25 Februarie, 2018

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

REGULAMENT

privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri

În îndeplinirea atribuțiilor conferite de art. 1 alin. (3) și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri și având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (2) lit. k) din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 pct. (16) din Statutul Camerei Naționale, Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, prin Comisia bursieră, este autoritatea abilitată să avizeze, să supravegheze, să controleze și să sancționeze bursele de mărfuri.

Având în vedere în vedere Decizia nr. 21 din data de 26 iunie 2012 a Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, în temeiul art. 29 pct. (27) din Statutul Camerei Naționale,

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României aprobă prezentul regulament.


CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. —
Prezentul regulament cuprinde norme cu privire la condițiile și procedura de avizare, supraveghere, control și sancționare a burselor de mărfuri, ce vor fi organizate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri.
Art. 2. —
(1) Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR,) denumit în continuare Colegiu, este autoritatea abilitată să aplice dispozițiile prezentului regulament, realizând această activitate printr-o Comisie bursieră, denumită în continuare Comisia, special constituită din 3 membri ai săi, aleși în ședința în plen a Colegiului.
(2) Comisia va lucra și va lua decizii în numele și pe socoteala Colegiului, fiind obligată ca prin grija președintelui și a secretarului său să le supună ratificării proximei ședințe a Colegiului ce va avea loc după data adoptării acestora.
(3) Alegerea membrilor Comisiei se face pe baza propunerilor membrilor Colegiului, dintre membrii Colegiului, cu votul direct al majorității simple a celor prezenți.
Art. 3. —
(1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament  au  semnificația  prevăzută  la  art.  3  din  Legea nr. 357/2005.
(2) Termenele din prezentul regulament sunt calculate pe zile calendaristice.
Art. 4. —
Comisia, în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (3) și ale art. 28 din Legea nr. 357/2005, are următoarele atribuții:
a) verifică îndeplinirea de către solicitanți a condițiilor prevăzute de Legea nr. 357/2005 și acordă avizul prealabil de legalitate și de oportunitate pentru înființarea unei burse de mărfuri;
b) analizează proiectele de acte adiționale, în formele ce urmează să fie adoptate de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru orice modificare a actului constitutiv al unei burse de mărfuri înființate, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 357/2005, și avizează înregistrarea respectivelor modificări la oficiul registrului comerțului;
c) controlează conformitatea regulamentelor operaționale ale unei burse de mărfuri cu dispozițiile Legii nr. 357/2005 și avizează fiecare regulament operațional;
d) retrage avizul acordat cu privire la unul sau mai multe regulamente operaționale în situația în care constată abateri de la dispozițiile legale sau de la regulamentele emise de o bursă de mărfuri;
e) suspendă dreptul de tranzacționare al unui membru acționar, suspendă dreptul de tranzacționare sau exclude de la tranzacționare un membru afiliat și retrage dreptul de acces unui client al bursei de mărfuri în situația în care constată abateri de la dispozițiile legale sau de la regulamentele operaționale emise de o bursă de mărfuri;
f) analizează și soluționează contestațiile împotriva sancțiunilor adoptate de consiliul de administrație al unei burse de mărfuri, în conformitate cu art. 8 alin. (2) și art. 25 alin. (5) din Legea nr. 357/2005;
g) solicită, dacă este necesar, burselor de mărfuri și societăților de brokeraj punerea la dispoziție a registrelor de evidență a tranzacțiilor și a contractelor încheiate pe piețele administrate de bursele de mărfuri potrivit art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 357/2005.
Art. 5. — Adoptarea deciziilor Comisiei se realizează după următoarea procedură:
a) ședințele sunt conduse de președintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, de alt membru al Comisiei desemnat de președinte;
b) deciziile se adoptă cu votul majorității membrilor Comisiei;
c)   la   ședințele   Comisiei   pot   participa,   ca   invitați, reprezentanții legali ai societăților comerciale implicate.
Art. 6. —
(1) Activitatea Comisiei este asigurată de un secretar, respectiv de directorul Direcției drept și legislație al CCIR sau de șeful Biroului juridic, după caz, desemnat într-o astfel  de  calitate  printr-o  dispoziție  a  președintelui  CCIR. Secretarul Comisiei are următoarele atribuții:
a)   înregistrează   documentele   depuse   de   societățile comerciale solicitante;
b) multiplică documentele depuse și le transmite fiecărui membru al Comisiei, în termen de maximum 7 zile de la data înregistrării cererii;
c) convoacă, în termen de maximum 21 de zile de la data înregistrării cererii, ședința Comisiei;
d) elaborează proiectul ordinii de zi;
e) întocmește procesul-verbal al ședinței Comisiei;
f) computerizează deciziile Comisiei, le înaintează spre semnare președintelui și le contrasemnează;
g)  comunică  părții/părților  vizate  deciziile  adoptate  de Comisie, în termen de 7 zile de la data ședinței.
(2) Secretarul Comisiei nu poate fi membru al acesteia.

 

CAPITOLUL II

Avizarea burselor de mărfuri

Art. 7. —
Înainte de înființare, fondatorii societăților comerciale organizatoare ale unei burse de mărfuri, prin reprezentanții lor special desemnați în acest scop, vor solicita avizul prealabil de legalitate și de oportunitate al Comisiei.
Art. 8. — (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 357/2005, solicitantul avizului prealabil de legalitate și de oportunitate depune la Comisie următoarele documente:
a) cererea privind solicitarea avizului de legalitate și de oportunitate;
b) actul constitutiv al societății comerciale, în copie certificată;
c) dovada efectuării vărsământului integral, în numerar, al capitalului social subscris;
d) declarația pe propria răspundere a fiecărui membru în consiliul de administrație al respectivei burse de mărfuri că nu deține participări, de orice fel ar fi acestea, într-o altă bursă de mărfuri;
e) dovada plății tarifului pentru acordarea avizului prealabil de legalitate și de oportunitate;
f) orice alte documente și informații ce pot fi relevante și utile pentru fundamentarea unei decizii de acest tip.
(2) Documentele menționate la alin. (1) se transmit prin poștă sau se vor preda direct la registratura CCIR.
(3) Registratura CCIR este obligată să transmită de îndată documentele înregistrate secretarului Comisiei.
(4) Secretarul Comisiei realizează activitatea prevăzută la art. 6 necesară emiterii unui aviz la proxima ședință a Comisiei. (5) În urma deliberării membrilor Comisiei asupra avizării sau neavizării, secretarul Comisiei computerizează decizia prin care se admite ori se respinge solicitarea, decizie care va fi semnată de președintele Comisiei și va fi contrasemnată de secretar.
Art. 9. —
În situația în care pe durata funcționării unei anumite burse de mărfuri se vor modifica una sau mai multe dintre  condițiile  care  au  stat  la  baza  avizării,  societatea organizatoare a respectivei burse de mărfuri este obligată să notifice acea împrejurare Comisiei în termen de 7 zile de la data producerii modificării și să depună documente doveditoare în vederea avizării modificărilor.
Art. 10. —
(1) Comisia decide cu privire la solicitarea avizării înființării unei anumite burse de mărfuri în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizării.
(2) În cazul în care, în termen de 30 de zile, Comisia nu va comunica niciun răspuns cu privire la avizul solicitat, acel aviz se consideră acordat, în mod tacit, în condițiile legii speciale.
Art. 11. — (1) În vederea acordării avizului cerut de lege, Comisia va verifica îndeplinirea de către solicitanți a tuturor condițiilor prevăzute de Legea nr. 357/2005 și va emite o decizie motivată, pe care o va notifica solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.
(2) Comisia are un drept de apreciere suverană cu privire la oportunitatea înființării unei anumite burse de mărfuri, ținând însă seama de cerințele principiilor liberei concurențe și ale liberei inițiative și de exigențele economiei românești.
Art. 12. — În cazul în care Comisia va decide respingerea solicitării de aviz, o astfel de soluție se va materializa într-o decizie motivată, în fapt și în drept, decizie ce va fi comunicată solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.
Art. 13. —
(1) În situația în care solicitantul nu este mulțumit de soluția adoptată de Comisie, decizia acesteia de respingere poate fi contestată printr-o plângere prealabilă la Colegiu, în termen  de  maximum  30  de  zile  de  la  data  comunicării răspunsului la solicitarea de aviz.
(2) Soluția care va fi dată de Colegiu plângerii prealabile, precum și soluția dată cererii de eliberare de aviz vor putea fi atacate în termenul legal la instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL III

Regulamentele bursei de mărfuri

Art. 14. — Sunt considerate regulamente operaționale acele regulamente ale unei burse de mărfuri care sunt opozabile membrilor, clienților bursei și terților în activitatea desfășurată pe piețele administrate de acea bursă.
Art. 15. — În vederea avizării de legalitate a unui regulament operațional, societatea organizatoare a acelei burse de mărfuri va transmite Comisiei, prin grija administratorilor săi, următoarele documente:
a) cerere de avizare, în baza hotărârii adoptate de consiliul de administrație al bursei de mărfuri;
b) proiectul de regulament operațional pentru care se solicită avizul;
c) dovada achitării tarifului de avizare.
Art. 16. —
(1) Comisia verifică îndeplinirea condițiilor legale și decide cu privire la avizarea regulamentului operațional, în termen  de  maximum  30  de  zile  de  la  data  depunerii documentelor necesare avizării.
(2) Regulamentele operaționale ale bursei de mărfuri, astfel cum au fost avizate de Comisie, vor fi publicate, în format electronic, pe site-ul fiecărei burse de mărfuri.
Art. 17. — În cazul respingerii cererii de avizare a unui anumit regulament operațional, Comisia va emite o decizie motivată, în fapt și în drept, care va fi comunicată solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.
Art. 18. —
(1) În situația în care solicitantul avizului de legalitate nu este mulțumit de soluția adoptată, decizia de respingere poate fi contestată printr-o plângere prealabilă, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării răspunsului la cererea de avizare, la Colegiu.
(2) Decizia Colegiului, prin care se soluționează plângerea prealabilă, și cea prin care Comisia a respins cererea de avizare vor putea fi atacate de solicitant la instanța de judecată competentă.

CAPITOLUL IV

Modificarea regulamentelor operaționale

Art. 19. —
Orice modificare a unui regulament operațional al bursei de mărfuri este supusă avizării Comisiei.
Art. 20. —
În vederea avizării modificării unui regulament operațional, bursa de mărfuri transmite Comisiei următoarele documente:
a) cerere de avizare a modificării, în baza hotărârii adoptate de consiliul de administrație al bursei de mărfuri;
b) forma modificată a regulamentului operațional pentru care se solicită avizul.
Art. 21. —
Comisia verifică îndeplinirea condițiilor legale și decide cu privire la avizarea modificării unui regulament operațional în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizării și o comunică solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.
Art. 22. —
În cazul respingerii cererii de avizare a modificării, Comisia emite o decizie motivată, în fapt și în drept, pe care o notifică solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.
Art. 23. —
(1) În situația în care solicitantul nu este mulțumit de soluția adoptată, decizia de respingere poate fi atacată cu plângere prealabilă la Colegiu, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării răspunsului la solicitare.
(2) Plenul Colegiului se va pronunța cu privire la contestație în proxima ședință.

CAPITOLUL V

Supraveghere și control

Art. 24. — În exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control Comisia poate solicita accesul la documentele prevăzute la art. 27 din Legea nr. 357/2005.

CAPITOLUL VI

Conflicte de interese

Art. 25. —
Un membru al Comisiei și al Colegiului, care are un interes material sau care se află într-un conflict de interese, este obligat să se abțină de la votul asupra oricărei probleme legate de activitatea unei anumite burse de mărfuri, fiind însă considerat prezent la stabilirea cvorumului necesar luării unei decizii.
Art. 26. —
În sensul prezentului regulament, un membru al Comisiei și al Colegiului are un interes material sau se află în conflict de interese în orice situație care se referă la patrimoniul sau interesele personale ori ale familiei acestuia (soțului/soției, rudelor și afinilor până la gradul al II-lea inclusiv), dacă decizia ce urmează a fi adoptată îl privește în mod direct sau indirect pe el ca persoană fizică ori persoană juridică ale cărei activități le reprezintă.


CAPITOLUL VII

Contestații și sesizări

Art. 27. —
(1) Comisia soluționează contestațiile primite de la membrii acționari, membrii afiliați și clienții bursei de mărfuri cu privire la sancțiunile de suspendare, excludere sau retragere de la tranzacționare adoptate de consiliul de administrație al bursei de mărfuri.
(2) Contestațiile se soluționează de Comisie în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora, prin emiterea de decizii motivate.
(3) Deciziile de respingere a contestațiilor pot fi atacate la Colegiu,  în  termen  de  maximum  30  de  zile  de  la  data comunicării acestora.
(4) Plenul Colegiului se va pronunța cu privire la contestație în proxima ședință.
Art.  28.  —  
În  situația  constatării  de  abateri  de  la reglementările  în  vigoare,  pot  sesiza  Comisia  următoarele categorii de participanți:
a) membrii acționari;
b) membrii afiliați;
c) clienții bursei de mărfuri;
d) clienții societăților de brokeraj;
e) brokerii;
f) orice persoane juridice/fizice care au încheiat în prealabil un contract de prestări de servicii cu bursa de mărfuri;
g) bursele de mărfuri.

CAPITOLUL VIII

Tarife

Art. 29. —
(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezentul regulament, CCIR percepe următoarele tarife:
a) pentru acordarea avizului prealabil și de oportunitate — 2.500 RON;
b) pentru avizarea regulamentelor operaționale ale bursei de mărfuri — 500 RON;
c) pentru avizarea modificărilor regulamentelor operaționale — 500 RON;
d) pentru soluționarea contestațiilor la hotărârile adoptate de consiliul de administrație al bursei de mărfuri — 500 RON;
e) pentru soluționarea contestațiilor formulate de persoanele enunțate la art. 28 — 2.000 RON.
(2)  Tarifele  vor  putea  fi  modificate  anual  de  Colegiu, avându-se în vedere rata inflației, precum și indicele mediu de creștere a prețurilor bunurilor.

CAPITOLUL IX

Sancțiuni

Art. 30. —
(1) În cazul încălcării grave a legislației în vigoare și a regulamentelor operaționale ale bursei de mărfuri, Comisia va putea aplica una dintre următoarele sancțiuni:
a) retragerea avizului acordat cu privire la un regulament operațional;
b) suspendarea dreptului de tranzacționare al unui membru acționar sau al unui membru afiliat, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 6 luni;
c) excluderea de la tranzacționare a unui membru afiliat;
d) retragerea dreptului de acces al unui client al bursei de mărfuri.
(2) Cu minimum 7 zile înainte de data ședinței în care urmează să se decidă asupra sancțiunilor care vor fi aplicate, secretarul Comisiei transmite o notificare, semnată de președintele Comisiei, părții/părților vizate.
(3) Notificarea cuprinde:
a) invitația de participare la ședința Comisiei în care urmează să se dezbată și să se decidă asupra eventualelor sancțiuni;
b) prezentarea succintă a faptei/faptelor care este/sunt considerată/considerate de petenți ca fiind încălcări ale prevederilor legale și care se solicită a fi sancționate;
c) solicitarea unui punct de vedere al părții/părților vizate, precum și posibilitatea prezentării de documente relevante.

 

CAPITOLUL X

Retragerea avizului prealabil și de oportunitate

Art. 31. —
Comisia va putea retrage avizul prealabil și de oportunitate acordat unei burse de mărfuri în următoarele situații:
a) nu mai este îndeplinită una dintre condițiile care au stat la baza avizării;
b) societatea se află în curs de reorganizare judiciară sau în faliment;
c) în orice altă situație, la cererea societății.

CAPITOLUL XI

Dispoziții finale

Art. 32. —
Toate deciziile Comisiei vor fi supuse ratificării Colegiului, în prima ședință în plen a acestuia ce va avea loc după data emiterii unei anumite decizii.
Art. 33. —
(1) Prezentul regulament poate fi modificat prin decizie a Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prezentul regulament a fost adoptat prin Decizia Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României nr. 24 din 6 martie 2013 și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României,

Mihail M. Vlasov

București, 6 martie 2013.
Nr. 24.