegerilor locale din anul 2012, controlorii financiari electorali din cadrul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale au efectuat, la sediile partidelor și la sediul central al Autorității Electorale Permanente, verificarea rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale și a documentelor justificative ce au stat la baza întocmirii lor.
Situația veniturilor și cheltuielilor totale declarate de către competitorii electorali cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din luna iunie 2012 este următoarea:

 

Nr. crt.

 

Competitor electoral

 

Total venituri

 

Total cheltuieli

 

Rezultat financiar

 

Cheltuieli restante

1.

Partide politice

28.278.764

30.948.453

-2.669.689

4.561.246

2.

Minorități

737.133

691.650

45.483

16.999

3.

Alianțe politice

14.826.692

21.153.069

-6.326.377

7.960.181

4.

Alianțe electorale

3.855.157

5.264.653

-1.409.496

1.575.328

5.

Candidați independenți

3.914.394

3.619.632

294.762

229.696

TOTAL:

51.612.140

61.677.457

-10.065.317

14.343.450

Ca structură, veniturile și cheltuielile electorale înregistrate de către competitorii electorali se prezintă astfel:

 

Nr. crt.

Tip competitor

 

Venituri

 

Partide

 

Minorități

 

Alianțe politice

 

Alianțe electorale

 

Candidați independenți

 

Total

1.

Venituri din transfer

12.960.173

212.773

6.178.545

1.391.021

913.858

21.656.370

2.

Venituri din donații

15.318.591

524.360

8.648.147

2.464.136

3.000.536

29.955.770

TOTAL VENITURI:

28.278.764

737.133

14.826.692

3.855.157

3.914.394

51.612.140

 

Nr. crt.

Tip competitor

 

Cheltuieli

 

Partide

 

Minorități

 

Alianțe politice

 

Alianțe electorale

 

Candidați independenți

 

Total

1.

Cheltuieli personal

48.940

24.894

2.432

18.192

62.090

156.548

2.

Cheltuieli chirie

186.962

1.117

456.702

21.557

34.293

700.631

3.

Cheltuieli comunicații

85.844

227

46.603

4.046

22.679

159.399

4.

Cheltuieli protocol

172.527

1.355

63.245

27.898

37.538

302.563

5.

Cheltuieli transport

238.014

188.198

56.524

85.203

567.939

6.

Cheltuieli deplasări

89.212

4.557

11.458

4.790

63.715

173.732

7.

Cheltuieli tipărituri

16.991.574

246.817

9.545.355

2.473.898

1.649.182

30.906.826

8.

Cheltuieli publicitate

5.524.276

192.402

2.884.216

873.997

784.036

10.258.927

9.

Cheltuieli publicitate stradală

5.222.178

56.160

2.702.575

1.264.931

471.681

9.717.525

10.

Cheltuieli servicii

1.253.211

160.559

4.666.131

285.273

119.101

6.484.275

11.

Cheltuieli sondaje

142.373

199.150

26.330

205.571

573.424

12.

Alte cheltuieli

993.341

3.562

387.004

207.217

84.543

1.675.667

TOTAL CHELTUIELI:

30.948.452

691.650

21.153.069

5.264.653

3.619.632

61.677.456

 Grafic, situația veniturilor și cheltuielilor electorale pe competitori electorali se prezintă astfel:
a) Repartizarea veniturilor totale pe competitori electorali:
b) Repartizarea cheltuielilor totale pe competitori electorali:

 

*) Situația veniturilor totale pe competitori electorali este reprodusă în facsimil*)

*) Situația cheltuielilor totale pe competitori electorali este reprodusă în facsimil.

Situația detaliată a veniturilor și cheltuielilor electorale pe formațiuni politice și candidați independenți, precum și structura veniturilor și cheltuielilor electorale sunt prezentate în anexele nr. 3 și 4 care fac parte integrantă din prezentul raport.
Un număr de 18 partide politice, alianțe electorale și organizații ale cetățenilor români aparținând minorităților naționale nu au înregistrat venituri și cheltuieli electorale la alegerile locale din luna iunie 2012 (anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul raport).
În ceea ce privește candidații independenți, din totalul de 2.714, un număr de 979 de candidați nu au depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, iar 1.417 nu au înregistrat venituri sau cheltuieli electorale.
În urma controalelor efectuate de către Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din 10 iunie 2012, s-au constatat încălcări ale prevederilor legale, după cum urmează:
— Partidul Poporului — Dan Diaconescu — încălcarea art. 29 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, prin înregistrarea unor donații în materiale de propagandă electorală, cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală fiind suportate exclusiv de beneficiarii acestora, conform dispozițiilor legale menționate mai sus; formațiunea politică a fost sancționată cu avertisment scris conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, și confiscarea sumei de 697,60 lei conform art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;
— 3 candidați independenți — încălcarea art. 23 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, prin nedeclararea donațiilor în termen de 5 zile lucrătoare de la primire la Autoritatea Electorală Permanentă; 2 candidați independenți au fost sancționați cu amendă în valoare de 5.000 lei și unul cu avertisment scris, conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, și s-a confiscat suma totală de 1.397,60 lei, conform art. 42 alin. (1) 

din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;

— 958 candidați independenți — încălcarea art. 29 alin. (4) și a art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, prin nedepunerea declarației privind numărul materialelor de propagandă electorală și a raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale; candidații independenți au fost sancționați conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, după cum urmează:

— 77 candidați independenți/mandatari financiari, cu avertismente verbale;

— 281 candidați independenți/mandatari financiari, cu avertismente scrise;

— 596 candidați independenți/mandatari financiari, cu amendă în valoare de 5.000 lei, iar 4 cu amendă de 10.000 lei.

3.2. Referendumul național pentru demiterea Președintelui 

României din data de 29 iulie 2012

La referendumul național pentru demiterea Președintelui 

României organizat în data de 29 iulie 2012 au participat 

7 competitori electorali, și anume:

— Partidul Social Democrat;

— Partidul Democrat Liberal;

— Partidul Național Liberal;

— domnul Traian Băsescu, în calitate de președinte suspendat;
— Uniunea Națională pentru Progresul României;
— Uniunea Democrată Maghiară din România;
— Partidul Conservator.

În perioada 1—14 august 2012, reprezentanții Autorității Electorale Permanente au efectuat la sediile partidelor și la sediul Autorității Electorale Permanente verificarea rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, precum și a documentelor justificative aferente.
Situația veniturilor și cheltuielilor totale declarate de către competitorii electorali cu ocazia referendumului național din 29 iulie 2012 este următoarea:

 

Nr. crt.

 

Competitor electoral

 

Venituri totale

 

Cheltuieli totale

 

Rezultat financiar

 

Cheltuieli restante

1.

Partidul Social Democrat

1.031.534,58

1.825.729,97

-794.195,39

829.069,87

2.

Partidul Democrat Liberal

265.870,00

2.582.023,00

-2.316.153,00

2.316.452,00

3.

Partidul Național Liberal

230.233,01

2.116.579,32

-1.886.346,31

1.899.596,11

4.

Traian Băsescu

336.830,00

336.705,00

125,00

TOTAL:

1.864.467,59

6.861.037,29

-4.996.569,70

5.045.117,98

Formațiunile politice care nu au înregistrat venituri și cheltuieli electorale la referendumul național pentru demiterea Președintelui României din 29 iulie 2012 sunt următoarele:
— Uniunea Națională pentru Progresul României;
— Uniunea Democrată Maghiară din România;
— Partidul Conservator.

Situația veniturilor pe surse de finanțare, declarate cu ocazia referendumului național din 29 iulie 2012, este următoarea:

 

Nr. crt.

 

Competitor electoral

 

Venituri

 

PSD

 

PDL

 

PNL

 

Traian Băsescu

 

Total

1.

Venituri din transfer

910.954,68

22.870,00

157.533,01

1.091.357,69

2.

Venituri din donații

120.579,90

243.000,00

72.700,00

336.830,00

773.109,90

TOTAL:

1.031.534,58

265.870,00

230.233,01

336.830,00

1.864.467,59


Grafic, veniturile menționate mai sus se prezintă astfel:*)

*) Situația veniturilor totale este reprodusă în facsimil.

Din graficul de mai sus se observă că Partidul Social Democrat a înregistrat cu ocazia referendumului național cea mai mare valoare a veniturilor, respectiv 1.031.534,58 lei (55,32%), iar Partidul Național Liberal a înregistrat valoarea cea mai mică, respectiv 230.233,01 lei (12,35%).
Situația cheltuielilor pe destinații, declarate cu ocazia referendumului național din 29 iulie 2012, se prezintă astfel:

 

Nr. crt.

Competitor electoral

 

Cheltuieli

 

PSD

 

PDL

 

PNL

 

Traian Băsescu

 

Total

1.

Cheltuieli personal

2.

Cheltuieli chirie

24.098,68

24.098,68

3.

Cheltuieli comunicații

2.925,00

2.346,81

5.271,81

4.

Cheltuieli protocol

820,97

3.143,95

3.964,92

5.

Cheltuieli transport

129.549,47

47.550,00

124.544,66

301.644,13

6.

Cheltuieli deplasări

8.690,00

29.562,79

38.252,79

 

7.

Cheltuieli  tipărituri  și  alte  materiale promoționale

 

967.493,36

 

6.448,00

 

845.824,73

 

44.000,00

 

1.863.766,09

8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

17.664,80

2.266.648,00

207.617,48

25.783,00

2.517.713,28

9.

Cheltuieli publicitate stradală

118.323,31

106.064,00

885.921,48

7.959,00

1.118.267,79

10.

Cheltuieli servicii

554.551,15

5.729,00

15.683,02

575.963,17

11.

Cheltuieli sondaje

149.584,00

258.895,00

408.479,00

12.

Alte cheltuieli

1.613,23

1.934,40

68,00

3.615,63

TOTAL:

1.825.729,97

2.582.023,00

2.116.579,32

336.705,00

6.861.037,29

Grafic, cheltuielile menționate mai sus se prezintă astfel:*)
*) Situația cheltuielilor totale este reprodusă în facsimil.

Din graficul de mai sus se observă că Partidul Democrat Liberal a înregistrat cu ocazia referendumului național cea mai   mare   valoare   a   cheltuielilor   electorale,   respectiv 2.582.023,00 lei (37,63%), iar domnul Traian Băsescu a înregistrat valoarea cea mai mică, respectiv 336.705 lei (4,91%).
În ceea ce privește cheltuielile angajate restante s-a constatat că 3 partide politice au înregistrat facturi a căror plată nu a fost efectuată până la data depunerii rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale la Autoritatea Electorală Permanentă, valoarea cea mai mare a acestor cheltuieli fiind înregistrată  de  către  Partidul  Democrat  Liberal,  respectiv 2.316.452 lei (46%).
Situația cheltuielilor angajate restante înregistrate cu ocazia referendumului național din 29 iulie 2012 este reflectată în graficul următor:

*) Situația cheltuielilor angajate restante este reprodusă în facsimil.

Din verificarea documentelor prezentate s-a constatat faptul că toți competitorii electorali au respectat prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, cu ocazia referendumului național pentru demiterea Președintelui României din 29 iulie 2012 și s-a propus emiterea hotărârii asupra corectitudinii evidențelor contabile electorale și asupra legalității plăților efectuate, conform art. 39 alin. (3) din Legea nr. 334//2006, republicată, cu completările ulterioare.

3.3. Alegerea membrilor în Camera Deputaților și Senat din data de 9 decembrie 2012

La alegerea membrilor pentru Camera Deputaților și Senat, desfășurată în data de 9 decembrie 2012, au participat următorii competitori electorali:
— 10 partide politice;
— o alianță politică;
— o alianță electorală;
— 18 organizații ale cetățenilor români aparținând minorităților naționale;
— 11 candidați independenți.

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (12) din Legea nr. 334/2006,  republicată,  cu  completările  ulterioare,  toți competitorii electorali au obligația să înregistreze mandatarii financiari desemnați cu ocazia alegerilor la Autoritatea Electorală Permanentă. Situația mandatarilor financiari pe competitorii electorali se prezintă astfel:

 

Tip competitor electoral

 

Total mandatari financiari, din care:

 

Mandatari financiari

 

Mandatari financiari coordonatori

Alianță electorală

99

95

4

Alianță politică

107

106

1

Partid politic

142

133

9

Minoritate națională

18

18

Candidat independent

11

11

TOTAL:

377

345

32

 Informații privind veniturile competitorilor electorali

Competitorii electorali au posibilitatea de a finanța campania electorală cu venituri provenind din cotizații, donații sau alte venituri încasate înainte de începerea campaniei electorale (venituri din transfer) și din donații încasate în timpul campaniei electorale.
Campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaților și Senat a început la data de 9 noiembrie 2012 și s-a încheiat la data de 8 decembrie 2012, ora 7,00, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 890/2012 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012.
Pentru finanțarea campaniei electorale, competitorii electorali au înregistrat venituri totale de 41.628.493 lei, din care 68% reprezintă donații și 32% transferuri de la partide.

 

Tip competitor electoral

 

Total venituri

 

Transfer

 

Donații, din care:

 

Persoane fizice

 

Persoane juridice

Alianță electorală

11.169.954

3.449.548

7.720.406

6.857.294

863.112

Alianță politică

22.850.378

7.316.669

15.533.709

13.509.833

2.023.876

Partid politic

7.060.249

2.478.128

4.582.121

4.271.838

310.283

Minoritate națională

343.346

190.514

152.832

116.332

36.500

Candidat independent

204.566

53.489

151.077

150.077

1.000

TOTAL:

41.628.493

13.488.348

28.140.145

24.905.374

3.234.771

 Grafic, situația veniturilor se prezintă astfel:*)
*) Structura veniturilor obținute în campania electorală este reprodusă în facsimil.

Informații privind cheltuielile competitorilor electorali

Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un competitor electoral în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, limita maximă este:
a) 350 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de deputat;

b) 500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de senator.

La nivel central, suplimentar față de limitele maxime admise pentru fiecare candidat, partidul poate cheltui o sumă de 

maximum 50 de salarii minime brute pe țară pentru fiecare candidat.
Cheltuielile totale efectuate în campania electorală se prezintă astfel:

Tip cheltuială

 

Tip competitor electoral

 

Total

 

Alianță electorală

 

Alianță politică

 

Partid politic

 

Minoritate națională

 

Candidat independent

Personal

168.425

87.561

33.033

21.065

3.666

23.100

Chirie

629.112

119.521

215.130

284.699

8.362

1.400

Comunicații

44.721

8.670

31.053

4.759

239

Protocol

156.424

26.973

25.874

84.038

17.747

1.792

Transport

319.088

38.397

206.897

64.472

7.678

1.644

Deplasări

135.252

14.001

34.057

55.626

31.568

Tipărituri

24.381.148

6.012.797

14.219.340

3.978.750

94.624

75.637

Publicitate presă

9.571.099

2.751.969

5.568.138

1.154.671

44.163

52.158

Publicitate stradală

9.219.665

3.324.191

4.925.449

923.141

24.851

22.033

Servicii

2.539.127

752.531

1.246.720

468.081

68.806

2.990

Sondaje

154.631

37.943

59.148

27.151

45

30.344

Alte cheltuieli

890.474

247.753

502.545

124.157

8.452

7.567

TOTAL CHELTUIELI:

48.209.166

13.422.307

27.067.384

7.190.610

310.199

218.666

Grafic, situația cheltuielilor se prezintă astfel:

*) Structura cheltuielilor pe categorii este reprodusă în facsimil.
Sintetic, situația financiară a campaniei electorale se prezintă astfel:

 

 

Tip competitor electoral

 

 

Venituri — total

 

 

Cheltuieli — total

 

 

Rezultat financiar

 

Cheltuieli angajate restante

Alianță electorală

11.169.954

13.422.307

- 2.252.353

2.658.229

Alianță politică

22.850.378

27.067.384

- 4.217.006

4.927.911

Partid politic

7.060.249

7.190.610

- 130.360

626.031

Minoritate națională

343.346

310.199

33.147

191

Candidat independent

204.566

218.666

- 14.100

TOTAL:

41.628.493

48.209.166

- 6.580.673

8.212.352

Situația detaliată pe fiecare competitor electoral a veniturilor și cheltuielilor electorale, a rezultatului financiar și a cheltuielilor angajate restante este prezentată în anexele nr. 6—8, care fac parte integrantă din prezentul raport.
Informații privind sancțiunile aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind finanțarea campaniilor electorale

În urma verificării finanțării campaniei electorale desfășurate de către competitorii electorali, cu ocazia alegerilor parlamentare din data de 9 decembrie 2012, au fost descoperite o serie de încălcări ale prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, după cum urmează:
— nerespectarea art. 23 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, conform căruia donațiile și legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la persoanele fizice sau juridice trebuie declarate Autorității Electorale Permanente de către mandatarul financiar în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. S-au aplicat următoarele sancțiuni:

 

Nr. crt.

 

 

Competitor electoral

 

 

Sancționat

 

 

Amendă/Avertisment

 

 

Confiscare

1.

Uniunea Democrată Maghiară din România

partidul

avertisment

406 lei

 

2.

 

Forța Civică

mandatarul financiar coordonator

 

avertisment

 

672 lei

3.

Partidul Democrat Liberal

partidul

5.000 lei

21.000 lei

 

4.

 

Partidul Popular

mandatarul financiar coordonator

 

avertisment

 

5.000 lei

5.

Partidul România Mare

partidul

5.000 lei

6.850 lei

6.

Rascu Benoni — candidat independent județul Iași

mandatarul financiar

avertisment

4.187 lei

7.

Petre Ionel — candidat independent județul Dâmbovița

mandatarul financiar

5.000 lei

— nerespectarea art. 29 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, conform căruia cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora — candidați independenți, partide politice sau alianțe politice ori electorale. Următorii competitori electorali au primit donații în materiale de propagandă electorală, aplicându-se următoarele sancțiuni:

 

Nr. crt.

 

Competitor electoral

 

Sancționat

 

Amendă/Avertisment

 

Confiscare

1.

Partidul Poporului — Dan Diaconescu

partidul

avertisment

2.276 lei

2.

Uniunea Social Liberală

alianța

5.000 lei

10.947 lei

3.

Partidul România Mare

partidul

avertisment

4.739 lei

 — nerespectarea art. 31 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, conform căruia activitățile de propagandă electorală ale fiecărui candidat, precum și donațiile și legatele primite de fiecare candidat în numele partidului se desfășoară doar prin intermediul conturilor sau subconturilor deschise de către partid, pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau senator. Având în vedere faptul că activitățile de propagandă electorală și încasare a donațiilor nu au fost derulate prin conturile de campanie, au fost aplicate următoarele sancțiuni:

Nr. crt.

 

Competitor electoral

 

Sancționat

 

Amendă/Avertisment

 

Confiscare

1.

Partidul România Mare

partidul

avertisment

13.800 lei

— nerespectarea art. 26 alin. (4), art. 29 alin. (4), art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, privind depunerea raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale și a declarațiilor prevăzute de lege. Au fost aplicate următoarele sancțiuni:

Nr. crt.

 

Competitor electoral

 

Sancționat

 

Amendă/Avertisment

1.

Partidul Social Democrat al Muncitorilor

mandatarul financiar coordonator

5.000 lei

2.

Partidul Popular și al Protecției Sociale

mandatarul financiar coordonator

5.000 lei

 

CAPITOLUL IV

Soluționarea petițiilor în anul 2012În anul 2012, în cadrul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale au fost înregistrate și soluționate un număr de 153 petiții având ca obiect cereri de punere la dispoziție a unor documente privind finanțarea partidelor politice, solicitări privind liberul acces la informații publice, puncte de vedere cu privire la interpretarea legii finanțării, adrese de la parchete, prefecturi, secții de poliție și judecătorii sau reclamarea unor aspecte privind încălcarea obligației de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală numele partidului politic care le-a comandat și denumirea operatorului economic care le-a realizat.

8 (opt) petiții au avut ca obiect punerea la dispoziția petenților a unor documente sau situații cum ar fi rapoarte detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale depuse de mandatarii financiari desemnați de către formațiunile politice și sumele donate de anumite persoane pentru alegeri. Solicitările au fost efectuate de redactorii unor cotidiene centrale și ai unor redacții de știri. Petițiile au fost cu caracter de solicitări, acestea fiind transmise în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
Petenților care au solicitat transmiterea de date sau documente li s-a răspuns în termenul legal de 30 de zile conform art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, aducându-le la cunoștință că datele solicitate au fost sau urmează să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 38  alin.  (2)  din  Legea  nr.  334/2006,  republicată,  cu completările ulterioare, unde pot fi studiate de orice persoană interesată.
Un număr de 39 (treizeci și nouă) de petiții au avut caracter de reclamații, au privit încălcarea dispozițiilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, și au fost adresate de formațiuni politice.
Temeiul sesizărilor a privit încălcarea art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, respectiv neimprimarea pe materialele de propagandă electorală a denumirii partidului politic sau alianței politice care le-a comandat, după caz, și a denumirii operatorului economic care le-a realizat.
Echipele de control s-au deplasat la fața locului și au întocmit procese-verbale de constatare la fața locului. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că unele sesizări au fost întemeiate, propunându-se sancționarea contravenienților conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.
Pentru un număr de 23 (douăzeci și trei) de sesizări constatate întemeiate s-a dispus sancționarea contravențională cu amendă în sumă de 5.000 lei pentru fiecare contravenient, amenzi ce au fost transmise partidelor politice spre punere în aplicare. De asemenea, toți petenții au primit răspuns privind soluționarea sesizării transmise către Autoritatea Electorală Permanentă.
La  soluționarea  petițiilor  privind  încălcarea  prevederilor art. 29 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, pentru un număr de 16 (șaisprezece) lucrări nu s-a putut proba comiterea unor fapte de natură contravențională datorită faptului că sesizările nu conțineau elemente clare pentru a putea identifica proveniența materialelor publicitare sau persoanele care le-au comandat. Cu ocazia verificărilor care s-au efectuat nu au fost identificate afișe, documente sau alte înscrisuri care să dovedească proveniența materialelor publicitare ori să ducă la identificarea persoanelor care le-au comandat și/sau folosit.
Pentru un număr de 7 (șapte) solicitări care au avut ca obiect interpretarea art. 29 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, și legalitatea expunerii unor afișe și a unor bannere în afara perioadei electorale s-a dispus declinarea către secțiile de poliție competente teritorial.
La finalizarea campaniei electorale privind alegerea administrației publice locale din iunie 2012, în cadrul departamentului   s-a   primit   și   soluționat   un   număr   de

50 (cincizeci) de solicitări din partea unor judecătorii, prefecturi sau primării prin care se solicitau date referitoare la depunerea raporturilor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale în vederea validării candidaților.
Aceste solicitări au fost soluționate cu precădere ținându-se cont de termenul foarte scurt acordat de instanțe în vederea validării mandatelor.
În anul 2012, Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale a primit o petiție de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din cadrul Camerei Deputaților, prin care s-a solicitat soluționarea unui memoriu referitor la încălcarea legii finanțării partidelor politice. În memoriu se face referire numai la fapte povestite de terțe persoane, nicidecum la existența unor dovezi cu privire la cele relatate, astfel că lucrătorii Departamentului de control nu au putut lua nicio măsură cu privire la aspectele sesizate.
Un număr de 48 (patruzeci și opt) de lucrări au avut caracter de contestații sau plângeri primite în urma transmiterii documentelor de sancționare, aceste lucrări fiind declinate spre competentă soluționare judecătoriilor teritoriale.
La toate solicitările s-a răspuns în termenul legal prevăzut de legislația în vigoare.

CAPITOLUL V

Concluzii și recomandări

 Pe parcursul anului 2012, în urma controalelor efectuate s-a constatat faptul că, deși Autoritatea Electorală Permanentă a desfășurat o serie de instruiri cu reprezentanții formațiunilor politice, candidații independenți și mandatarii financiari desemnați de către aceștia, privind cadrul legal pe baza căruia se organizează evidența contabilă și electorală, încă mai există lacune în cunoașterea Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.
Astfel, la alegerile generale organizate în anul 2012 s-au constatat următoarele:
—  unele  donații  au  fost declarate  de  mai  multe  ori  la Autoritatea Electorală Permanentă;
— s-a făcut confuzie între sumele reprezentând donații în timpul campaniei electorale și sumele transferate de la partid provenite din donații;
— nu au fost transmise toate documentele justificative care să susțină înscrisurile din rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale;
— s-au făcut erori de calcul al sumelor înscrise în Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale etc.
De asemenea, considerăm că este necesară îmbunătățirea legislației privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.
În urma recomandărilor formulate de GRECO (Grupul Statelor împotriva Corupției) și de experții Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat un proiect pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, în vederea implementării acestor recomandări și, totodată, în vederea remedierii lacunelor și disfuncționalităților constatate în cursul aplicării acestei legi.
De la momentul înființării până în prezent, Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și-a format o echipă de specialiști în domeniu care își desfășoară activitatea ambițios și responsabil, cu obiectivul principal de a evidenția imaginea Autorității Electorale Permanente drept o instituție strategică și performantă.