22 Februarie, 2018

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Națională a Vămilor

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară

Ținând cont de:
— dispozițiile art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate;
— solicitarea DG TAXUD pentru modificarea formularelor, înregistrată la Autoritatea Națională a Vămilor cu nr. 61.294 din 5 decembrie 2012;
— Avizul DG TAXUD asupra formularelor, înregistrat la Autoritatea Națională a Vămilor cu nr. 17.502 din 1 aprilie 2013, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor, cu modificările și completările ulterioare,

vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I.
Anexa la Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II.
Direcția economică, investiții și administrarea serviciilor din cadrul Autorității Naționale a Vămilor va lua măsuri pentru tipărirea formularelor și transmiterea lor la birourile vamale de frontieră.
Art. III.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.


Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Dorel Fronea

București, 11 aprilie 2013.
Nr. 1.534.

ANEXĂ’!

!Anexă ta Orrljmd m; 2 028a0121

 

A seciti notele de pe verso inaintedecompletare

UnUZAJl MAJUSCULELE /BIFA Jl CĂSU JA CORESPUNZĂTOARE

 

1 1.Situaţ i e                                     O Intrare în UE                        1 O Ieşire din UE

 

2.Date personale                                  O Băr bat       OFe meie   Locul eliberării

Nurre                                                                                              Data  eliberării

A-enurre                                                                                          Număr personal

Cetăţenie                                                                                         Adresa

Data naşterii                                            1          1                     1     (Strada1 nr.) Loculnaşterii                                                                                    Oraşul Docu.rnent de tdent ttate                            1  OPaşa po rt    osunetin                 OA ltul         Codulpoştal Număr paşaport 1 bulletin                                                                   Ţara

3.Sunteţi propr ietarul              1  0Da (trecela punc tul4)         Nu,proprietaruleste o:                                 O Persoană juridică

(COITl>letap deta iileproprietarului)                   O Persoană fizica

Persoană juridică                                                                                Adresa

(Strada1 nr.) Număr de TVA                                                                                 Oraşul

Nurre                                                                                              Codulpoştal

A-enurre                                                                                           Ţara

 

4 . Detalii privind numerarullinst r umentele monetare

Suma                                                       Moneda

Bancnote, ITX)nede

A ltele (a se preciza)

5. Originea ş i utilizarea preconizată a numerarului/ instrumentelor monetare

Ori ginea

Utilizare preconizată

Sunteţt des una ta ruJ               1  UDa (trecev la punctul6)                  Nu,destinatarulpreconizat este o:                         U Persoana juridică

preconizat

(completati detaliile desi inatarului preconiza t)                    0 Persoană fizică

Persoană juridică                                                                              Adresa

(Strada1 nr.) Număr de TVA                                                                                 Oraşul

Nurre                                                                                              Codulpoştal

A-enurre                                                                                          Ţara

6. De talii privind trans portul

Modalitatea de transport                 -4- 0Aerian        Jt.[JMaritim          ORutier                 OFerovi ar               OAltele

Corrpania de transport                                                                      Număr de referin ă

Ţara de plecare                                                                                 Data plecării Via (ţara de tranzit)                                                                                  Data tranzitării Ţara de destinaţie                                                                             Data sosirii

7. Semnătura declarantului                            Semnătura Ji ,tampila autoritaJii                     Parte rezervată administr aţ i ei

Declar că toate tnforrmţnle dema· svs sunt corecte  Amluat competente la cunoştmţă câ o dl!<:latape fah.â.ulCOJI!<:tă auulcompll!tă poate atrage aplicarea unor sancvum.n.:pncn:a sau corrf•searea numerarutu• de către autontatea competentă

-Data·

1          1                      1

  

•) Anexa este reprodusă în facsimil

i-lregistrare    Oda                onu

Sancţiune       Oda                Onu

Suma sancţiunii

INFORMATII GENERALE:

Obligaţia de declarare a numerarului la intrarea sau la ieşirea din Uniunea Europeană face parte din strategia Uniunii Europene de prevenire a spălării banilor şi de combatere a finanţării terorismului

Aveţi obligaţia de a completa acest formular dacă intraţi sau ieşiţi din Uniunea Europeană cu o sumă de 10 000 EUR sau mai mult in numerar (sau  echivalentul  in  euro dacă  este vorba  de alte monede)  conform  Regulamentului  (CE)  nr. 188912005, articolul 3 (1) şi conform  HG 70712006 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 156 (3).

Potrivit Regulamentului (CE) nr. 188912005 artico/u/2 (2), aveţi obligaţia de a declara:
a) instrumente negociabile la purtător, inclusiv instrumente monetare la purtător, precum cecuri de călătorie. instrumente negociabile (inclusiv cecuri, bilete la ordin şi mandate poştale), care sunt fie la purtător, andosate fără restricţii, intocmite pe numele unui beneficiar fictiv, fie intr-o astfel  de formă  incât  proprietatea  asupra  acestora  este transferată  in  momentul  transmiterii,  precum  şi instrumente  incomplete  (inclusiv cecuri, bilete la ordin şi mandate poştale) semnate, dar cu numele beneficiarului omis;
b) valută (bancnote şi monede in circulaţie, ca mijloc de schimb).

În cazul in care informaţiile consemnate  in formular   sunt false, incorecte  sau incomplete,  se va considera  că semnatarul nu a respectat obligaţia de mai sus şi este pasibil de sancţiuni sau de reţinerea sau confiscarea numerarului de către autorităţile competente În conformitate cu HG 70712006 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Codului vamal  al României cu modificările şi  completările ulterioare, art. 653   alin  1 (a) şi ( i) şi cu Regulamentul (CE) nr 188912005, articolele 3 (1) şi 9 (1). Informaţiile şi datele personale se inregistrează şi prelucrează de către autorităţile competente [Regulamentul (CE) nr. 188912005, articolul 5 (1)] şi se pun la dispoziţia autorităţilor menţionate la articolul 22 din Directiva 2005160/CE. Datele vor fi tratate conform regulilor aplicabile in materie de protecţie a datelor cu caracter personal aşa  cum  prevede  Legea  nr. 67712001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu  caracter personal şi  libera circulaţie a acestor date  şi  În  conformitate cu  dispoziţiile Legii  nr. 65612002 pentru   prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor  măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată.

NOTE EXPLICATIVE

Toate părţile în alb trebuie completate cu majuscule şi cu cerneală neagră (a se utiliza, acolo unde se cere acest lucru, o literă sau o cifră in fiecare căsuţă) de către declarant; părţile coclorate cu gri sunt rezervate autorităţilor competente.
1. Intrare  în UE şi Ieşire din UE
Bifaţi căsuţa “Intrare în UE” atunci când intraţi în Uniunea Europeană  cu ocazia unei călătorii care a început în afara Uniunii Europene. Bifaţi căsuţa “Ieşire din UE” atunci când părăsiţi Uniunea Europeană cu ocazia unei călătorii care se va încheia în afara Uniunii Europene. Aveţi obligaţia de a face o declaraţie la intrare şi la ieşire, chiar dacă vă aftaţi doar în tranzit. Vă atragem atenţia că vă pot fi solicitate şi alte declaraţii la alte puncte de trecere a frontierei din cursul călătoriei.

2. Datele personale ale declarantului

Completaţi datele aşa cum apar în documentul de identitate (autorităţile  competente pot face o copie a documentelor  dvs. de identitate şi/sau de călătorie).
Număr personal: completaţi numărul  de identificare fiscală, numărul  de securitate socială sau un alt număr personal unic de identificare similar.

3. Datele personale ale proprietarului

Dacă nu sunteţi propnetarul numerarului,  furnizaţi detaliile acestuia. Proprietarul poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică.  Bifaţi căsuţa corespunzătoare şi completaţi detaliile. Completaţi şi numărul de IVA, dacă îl cunoaşteţi.
În cazul în care există mai mulţi proprietari, completaţi detaliile celorlalţi proprietari cu ajutorul unor documente anexate. În acest scop pot fi utilizate exemplare suplimentare ale formularului de declaraţie. Toate informaţiile vor constitui o singură declaraţie. Toate paginile anexate trebuie semnate.

4. Detalii privind moneda/instrumentele negociabile la purtător

Completaţi suma exactă pentru fiecare monedă  şi fiecare tip de instrument negociabil  la purtător. Furnizaţi aceste informaţii în formatul următor: 1O 358 EUR sau 17 501 USD sau 19 471, 18 GBP sau cecuri de călătorie în valoare de 15 000 EUR.
Ca regulă generală, toate instrumentele financiare care pot fi transferate fizic în mod anonim de la o persoană la alta sunt incluse în definiţia numerarului. Definiţia numerarului figurează la secţiunea “informaţii generale” de la începutul acestei pagini.

5. Originea şi utilizarea preconizată a numerarului1 instrumentelor monetare

Origine: indicaţi de unde provine numerarul declarat, de exemplu dintr-o moştenire, din economii, din vânzarea unei proprietăţi etc. Explicaţi pe scurt utilizarea preconizată a numerarului: de exemplu, cumpărarea unei proprietăţi, investiţii etc.
Destinatarul  preconizat  poate  fi o persoană  fizică sau  juridică  (de  exemplu,  o societate  comercială).  Bifaţi căsuţa  corespunzătoare  şi completaţi detaliile.
Completaţi şi numărul de IVA, dacă îl cunoaşteţi.
În cazul în care există mai mulţi destinatari preconizaţi, completaţi detaliile celorlalţi destinatari cu ajutorul unor documente anexate. În acest scop pot fi utilizate exemplare suplimentare ale formularului de declaraţie. Toate informaţiile vor constitui o singură declaraţie. Toate paginile anexate trebuie semnate.

6. Detalii privind transportul

Bifaţi  “Aerian”/ .f. dacă intraţi sau ieşiţi la bordul unei aeronave.  Indicaţi numărul zborului sau numărul  de înregistrare al aeronavei în căsuţa “Număr de referinţă”
Bifaţi “Maritim”/.i,dacă intraţi sau ieşiţi la bordul unei nave. Indicaţi detaliile companiei de transport în căsuţa “Număr de referinţă”.
Bifaţi “Rutier”/dacă intraţi sau ieşiţi cu orice tip de vehicul rutier motorizat (autovehicul, autobuz, camion, motocicletă etc.). Indicaţi numărul de înmatriculare oficial şi codul de ţară al vehiculului în căsuţa “Număr de referinţă”
Bifaţi “Feroviar”/ Jiii dacă intraţi sau ieşiţi cu trenul. Indicaţi tipul şi numărul trenului în căsuţa “Număr de referinţă”
Bifaţi “Altele” dacă nu a fost utilizat niciunul dintre mijloacele de transport de mai sus (de exemplu, circulaţie pietonală, cu bicicleta).

7. Semnătura declarantului

Semnaţi declaraţia şi completaţi data. Puteţi solicita o copie certificată a declaraţiei.

CASH DECLARATION FORM  Read the notes on the reverse before completlng thls form. USE CAPITAL  LETTERS1TICK AS APPROPRIATE

11.You are                                        O Entering EU                             1  O Leaving E

EN

Reference number


2. Personal details

O Male        O Female

lssuing place

 

Surname(s)

 

lssuing date

 

 

 

 

First name(s)

 

Personal Number

 

Nationality

 

Address

(Street 1 no.)

 

Date of birth

1          1                       1

 

Place of birth

 

Town

 

IO·document                              1   O Passport    O ID                      O Other

Post code 1  ip

 

Passport / 10 Number

Country

 

3. You are the owner                 1 O Yes (go to part 4)                           No. the owner is a:                                      o LegalEnt y

(fiii in thedet:ails of tlle O’Mler)                             o Natural person

Legal Entity

 

Address

(Street 1 no.)

 

 

 

VAT number

 

Town

 

Surname(s)

 

Post code 1  ip

 

First name(s)

 

Country

 

4.Details of the cash/monetary instruments

Amount                                                      Currency

Banknotes, coins

 

 

 

 

 

 

 

 

Other (specify)

 

 

6. Origin and  intended use of the cash/monetary instruments

Origin

 

lntended use

 

You are the intended          1  D Yes(go to part6)                           No,the intended recipient is a:                               D Legal entity

recipient                                                                               (fiii în the deta ls of the intended rec pient)                            o Natural person

Legal Entity

 

Address

 

 

 

(Street 1 no.)

 

VAT number

 

Town

 

Sumame(s)

 

Post code 1  ip

 

First name(s)

 

Country

 

6.Transport details

Means of transport

Air             Jitl]Sea                   ORoad                   .fllt0Rail                     OOther

Transport company

 

Reference number

 

Country of departure

 

Oeparture date

 

 

 

 

Via (Transit Country)

 

Transit date

 

 

 

 

Country of destination

 

Arrival date

 

 

 

 

7.Signature of declarant

1 declare that ali above detculs are c:orrect  1 am aware  that a false   •naceurate or mcomptete declaratlon •s hable  to penalttes detent•on or confiscateon of the cash by the corrpetent authonty

Slgnature & stamp competent authorlty

For ofl’icial use only

 

 

Recording          O yes              Ono

 

 

Penalty              O yes              Ono

 

 

Amount of penalty:

———·-·-·-

 

 

 

 

Date:

 

 

 

 

 

1

 

 

1           1

 

GENERAL INFORMATION:

The  obligation  to  declare  cash  on entering  or feaving  the European  Union is  pari  of  the European  Union  strategy  to preveni  money faundering and to fight terrorist financing.

You must complete this form if you are entering or feaving the European Union and carrying 10 000 EUR or more in cash (or the equivafent in other currencies) in accordance with Regufation (EC) No 188912005, arlicfe 3 (1) and Government Decision 70712006 for the approval Customs Code’s  lmplementing provisions, with  furthercompletions, article 156 (3)

According to Regufation (EC) No 188912005 arlicfe 2 (2) you have to declare:
a)  bearer-negotiable  instruments  including  monetary  instruments  in  bearer  form  such  as  traveffer’s cheques,  negotiable  instruments (including cheques, promissory notes and money orders) that are either in bearer form, endorsed without restriction, made out to a fictitious payee, or otherwise in such form that titfe thereto passes upon delivery and incomplete instruments (inc/uding cheques, promissory notes and money orders) signed, but with the payee’s name omitted;
b) Currency (banknotes and coins that are in circufation as a medium of exchange).

In the event of false, inaccurate or incomplete information,  the signatory wi/1 be considered not to have fu/fi/led the above obligation and is/iabie to penafties or ha ve cash detained or confiscated by the competent authorities in accordance with  Government Decision 70712006 for the approval Customs Code’s  lmplementing provisions, with  further completions, article 653 (1) (a},( i) and Regulation  (EC) No 188912005, arlicle 3 (1) and 9(1). lnformation  and personal data sha/1 be recorded and processed by the competent authorities [Regufation(EC) No 188912005, articfe 5 (1)] and sha/1 be made avaifable to the authorities referred to in Articfe 22 of Directive 2005160/EC. Data wi/1 be deaft in accordance with  the relevant applicable data protection rules  as required by Law 67712001 on the protection of individuals with regard  to processing of personal data and on the free movement of such data and in accordance with  the provisions of Law no. 656, repub/ished, of December  7th, 2002 on the prevention and sanctioning of money  laundering and on setting up of certain measures for the prevention and combating terrorism financing.

EXPLANATORY  NOTES

Ali parts in white must be completed in capital letters and dark ink (use, where requested, one Jetterlnumber per box) by the declarant; parts in grey are for the competent authorities.

1. Entering EU and Leaving EU

Tick the box ‘Entering EU’ when you are entering the European Union on a journey that started outside the European Union. Tick the box ‘Leaving EU’ when you are leaving the European Union on a journey that will end outside the European Union.

You need to make a declaration on entering and on leaving, even if you are only in transit. Be aware that you can be required to make further declarations on other national border crossing points of your travel.

2. Personal details of the declarant

Enter the delails as they appear in your 1  O-Document (the competent authorities can make a copy of your ID and/or travel documents). Personal Number: enter your personal lax  identification number, personal  social security number or similar unique personal  identification number.

3. Personal details of the owner

lfyou are not the owner ofthe  cash give details ofthe  owner. The owner can bea  natural person ora  legal entity. Tick the appropriate box and fiii in the details. Ensure to enter the Value Added Tax (VA T) number when known.

lf there is  more  than one owner,  enter the  details of the  other  owners  on annexed  documents.  For this  purpose  extra copies  of the declaration form can be used.  Ali information will constituie one declaration. Ali annexed pages must be signed.

4. Details currency/bearer negotiable instruments

Complete the exact amount per currency and per type of bearer negotiable instruments.  Provide this information in the following format: example 1O 358 EUR or 17 501 US DOLLAR or 19 471,18 BRITISH POUNDS or traveller’s cheques for a value of 15 000 EUR
As a general rule ali financial instruments that can be physically transferred anonymously  from o ne person to another are included in the definition of cash. You can find the de finition of cash under ‘general information’ on tap of this page.

5. Origin and intended use ofthe cash 1 monetary instruments

Origin: indicate where the cash declared comes from e.g. an inheritance, savings, from a sale of property, etc. Explain briefly the intended use: e.g. acquisition of property, investment etc.
The intended recipient can bea  natural person ora  legal entity (e.g. a company). Tick the appropriate box and fiii in the details. Ensure to enter the Value Added Tax (VAT) number when known.
lf !here is more than o ne intended recipient, enter the details of the other intended recipients on annexed documents. For this purpose an extra copy ofthe  declaration form can be used. Ali information will constituie one declaration. Ali annexed pages must be signed.

6. Transport details

Tick “Air”/ .f. on entering/leaving  by aircraft.  Provide the  ftight number  or the registered  number  of the aircraft under  Box ‘Reference number’.
Tick “Sea”/.i,on entering/leaving by sea. Provide the shipping line details under Box ‘Reference number’.
Tick  “Road”/ on  entering/leaving  by any  kind  of  motorized  road  vehicle  (car,  bus,  truck,  motorcycle  etc.). Provide  the  official registration number and country cade of the vehicle under Box ‘Reference number’.
Tick “Raii”/ Jiii on entering/leaving by train. Provide the Ira in type and the train number under Box ‘Reference number’.
Tick “Other” if none of the other transport methods were used (e.g. pedestrian traffic, bicycle).

7. Signature of declarant

Sign the declaration and fiii in the date. You can ask for an endorsed copy of your declaration.