18 Februarie, 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”,

regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. —
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Monitorul Oficial” poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

 

București, 23 aprilie 2013.
Nr. 187.


 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

REGIA AUTONOMĂ „MONITORUL OFICIAL”

Adresa: Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București

Cod unic de înregistrare: RO 427282

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2013


ANEXĂ*)


 

— mii lei —

 

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri  2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE   (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

 

1

69.131

 

1

 

Venituri din exploatare

 

2

64.244

2

 

Venituri financiare

 

3

4.887

 

3

 

Venituri extraordinare

 

4

-

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE   (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

 

5

 

45.172

 

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

 

6

 

45.022

 

A.

cheltuieli cu bunuri ܈i servicii

7

16.837

B.

cheltuieli cu impozite, taxe ܈i vărsăminte asimilate

8

450

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

9

21.337

 

C1

ch. cu salariile

10

14.847

C2

bonusuri

11

1.706

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

-

 

cheltuieli cu pla܊i compensatorii  aferente disponibilizărilor de personal

 

13

 

-

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

 

14

 

312

 

C5

cheltuieli cu asigurările úi protecĠia socială, fondurile speciale úi alte obligaĠii legale

 

 

15

 

4.472

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

6.398

 

2

 

Cheltuieli financiare

 

17

150

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

 

18

-

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

 

19

 

23.959

 

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

 

20

 

3.922

 

V

 

 

PROFITUL  CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

 

 

21

 

20.037

 

1

 

Rezerve  legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve  reprezentând facilităĠi fiscale prevăzute de lege

 

23

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenĠi

24

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanĠare pentru proiectele cofinanĠate din împrumuturi externe, precum úi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaĠii dobânzilor, comisioanelor úi altor  costuri aferente acestor împrumuturi

 

 

 

 

 

25

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

 

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,

23, 24, 25 úi 26.

 

27

20.037

 

 

7

 

Participarea salariaĠilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult  de nivelul unui  salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciĠiul  financiar de referinĠă

 

 

 

 

28

 

 

750

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri  2013

0

1

2

3

5

 

 

 

8

 

Minimum 85 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăĠilor/ companiilor naĠionale úi societăĠilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

 

 

 

 

 

29

 

 

17.669

 

 

a)

-  dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz

 

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaĠiile prevăzute la Rd.22 – Rd.29 se repartizează la alte rezerve  úi constituie sursă proprie de finanĠare

 

 

31

 

2.368

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

-

 

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,    din care

 

33

 

-

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANğARE A INVESTIğIILOR, din care:

 

 

39

 

103.092

 

1

 

AlocaĠii de la buget

40

-

 

 

 

 

aloca܊ii bugetare aferente plă܊ii angajamentelor din anii

anteriori

 

40 bis

-

IX

 

 

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIğII

41

30.351

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

382

2

 

Nr.mediu de salariaĠi total

44

370

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

16.553

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului  angajat pe bază de contract individual de muncă

 

46

 

14.847

 

b)

alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura

47

1.706

 

4

 

Câútigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

 

 

 

48

 

3.344

 

5

 

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

 

 

49

 

3.728

 

6

 

Productivitatea muncii în unităĠi valorice pe total personal mediu în preĠuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

 

 

50

 

186.841

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preĠuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP(1,03))

 

 

51

 

186.841

 

8

 

Productivitatea muncii în unităĠi fizice pe total personal mediu

(unităĠi fizice/ persoana)

 

52

 

1.529

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale              (Rd.5/Rd.1)x1000

 

53

653

10

 

PlăĠi restante, în preĠuri curente

54

-

11

 

CreanĠe restante, în preĠuri curente

55

1.916