23 Iulie, 2018

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN

privind modificarea și completarea Normelor tehnice

de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 4.010/2013 al Serviciului programe de sănătate din Ministerul Sănătății, având în vedere prevederile:
— art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014;
— în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I.
Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 și 173 bis din 29 martie 2013, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(6) Pentru medicamentele care se acordă pentru tratamentul bolnavilor cu tuberculoză, contractele subsecvente acordurilor-cadru se încheie de către Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta».”
2. În anexa nr. 2, la punctul 1 „Programul național de imunizare”, Calendarul vaccinărilor din România se modifică și va avea următorul cuprins:

„Calendarul vaccinărilor în România

 

Vârsta recomandată

 

Tipul de vaccinare

 

Comentarii

Primele 24 de ore

2—7 zile

Hep B BCG

 

În maternitate

2 luni

DTPa-VPI-Hib-Hep B, Pneumo conjugat*

Medic de familie

4 luni

DTPa-VPI-Hib, Pneumo conjugat*

Medic de familie

6 luni

DTPa-VPI-Hib-Hep B

Medic de familie

12 luni

DTPa-VPI-Hib, RRO

Medic de familie

14 luni

Pneumo conjugat*

Medic de familie

 

* Vaccinul pneumococic conjugat va fi introdus în calendarul de vaccinări în funcție de fondurile disponibile.

 

Vârsta recomandată

 

Tipul de vaccinare

 

Comentarii

4 ani**

DTPa

Medic de familie

6 ani***

DTPa-VPI

Medic de familie

7 ani (clasa I)

RRO

Campanie școlară

6 ani și 8 ani ****

VPI

Campanie școlară

14 ani (clasa a VIII-a)

dT

Campanie școlară

 

** Se realizează până la epuizarea stocurilor de vaccin existent în teritoriu.
*** Se realizează începând cu anul 2015. Pentru copiii în vârstă de 6 ani neînscriși în învățământul primar sau la care se înregistrează abandon școlar vaccinarea se poate efectua de către medicul de familie.
**** Se realizează până în anul 2014, inclusiv.

N O T Ă:

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menționate se vor utiliza numai seringi de unică folosință. Abrevieri:

DTPa = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular
VPI = vaccin polio inactivat
Hep B = vaccin hepatitic B
DTPa-VPI-Hib = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B
DTPa-VPI-Hib-Hep B = vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B RRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion
BCG = vaccin de tip Calmette Guerrin dT = vaccin diftero-tetanic pentru adulți N O T Ă:

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menționate se vor utiliza numai seringi de unică folosință.”

3. În anexa nr. 2, la Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, litera C. „Domenii”, punctul 2) „Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză”, subpunctul 2.5 „Unități care implementează programul”, după  litera  b)  se  introduce  o  nouă  literă,  litera  c), cu următorul cuprins:
„c) Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor”.

Art. II. — Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privați, precum și instituțiile publice care derulează programe naționale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

București, 17 aprilie 2013.
Nr. 532.