21 Februarie, 2018

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a unor taxe încasate de la membrii

Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

 

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 alin. (5) lit. l) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 21 martie 2013, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. — Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, care exercită profesia de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical au obligația de a plăti lunar cotizația de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază.

Art. 2. — Prin excepție de la prevederile art. 1, asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali care au 

desfășoară încă activitate medicală, sunt obligați la plata unei cotizații în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.
Art. 3. — Membrii OAMGMAMR care se află în situația suspendării contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani ori în concediu de îngrijire a copilului bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap sunt obligați la plata unei cotizații în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie în vigoare la data intrării în concediu.
Art. 4. — Asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali care sunt pensionari și nu mai exercită activități medicale, dar doresc să își păstreze calitatea de membru, vor plăti o cotizație în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.
Art. 5. — Asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, care au solicitat și au obținut, în condițiile legii, calitatea de membru al OAMGMAMR, sunt obligați la plata cotizației în aceleași condiții ca și cetățenii români.
Art. 6. — Asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii medicale pe teritoriul României, sunt exceptați de la plata cotizației.

generaliști, moașele sau asistenții medicali care se află în una dintre următoarele situații:

a) li s-a aplicat sancțiunea de suspendare a calității de membru al OAMGMAMR;

b) li s-a aplicat sancțiunea de retragere a calității de membru al OAMGMAMR;

c)   au   solicitat   suspendarea   calității   de   membru   al 

OAMGMAMR, pe durata suspendării.

Art. 8. — Se stabilesc următoarele taxe, pe care le vor încasa filialele județene/a municipiului București ale OAMGMAMR:

a) taxă pentru înscriere în OAMGMAMR — 100 lei;

b) taxă pentru procedura de reatestare a competenței profesionale a membrilor OAMGMAMR — 100 lei;

c) taxă pentru eliberarea unei adeverințe care atestă moralitatea și onorabilitatea membrilor OAMGMAMR — 100 lei.

Art. 9. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 24/2009 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 10. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Mircea Timofte

 

 

București, 21 martie 2013.
Nr. 10.